අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :19.04.2016

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 1,270.00 1,220.00 1,190.00 1,136.00 1,800.00 1,775.00
Matale 1,290.00 1,279.00 - - 1,900.00 1,837.00
Nuwara_eliya 1,210.00 1,203.00 - - - -
Kegalle 1,300.00 1,250.00 - - 1,500.00 1,500.00
Ratnapura - - - - - -
Badulla 1,265.00 1,254.00 - - 1,800.00 1,750.00
Kurunegala 1,300.00 1,300.00 1,280.00 1,277.00 - -
Colombo 1,200.00 1,150.00 - - - -
Gampaha 1,250.00 1,212.00 - - - -
Kalutara 1,200.00 1,180.00 - - - -
Galle 1,220.00 1,220.00 - - - -
Matara 1,220.00 1,220.00 - - - -
Hambantota 1,230.00 1,226.00 - - - -
Monaragala 1,300.00 1,280.00 - - 1,850.00 1,840.00
National 1,300.00 1,229.54 1,280.00 1,206.50 1,900.00 1,740.40

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,200.00 1,104.00 100.00 93.00
Matale 1,100.00 1,078.00 100.00 100.00
Nuwara_eliya 1,110.00 1,103.00 90.00 87.00
Kegalle 1,150.00 1,133.00 100.00 93.00
Ratnapura - - - -
Badulla 1,150.00 1,044.00 - -
Kurunegala 1,200.00 1,167.00 120.00 113.00
Colombo 1,000.00 950.00 - -
Gampaha 1,100.00 1,020.00 100.00 70.00
Kalutara 1,000.00 1,000.00 - -
Galle 1,250.00 1,200.00 - -
Matara 1,100.00 1,050.00 100.00 95.00
Hambantota 1,100.00 1,100.00 - -
Monaragala 1,100.00 1,075.00 - -
National 1,250.00 1,078.77 120.00 93.00

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 360.00 331.00 325.00 302.00 360.00 350.00
Matale 330.00 323.00 310.00 303.00 360.00 340.00
Nuwara_eliya 330.00 300.00 - - - -
Kegalle 360.00 352.00 350.00 340.00 - -
Ratnapura - - - - - -
Badulla 325.00 303.00 300.00 280.00 - -
Kurunegala 350.00 333.00 320.00 315.00 - -
Colombo 300.00 288.00 - - - -
Gampaha 350.00 330.00 - - - -
Kalutara 280.00 280.00 - - - -
Galle 340.00 320.00 - - - -
Matara 305.00 294.00 - - - -
Hambantota 280.00 280.00 - - - -
Monaragala 325.00 312.00 - - - -
National 360.00 311.23 350.00 308.00 360.00 345.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 380.00 350.00 340.00 327.00 320.00 293.00 - -
Matale 425.00 392.00 395.00 371.00 360.00 320.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 360.00 352.00 350.00 347.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 330.00 317.00 260.00 260.00 - - - -
Kurunegala 400.00 400.00 350.00 350.00 280.00 268.00 200.00 188.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 300.00 252.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 380.00 390.00 362.00 375.00 358.00 - -
National 425.00 365.17 395.00 324.14 375.00 309.75 200.00 188.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 3,200.00 3,200.00 2,700.00 2,700.00 1,900.00 1,900.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00
Matale - - 2,250.00 2,250.00 - - - - - -
Nuwara_eliya - - 1,500.00 1,500.00 1,350.00 1,350.00 1,200.00 1,200.00 1,100.00 1,100.00
Kegalle 2,100.00 2,033.00 2,000.00 1,917.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 2,000.00 1,900.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00 - - - -
Kurunegala - - 2,000.00 1,900.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - 2,200.00 2,100.00 - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 3,200.00 2,377.67 2,700.00 1,961.17 2,200.00 1,587.50 1,500.00 1,350.00 1,100.00 1,050.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 600.00 552.00 550.00 513.00 450.00 412.00 1,600.00 1,512.00 1,500.00 1,323.00
Matale 610.00 580.00 590.00 552.00 550.00 464.00 1,560.00 1,539.00 1,500.00 1,426.00
Nuwara_eliya 450.00 450.00 400.00 400.00 - - 1,300.00 1,300.00 1,100.00 1,100.00
Kegalle 500.00 485.00 475.00 465.00 - - 1,500.00 1,475.00 1,450.00 1,423.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 500.00 500.00 450.00 450.00 - - 1,750.00 1,750.00 1,500.00 1,500.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - 700.00 700.00 - - 2,000.00 1,950.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 610.00 513.40 700.00 513.33 550.00 438.00 2,000.00 1,587.67 1,500.00 1,354.40

