අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection 12.01.2016

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 1,275.00 1,124.00 1,200.00 1,173.00 1,750.00 1,750.00
Matale 1,300.00 1,261.00 - - 1,900.00 1,812.00
Nuwara_eliya 1,210.00 1,203.00 - - - -
Kegalle 1,250.00 1,217.00 - - 1,700.00 1,567.00
Ratnapura 1,235.00 1,232.00 - - - -
Badulla 1,250.00 1,238.00 - - 1,850.00 1,700.00
Kurunegala 1,300.00 1,277.00 1,225.00 1,215.00 - -
Colombo 1,350.00 1,275.00 - - - -
Gampaha 1,250.00 1,210.00 - - - -
Kalutara 1,150.00 1,130.00 - - - -
Galle 1,220.00 1,220.00 - - - -
Matara 1,240.00 1,240.00 - - - -
Hambantota 1,250.00 1,250.00 - - - -
Monaragala 1,250.00 1,231.00 - - 1,800.00 1,780.00
National 1,350.00 1,220.64 1,225.00 1,194.00 1,900.00 1,721.80

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,250.00 1,218.00 120.00 106.00
Matale 1,250.00 1,209.00 125.00 116.00
Nuwara_eliya 1,130.00 1,116.00 100.00 93.00
Kegalle 1,250.00 1,233.00 120.00 113.00
Ratnapura 1,050.00 1,000.00 100.00 90.00
Badulla 1,150.00 1,069.00 - -
Kurunegala 1,300.00 1,133.00 120.00 107.00
Colombo 1,000.00 975.00 - -
Gampaha 1,200.00 1,040.00 100.00 90.00
Kalutara 800.00 765.00 - -
Galle 1,100.00 1,050.00 - -
Matara 1,210.00 1,135.00 100.00 98.00
Hambantota 1,150.00 1,125.00 - -
Monaragala 1,000.00 983.00 - -
National 1,300.00 1,075.07 125.00 101.63

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 350.00 325.00 330.00 295.00 340.00 340.00
Matale 330.00 321.00 315.00 287.00 360.00 348.00
Nuwara_eliya 320.00 313.00 - - - -
Kegalle 330.00 325.00 310.00 303.00 - -
Ratnapura 245.00 242.00 - - - -
Badulla 350.00 300.00 300.00 275.00 - -
Kurunegala 320.00 307.00 290.00 282.00 - -
Colombo 280.00 270.00 - - - -
Gampaha 310.00 302.00 - - - -
Kalutara 280.00 270.00 - - - -
Galle 330.00 315.00 - - - -
Matara 300.00 270.00 - - - -
Hambantota 280.00 277.00 - - - -
Monaragala 300.00 290.00 - - - -
National 350.00 294.79 330.00 288.40 360.00 344.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 356.00 340.00 320.00 315.00 285.00 - -
Matale 410.00 385.00 380.00 360.00 350.00 331.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 380.00 363.00 360.00 345.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 300.00 300.00 280.00 280.00 - - - -
Kurunegala 380.00 380.00 340.00 340.00 220.00 217.00 180.00 168.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 275.00 235.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 370.00 356.00 355.00 341.00 340.00 327.00 - -
National 410.00 356.67 380.00 317.29 350.00 290.00 180.00 168.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 2,800.00 2,800.00 2,500.00 2,500.00 1,700.00 1,700.00 1,400.00 1,400.00 800.00 800.00
Matale - - 2,000.00 2,000.00 - - - - - -
Nuwara_eliya - - 1,400.00 1,400.00 1,200.00 1,200.00 1,000.00 1,000.00 - -
Kegalle 2,050.00 2,017.00 2,000.00 1,933.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 2,000.00 1,767.00 - - - - - - - -
Kurunegala - - 2,000.00 1,900.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - 1,500.00 1,500.00 - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 2,800.00 2,194.67 2,500.00 1,946.60 1,700.00 1,466.67 1,400.00 1,200.00 800.00 800.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 675.00 624.00 590.00 533.00 500.00 456.00 1,720.00 1,527.00 1,600.00 1,333.00
Matale 650.00 613.00 625.00 499.00 600.00 445.00 1,700.00 1,654.00 1,450.00 1,435.00
Nuwara_eliya 450.00 450.00 400.00 400.00 - - 1,250.00 1,250.00 1,050.00 1,050.00
Kegalle 550.00 547.00 530.00 527.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 600.00 600.00 550.00 550.00 - - 1,800.00 1,800.00 1,650.00 1,650.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 600.00 600.00 - - - - 2,000.00 1,900.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 675.00 572.33 625.00 501.80 600.00 450.50 2,000.00 1,626.20 1,650.00 1,367.00

