අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :29.11.2016

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 1,375.00 1,333.00 1,290.00 1,259.00 1,900.00 1,800.00
Matale 1,430.00 1,407.00 - - 2,350.00 2,183.00
Nuwara_eliya 1,300.00 1,293.00 - - - -
Kegalle 1,350.00 1,300.00 - - 1,900.00 1,867.00
Ratnapura 1,350.00 1,344.00 1,250.00 1,520.00 - -
Badulla 1,390.00 1,368.00 - - 2,000.00 1,875.00
Kurunegala 1,380.00 1,368.00 1,340.00 1,335.00 - -
Colombo - - - - - -
Gampaha 1,375.00 1,320.00 - - - -
Kalutara 1,300.00 1,285.00 - - - -
Galle 1,300.00 1,240.00 - - - -
Matara 1,350.00 1,350.00 - - - -
Hambantota 1,350.00 1,350.00 - - - -
Monaragala 1,380.00 1,366.00 - - 2,075.00 2,030.00
National 1,430.00 1,328.46 1,340.00 1,371.33 2,350.00 1,951.00

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,000.00 962.00 100.00 90.00
Matale 1,000.00 930.00 90.00 83.00
Nuwara_eliya 925.00 891.00 85.00 82.00
Kegalle 1,025.00 1,003.00 100.00 87.00
Ratnapura 1,000.00 977.00 - -
Badulla 1,000.00 931.00 - -
Kurunegala 1,050.00 1,000.00 100.00 100.00
Colombo - - - -
Gampaha 1,000.00 980.00 100.00 85.00
Kalutara 1,100.00 1,035.00 - -
Galle 1,050.00 1,000.00 100.00 89.00
Matara 1,100.00 1,004.00 - -
Hambantota 1,100.00 1,050.00 - -
Monaragala 1,000.00 1,000.00 - -
National 1,100.00 981.77 100.00 88.00

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 425.00 397.00 380.00 365.00 435.00 435.00
Matale 420.00 412.00 400.00 384.00 450.00 446.00
Nuwara_eliya 400.00 390.00 - - - -
Kegalle 450.00 423.00 425.00 402.00 - -
Ratnapura 350.00 340.00 - - - -
Badulla 400.00 391.00 375.00 358.00 - -
Kurunegala 400.00 400.00 370.00 363.00 - -
Colombo - - - - - -
Gampaha 420.00 410.00 - - - -
Kalutara 370.00 365.00 - - - -
Galle 400.00 400.00 - - - -
Matara 400.00 380.00 - - - -
Hambantota 380.00 350.00 - - - -
Monaragala 400.00 384.00 - - - -
National 450.00 387.85 425.00 374.40 450.00 440.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 400.00 360.00 350.00 320.00 310.00 - -
Matale 450.00 432.00 430.00 411.00 385.00 370.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 410.00 403.00 380.00 380.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 350.00 340.00 300.00 300.00 - - - -
Kurunegala 400.00 400.00 350.00 350.00 260.00 241.00 220.00 203.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - 225.00 210.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 410.00 405.00 400.00 392.00 390.00 382.00 350.00 350.00
National 450.00 396.67 430.00 363.83 390.00 302.60 350.00 276.50

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 2,800.00 2,800.00 2,300.00 2,300.00 1,900.00 1,900.00 1,400.00 1,400.00 1,000.00 1,000.00
Matale - - 2,400.00 2,400.00 - - - - - -
Nuwara_eliya - - 1,450.00 1,425.00 1,300.00 1,250.00 1,150.00 1,125.00 1,000.00 975.00
Kegalle 2,600.00 2,550.00 2,500.00 2,450.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - 2,000.00 1,883.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00 - -
Kurunegala - - 1,700.00 1,650.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - 1,500.00 1,450.00 - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 2,800.00 2,675.00 2,500.00 2,018.00 1,900.00 1,525.00 1,400.00 1,175.00 1,000.00 987.50

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 620.00 582.00 560.00 517.00 450.00 437.00 1,750.00 1,633.00 1,600.00 1,450.00
Matale 650.00 591.00 620.00 525.00 600.00 475.00 1,700.00 1,666.00 1,550.00 1,533.00
Nuwara_eliya 450.00 450.00 400.00 400.00 - - 1,300.00 1,300.00 1,100.00 1,100.00
Kegalle 600.00 567.00 550.00 517.00 - - 1,650.00 1,608.00 1,600.00 1,550.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 600.00 600.00 550.00 500.00 - - 1,680.00 1,680.00 1,500.00 1,500.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 400.00 375.00 - - - - 1,500.00 1,450.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 650.00 527.50 620.00 491.80 600.00 456.00 1,750.00 1,556.17 1,600.00 1,426.60

