අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :06.09.2016

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 1,275.00 1,235.00 1,200.00 1,168.00 1,900.00 1,825.00
Matale 1,275.00 1,262.00 - - 1,900.00 1,847.00
Nuwara_eliya 1,220.00 1,210.00 - - - -
Kegalle 1,250.00 1,250.00 - - 1,750.00 1,708.00
Ratnapura 1,270.00 1,265.00 - - - -
Badulla 1,300.00 1,272.00 - - 1,800.00 1,750.00
Kurunegala 1,350.00 1,323.00 1,300.00 1,288.00 - -
Colombo 1,300.00 1,275.00 - - - -
Gampaha 1,300.00 1,280.00 - - - -
Kalutara 1,260.00 1,255.00 - - - -
Galle 1,290.00 1,275.00 - - - -
Matara 1,300.00 1,300.00 - - - -
Hambantota 1,280.00 1,263.00 - - - -
Monaragala 1,300.00 1,268.00 - - 1,850.00 1,845.00
National 1,350.00 1,265.43 1,300.00 1,228.00 1,900.00 1,795.00

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,150.00 1,050.00 100.00 85.00
Matale 1,200.00 1,056.00 100.00 95.00
Nuwara_eliya 1,010.00 1,003.00 100.00 95.00
Kegalle 1,100.00 1,083.00 100.00 87.00
Ratnapura 1,050.00 1,000.00 - -
Badulla 1,100.00 1,000.00 - -
Kurunegala 1,075.00 1,025.00 100.00 93.00
Colombo 1,000.00 988.00 - -
Gampaha 1,100.00 1,060.00 100.00 92.00
Kalutara 1,200.00 1,170.00 - -
Galle 1,050.00 1,025.00 - -
Matara 1,200.00 1,114.00 100.00 92.00
Hambantota 1,100.00 1,033.00 - -
Monaragala 1,000.00 966.00 - -
National 1,200.00 1,040.93 100.00 91.29

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 490.00 473.00 450.00 431.00 500.00 500.00
Matale 475.00 453.00 430.00 426.00 400.00 400.00
Nuwara_eliya 465.00 458.00 - - - -
Kegalle 500.00 467.00 450.00 435.00 - -
Ratnapura 390.00 285.00 - - - -
Badulla 450.00 407.00 420.00 362.00 - -
Kurunegala 480.00 460.00 445.00 433.00 - -
Colombo 400.00 369.00 - - - -
Gampaha 500.00 468.00 - - - -
Kalutara 400.00 385.00 - - - -
Galle 450.00 445.00 - - - -
Matara 410.00 362.00 - - - -
Hambantota 380.00 373.00 - - - -
Monaragala 450.00 420.00 - - - -
National 500.00 416.07 450.00 417.40 500.00 450.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 365.00 350.00 312.00 290.00 280.00 - -
Matale 400.00 400.00 365.00 355.00 350.00 326.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 400.00 375.00 375.00 352.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 350.00 333.00 300.00 300.00 - - - -
Kurunegala 375.00 375.00 340.00 340.00 250.00 233.00 210.00 198.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - 250.00 200.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 370.00 370.00 360.00 360.00 350.00 340.00 - -
National 400.00 369.67 375.00 336.50 350.00 275.80 210.00 198.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 3,200.00 3,200.00 2,400.00 2,400.00 1,800.00 1,800.00 1,300.00 1,300.00 900.00 900.00
Matale - - 2,000.00 2,000.00 1,850.00 1,850.00 - - - -
Nuwara_eliya - - 1,350.00 1,350.00 1,200.00 1,200.00 1,050.00 1,050.00 - -
Kegalle 2,100.00 2,083.00 1,900.00 1,867.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - 1,900.00 1,900.00 1,600.00 1,550.00 1,000.00 1,000.00 - -
Kurunegala - - 1,700.00 1,600.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - 1,400.00 1,350.00 - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 3,200.00 2,641.50 2,400.00 1,852.83 1,850.00 1,550.00 1,300.00 1,116.67 900.00 900.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 650.00 621.00 580.00 552.00 500.00 475.00 1,750.00 1,587.00 1,480.00 1,369.00
Matale 650.00 589.00 600.00 518.00 575.00 456.00 1,610.00 1,583.00 1,500.00 1,500.00
Nuwara_eliya 425.00 425.00 375.00 375.00 - - 1,200.00 1,200.00 1,000.00 1,000.00
Kegalle 600.00 583.00 550.00 537.00 - - 1,600.00 1,550.00 1,525.00 1,475.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 650.00 650.00 600.00 600.00 - - 1,600.00 1,600.00 1,500.00 1,500.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - 500.00 475.00 - - - - 1,500.00 1,450.00
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 650.00 573.60 600.00 509.50 575.00 465.50 1,750.00 1,504.00 1,525.00 1,382.33

