අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :08.03.2016

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 1,270.00 1,208.00 1,200.00 1,169.00 1,800.00 1,750.00
Matale 1,300.00 1,284.00 - - 1,900.00 1,871.00
Nuwara_eliya 1,200.00 1,173.00 - - - -
Kegalle 1,250.00 1,217.00 - - 1,600.00 1,533.00
Ratnapura 1,250.00 1,245.00 - - - -
Badulla 1,260.00 1,237.00 - - 1,700.00 1,700.00
Kurunegala 1,300.00 1,300.00 1,280.00 1,272.00 - -
Colombo 1,200.00 1,150.00 - - - -
Gampaha 1,250.00 1,210.00 - - - -
Kalutara 1,180.00 1,160.00 - - - -
Galle 1,220.00 1,220.00 - - - -
Matara 1,250.00 1,250.00 - - - -
Hambantota 1,260.00 1,253.00 - - - -
Monaragala 1,280.00 1,264.00 - - 1,850.00 1,810.00
National 1,300.00 1,226.50 1,280.00 1,220.50 1,900.00 1,732.80

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,200.00 1,101.00 115.00 101.00
Matale 1,150.00 1,125.00 130.00 115.00
Nuwara_eliya 1,100.00 1,086.00 100.00 93.00
Kegalle 1,200.00 1,200.00 130.00 123.00
Ratnapura 1,150.00 1,125.00 - -
Badulla 1,000.00 1,000.00 - -
Kurunegala 1,200.00 1,183.00 110.00 103.00
Colombo 1,000.00 925.00 - -
Gampaha 1,100.00 1,050.00 100.00 100.00
Kalutara 1,000.00 900.00 - -
Galle 1,000.00 1,000.00 - -
Matara 1,160.00 1,135.00 100.00 98.00
Hambantota 1,200.00 1,133.00 - -
Monaragala 1,125.00 1,075.00 - -
National 1,200.00 1,074.14 130.00 104.71

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 330.00 325.00 315.00 297.00 350.00 340.00
Matale 325.00 318.00 320.00 315.00 350.00 343.00
Nuwara_eliya 320.00 313.00 - - - -
Kegalle 330.00 320.00 315.00 308.00 - -
Ratnapura 300.00 295.00 - - - -
Badulla 300.00 293.00 250.00 250.00 - -
Kurunegala 325.00 318.00 310.00 303.00 - -
Colombo 280.00 263.00 - - - -
Gampaha 310.00 306.00 - - - -
Kalutara 280.00 275.00 - - - -
Galle 310.00 305.00 - - - -
Matara 300.00 272.00 - - - -
Hambantota 300.00 290.00 - - - -
Monaragala 300.00 294.00 - - - -
National 330.00 299.07 320.00 294.60 350.00 341.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 347.00 350.00 318.00 300.00 280.00 - -
Matale 400.00 397.00 380.00 365.00 350.00 319.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 400.00 385.00 375.00 365.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 350.00 317.00 280.00 278.00 - - - -
Kurunegala 360.00 360.00 300.00 300.00 280.00 260.00 190.00 178.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 250.00 160.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 365.00 355.00 350.00 341.00 335.00 326.00 - -
National 400.00 360.17 380.00 303.86 350.00 296.25 190.00 178.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 2,700.00 2,700.00 2,300.00 2,300.00 1,900.00 1,900.00 1,400.00 1,400.00 1,000.00 1,000.00
Matale - - 2,250.00 2,250.00 1,950.00 1,950.00 - - - -
Nuwara_eliya - - 1,400.00 1,400.00 1,300.00 1,300.00 1,200.00 1,200.00 1,000.00 1,000.00
Kegalle - - 2,000.00 2,000.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - 2,000.00 2,000.00 - - - - - -
Kurunegala - - 2,000.00 1,925.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - 1,600.00 1,600.00 - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 2,700.00 2,700.00 2,300.00 1,979.17 1,950.00 1,687.50 1,400.00 1,300.00 1,000.00 1,000.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 630.00 577.00 580.00 531.00 450.00 437.00 1,600.00 1,515.00 1,460.00 1,333.00
Matale 610.00 584.00 560.00 484.00 530.00 452.00 1,600.00 1,541.00 1,330.00 1,310.00
Nuwara_eliya 500.00 500.00 400.00 400.00 - - 1,250.00 1,250.00 1,000.00 1,000.00
Kegalle 600.00 567.00 550.00 533.00 - - 1,600.00 1,533.00 1,550.00 1,487.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 600.00 600.00 550.00 550.00 - - 1,800.00 1,800.00 1,650.00 1,650.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 600.00 575.00 - - - - 1,500.00 1,500.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 630.00 567.17 580.00 499.60 530.00 444.50 1,800.00 1,523.17 1,650.00 1,356.00

