අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :26.04.2016

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 1,300.00 1,225.00 1,250.00 1,182.00 1,800.00 1,775.00
Matale 1,300.00 1,282.00 - - 2,000.00 1,877.00
Nuwara_eliya 1,225.00 1,208.00 - - - -
Kegalle 1,250.00 1,225.00 - - 1,600.00 1,550.00
Ratnapura 1,210.00 1,205.00 - - - -
Badulla 1,260.00 1,255.00 - - 1,800.00 1,738.00
Kurunegala 1,300.00 1,278.00 1,250.00 1,247.00 - -
Colombo 1,200.00 1,188.00 - - - -
Gampaha 1,250.00 1,230.00 - - - -
Kalutara 1,200.00 1,200.00 - - - -
Galle 1,250.00 1,235.00 - - - -
Matara 1,260.00 1,260.00 - - - -
Hambantota 1,250.00 1,243.00 - - - -
Monaragala 1,300.00 1,288.00 - - 1,900.00 1,862.00
National 1,300.00 1,236.29 1,250.00 1,214.50 2,000.00 1,760.40

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,200.00 1,123.00 110.00 98.00
Matale 1,150.00 1,104.00 120.00 101.00
Nuwara_eliya 1,110.00 1,103.00 95.00 88.00
Kegalle 1,150.00 1,117.00 100.00 93.00
Ratnapura 1,100.00 1,082.00 - -
Badulla 1,150.00 1,044.00 - -
Kurunegala 1,200.00 1,183.00 110.00 107.00
Colombo 1,000.00 975.00 - -
Gampaha 1,100.00 1,100.00 100.00 90.00
Kalutara 1,000.00 980.00 - -
Galle 1,050.00 1,025.00 - -
Matara 1,150.00 1,100.00 100.00 96.00
Hambantota 1,100.00 1,066.00 - -
Monaragala 1,100.00 1,083.00 - -
National 1,200.00 1,077.50 120.00 96.14

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 360.00 351.00 345.00 322.00 370.00 370.00
Matale 350.00 337.00 320.00 318.00 375.00 351.00
Nuwara_eliya 360.00 336.00 - - - -
Kegalle 375.00 362.00 350.00 342.00 - -
Ratnapura 310.00 305.00 - - - -
Badulla 330.00 306.00 300.00 280.00 - -
Kurunegala 350.00 337.00 320.00 315.00 - -
Colombo 350.00 319.00 - - - -
Gampaha 380.00 343.00 - - - -
Kalutara 330.00 300.00 - - - -
Galle 340.00 320.00 - - - -
Matara 300.00 284.00 - - - -
Hambantota 280.00 270.00 - - - -
Monaragala 350.00 332.00 - - - -
National 380.00 321.57 350.00 315.40 375.00 360.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 342.00 360.00 329.00 310.00 292.00 - -
Matale 420.00 399.00 400.00 380.00 370.00 335.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 400.00 385.00 370.00 363.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 330.00 320.00 260.00 260.00 - - - -
Kurunegala 400.00 400.00 350.00 350.00 275.00 255.00 225.00 213.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 250.00 228.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 370.00 380.00 365.00 360.00 357.00 - -
National 420.00 369.33 400.00 325.00 370.00 309.75 225.00 213.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 2,700.00 2,700.00 2,300.00 2,300.00 1,700.00 1,700.00 1,400.00 1,400.00 1,000.00 1,000.00
Matale - - - - 1,850.00 1,850.00 - - - -
Nuwara_eliya - - 1,500.00 1,500.00 1,350.00 1,350.00 1,200.00 1,200.00 1,100.00 1,100.00
Kegalle 2,150.00 2,083.00 2,000.00 1,967.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - 1,900.00 1,850.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00 - -
Kurunegala - - 2,200.00 2,200.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - 1,600.00 1,550.00 - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 2,700.00 2,391.50 2,300.00 1,963.40 1,850.00 1,590.00 1,400.00 1,200.00 1,100.00 1,050.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 600.00 557.00 560.00 513.00 450.00 425.00 1,600.00 1,524.00 1,500.00 1,337.00
Matale 600.00 541.00 570.00 502.00 550.00 453.00 1,600.00 1,522.00 1,430.00 1,425.00
Nuwara_eliya 450.00 450.00 400.00 400.00 - - 1,300.00 1,300.00 1,100.00 1,100.00
Kegalle 500.00 500.00 480.00 472.00 - - 1,500.00 1,450.00 1,450.00 1,400.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 550.00 550.00 500.00 500.00 - - 1,600.00 1,600.00 1,540.00 1,540.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 600.00 600.00 - - - - 1,600.00 1,550.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 600.00 533.00 570.00 477.40 550.00 439.00 1,600.00 1,491.00 1,540.00 1,360.40

