අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :29.03.2016

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 1,290.00 1,200.00 1,200.00 1,166.00 1,800.00 1,775.00
Matale 1,300.00 1,289.00 - - 1,900.00 1,874.00
Nuwara_eliya 1,225.00 1,208.00 - - - -
Kegalle 1,250.00 1,250.00 - - 1,600.00 1,533.00
Ratnapura 1,200.00 1,195.00 - - - -
Badulla 1,270.00 1,258.00 - - 1,700.00 1,700.00
Kurunegala 1,300.00 1,300.00 1,260.00 1,253.00 - -
Colombo 1,250.00 1,225.00 - - - -
Gampaha 1,325.00 1,255.00 - - - -
Kalutara 1,200.00 1,180.00 - - - -
Galle 1,220.00 1,220.00 - - - -
Matara 1,250.00 1,250.00 - - - -
Hambantota 1,250.00 1,226.00 - - - -
Monaragala 1,300.00 1,278.00 - - 1,905.00 1,871.00
National 1,325.00 1,237.43 1,260.00 1,209.50 1,905.00 1,750.60

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,100.00 1,087.00 108.00 97.00
Matale 1,130.00 1,080.00 100.00 99.00
Nuwara_eliya 1,175.00 1,155.00 90.00 83.00
Kegalle 1,100.00 1,083.00 100.00 87.00
Ratnapura 1,100.00 1,082.00 80.00 75.00
Badulla 1,100.00 1,006.00 - -
Kurunegala 1,150.00 1,133.00 120.00 110.00
Colombo 1,000.00 950.00 - -
Gampaha 1,100.00 1,000.00 100.00 80.00
Kalutara 1,000.00 965.00 - -
Galle 1,100.00 1,050.00 - -
Matara 1,160.00 1,109.00 100.00 97.00
Hambantota 1,150.00 1,083.00 - -
Monaragala 1,200.00 1,133.00 - -
National 1,200.00 1,065.43 120.00 91.00

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 330.00 323.00 315.00 292.00 350.00 340.00
Matale 330.00 318.00 320.00 316.00 350.00 341.00
Nuwara_eliya 330.00 321.00 - - - -
Kegalle 340.00 327.00 330.00 313.00 - -
Ratnapura 300.00 290.00 - - - -
Badulla 315.00 296.00 280.00 265.00 - -
Kurunegala 330.00 322.00 310.00 303.00 - -
Colombo 280.00 275.00 - - - -
Gampaha 320.00 305.00 - - - -
Kalutara 300.00 280.00 - - - -
Galle 320.00 310.00 - - - -
Matara 300.00 277.00 - - - -
Hambantota 280.00 233.00 - - - -
Monaragala 320.00 306.00 - - - -
National 340.00 298.79 330.00 297.80 350.00 340.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 348.00 360.00 317.00 315.00 294.00 - -
Matale 400.00 394.00 380.00 373.00 360.00 322.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 375.00 358.00 345.00 333.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 350.00 317.00 280.00 260.00 - - - -
Kurunegala 380.00 380.00 320.00 320.00 260.00 232.00 190.00 175.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 300.00 210.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 366.00 375.00 358.00 365.00 341.00 - -
National 400.00 360.50 380.00 310.14 365.00 297.25 190.00 175.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 2,200.00 2,200.00 2,000.00 2,000.00 1,900.00 1,900.00 1,600.00 1,600.00 1,500.00 1,500.00
Matale 2,250.00 2,250.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - 1,500.00 1,500.00 1,300.00 1,300.00 1,200.00 1,200.00 1,000.00 1,000.00
Kegalle 2,100.00 2,050.00 2,000.00 1,900.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 2,100.00 2,100.00 1,900.00 1,767.00 - - - - - -
Kurunegala - - 2,000.00 1,950.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - 1,700.00 1,700.00 - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 2,250.00 2,150.00 2,000.00 1,823.40 1,900.00 1,633.33 1,600.00 1,400.00 1,500.00 1,250.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 620.00 541.00 570.00 491.00 425.00 412.00 1,600.00 1,546.00 1,430.00 1,272.00
Matale 610.00 576.00 560.00 536.00 525.00 445.00 1,600.00 1,573.00 1,500.00 1,426.00
Nuwara_eliya 450.00 450.00 400.00 400.00 - - 1,350.00 1,350.00 1,200.00 1,200.00
Kegalle 500.00 493.00 475.00 470.00 - - 1,700.00 1,600.00 1,600.00 1,517.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 550.00 550.00 500.00 500.00 - - 1,600.00 1,600.00 1,520.00 1,520.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 600.00 600.00 - - - - 1,850.00 1,825.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 620.00 535.00 570.00 479.40 525.00 428.50 1,850.00 1,582.33 1,600.00 1,387.00