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 2,100.00 2,066.00 1,700.00 1,683.00 1,600.00 1,583.00 1,450.00 1,416.00 1,300.00 1,266.00 1,300.00 1,266.00 1,300.00 1,250.00 1,100.00 1,066.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,100.00 967.00 800.00 700.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,250.00 1,217.00 800.00 783.00
Colombo - - 1,800.00 1,800.00 1,700.00 1,700.00 1,550.00 1,550.00 - - - - 1,450.00 1,450.00 1,400.00 1,400.00 - - - - - -
Gampaha - - - - - - 1,700.00 1,550.00 - - - - - - - - - - - - 1,300.00 1,000.00
Kalutara 2,000.00 2,000.00 1,700.00 1,660.00 1,550.00 1,550.00 1,450.00 1,415.00 1,360.00 1,340.00 1,220.00 1,210.00 1,130.00 1,110.00 1,000.00 965.00 - - - - - -
Galle 2,200.00 2,150.00 1,850.00 1,830.00 1,680.00 1,650.00 1,650.00 1,630.00 - - - - 1,540.00 1,530.00 1,520.00 1,510.00 - - - - - -
Matara 2,150.00 2,093.00 1,800.00 1,775.00 1,700.00 1,637.00 1,620.00 1,605.00 1,600.00 1,575.00 1,550.00 1,540.00 1,530.00 1,515.00 1,520.00 1,493.00 1,400.00 1,367.00 - - - -
Hambantota - - - - 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 - - - - 1,520.00 1,510.00 #REF! #REF! - - - - 1,500.00 1,490.00
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 900.00 892.00
National 2,200.00 2,077.25 1,850.00 1,749.60 1,700.00 1,620.00 1,700.00 1,538.00 1,600.00 1,393.67 1,550.00 1,338.67 1,540.00 1,394.17 1,520.00 1,320.67 1,400.00 1,367.00 1,250.00 1,092.00 1,300.00 843.75

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 7,500.00 3,000.00 8,500.00 3,500.00 5,000.00 2,300.00 3,000.00 1,200.00 2,000.00 800.00
Colombo - - - - 3,000.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00 750.00 750.00
Gampaha 7,000.00 3,500.00 5,000.00 2,500.00 3,500.00 3,000.00 2,750.00 2,500.00 1,500.00 1,500.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 7,250.00 3,250.00 6,750.00 3,000.00 5,000.00 2,766.67 3,000.00 1,733.33 2,000.00 1,016.67

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 340.00 303.00 150.00 140.00
Matale 300.00 292.00 130.00 122.00
Nuwara_eliya 285.00 280.00 - -
Kegalle 350.00 337.00 220.00 210.00
Ratnapura 290.00 285.00 180.00 175.00
Badulla 300.00 290.00 - -
Kurunegala 325.00 320.00 180.00 175.00
Colombo 300.00 288.00 250.00 250.00
Gampaha 320.00 312.00 200.00 180.00
Kalutara 300.00 295.00 175.00 175.00
Galle 310.00 305.00 - -
Matara 310.00 302.00 - -
Hambantota 320.00 307.00 - -
Monaragala 320.00 306.00 - -
National 350.00 301.57 250.00 178.38

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 400.00 367.00 75.00 63.00 - - - 28.00 - -
Matale 400.00 374.00 100.00 77.00 - - 30.00 30.00 - -
Nuwara_eliya 400.00 388.00 60.00 60.00 - - - - - -
Kegalle 375.00 372.00 80.00 63.00 - - 30.00 23.00 - -
Ratnapura 365.00 357.00 70.00 60.00 - - 30.00 30.00 - -
Badulla 400.00 367.00 90.00 70.00 500.00 450.00 50.00 45.00 - -
Kurunegala 400.00 387.00 70.00 70.00 - - 30.00 30.00 - -
Colombo 350.00 330.00 - - - - - - - -
Gampaha 390.00 377.00 60.00 50.00 - - 30.00 26.00 - -
Kalutara 365.00 360.00 40.00 40.00 - - - - - -
Galle 375.00 365.00 50.00 50.00 - - - - - -
Matara 380.00 373.00 60.00 60.00 - - - - - -
Hambantota 380.00 358.00 - - - - - - - -
Monaragala 375.00 370.00 70.00 63.00 - - - - - -
National 400.00 367.50 100.00 60.50 500.00 450.00 50.00 30.29 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - 7,000.00 6,800.00
Galle - - - - 3,725.00 3,700.00 - -
Matara - - - - 3,500.00 3,500.00 10,000.00 10,000.00
Hambantota - - - - - - 8,500.00 8,500.00
National - - - - 3,725.00 3,600.00 10,000.00 8,433.33

Data collected by the Economics Reserch Unit, DEA
Web published by the Communication Division, Department of Export Agriculture