අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :22.11.2016

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 1,350.00 1,310.00 1,290.00 1,271.00 2,000.00 1,825.00
Matale 1,400.00 1,384.00 1,250.00 1,250.00 2,250.00 2,114.00
Nuwara_eliya 1,300.00 1,296.00 - - - -
Kegalle 1,350.00 1,333.00 - - 1,900.00 1,883.00
Ratnapura 1,330.00 1,330.00 1,260.00 1,260.00 - -
Badulla 1,380.00 1,347.00 - - 2,000.00 1,867.00
Kurunegala 1,380.00 1,360.00 1,345.00 1,330.00 - -
Colombo 1,400.00 1,363.00 - - - -
Gampaha 1,400.00 1,365.00 - - - -
Kalutara 1,350.00 1,335.00 - - - -
Galle 1,350.00 1,275.00 - - - -
Matara 1,350.00 1,350.00 - - - -
Hambantota 1,350.00 1,350.00 - - - -
Monaragala 1,375.00 1,350.00 - - 2,100.00 2,075.00
National 1,400.00 1,335.57 1,345.00 1,277.75 2,250.00 1,952.80

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,100.00 1,016.00 100.00 87.00
Matale 1,000.00 1,000.00 100.00 95.00
Nuwara_eliya 1,020.00 1,000.00 90.00 87.00
Kegalle 1,000.00 1,000.00 90.00 83.00
Ratnapura 1,020.00 1,010.00 - -
Badulla 1,000.00 950.00 - -
Kurunegala 1,050.00 1,017.00 100.00 97.00
Colombo 1,000.00 950.00 - -
Gampaha 1,000.00 990.00 100.00 92.00
Kalutara 1,000.00 970.00 - -
Galle 1,050.00 1,000.00 - -
Matara 1,100.00 869.00 100.00 93.00
Hambantota 1,100.00 1,050.00 - -
Monaragala 1,000.00 1,000.00 - -
National 1,100.00 987.29 100.00 90.57

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 425.00 403.00 390.00 371.00 440.00 440.00
Matale 420.00 413.00 400.00 376.00 440.00 431.00
Nuwara_eliya 300.00 293.00 - - - -
Kegalle 400.00 400.00 380.00 380.00 - -
Ratnapura 355.00 350.00 - - - -
Badulla 400.00 400.00 375.00 358.00 - -
Kurunegala 400.00 400.00 380.00 375.00 - -
Colombo 400.00 381.00 - - - -
Gampaha 450.00 410.00 - - - -
Kalutara 400.00 385.00 - - - -
Galle 460.00 430.00 - - - -
Matara 400.00 383.00 - - - -
Hambantota 380.00 350.00 - - - -
Monaragala 400.00 390.00 - - - -
National 460.00 384.86 400.00 372.00 440.00 435.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 371.00 360.00 334.00 310.00 295.00 - -
Matale 450.00 429.00 420.00 392.00 400.00 365.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 410.00 403.00 390.00 385.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 350.00 350.00 300.00 300.00 - - - -
Kurunegala 410.00 410.00 370.00 370.00 260.00 250.00 220.00 207.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - 225.00 205.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 400.00 390.00 388.00 380.00 379.00 375.00 356.00
National 450.00 393.83 420.00 361.50 400.00 298.80 375.00 281.50

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 2,700.00 2,700.00 2,300.00 2,300.00 1,800.00 1,800.00 1,400.00 1,400.00 1,000.00 1,000.00
Matale - - 2,000.00 2,000.00 1,800.00 1,800.00 - - - -
Nuwara_eliya - - 1,450.00 1,425.00 1,300.00 1,275.00 1,150.00 1,125.00 - -
Kegalle 2,350.00 2,325.00 2,100.00 2,100.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - 2,000.00 1,850.00 1,500.00 1,500.00 - - - -
Kurunegala - - 1,900.00 1,800.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - 1,700.00 1,650.00 - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 2,700.00 2,512.50 2,300.00 1,912.50 1,800.00 1,605.00 1,400.00 1,262.50 1,000.00 1,000.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 630.00 597.00 555.00 528.00 500.00 466.00 1,750.00 1,612.00 1,590.00 1,361.00
Matale 650.00 609.00 600.00 566.00 550.00 491.00 1,800.00 1,704.00 1,500.00 1,483.00
Nuwara_eliya 450.00 450.00 400.00 400.00 - - 1,300.00 1,300.00 1,100.00 1,100.00
Kegalle 600.00 593.00 560.00 547.00 - - 1,550.00 1,517.00 1,500.00 1,450.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 600.00 600.00 550.00 550.00 - - 1,700.00 1,700.00 1,660.00 1,660.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 600.00 550.00 - - - - 1,600.00 1,550.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 650.00 566.50 600.00 518.20 550.00 478.50 1,800.00 1,563.83 1,660.00 1,410.80