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 2,100.00 2,100.00 1,650.00 1,616.00 1,550.00 1,516.00 1,450.00 1,450.00 1,350.00 1,316.00 1,350.00 1,316.00 1,370.00 1,360.00 1,250.00 1,215.00 - - - - - -
Badulla - - - - 1,650.00 1,650.00 1,500.00 1,500.00 - - - - - - - - - - 1,400.00 1,125.00 800.00 675.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,200.00 1,166.00 800.00 750.00
Colombo - - 1,900.00 1,900.00 1,850.00 1,850.00 1,700.00 1,700.00 - - - - 1,500.00 1,500.00 1,450.00 1,450.00 - - - - - -
Gampaha - - - - - - 1,800.00 1,600.00 - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,050.00
Kalutara 2,000.00 2,000.00 1,800.00 1,680.00 1,700.00 1,580.00 1,600.00 1,460.00 1,500.00 1,360.00 1,350.00 1,250.00 1,200.00 1,130.00 1,000.00 1,000.00 - - - - - -
Galle 2,200.00 2,180.00 1,850.00 1,800.00 - - 1,660.00 1,650.00 - - - - 1,550.00 1,540.00 1,520.00 1,500.00 - - - - - -
Matara 2,100.00 2,100.00 1,800.00 1,790.00 1,750.00 1,688.00 1,700.00 1,658.00 1,680.00 1,640.00 1,650.00 1,615.00 1,550.00 1,547.00 1,530.00 1,503.00 1,480.00 1,410.00 - - - -
Hambantota - - - - 1,700.00 1,675.00 1,650.00 1,625.00 - - - - 1,550.00 1,540.00 #REF! #REF! - - - - 1,530.00 1,515.00
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,600.00 1,187.00
National 2,200.00 2,095.00 1,900.00 1,757.20 1,850.00 1,659.83 1,800.00 1,580.38 1,680.00 1,438.67 1,650.00 1,393.67 1,550.00 1,436.17 1,530.00 1,363.83 1,480.00 1,410.00 1,400.00 1,145.50 1,600.00 915.50

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 7,500.00 4,000.00 8,000.00 4,000.00 4,000.00 2,000.00 3,000.00 1,500.00 800.00 400.00
Colombo - - - - 3,500.00 3,500.00 1,750.00 1,750.00 875.00 875.00
Gampaha 8,500.00 6,000.00 7,000.00 6,000.00 4,000.00 3,600.00 3,000.00 2,600.00 1,000.00 700.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 8,000.00 5,000.00 7,500.00 5,000.00 4,000.00 3,033.33 3,000.00 1,950.00 1,000.00 658.33

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 330.00 304.00 150.00 140.00
Matale 310.00 300.00 150.00 128.00
Nuwara_eliya 310.00 303.00 - -
Kegalle 310.00 307.00 180.00 170.00
Ratnapura 300.00 287.00 180.00 177.00
Badulla 350.00 295.00 150.00 150.00
Kurunegala 330.00 315.00 200.00 185.00
Colombo 300.00 300.00 250.00 250.00
Gampaha 320.00 304.00 225.00 205.00
Kalutara 300.00 295.00 250.00 250.00
Galle 310.00 310.00 - -
Matara 310.00 308.00 - -
Hambantota 300.00 292.00 - -
Monaragala 310.00 298.00 - -
National 350.00 301.29 250.00 183.89

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 380.00 369.00 75.00 68.00 - - - 28.00 - -
Matale 370.00 358.00 65.00 61.00 - - 40.00 39.00 - -
Nuwara_eliya 400.00 390.00 80.00 78.00 - - - - - -
Kegalle 380.00 375.00 60.00 57.00 - - 25.00 22.00 - -
Ratnapura 350.00 345.00 70.00 67.00 - - 25.00 25.00 - -
Badulla 400.00 365.00 100.00 67.00 500.00 475.00 50.00 48.00 - -
Kurunegala 400.00 387.00 50.00 50.00 - - 35.00 32.00 - -
Colombo 350.00 350.00 - - - - - - -
Gampaha 400.00 365.00 50.00 42.00 - - 30.00 25.00 - -
Kalutara 400.00 370.00 50.00 50.00 - - - - - -
Galle 380.00 375.00 60.00 60.00 - - - - - -
Matara 370.00 359.00 75.00 63.00 - - - - - -
Hambantota 360.00 350.00 - - - - - - - -
Monaragala 375.00 347.00 80.00 65.00 - - - - - -
National 400.00 364.64 100.00 60.67 500.00 475.00 50.00 31.29 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - 8,600.00 8,400.00
Galle - - - - 3,720.00 3,715.00 - -
Matara - - - - 3,700.00 3,700.00 10,500.00 10,500.00
Hambantota - - - - - - 9,700.00 9,600.00
National - - - - 3,720.00 3,707.50 10,500.00 9,500.00

Data collected by the Economics Reserch Unit, DEA
Web published by the Communication Division, Department of Export Agriculture