අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :17.05.2016

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 1,350.00 1,301.00 1,275.00 1,203.00 1,800.00 1,775.00
Matale 1,400.00 1,343.00 - - 2,000.00 1,919.00
Nuwara_eliya 1,262.00 1,251.00 - - - -
Kegalle 1,300.00 1,292.00 - - 1,700.00 1,633.00
Ratnapura 1,340.00 1,335.00 - - - -
Badulla 1,350.00 1,293.00 - - 1,900.00 1,817.00
Kurunegala 1,270.00 1,257.00 1,225.00 1,212.00 - -
Colombo - - - - - -
Gampaha 1,300.00 1,280.00 - - - -
Kalutara 1,230.00 1,210.00 - - - -
Galle 1,350.00 1,340.00 - - - -
Matara 1,350.00 1,350.00 - - - -
Hambantota 1,370.00 1,360.00 - - - -
Monaragala 1,380.00 1,336.00 - - 1,900.00 1,862.00
National 1,400.00 1,302.85 1,275.00 1,207.50 2,000.00 1,801.20

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,290.00 1,136.00 120.00 101.00
Matale 1,155.00 1,125.00 110.00 100.00
Nuwara_eliya 1,100.00 1,100.00 100.00 97.00
Kegalle 1,200.00 1,183.00 100.00 87.00
Ratnapura 1,100.00 1,075.00 - -
Badulla 1,200.00 1,094.00 - -
Kurunegala 1,200.00 1,150.00 110.00 107.00
Colombo - - - -
Gampaha 1,100.00 1,030.00 100.00 90.00
Kalutara 1,200.00 1,030.00 - -
Galle 1,100.00 1,075.00 - -
Matara 1,250.00 1,121.00 100.00 97.00
Hambantota 1,165.00 1,170.00 - -
Monaragala 1,050.00 916.00 - -
National 1,290.00 1,092.69 120.00 97.00

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 450.00 422.00 410.00 386.00 450.00 450.00
Matale 425.00 401.00 380.00 376.00 425.00 370.00
Nuwara_eliya 420.00 410.00 - - - -
Kegalle 400.00 400.00 380.00 378.00 - -
Ratnapura 350.00 342.00 - - - -
Badulla 420.00 357.00 380.00 329.00 - -
Kurunegala 350.00 347.00 325.00 320.00 - -
Colombo - - - - - -
Gampaha 450.00 410.00 - - - -
Kalutara 400.00 335.00 - - - -
Galle 460.00 430.00 - - - -
Matara 350.00 350.00 - - - -
Hambantota 230.00 230.00 - - - -
Monaragala 420.00 385.00 - - - -
National 460.00 370.69 410.00 357.80 450.00 410.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 367.00 340.00 335.00 300.00 293.00 - -
Matale 425.00 414.00 400.00 383.00 370.00 354.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 400.00 400.00 390.00 385.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 350.00 333.00 300.00 300.00 - - - -
Kurunegala 350.00 350.00 300.00 300.00 225.00 213.00 170.00 162.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 300.00 260.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 374.00 370.00 353.00 360.00 340.00 - -
National 425.00 373.00 400.00 330.86 370.00 300.00 170.00 162.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 2,600.00 2,600.00 2,300.00 2,300.00 1,800.00 1,800.00 1,500.00 1,500.00 900.00 900.00
Matale - - 2,100.00 2,100.00 - - - - - -
Nuwara_eliya - - 1,500.00 1,500.00 1,350.00 1,350.00 1,200.00 1,200.00 1,100.00 1,100.00
Kegalle 2,100.00 2,050.00 2,000.00 1,967.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - 2,000.00 1,833.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00 - -
Kurunegala - - 2,500.00 2,475.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - 1,400.00 1,375.00 - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 2,600.00 2,325.00 2,500.00 2,029.17 1,800.00 1,506.25 1,500.00 1,233.33 1,100.00 1,000.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 600.00 594.00 550.00 514.00 500.00 466.00 1,650.00 1,575.00 1,540.00 1,380.00
Matale 610.00 579.00 550.00 534.00 500.00 449.00 1,700.00 1,595.00 1,500.00 1,475.00
Nuwara_eliya 450.00 450.00 400.00 400.00 - - 1,300.00 1,300.00 1,100.00 1,100.00
Kegalle 550.00 517.00 500.00 475.00 - - 1,500.00 1,500.00 1,460.00 1,437.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 525.00 525.00 470.00 470.00 - - 1,700.00 1,700.00 1,500.00 1,500.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 600.00 575.00 - - - - 1,700.00 1,650.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 610.00 540.00 550.00 478.60 500.00 457.50 1,700.00 1,553.33 1,540.00 1,378.40