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 2,100.00 2,066.00 1,750.00 1,716.00 1,650.00 1,616.00 1,550.00 1,533.00 1,500.00 1,483.00 1,500.00 1,483.00 1,300.00 1,293.00 1,250.00 1,250.00 - - - - - -
Badulla - - - - 1,700.00 1,700.00 1,500.00 1,500.00 - - - - - - - - - - 1,400.00 1,150.00 800.00 700.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,400.00 800.00 767.00
Colombo - - 1,800.00 1,800.00 1,700.00 1,700.00 1,650.00 1,650.00 - - - - 1,550.00 1,550.00 1,500.00 1,500.00 - - - - - -
Gampaha - - - - - - 1,800.00 1,600.00 - - - - - - - - - - - - 1,400.00 1,200.00
Kalutara 2,000.00 2,000.00 1,700.00 1,650.00 1,600.00 1,550.00 1,500.00 1,430.00 1,350.00 1,300.00 1,300.00 1,230.00 1,200.00 1,130.00 1,000.00 1,000.00 - - - - - -
Galle 2,100.00 2,000.00 1,800.00 1,780.00 1,650.00 1,630.00 1,630.00 1,620.00 - - - - 1,550.00 1,530.00 1,530.00 1,510.00 - - - - - -
Matara 2,150.00 2,117.00 1,750.00 1,750.00 1,700.00 1,683.00 1,680.00 1,653.00 1,600.00 1,600.00 1,580.00 1,580.00 1,560.00 1,553.00 1,540.00 1,519.00 1,500.00 1,433.00 - - - -
Hambantota - - - - 1,675.00 1,662.00 1,650.00 1,650.00 - - - - 1,580.00 1,575.00 #REF! #REF! - - - - 1,560.00 1,555.00
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,100.00 1,083.00
National 2,150.00 2,045.75 1,800.00 1,739.20 1,700.00 1,648.71 1,800.00 1,579.50 1,600.00 1,461.00 1,580.00 1,431.00 1,580.00 1,438.50 1,560.00 1,389.00 1,500.00 1,433.00 1,500.00 1,275.00 1,400.00 937.50

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 6,000.00 3,500.00 7,000.00 4,000.00 2,500.00 1,000.00 1,500.00 800.00 1,000.00 400.00
Colombo - - - - 4,000.00 4,000.00 2,200.00 2,200.00 1,250.00 1,250.00
Gampaha 8,000.00 6,000.00 6,000.00 5,000.00 5,000.00 4,000.00 3,000.00 2,500.00 1,100.00 1,100.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 7,000.00 4,750.00 6,500.00 4,500.00 5,000.00 3,000.00 3,000.00 1,833.33 1,250.00 916.67

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 360.00 313.00 165.00 146.00
Matale 350.00 310.00 150.00 117.00
Nuwara_eliya 310.00 303.00 - -
Kegalle 320.00 317.00 220.00 210.00
Ratnapura 310.00 307.00 170.00 157.00
Badulla 375.00 306.00 150.00 150.00
Kurunegala 330.00 318.00 220.00 202.00
Colombo 300.00 300.00 300.00 300.00
Gampaha 325.00 310.00 250.00 225.00
Kalutara 300.00 300.00 250.00 250.00
Galle 320.00 315.00 - -
Matara 320.00 314.00 - -
Hambantota 320.00 300.00 - -
Monaragala 315.00 303.00 - -
National 375.00 308.29 300.00 195.22

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 375.00 353.00 100.00 80.00 - - - 28.00 - -
Matale 400.00 375.00 100.00 78.00 - - 40.00 38.00 - -
Nuwara_eliya 385.00 382.00 85.00 82.00 - - - - - -
Kegalle 400.00 383.00 65.00 62.00 - - 25.00 25.00 - -
Ratnapura 355.00 352.00 80.00 80.00 - - 30.00 30.00 - -
Badulla 400.00 383.00 100.00 74.00 500.00 462.00 50.00 45.00 - -
Kurunegala 400.00 387.00 80.00 75.00 - - 40.00 35.00 - -
Colombo 360.00 345.00 - - - - - - - -
Gampaha 370.00 358.00 70.00 65.00 - - 30.00 28.00 - -
Kalutara 375.00 350.00 50.00 50.00 - - - - - -
Galle 360.00 355.00 80.00 60.00 - - - - - -
Matara 360.00 357.00 75.00 63.00 - - - - - -
Hambantota 350.00 333.00 - - - - - - - -
Monaragala 375.00 346.00 80.00 70.00 - - - - - -
National 400.00 361.36 100.00 69.92 500.00 462.00 50.00 32.71 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - 8,600.00 8,400.00
Galle - - - - 3,820.00 3,780.00 - -
Matara - - - - 3,900.00 3,900.00 10,500.00 10,500.00
Hambantota - - - - - - 9,700.00 9,600.00
National - - - - 3,900.00 3,840.00 10,500.00 9,500.00

Data collected by the Economics Reserch Unit, DEA
Web published by the Communication Division, Department of Export Agriculture