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 2,150.00 2,116.00 1,950.00 1,916.00 1,900.00 1,850.00 1,800.00 1,766.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,600.00 1,566.00 1,500.00 1,433.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - 1,800.00 1,800.00 - - - - - - - - - - 1,750.00 1,262.00 1,600.00 1,012.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,300.00 1,167.00 800.00 717.00
Colombo - - 2,000.00 2,000.00 1,850.00 1,850.00 1,750.00 1,750.00 - - - - 1,550.00 1,550.00 1,500.00 1,500.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 1,500.00 1,900.00 1,600.00 #REF! - - - - - - - - - - - - 1,300.00 1,200.00
Kalutara 2,000.00 1,970.00 1,950.00 1,885.00 1,750.00 1,700.00 1,600.00 1,520.00 1,500.00 1,400.00 1,300.00 1,235.00 1,200.00 1,100.00 1,000.00 970.00 - - - - - -
Galle 2,250.00 2,225.00 2,150.00 2,125.00 1,980.00 1,970.00 1,940.00 1,905.00 - - - - 1,670.00 1,660.00 1,650.00 1,640.00 - - - - - -
Matara 2,350.00 2,312.00 2,100.00 2,017.00 1,950.00 1,933.00 1,890.00 1,850.00 1,850.00 1,818.00 1,800.00 1,767.00 1,700.00 1,666.00 1,620.00 1,604.00 1,500.00 1,450.00 - - - -
Hambantota - - - - 1,880.00 1,865.00 1,850.00 1,825.00 - - - - 1,600.00 1,575.00 #REF! #REF! - - - - 1,550.00 1,550.00
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,200.00 1,066.00
National 2,350.00 2,155.75 2,150.00 1,988.60 1,980.00 1,866.86 1,940.00 1,739.50 1,850.00 1,622.67 1,800.00 1,550.67 1,700.00 1,519.50 1,650.00 1,449.50 1,500.00 1,450.00 1,750.00 1,214.50 1,600.00 998.75

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 7,500.00 3,000.00 7,000.00 3,000.00 5,500.00 2,500.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 500.00
Colombo - - - - 2,500.00 2,500.00 2,000.00 2,000.00 400.00 400.00
Gampaha 4,500.00 2,500.00 4,000.00 2,500.00 2,500.00 2,300.00 2,000.00 1,500.00 - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 6,000.00 2,750.00 5,500.00 2,750.00 5,500.00 2,433.33 3,000.00 1,500.00 1,000.00 450.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 280.00 267.00 300.00 300.00
Matale 300.00 288.00 500.00 444.00
Nuwara_eliya 275.00 270.00 - -
Kegalle 290.00 278.00 550.00 478.00
Ratnapura 265.00 260.00 480.00 460.00
Badulla 260.00 255.00 400.00 400.00
Kurunegala 350.00 320.00 450.00 417.00
Colombo 280.00 276.00 600.00 600.00
Gampaha 330.00 308.00 500.00 440.00
Kalutara 280.00 275.00 400.00 400.00
Galle 280.00 280.00 - -
Matara 380.00 288.00 - -
Hambantota 270.00 260.00 - -
Monaragala 280.00 274.00 - -
National 380.00 278.50 600.00 437.67

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 300.00 285.00 180.00 161.00 - - - 40.00 - -
Matale 325.00 302.00 220.00 201.00 - - - - - -
Nuwara_eliya 305.00 303.00 145.00 141.00 - - - - - -
Kegalle 310.00 303.00 220.00 207.00 - - 50.00 40.00 - -
Ratnapura 280.00 275.00 170.00 165.00 - - 30.00 30.00 - -
Badulla 400.00 322.00 200.00 183.00 550.00 500.00 50.00 45.00 - -
Kurunegala 300.00 300.00 280.00 250.00 - - 100.00 100.00 - -
Colombo 300.00 289.00 - - - - - - - -
Gampaha 380.00 318.00 240.00 225.00 - - 100.00 65.00 - -
Kalutara 300.00 285.00 150.00 150.00 - - - - - -
Galle 275.00 272.00 150.00 150.00 - - - - - -
Matara 310.00 275.00 180.00 168.00 - - - - - -
Hambantota 270.00 263.00 - - - - - - - -
Monaragala 300.00 266.00 200.00 146.00 - - - - - -
National 400.00 289.86 280.00 178.92 550.00 500.00 100.00 53.33 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - 9,300.00 9,000.00
Galle - - - - 3,110.00 3,080.00 - -
Matara - - - - 2,600.00 2,600.00 12,000.00 12,000.00
Hambantota - - - - - - 10,500.00 10,500.00
National - - - - 3,110.00 2,840.00 12,000.00 10,500.00

Data collected by the Economics Reserch Unit, DEA
Web published by the Communication Division, Department of Export Agriculture