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 2,200.00 2,150.00 1,950.00 1,933.00 1,900.00 1,866.00 1,750.00 1,733.00 1,500.00 1,483.00 1,500.00 1,483.00 1,300.00 1,283.00 1,250.00 1,216.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,300.00 1,100.00 800.00 600.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,450.00 1,383.00 850.00 810.00
Colombo - - 2,200.00 2,200.00 2,150.00 2,150.00 2,100.00 2,100.00 - - - - 1,750.00 1,750.00 1,700.00 1,700.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 1,800.00 1,800.00 1,600.00 1,500.00 - - - - - - - - - - - - 1,300.00 1,175.00
Kalutara 2,100.00 2,070.00 1,950.00 1,930.00 1,850.00 1,800.00 1,700.00 1,665.00 1,550.00 1,500.00 1,350.00 1,335.00 1,200.00 1,185.00 1,150.00 1,135.00 - - - - - -
Galle 2,200.00 2,200.00 2,150.00 2,145.00 2,070.00 2,060.00 1,980.00 1,965.00 - - - - 1,800.00 1,795.00 1,790.00 1,785.00 - - - - - -
Matara 2,450.00 2,388.00 2,300.00 2,267.00 2,250.00 2,167.00 2,000.00 1,981.00 1,950.00 1,927.00 1,920.00 1,885.00 1,700.00 1,680.00 1,650.00 1,610.00 1,550.00 1,525.00 - - - -
Hambantota - - - - 1,950.00 1,925.00 1,900.00 1,890.00 - - - - 1,650.00 1,635.00 #REF! #REF! - - - - 1,600.00 1,600.00
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,400.00 1,325.00
National 2,450.00 2,202.00 2,300.00 2,095.00 2,250.00 1,966.86 2,100.00 1,833.43 1,950.00 1,636.67 1,920.00 1,567.67 1,800.00 1,554.67 1,790.00 1,507.67 1,550.00 1,525.00 1,450.00 1,241.50 1,400.00 977.50

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 3,000.00 1,500.00 3,000.00 1,500.00 2,500.00 1,000.00 800.00 400.00 400.00 200.00
Colombo - - - - 1,500.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00 - -
Gampaha 4,000.00 3,000.00 2,500.00 2,000.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00 1,100.00 300.00 300.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 3,500.00 2,250.00 2,750.00 1,750.00 2,500.00 1,500.00 1,500.00 833.33 400.00 250.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 290.00 264.00 150.00 136.00
Matale 280.00 271.00 160.00 142.00
Nuwara_eliya 280.00 270.00 - -
Kegalle 270.00 263.00 120.00 107.00
Ratnapura 250.00 245.00 160.00 155.00
Badulla 260.00 253.00 - -
Kurunegala 290.00 283.00 170.00 160.00
Colombo 280.00 270.00 100.00 100.00
Gampaha 300.00 285.00 150.00 133.00
Kalutara 255.00 250.00 100.00 100.00
Galle 270.00 265.00 - -
Matara 280.00 269.00 130.00 130.00
Hambantota 280.00 270.00 - -
Monaragala 260.00 255.00 - -
National 300.00 265.21 170.00 129.22

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 380.00 337.00 200.00 183.00 - - - 45.00 - -
Matale 380.00 360.00 180.00 175.00 - - - - - -
Nuwara_eliya 320.00 316.00 140.00 136.00 - - - - - -
Kegalle 360.00 347.00 250.00 217.00 - - 70.00 55.00 - -
Ratnapura 345.00 338.00 250.00 225.00 - - 40.00 35.00 - -
Badulla 350.00 333.00 200.00 190.00 500.00 500.00 50.00 45.00 - -
Kurunegala 375.00 358.00 260.00 247.00 - - 80.00 75.00 - -
Colombo 350.00 350.00 - - - - - - - -
Gampaha 380.00 368.00 320.00 285.00 - - 80.00 68.00 - -
Kalutara 350.00 345.00 200.00 200.00 - - - - - -
Galle 330.00 315.00 330.00 320.00 - - - - - -
Matara 350.00 340.00 200.00 170.00 - - - - - -
Hambantota 330.00 313.00 - - - - - - - -
Monaragala 320.00 310.00 250.00 220.00 - - - - - -
National 380.00 337.86 330.00 214.00 500.00 500.00 80.00 53.83 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - 8,300.00 8,000.00
Galle - - - - 3,250.00 3,245.00 - -
Matara - - - - 3,150.00 3,150.00 10,000.00 10,000.00
Hambantota - - - - - - 10,500.00 10,250.00
National - - - - 3,250.00 3,197.50 10,500.00 9,416.67

Data collected and Web published by the Economic Research Unit,
Department of Export Agriculture