අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :15.08.2016

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 1,280.00 1,234.00 1,225.00 1,178.00 1,800.00 1,775.00
Matale 1,300.00 1,292.00 - - 1,930.00 1,886.00
Nuwara_eliya 1,210.00 1,206.00 - - - -
Kegalle 1,300.00 1,267.00 - - 1,750.00 1,717.00
Ratnapura 1,280.00 1,277.00 - - - -
Badulla 1,300.00 1,278.00 - - 1,800.00 1,775.00
Kurunegala 1,320.00 1,296.00 - - 1,250.00 1,242.00
Colombo 1,250.00 1,238.00 - - - -
Gampaha 1,320.00 1,294.00 - - - -
Kalutara 1,260.00 1,255.00 - - - -
Galle 1,300.00 1,280.00 - - - -
Matara 1,300.00 1,300.00 - - - -
Hambantota 1,280.00 1,276.00 - - - -
Monaragala 1,360.00 1,302.00 - - 1,900.00 1,890.00
National 1,360.00 1,270.07 1,225.00 1,178.00 1,930.00 1,714.17

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,150.00 1,066.00 100.00 85.00
Matale 1,100.00 1,040.00 100.00 90.00
Nuwara_eliya 1,010.00 1,003.00 - -
Kegalle 1,100.00 1,083.00 100.00 87.00
Ratnapura 1,100.00 1,050.00 - -
Badulla 1,150.00 1,038.00 - -
Kurunegala 1,200.00 1,133.00 100.00 100.00
Colombo 1,000.00 950.00 - -
Gampaha 1,100.00 1,040.00 110.00 102.00
Kalutara 1,200.00 1,135.00 - -
Galle 1,100.00 1,050.00 - -
Matara 1,150.00 1,100.00 100.00 91.00
Hambantota 1,100.00 1,033.00 - -
Monaragala 1,100.00 1,066.00 - -
National 1,200.00 1,056.21 110.00 92.50

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 450.00 434.00 410.00 393.00 470.00 460.00
Matale 460.00 441.00 435.00 420.00 470.00 459.00
Nuwara_eliya 450.00 450.00 - - - -
Kegalle 450.00 417.00 400.00 400.00 - -
Ratnapura 400.00 382.00 - - - -
Badulla 440.00 427.00 400.00 380.00 - -
Kurunegala 440.00 425.00 410.00 403.00 - -
Colombo 375.00 365.00 - - - -
Gampaha 460.00 422.00 - - - -
Kalutara 380.00 360.00 - - - -
Galle 470.00 420.00 - - - -
Matara 400.00 350.00 - - - -
Hambantota 380.00 360.00 - - - -
Monaragala 425.00 410.00 - - - -
National 470.00 404.50 435.00 399.20 470.00 459.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 360.00 360.00 307.00 290.00 263.00 - -
Matale 420.00 402.00 400.00 372.00 375.00 350.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 400.00 370.00 380.00 353.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 350.00 343.00 300.00 300.00 - - - -
Kurunegala 375.00 375.00 340.00 340.00 250.00 233.00 190.00 180.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - 200.00 195.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 386.00 370.00 370.00 360.00 358.00 - -
National 420.00 372.67 400.00 340.33 375.00 279.80 190.00 180.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 2,700.00 2,700.00 2,300.00 2,300.00 1,800.00 1,800.00 1,400.00 1,400.00 1,000.00 1,000.00
Matale 2,300.00 2,300.00 2,000.00 2,000.00 - - - - - -
Nuwara_eliya - - 1,400.00 1,400.00 1,200.00 1,200.00 1,100.00 1,100.00 - -
Kegalle 2,200.00 2,167.00 2,100.00 2,050.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - 2,000.00 1,900.00 1,600.00 1,550.00 - - - -
Kurunegala - - 2,200.00 2,100.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - 1,700.00 1,650.00 - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 2,700.00 2,389.00 2,300.00 1,958.33 1,800.00 1,550.00 1,400.00 1,250.00 1,000.00 1,000.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 660.00 608.00 580.00 542.00 500.00 470.00 1,650.00 1,581.00 1,500.00 1,379.00
Matale 600.00 553.00 550.00 478.00 525.00 444.00 1,625.00 1,560.00 1,530.00 1,510.00
Nuwara_eliya 450.00 450.00 400.00 400.00 - - 1,200.00 1,200.00 1,000.00 1,000.00
Kegalle 600.00 575.00 550.00 517.00 - - 1,550.00 1,517.00 1,500.00 1,458.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 620.00 620.00 580.00 580.00 - - 1,600.00 1,600.00 1,500.00 1,500.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 450.00 430.00 - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 660.00 539.33 580.00 503.40 525.00 457.00 1,650.00 1,491.60 1,530.00 1,369.40

