අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection 28.06.2016

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 1,375.00 1,329.00 1,330.00 1,288.00 1,900.00 1,825.00
Matale 1,350.00 1,330.00 - - 2,000.00 1,919.00
Nuwara_eliya 1,310.00 1,300.00 - - - -
Kegalle 1,300.00 1,266.00 - - 1,800.00 1,667.00
Ratnapura 1,280.00 1,276.00 - - - -
Badulla 1,350.00 1,284.00 - - 1,900.00 1,800.00
Kurunegala 1,350.00 1,332.00 1,300.00 1,300.00 - -
Colombo 1,400.00 1,375.00 - - - -
Gampaha 1,350.00 1,305.00 - - - -
Kalutara 1,350.00 1,317.00 - - - -
Galle 1,320.00 1,310.00 - - - -
Matara #REF! #REF! - - - -
Hambantota 1,320.00 1,306.00 - - - -
Monaragala 1,340.00 1,326.00 - - 1,925.00 1,899.00
National 1,400.00 1,311.14 1,330.00 1,294.00 2,000.00 1,822.00

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,250.00 1,169.00 110.00 94.00
Matale 1,150.00 1,119.00 100.00 98.00
Nuwara_eliya 1,120.00 1,105.00 100.00 95.00
Kegalle 1,200.00 1,142.00 100.00 87.00
Ratnapura 1,100.00 1,075.00 - -
Badulla 1,100.00 1,038.00 - -
Kurunegala 1,150.00 1,117.00 100.00 100.00
Colombo 1,000.00 975.00 - -
Gampaha 1,150.00 1,080.00 100.00 96.00
Kalutara 1,200.00 1,100.00 - -
Galle 1,050.00 1,025.00 - -
Matara 1,150.00 1,114.00 100.00 100.00
Hambantota 1,100.00 1,066.00 - -
Monaragala 1,150.00 1,130.00 - -
National 1,250.00 1,089.64 110.00 95.71

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 450.00 417.00 400.00 356.00 460.00 460.00
Matale 450.00 381.00 410.00 403.00 460.00 394.00
Nuwara_eliya 440.00 430.00 - - - -
Kegalle 440.00 428.00 400.00 400.00 - -
Ratnapura 360.00 356.00 - - - -
Badulla 425.00 385.00 400.00 339.00 - -
Kurunegala 430.00 420.00 400.00 397.00 - -
Colombo 375.00 366.00 - - - -
Gampaha 450.00 420.00 - - - -
Kalutara 400.00 367.00 - - - -
Galle 460.00 455.00 - - - -
Matara 400.00 353.00 - - - -
Hambantota 350.00 350.00 - - - -
Monaragala 425.00 408.00 - - - -
National 460.00 395.43 410.00 379.00 460.00 427.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 400.00 360.00 351.00 305.00 297.00 - -
Matale 450.00 420.00 430.00 397.00 370.00 355.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 375.00 358.00 350.00 333.00 - - 200.00 200.00
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 340.00 320.00 270.00 270.00 - - - -
Kurunegala 360.00 360.00 315.00 315.00 250.00 238.00 210.00 203.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 250.00 230.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 380.00 352.00 360.00 337.00 350.00 332.00 - -
National 450.00 368.33 430.00 319.00 370.00 305.50 210.00 201.50

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 3,000.00 3,000.00 2,300.00 2,300.00 1,800.00 1,800.00 1,400.00 1,400.00 1,000.00 1,000.00
Matale - - 2,300.00 2,300.00 - - - - - -
Nuwara_eliya - - 1,500.00 1,500.00 1,300.00 1,300.00 1,200.00 1,200.00 1,050.00 1,050.00
Kegalle 2,100.00 2,033.00 1,950.00 1,917.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - 1,800.00 1,800.00 - - 1,200.00 1,200.00 - -
Kurunegala - - 2,200.00 2,100.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - 1,800.00 1,750.00 - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 3,000.00 2,516.50 2,300.00 1,986.17 1,800.00 1,616.67 1,400.00 1,266.67 1,050.00 1,025.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 550.00 529.00 525.00 465.00 480.00 462.00 1,600.00 1,529.00 1,450.00 1,333.00
Matale 550.00 516.00 525.00 452.00 500.00 412.00 1,500.00 1,494.00 1,425.00 1,408.00
Nuwara_eliya 500.00 500.00 450.00 450.00 - - 1,400.00 1,400.00 1,200.00 1,200.00
Kegalle 500.00 500.00 460.00 453.00 - - 1,600.00 1,533.00 1,525.00 1,450.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 525.00 525.00 480.00 480.00 - - 1,700.00 1,700.00 1,500.00 1,500.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 450.00 450.00 - - - - 1,600.00 1,550.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 550.00 503.33 525.00 460.00 500.00 437.00 1,700.00 1,534.33 1,525.00 1,378.20