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Badulla - - - - 1,700.00 1,700.00 1,550.00 1,550.00 - - - - - - - - - - 1,200.00 1,100.00 1,000.00 725.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,300.00 1,283.00 800.00 750.00
Colombo - - 1,850.00 1,850.00 1,750.00 1,750.00 1,700.00 1,700.00 - - - - 1,550.00 1,550.00 1,500.00 1,500.00 - - - - - -
Gampaha - - - - - - 1,800.00 1,700.00 - - - - - - - - - - - - 1,400.00 1,200.00
Kalutara 2,000.00 2,000.00 1,650.00 1,620.00 1,600.00 1,530.00 1,500.00 1,450.00 1,400.00 1,330.00 1,350.00 1,250.00 1,200.00 1,130.00 1,000.00 980.00 - - - - - -
Galle 2,200.00 2,180.00 1,850.00 1,840.00 1,680.00 1,660.00 1,650.00 1,640.00 - - - - 1,550.00 1,540.00 1,520.00 1,500.00 - - - - - -
Matara 2,100.00 2,100.00 - - 1,650.00 1,650.00 - - - - - - 1,550.00 1,550.00 1,540.00 1,510.00 1,350.00 1,350.00 - - - -
Hambantota - - - - 1,675.00 1,672.00 1,650.00 1,650.00 - - - - 1,570.00 1,560.00 #REF! #REF! - - - - 1,550.00 1,525.00
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,300.00 1,087.00
National 2,200.00 2,093.33 1,850.00 1,770.00 1,750.00 1,660.33 1,800.00 1,615.00 1,400.00 1,330.00 1,350.00 1,250.00 1,570.00 1,466.00 1,550.00 1,403.00 1,350.00 1,350.00 1,300.00 1,191.50 1,500.00 984.80

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 7,000.00 4,000.00 8,000.00 4,000.00 5,000.00 2,000.00 4,000.00 1,500.00 1,000.00 500.00
Colombo - - - - 4,375.00 4,375.00 2,500.00 2,500.00 1,500.00 1,500.00
Gampaha 10,000.00 7,000.00 8,000.00 7,000.00 6,000.00 5,000.00 3,500.00 3,200.00 1,800.00 1,800.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 8,500.00 5,500.00 8,000.00 5,500.00 6,000.00 3,791.67 4,000.00 2,400.00 1,800.00 1,266.67

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 325.00 305.00 160.00 140.00
Matale 320.00 307.00 150.00 128.00
Nuwara_eliya 310.00 303.00 - -
Kegalle 350.00 330.00 200.00 175.00
Ratnapura - - - -
Badulla 375.00 306.00 150.00 150.00
Kurunegala 320.00 313.00 185.00 178.00
Colombo 320.00 305.00 300.00 300.00
Gampaha 325.00 311.00 250.00 215.00
Kalutara 300.00 295.00 250.00 250.00
Galle 315.00 310.00 - -
Matara 310.00 308.00 - -
Hambantota 310.00 303.00 - -
Monaragala 300.00 298.00 - -
National 375.00 307.23 300.00 192.00

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 375.00 347.00 90.00 72.00 - - - 28.00 - -
Matale 390.00 362.00 80.00 65.00 - - 35.00 35.00 - -
Nuwara_eliya 385.00 380.00 80.00 75.00 - - - - - -
Kegalle 375.00 373.00 60.00 50.00 - - 25.00 25.00 - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 550.00 458.00 75.00 67.00 500.00 469.00 50.00 48.00 - -
Kurunegala 400.00 383.00 80.00 75.00 - - 40.00 32.00 - -
Colombo 360.00 353.00 - - - - - - - -
Gampaha 380.00 358.00 75.00 60.00 - - 30.00 27.00 - -
Kalutara 350.00 350.00 50.00 50.00 - - - - - -
Galle 370.00 360.00 75.00 75.00 - - 30.00 27.00 - -
Matara 360.00 355.00 75.00 63.00 - - - - - -
Hambantota 350.00 346.00 - - - - - - - -
Monaragala 360.00 352.00 80.00 70.00 - - - - - -
National 550.00 367.46 90.00 65.64 500.00 469.00 50.00 31.71 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 3,950.00 3,900.00 - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - 9,700.00 9,600.00
National - - - - 3,950.00 3,900.00 9,700.00 9,600.00

Data collected by the Economics Reserch Unit, DEA
Web published by the Communication Division, Department of Export Agriculture