අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :18.10.2016

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 1,350.00 1,309.00 1,280.00 1,269.00 1,900.00 1,800.00
Matale 1,330.00 1,318.00 - - 2,000.00 1,950.00
Nuwara_eliya 1,300.00 1,283.00 - - - -
Kegalle 1,400.00 1,367.00 - - 2,000.00 1,917.00
Ratnapura 1,340.00 1,335.00 - - - -
Badulla 1,350.00 1,311.00 - - 1,850.00 1,788.00
Kurunegala 1,350.00 1,350.00 1,260.00 1,253.00 - -
Colombo 1,350.00 1,325.00 - - - -
Gampaha 1,375.00 1,365.00 - - - -
Kalutara 1,325.00 1,300.00 - - - -
Galle 1,330.00 1,315.00 - - - -
Matara 1,350.00 1,350.00 - - - -
Hambantota 1,350.00 1,340.00 - - - -
Monaragala 1,350.00 1,331.00 - - 2,100.00 2,034.00
National 1,400.00 1,326.86 1,280.00 1,261.00 2,100.00 1,897.80

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,100.00 1,025.00 100.00 91.00
Matale 1,100.00 1,050.00 90.00 85.00
Nuwara_eliya 960.00 953.00 60.00 53.00
Kegalle 1,100.00 1,100.00 100.00 87.00
Ratnapura 1,050.00 987.00 - -
Badulla 1,000.00 938.00 - -
Kurunegala 1,100.00 1,083.00 100.00 98.00
Colombo 1,000.00 1,000.00 - -
Gampaha 1,100.00 1,020.00 100.00 90.00
Kalutara 1,200.00 1,100.00 - -
Galle 1,000.00 950.00 - -
Matara 1,100.00 1,057.00 100.00 88.00
Hambantota 1,050.00 1,016.00 - -
Monaragala 1,000.00 983.00 - -
National 1,200.00 1,018.71 100.00 84.57

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 460.00 406.00 440.00 373.00 425.00 425.00
Matale 400.00 389.00 350.00 350.00 - -
Nuwara_eliya 430.00 425.00 - - - -
Kegalle 425.00 412.00 400.00 393.00 - -
Ratnapura 400.00 395.00 - - - -
Badulla 430.00 412.00 400.00 383.00 - -
Kurunegala 400.00 400.00 375.00 362.00 - -
Colombo 400.00 393.00 - - - -
Gampaha 450.00 420.00 - - - -
Kalutara 425.00 400.00 - - - -
Galle 480.00 440.00 - - - -
Matara 500.00 423.00 - - - -
Hambantota 380.00 360.00 - - - -
Monaragala 410.00 354.00 - - - -
National 500.00 402.07 440.00 372.20 425.00 425.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 420.00 405.00 360.00 347.00 320.00 301.00 300.00 290.00
Matale 420.00 405.00 400.00 363.00 - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 400.00 400.00 385.00 380.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 350.00 335.00 300.00 300.00 - - - -
Kurunegala 400.00 400.00 350.00 350.00 280.00 263.00 215.00 205.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - 250.00 205.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 400.00 390.00 385.00 380.00 362.00 - -
National 420.00 390.83 400.00 354.17 380.00 282.75 300.00 247.50

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 3,000.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00 1,900.00 1,900.00 1,400.00 1,400.00 1,000.00 1,000.00
Matale - - 2,000.00 2,000.00 - - - - - -
Nuwara_eliya - - 1,450.00 1,425.00 1,300.00 1,275.00 1,200.00 1,175.00 1,000.00 950.00
Kegalle 2,200.00 2,100.00 2,000.00 1,950.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - 2,000.00 2,000.00 1,600.00 1,533.00 - - - -
Kurunegala - - 2,000.00 1,800.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - 1,500.00 1,480.00 - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 3,000.00 2,550.00 2,500.00 1,945.83 1,900.00 1,547.00 1,400.00 1,287.50 1,000.00 975.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 650.00 615.00 585.00 559.00 500.00 475.00 1,700.00 1,583.00 1,500.00 1,395.00
Matale 650.00 619.00 600.00 563.00 500.00 500.00 1,650.00 1,625.00 1,400.00 1,400.00
Nuwara_eliya 450.00 450.00 400.00 400.00 - - 1,300.00 1,300.00 1,100.00 1,100.00
Kegalle 650.00 617.00 600.00 577.00 - - 1,800.00 1,733.00 1,700.00 1,633.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 650.00 650.00 600.00 600.00 - - 1,750.00 1,750.00 1,600.00 1,600.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - 400.00 375.00 - - - - 1,400.00 1,350.00
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 650.00 590.20 600.00 512.33 500.00 487.50 1,800.00 1,598.20 1,700.00 1,413.00