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 2,200.00 2,166.00 1,950.00 1,916.00 1,850.00 1,833.00 1,750.00 1,716.00 1,650.00 1,633.00 1,650.00 1,633.00 1,550.00 1,533.00 1,450.00 1,420.00 - - - - - -
Badulla - - - - 1,800.00 1,800.00 1,700.00 1,700.00 - - - - - - - - - - 1,600.00 1,300.00 1,500.00 1,000.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,300.00 1,250.00 800.00 783.00
Colombo - - 2,150.00 2,150.00 2,100.00 2,100.00 2,000.00 2,000.00 - - - - 1,700.00 1,700.00 1,650.00 1,650.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 1,900.00 1,900.00 1,550.00 1,475.00 - - - - - - - - - - - - 1,300.00 1,175.00
Kalutara 2,000.00 1,970.00 1,850.00 1,835.00 1,700.00 1,685.00 1,550.00 1,500.00 1,400.00 1,385.00 1,300.00 1,270.00 1,200.00 1,170.00 1,000.00 985.00 - - - - - -
Galle 2,250.00 2,220.00 2,100.00 2,000.00 2,000.00 1,960.00 1,925.00 1,900.00 - - - - 1,730.00 1,710.00 1,650.00 1,630.00 - - - - - -
Matara 2,350.00 2,213.00 2,200.00 2,033.00 2,000.00 1,925.00 1,950.00 1,913.00 1,920.00 1,885.00 1,875.00 1,838.00 1,800.00 1,671.00 1,700.00 1,636.00 1,600.00 1,500.00 - - - -
Hambantota - - - - 1,950.00 1,925.00 1,900.00 1,875.00 - - - - 1,700.00 1,700.00 #REF! #REF! - - - - 1,650.00 1,625.00
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,400.00 1,250.00
National 2,350.00 2,142.25 2,200.00 1,986.80 2,100.00 1,891.00 2,000.00 1,759.88 1,920.00 1,634.33 1,875.00 1,580.33 1,800.00 1,580.67 1,700.00 1,491.00 1,600.00 1,500.00 1,600.00 1,275.00 1,500.00 1,052.00

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 5,000.00 3,000.00 5,000.00 3,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00 500.00 600.00 300.00
Colombo - - - - 3,500.00 3,500.00 3,000.00 3,000.00 700.00 700.00
Gampaha 5,000.00 3,000.00 4,000.00 3,000.00 3,500.00 3,400.00 3,000.00 2,500.00 500.00 400.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 5,000.00 3,000.00 4,500.00 3,000.00 4,000.00 2,966.67 3,000.00 2,000.00 700.00 466.67

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 300.00 286.00 350.00 325.00
Matale 300.00 288.00 500.00 462.00
Nuwara_eliya 280.00 273.00 - -
Kegalle 290.00 275.00 375.00 362.00
Ratnapura 290.00 282.00 500.00 490.00
Badulla 300.00 274.00 500.00 500.00
Kurunegala 290.00 283.00 500.00 500.00
Colombo 280.00 273.00 500.00 500.00
Gampaha 300.00 296.00 500.00 490.00
Kalutara 290.00 285.00 350.00 350.00
Galle 280.00 280.00 - -
Matara 300.00 279.00 - -
Hambantota 275.00 268.00 - -
Monaragala 270.00 257.00 - -
National 300.00 278.50 500.00 442.11

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 320.00 299.00 200.00 160.00 - - - - - -
Matale 300.00 295.00 200.00 181.00 - - - - - -
Nuwara_eliya 320.00 316.00 130.00 126.00 - - - - - -
Kegalle 300.00 300.00 200.00 185.00 - - 30.00 27.00 - -
Ratnapura 290.00 280.00 150.00 140.00 - - 30.00 30.00 - -
Badulla 400.00 372.00 300.00 242.00 550.00 487.00 50.00 45.00 - -
Kurunegala 300.00 300.00 210.00 203.00 - - 75.00 67.00 - -
Colombo 300.00 281.00 - - - - - - - -
Gampaha 300.00 292.00 220.00 204.00 - - 60.00 56.00 - -
Kalutara 300.00 295.00 150.00 150.00 - - - - - -
Galle 280.00 275.00 180.00 160.00 - - - - - -
Matara 300.00 276.00 175.00 148.00 - - - - - -
Hambantota 300.00 283.00 - - - - - - - -
Monaragala 300.00 260.00 200.00 183.00 - - - - - -
National 400.00 294.57 300.00 173.50 550.00 487.00 75.00 45.00 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - 9,300.00 9,000.00
Galle - - - - 3,760.00 3,750.00 - -
Matara - - - - 3,600.00 3,600.00 12,000.00 12,000.00
Hambantota - - - - - - 10,600.00 10,520.00
National - - - - 3,760.00 3,675.00 12,000.00 10,506.67

Data collected by the Economics Reserch Unit, DEA
Web published by the Communication Division, Department of Export Agriculture