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 2,200.00 2,200.00 1,900.00 1,883.00 1,850.00 1,823.00 1,750.00 1,740.00 1,500.00 1,483.00 1,500.00 1,483.00 1,550.00 1,516.00 1,470.00 1,460.00 - - - - - -
Badulla - - - - 1,700.00 1,700.00 1,650.00 1,650.00 - - - - - - - - - - 1,500.00 1,225.00 1,300.00 812.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,350.00 800.00 733.00
Colombo - - 2,000.00 2,000.00 1,900.00 1,900.00 1,800.00 1,800.00 - - - - 1,750.00 1,750.00 1,650.00 1,650.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 1,650.00 1,650.00 1,500.00 1,375.00 - - - - - - - - - - - - 1,200.00 1,025.00
Kalutara 2,100.00 2,067.00 2,000.00 1,950.00 1,850.00 1,817.00 1,700.00 1,667.00 1,650.00 1,567.00 1,450.00 1,384.00 1,300.00 1,284.00 1,100.00 1,063.00 - - - - - -
Galle 2,200.00 2,150.00 2,000.00 1,980.00 1,950.00 1,940.00 1,900.00 1,880.00 - - - - 1,800.00 1,780.00 1,780.00 1,760.00 - - - - - -
Matara 2,300.00 2,238.00 2,100.00 1,967.00 2,000.00 1,900.00 1,900.00 1,853.00 1,850.00 1,817.00 1,800.00 1,787.00 1,775.00 1,761.00 1,750.00 1,745.00 1,650.00 1,562.00 - - - -
Hambantota - - - - 1,870.00 1,860.00 1,850.00 1,850.00 - - - - 1,750.00 1,750.00 #REF! #REF! - - - - 1,750.00 1,725.00
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,300.00 1,100.00
National 2,300.00 2,163.75 2,100.00 1,956.00 2,000.00 1,823.75 1,900.00 1,726.88 1,850.00 1,622.33 1,800.00 1,551.33 1,800.00 1,640.17 1,780.00 1,567.17 1,650.00 1,562.00 1,500.00 1,287.50 1,300.00 917.50

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 4,000.00 2,000.00 5,000.00 2,000.00 3,000.00 1,000.00 600.00 300.00 400.00 200.00
Colombo - - - - 1,800.00 1,800.00 1,200.00 1,200.00 500.00 500.00
Gampaha 7,500.00 5,000.00 6,500.00 5,000.00 1,800.00 1,500.00 1,200.00 1,000.00 200.00 200.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 5,750.00 3,500.00 5,750.00 3,500.00 3,000.00 1,433.33 1,200.00 833.33 500.00 300.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 360.00 286.00 200.00 183.00
Matale 275.00 260.00 200.00 166.00
Nuwara_eliya 270.00 265.00 - -
Kegalle 320.00 303.00 275.00 262.00
Ratnapura 265.00 262.00 270.00 250.00
Badulla 325.00 256.00 175.00 175.00
Kurunegala 280.00 277.00 325.00 315.00
Colombo 300.00 292.00 225.00 225.00
Gampaha 300.00 272.00 350.00 300.00
Kalutara 260.00 257.00 250.00 250.00
Galle 290.00 285.00 - -
Matara 290.00 283.00 - -
Hambantota 275.00 265.00 - -
Monaragala 270.00 250.00 - -
National 360.00 272.36 350.00 236.22

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 380.00 347.00 120.00 106.00 - - - 40.00 - -
Matale 355.00 337.00 120.00 120.00 - - 35.00 35.00 - -
Nuwara_eliya 320.00 310.00 90.00 80.00 - - - - - -
Kegalle 350.00 323.00 120.00 107.00 - - 30.00 25.00 - -
Ratnapura 320.00 312.00 130.00 125.00 - - 30.00 30.00 - -
Badulla 400.00 362.00 150.00 104.00 550.00 475.00 50.00 45.00 - -
Kurunegala 320.00 318.00 120.00 117.00 - - 40.00 40.00 - -
Colombo 350.00 350.00 - - - - - - - -
Gampaha 350.00 320.00 120.00 104.00 - - 30.00 30.00 - -
Kalutara 330.00 310.00 100.00 100.00 - - - - - -
Galle 340.00 330.00 150.00 130.00 - - - - - -
Matara 340.00 327.00 75.00 75.00 - - - - - -
Hambantota 340.00 321.00 - - - - - - - -
Monaragala 330.00 313.00 100.00 100.00 - - - - - -
National 400.00 327.14 150.00 105.67 550.00 475.00 50.00 35.00 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - 9,300.00 9,000.00
Galle - - - - 4,050.00 4,030.00 - -
Matara - - - - 4,000.00 4,000.00 12,000.00 12,000.00
Hambantota - - - - - - 11,000.00 11,000.00
National - - - - 4,050.00 4,015.00 12,000.00 10,666.67

Data collected by the Economics Reserch Unit, DEA
Web published by the Communication Division, Department of Export Agriculture