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 2,200.00 2,166.00 1,800.00 1,766.00 1,650.00 1,633.00 1,550.00 1,533.00 1,500.00 1,466.00 1,500.00 1,466.00 1,350.00 1,350.00 1,300.00 1,283.00 - - - - - -
Badulla - - - - 1,600.00 1,600.00 1,500.00 1,500.00 - - - - - - - - - - 1,400.00 1,175.00 1,000.00 700.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,400.00 1,233.00 800.00 716.00
Colombo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - 1,800.00 1,675.00 - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,300.00
Kalutara 2,100.00 2,030.00 1,900.00 1,700.00 1,700.00 1,560.00 1,610.00 1,470.00 1,500.00 1,380.00 1,400.00 1,300.00 1,250.00 1,150.00 1,100.00 1,030.00 - - - - - -
Galle 2,100.00 2,050.00 1,850.00 1,830.00 1,740.00 1,730.00 1,650.00 1,650.00 - - - - 1,600.00 1,590.00 1,580.00 1,575.00 - - - - - -
Matara 2,150.00 2,088.00 1,800.00 1,767.00 1,700.00 1,693.00 1,680.00 1,670.00 1,670.00 1,660.00 1,650.00 1,640.00 1,610.00 1,596.00 1,580.00 1,557.00 1,500.00 1,475.00 - - - -
Hambantota 2,100.00 2,100.00 - - 1,825.00 1,800.00 1,725.00 1,700.00 - - - - - - #REF! #REF! - - - - 1,625.00 1,600.00
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,400.00 711.00
National 2,200.00 2,086.80 1,900.00 1,765.75 1,825.00 1,670.14 1,725.00 1,587.17 1,670.00 1,502.00 1,650.00 1,468.67 1,610.00 1,421.50 1,625.00 1,409.00 1,500.00 1,475.00 1,400.00 1,204.00 1,500.00 856.75

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 4,500.00 2,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 400.00 400.00 200.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha 8,000.00 6,000.00 4,000.00 3,000.00 4,000.00 3,750.00 2,500.00 2,200.00 800.00 800.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 6,250.00 4,000.00 4,000.00 2,500.00 4,000.00 2,625.00 2,500.00 1,300.00 800.00 500.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 330.00 304.00 165.00 121.00
Matale 310.00 302.00 150.00 144.00
Nuwara_eliya 310.00 303.00 - -
Kegalle 320.00 313.00 200.00 167.00
Ratnapura 310.00 305.00 160.00 152.00
Badulla 300.00 285.00 150.00 150.00
Kurunegala 315.00 312.00 250.00 232.00
Colombo - - - -
Gampaha 320.00 311.00 250.00 225.00
Kalutara 305.00 300.00 250.00 250.00
Galle 320.00 320.00 - -
Matara 330.00 324.00 - -
Hambantota 340.00 335.00 - -
Monaragala 300.00 300.00 - -
National 340.00 308.77 250.00 180.13

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 400.00 358.00 90.00 76.00 - - - 30.00 - -
Matale 380.00 362.00 100.00 88.00 - - 35.00 30.00 - -
Nuwara_eliya 365.00 362.00 90.00 85.00 - - - - - -
Kegalle 380.00 360.00 70.00 63.00 - - 25.00 22.00 - -
Ratnapura 330.00 325.00 75.00 72.00 - - 30.00 30.00 - -
Badulla 375.00 353.00 80.00 73.00 450.00 450.00 50.00 45.00 - -
Kurunegala 380.00 360.00 75.00 72.00 - - 40.00 38.00 - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha 380.00 348.00 50.00 50.00 - - 35.00 30.00 - -
Kalutara 350.00 330.00 60.00 60.00 - - - - - -
Galle 350.00 345.00 70.00 70.00 - - - - - -
Matara 350.00 337.00 75.00 63.00 - - - - - -
Hambantota 340.00 340.00 - - - - - - - -
Monaragala 380.00 357.00 80.00 68.00 - - - - - -
National 400.00 349.00 100.00 70.00 450.00 450.00 50.00 32.14 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - 9,300.00 9,000.00
Galle - - - - 3,820.00 3,810.00 - -
Matara - - - - 3,950.00 3,950.00 11,500.00 11,500.00
Hambantota - - - - - - 10,514.00 10,036.00
National - - - - 3,950.00 3,880.00 11,500.00 10,178.67

Data collected by the Economics Reserch Unit, DEA
Web published by the Communication Division, Department of Export Agriculture