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 2,100.00 2,033.00 1,650.00 1,616.00 1,550.00 1,523.00 1,400.00 1,383.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,350.00 1,316.00 1,200.00 1,200.00 - - - - - -
Badulla - - 1,550.00 1,550.00 1,500.00 1,500.00 1,450.00 1,450.00 - - - - - - - - - - 1,300.00 1,100.00 1,200.00 875.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,000.00 967.00 680.00 610.00
Colombo - - 1,700.00 1,700.00 1,600.00 1,600.00 1,400.00 1,400.00 - - - - 1,300.00 1,300.00 1,200.00 1,200.00 - - - - - -
Gampaha - - - - - - 1,250.00 1,125.00 - - - - - - - - - - - - 1,000.00 925.00
Kalutara 2,000.00 2,000.00 1,600.00 1,580.00 1,550.00 1,520.00 1,450.00 1,430.00 1,300.00 1,260.00 1,210.00 1,130.00 1,110.00 1,000.00 950.00 920.00 - - - - - -
Galle 2,000.00 1,950.00 1,700.00 1,680.00 1,580.00 1,570.00 1,550.00 1,545.00 - - - - 1,460.00 1,450.00 1,450.00 1,445.00 - - - - - -
Matara 2,150.00 2,088.00 1,800.00 1,683.00 1,600.00 1,558.00 1,153.00 1,520.00 1,500.00 1,495.00 1,480.00 1,475.00 1,460.00 1,457.00 1,440.00 1,410.00 1,330.00 1,277.00 - - - -
Hambantota - - - - 1,600.00 1,575.00 1,550.00 1,550.00 - - - - 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,425.00 - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 925.00 891.00
National 2,150.00 2,017.75 1,800.00 1,634.83 1,600.00 1,549.43 1,550.00 1,425.38 1,500.00 1,351.67 1,480.00 1,301.67 1,460.00 1,328.83 1,450.00 1,266.67 1,330.00 1,277.00 1,300.00 1,033.50 1,200.00 825.25

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 5,000.00 2,500.00 6,000.00 2,500.00 3,000.00 1,500.00 1,200.00 800.00 600.00 500.00
Colombo - - - - 2,500.00 2,500.00 1,500.00 1,500.00 500.00 500.00
Gampaha 5,500.00 3,000.00 4,500.00 3,000.00 2,750.00 2,500.00 2,000.00 1,800.00 - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 5,250.00 2,750.00 5,250.00 2,750.00 3,000.00 2,166.67 2,000.00 1,366.67 600.00 500.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 400.00 347.00 130.00 116.00
Matale 400.00 372.00 150.00 144.00
Nuwara_eliya 390.00 383.00 - -
Kegalle 370.00 357.00 160.00 153.00
Ratnapura 350.00 345.00 150.00 145.00
Badulla 400.00 360.00 150.00 150.00
Kurunegala 380.00 353.00 150.00 143.00
Colombo 350.00 333.00 100.00 100.00
Gampaha 400.00 356.00 200.00 165.00
Kalutara 340.00 340.00 100.00 100.00
Galle 350.00 350.00 - -
Matara 360.00 348.00 - -
Hambantota 350.00 343.00 - -
Monaragala 350.00 319.00 - -
National 400.00 350.43 200.00 135.11

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 420.00 365.00 70.00 60.00 - - - 30.00 - -
Matale 390.00 367.00 105.00 101.00 - - 35.00 35.00 - -
Nuwara_eliya 390.00 383.00 50.00 47.00 - - - - - -
Kegalle 400.00 393.00 100.00 85.00 - - 30.00 27.00 - -
Ratnapura 360.00 350.00 90.00 85.00 - - 30.00 30.00 - -
Badulla 400.00 372.00 150.00 125.00 550.00 463.00 50.00 45.00 - -
Kurunegala 400.00 387.00 100.00 90.00 - - 40.00 37.00 - -
Colombo 350.00 338.00 - - - - - - - -
Gampaha 400.00 380.00 90.00 66.00 - - 50.00 40.00 - -
Kalutara 360.00 345.00 - - - - - - - -
Galle 380.00 370.00 80.00 70.00 - - - - - -
Matara 400.00 383.00 115.00 83.00 - - - - - -
Hambantota 400.00 393.00 - - - - - - - -
Monaragala 425.00 391.00 - - - - - - - -
National 425.00 372.64 150.00 81.20 550.00 463.00 50.00 34.86 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - 6,933.00 6,800.00
Galle - - - - 3,350.00 3,320.00 - -
Matara - - - - 3,200.00 3,200.00 9,500.00 9,500.00
Hambantota - - - - - - 8,500.00 7,833.00
National - - - - 3,350.00 3,260.00 9,500.00 8,044.33

Data collected by the Economics Reserch Unit, DEA
Web published by the Communication Division, Department of Export Agriculture