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 2,200.00 2,133.00 1,950.00 1,933.00 1,900.00 1,893.00 1,850.00 1,840.00 1,400.00 1,366.00 1,400.00 1,366.00 1,450.00 1,416.00 1,300.00 1,233.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,700.00 1,250.00 1,500.00 862.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,200.00 1,183.00 750.00 683.00
Colombo - - 2,100.00 2,100.00 2,000.00 2,000.00 1,900.00 1,900.00 - - - - 1,700.00 1,700.00 1,600.00 1,600.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 1,750.00 1,700.00 1,600.00 1,375.00 - - - - - - - - - - - - 1,200.00 1,050.00
Kalutara 2,400.00 2,200.00 2,100.00 2,100.00 1,950.00 1,800.00 1,850.00 1,700.00 1,750.00 1,625.00 1,650.00 1,650.00 1,600.00 1,600.00 1,550.00 1,550.00 - - - - - -
Galle 2,100.00 2,090.00 2,050.00 2,040.00 2,000.00 1,990.00 1,950.00 1,940.00 - - - - 1,760.00 1,755.00 1,750.00 1,745.00 - - - - - -
Matara 2,450.00 2,325.00 2,200.00 2,050.00 2,000.00 1,916.00 1,950.00 1,892.00 1,900.00 1,895.00 1,850.00 1,850.00 1,750.00 1,660.00 1,610.00 1,599.00 1,550.00 1,475.00 - - - -
Hambantota - - - - 1,950.00 1,925.00 1,900.00 1,890.00 - - - - 1,650.00 1,635.00 #REF! #REF! - - - - 1,600.00 1,600.00
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,400.00 1,250.00
National 2,450.00 2,187.00 2,200.00 2,044.60 2,000.00 1,889.14 1,950.00 1,791.00 1,900.00 1,628.67 1,850.00 1,622.00 1,760.00 1,627.67 1,750.00 1,554.50 1,550.00 1,475.00 1,700.00 1,216.50 1,500.00 961.25

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 5,000.00 2,000.00 6,000.00 2,000.00 5,000.00 2,000.00 1,000.00 800.00 500.00 300.00
Colombo - - - - 4,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00 625.00 625.00
Gampaha 6,500.00 4,500.00 5,000.00 4,000.00 4,000.00 3,500.00 3,000.00 2,750.00 1,000.00 800.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 5,750.00 3,250.00 5,500.00 3,000.00 5,000.00 3,166.67 3,000.00 1,850.00 1,000.00 575.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 300.00 275.00 350.00 250.00
Matale 280.00 275.00 250.00 245.00
Nuwara_eliya 280.00 280.00 - -
Kegalle 310.00 303.00 350.00 325.00
Ratnapura 290.00 285.00 250.00 216.00
Badulla 300.00 272.00 300.00 300.00
Kurunegala 290.00 290.00 300.00 300.00
Colombo 300.00 286.00 300.00 300.00
Gampaha 310.00 298.00 400.00 360.00
Kalutara 280.00 275.00 300.00 275.00
Galle 290.00 285.00 300.00 250.00
Matara 300.00 294.00 - -
Hambantota 280.00 276.00 - -
Monaragala 275.00 271.00 - -
National 310.00 283.21 400.00 282.10

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 320.00 295.00 200.00 180.00 - - - 62.00 - -
Matale 300.00 293.00 200.00 185.00 - - - - - -
Nuwara_eliya 310.00 303.00 140.00 137.00 - - - - - -
Kegalle 350.00 340.00 250.00 250.00 - - 80.00 68.00 - -
Ratnapura 285.00 280.00 160.00 155.00 - - 40.00 40.00 - -
Badulla 400.00 320.00 250.00 225.00 550.00 500.00 50.00 45.00 - -
Kurunegala 350.00 332.00 250.00 220.00 - - 100.00 87.00 - -
Colombo 300.00 283.00 - - - - - - - -
Gampaha 370.00 343.00 250.00 240.00 - - 125.00 90.00 - -
Kalutara 300.00 280.00 200.00 200.00 - - - - - -
Galle 325.00 315.00 200.00 200.00 - - - - - -
Matara 320.00 311.00 190.00 170.00 - - - - - -
Hambantota 310.00 303.00 - - - - - - - -
Monaragala 300.00 296.00 250.00 200.00 - - - - - -
National 400.00 306.71 250.00 196.83 550.00 500.00 125.00 65.33 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - 9,300.00 9,000.00
Galle - - - - 2,420.00 2,415.00 - -
Matara - - - - 2,200.00 2,200.00 10,000.00 10,000.00
Hambantota - - - - - - 10,500.00 10,250.00
National - - - - 2,420.00 2,307.50 10,500.00 9,750.00

Data collected by the Economics Reserch Unit, DEA
Web published by the Communication Division, Department of Export Agriculture