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 2,150.00 2,133.00 1,950.00 1,933.00 1,850.00 1,816.00 1,750.00 1,733.00 1,500.00 1,466.00 1,500.00 1,466.00 1,350.00 1,316.00 1,250.00 1,226.00 - - - - - -
Badulla - - - - 1,900.00 1,900.00 - - - - - - - - - - - - 1,600.00 1,212.00 800.00 567.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,450.00 1,366.00 800.00 783.00
Colombo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - 1,900.00 1,800.00 1,600.00 1,475.00 - - - - - - - - 1,200.00 1,150.00
Kalutara 2,100.00 2,070.00 1,950.00 1,935.00 1,800.00 1,785.00 1,750.00 1,670.00 1,600.00 1,520.00 1,500.00 1,435.00 1,350.00 1,285.00 1,100.00 1,070.00 - - - - - -
Galle 2,300.00 2,200.00 2,150.00 2,140.00 2,070.00 2,060.00 2,000.00 1,980.00 - - - - 1,800.00 1,790.00 1,790.00 1,780.00 - - - - - -
Matara 3,200.00 2,538.00 2,500.00 2,375.00 2,150.00 2,125.00 2,010.00 1,972.00 1,970.00 1,960.00 1,900.00 1,875.00 1,750.00 1,662.00 1,630.00 1,615.00 1,600.00 1,500.00 - - - -
Hambantota - - - - 1,950.00 1,925.00 1,900.00 1,890.00 - - - - 1,650.00 1,635.00 #REF! #REF! - - - - 1,600.00 1,600.00
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,300.00 1,250.00
National 3,200.00 2,235.25 2,500.00 2,095.75 2,150.00 1,935.17 2,010.00 1,849.00 1,970.00 1,686.50 1,900.00 1,562.75 1,800.00 1,537.60 1,790.00 1,458.20 1,600.00 1,500.00 1,600.00 1,289.00 1,300.00 937.50

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 1,200.00 500.00 1,000.00 500.00 600.00 400.00 300.00 200.00 150.00 100.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha 3,000.00 2,500.00 3,000.00 2,500.00 800.00 700.00 300.00 280.00 - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 2,100.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00 800.00 550.00 300.00 240.00 150.00 100.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 270.00 249.00 150.00 126.00
Matale 270.00 265.00 165.00 141.00
Nuwara_eliya 260.00 250.00 - -
Kegalle 270.00 260.00 150.00 128.00
Ratnapura 250.00 246.00 155.00 152.00
Badulla 270.00 258.00 125.00 125.00
Kurunegala 280.00 278.00 175.00 165.00
Colombo - - - -
Gampaha 290.00 267.00 150.00 135.00
Kalutara 270.00 265.00 100.00 100.00
Galle 270.00 265.00 - -
Matara 290.00 269.00 120.00 120.00
Hambantota 280.00 280.00 - -
Monaragala 260.00 258.00 - -
National 290.00 262.31 175.00 132.44

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 350.00 330.00 200.00 192.00 - - - 40.00 - -
Matale 400.00 381.00 200.00 185.00 - - 65.00 61.00 - -
Nuwara_eliya 320.00 313.00 140.00 136.00 - - - - - -
Kegalle 400.00 375.00 250.00 217.00 - - 50.00 42.00 - -
Ratnapura 350.00 345.00 200.00 180.00 - - 30.00 30.00 - -
Badulla 400.00 347.00 250.00 192.00 600.00 512.00 50.00 45.00 - -
Kurunegala 360.00 353.00 300.00 263.00 - - 100.00 86.00 - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha 390.00 372.00 300.00 286.00 - - 80.00 80.00 - -
Kalutara 310.00 300.00 200.00 200.00 - - - - - -
Galle 350.00 335.00 200.00 200.00 - - - - - -
Matara 350.00 341.00 190.00 170.00 - - - - - -
Hambantota 330.00 313.00 - - - - - - - -
Monaragala 320.00 310.00 200.00 190.00 - - - - - -
National 400.00 339.62 300.00 200.92 600.00 512.00 100.00 54.86 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - 8,660.00 8,660.00
Galle - - - - 2,940.00 2,935.00 - -
Matara - - - - 3,150.00 3,150.00 10,500.00 10,500.00
Hambantota - - - - - - 10,500.00 10,250.00
National - - - - 3,150.00 3,042.50 10,500.00 9,803.33

Data collected and Web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture