අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :24.05.2016

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 1,350.00 1,336.00 1,300.00 1,265.00 1,800.00 1,775.00
Matale 1,400.00 1,367.00 - - 2,200.00 2,026.00
Nuwara_eliya 1,300.00 1,250.00 - - - -
Kegalle 1,350.00 1,310.00 - - 1,800.00 1,717.00
Ratnapura 1,365.00 1,360.00 - - - -
Badulla 1,350.00 1,280.00 - - 1,900.00 1,775.00
Kurunegala 1,350.00 1,323.00 1,275.00 1,258.00 - -
Colombo 1,350.00 1,288.00 - - - -
Gampaha 1,300.00 1,290.00 - - - -
Kalutara 1,240.00 1,214.00 - - - -
Galle 1,350.00 1,335.00 - - - -
Matara 1,360.00 1,360.00 - - - -
Hambantota 1,370.00 1,360.00 - - - -
Monaragala 1,400.00 1,393.00 - - 2,000.00 1,950.00
National 1,400.00 1,318.14 1,300.00 1,261.50 2,200.00 1,848.60

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,200.00 1,138.00 110.00 98.00
Matale 1,100.00 1,100.00 110.00 93.00
Nuwara_eliya 1,150.00 1,116.00 100.00 93.00
Kegalle 1,200.00 1,167.00 100.00 87.00
Ratnapura 1,050.00 1,000.00 - -
Badulla 1,150.00 1,050.00 - -
Kurunegala 1,150.00 1,117.00 120.00 107.00
Colombo 1,050.00 1,000.00 - -
Gampaha 1,150.00 1,040.00 100.00 90.00
Kalutara 1,200.00 1,017.00 - -
Galle 1,050.00 1,050.00 - -
Matara 1,150.00 1,117.00 100.00 100.00
Hambantota 1,170.00 1,160.00 - -
Monaragala 1,000.00 1,000.00 - -
National 1,200.00 1,076.57 120.00 95.43

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 450.00 413.00 420.00 393.00 460.00 450.00
Matale 450.00 429.00 425.00 404.00 465.00 455.00
Nuwara_eliya 430.00 416.00 - - - -
Kegalle 400.00 400.00 385.00 382.00 - -
Ratnapura 350.00 340.00 - - - -
Badulla 430.00 377.00 400.00 355.00 - -
Kurunegala 380.00 350.00 360.00 315.00 - -
Colombo 375.00 356.00 - - - -
Gampaha 450.00 420.00 - - - -
Kalutara 400.00 337.00 - - - -
Galle 460.00 430.00 - - - -
Matara 400.00 363.00 - - - -
Hambantota 260.00 250.00 - - - -
Monaragala 425.00 391.00 - - - -
National 460.00 376.57 425.00 369.80 465.00 452.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 380.00 354.00 330.00 317.00 300.00 290.00 - -
Matale 401.00 401.00 385.00 379.00 360.00 351.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 450.00 417.00 425.00 393.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 350.00 340.00 300.00 300.00 - - - -
Kurunegala 385.00 385.00 340.00 340.00 260.00 253.00 210.00 200.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 300.00 250.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 387.00 380.00 365.00 360.00 350.00 - -
National 450.00 380.67 425.00 334.86 360.00 311.00 210.00 200.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 3,200.00 3,200.00 2,700.00 2,700.00 1,900.00 1,900.00 1,000.00 1,000.00 800.00 800.00
Matale - - 2,000.00 2,000.00 - - - - - -
Nuwara_eliya - - 1,500.00 1,500.00 1,300.00 1,300.00 1,200.00 1,200.00 1,050.00 1,050.00
Kegalle 2,100.00 2,033.00 - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - 2,000.00 1,900.00 1,500.00 1,500.00 - - - -
Kurunegala - - 2,200.00 2,100.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - 1,500.00 1,450.00 - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 3,200.00 2,616.50 2,700.00 2,040.00 1,900.00 1,537.50 1,200.00 1,100.00 1,050.00 925.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 600.00 541.00 500.00 487.00 450.00 437.00 1,500.00 1,500.00 1,300.00 1,233.00
Matale 600.00 594.00 575.00 551.00 550.00 518.00 1,610.00 1,570.00 1,500.00 1,500.00
Nuwara_eliya 450.00 450.00 400.00 400.00 - - 1,400.00 1,400.00 1,300.00 1,300.00
Kegalle 600.00 563.00 580.00 542.00 - - 1,700.00 1,633.00 1,650.00 1,595.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 550.00 550.00 500.00 500.00 - - 1,700.00 1,700.00 1,560.00 1,560.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 600.00 575.00 - - - - 1,700.00 1,650.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 600.00 545.50 580.00 496.00 550.00 477.50 1,700.00 1,575.50 1,650.00 1,437.60

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 2,200.00 2,133.00 1,800.00 1,766.00 1,650.00 1,600.00 1,400.00 1,366.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,450.00 1,416.00 1,350.00 1,233.00 - - - - - -
Badulla - - - - 1,600.00 1,600.00 1,500.00 1,500.00 - - - - - - - - - - 1,200.00 1,150.00 800.00 667.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,600.00 1,450.00 850.00 800.00
Colombo - - 1,800.00 1,800.00 1,650.00 1,650.00 1,600.00 1,600.00 - - - - 1,450.00 1,450.00 1,400.00 1,400.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 1,700.00 1,600.00 - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,325.00
Kalutara 2,100.00 1,900.00 1,900.00 1,734.00 1,750.00 1,650.00 1,700.00 1,534.00 1,500.00 1,300.00 1,300.00 1,100.00 1,100.00 934.00 1,000.00 900.00 - - - - - -
Galle 2,100.00 2,050.00 1,850.00 1,830.00 1,740.00 1,730.00 1,650.00 1,650.00 - - - - 1,620.00 1,600.00 1,590.00 1,580.00 - - - - - -
Matara 2,150.00 2,133.00 1,850.00 1,850.00 1,800.00 1,747.00 1,750.00 1,725.00 1,680.00 1,665.00 1,650.00 1,635.00 1,630.00 1,608.00 1,600.00 1,547.00 1,500.00 1,467.00 - - - -
Hambantota 2,100.00 2,100.00 - - 1,750.00 1,750.00 1,700.00 1,700.00 - - - - 1,610.00 1,600.00 #REF! #REF! - - - - 1,590.00 1,580.00
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,250.00 950.00
National 2,200.00 2,063.20 1,900.00 1,796.00 1,800.00 1,665.88 1,750.00 1,582.14 1,680.00 1,421.67 1,650.00 1,345.00 1,630.00 1,434.67 1,600.00 1,373.33 1,500.00 1,467.00 1,600.00 1,300.00 1,500.00 935.50

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 6,000.00 2,000.00 5,000.00 2,000.00 4,000.00 1,500.00 1,500.00 800.00 800.00 400.00
Colombo - - - - 3,000.00 3,000.00 1,700.00 1,700.00 900.00 900.00
Gampaha #REF! #REF! #REF! #REF! 8,000.00 7,000.00 8,000.00 7,000.00 1,500.00 1,500.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 7,000.00 4,500.00 6,500.00 4,500.00 5,000.00 2,833.33 3,000.00 1,733.33 1,500.00 933.33

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 315.00 306.00 165.00 145.00
Matale 310.00 306.00 150.00 141.00
Nuwara_eliya 310.00 303.00 - -
Kegalle 310.00 310.00 220.00 203.00
Ratnapura 310.00 305.00 170.00 162.00
Badulla 300.00 300.00 150.00 150.00
Kurunegala 340.00 327.00 250.00 233.00
Colombo 325.00 311.00 175.00 175.00
Gampaha 325.00 317.00 250.00 230.00
Kalutara 305.00 302.00 250.00 250.00
Galle 320.00 320.00 - -
Matara 330.00 319.00 - -
Hambantota 330.00 327.00 - -
Monaragala 300.00 300.00 - -
National 340.00 310.93 250.00 187.67

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 400.00 368.00 90.00 80.00 - - - 30.00 - -
Matale 375.00 355.00 100.00 76.00 - - 40.00 35.00 - -
Nuwara_eliya 350.00 347.00 90.00 80.00 - - - - - -
Kegalle 375.00 358.00 75.00 62.00 - - 30.00 25.00 - -
Ratnapura 340.00 330.00 75.00 70.00 - - 25.00 25.00 - -
Badulla 400.00 350.00 100.00 74.00 550.00 475.00 50.00 45.00 - -
Kurunegala 370.00 357.00 70.00 68.00 - - 40.00 35.00 - -
Colombo 350.00 331.00 - - - - - - - -
Gampaha 370.00 352.00 60.00 56.00 - - 30.00 25.00 - -
Kalutara 375.00 332.00 100.00 100.00 - - - - - -
Galle 350.00 345.00 60.00 60.00 - - - - - -
Matara 350.00 332.00 75.00 63.00 - - - - - -
Hambantota 370.00 360.00 - - - - - - - -
Monaragala 375.00 362.00 100.00 90.00 - - - - - -
National 400.00 348.50 100.00 73.25 550.00 475.00 50.00 31.43 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - 9,300.00 9,000.00
Galle - - - - 3,885.00 3,850.00 - -
Matara - - - - 3,950.00 3,950.00 11,500.00 11,500.00
Hambantota - - - - - - 11,029.00 10,293.00
National - - - - 3,950.00 3,900.00 11,500.00 10,264.33

Data collected by the Economics Reserch Unit, DEA
Web published by the Communication Division, Department of Export Agriculture