අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :01.08.2017

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 750.00 710.00 700.00 675.00 1,600.00 1,558.00
Matale 750.00 742.00 - - 2,000.00 1,869.00
Nuwara_eliya 725.00 722.00 - - - -
Kegalle 750.00 733.00 - - 1,400.00 1,250.00
Ratnapura 720.00 700.00 680.00 660.00 - -
Badulla 750.00 713.00 - - 1,800.00 1,575.00
Kurunegala 750.00 717.00 700.00 687.00 - -
Colombo 750.00 713.00 - - - -
Gampaha 730.00 725.00 - - - -
Kalutara 700.00 670.00 - - - -
Galle 750.00 725.00 - - - -
Matara 720.00 720.00 - - - -
Hambantota 700.00 700.00 - - - -
Monaragala 750.00 733.00 - - 1,400.00 1,280.00
National 750.00 714.36 700.00 674.00 2,000.00 1,506.40

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,200.00 1,026.00 75.00 69.00
Matale 1,100.00 1,090.00 70.00 65.00
Nuwara_eliya 1,100.00 1,083.00 70.00 66.00
Kegalle 1,200.00 1,133.00 60.00 60.00
Ratnapura 1,000.00 965.00 - -
Badulla 1,000.00 934.00 - -
Kurunegala 1,100.00 1,033.00 80.00 65.00
Colombo 850.00 813.00 - -
Gampaha 1,150.00 1,020.00 100.00 75.00
Kalutara 950.00 920.00 - -
Galle 900.00 900.00 - -
Matara 1,100.00 1,063.00 80.00 73.00
Hambantota 1,050.00 1,017.00 - -
Monaragala 950.00 950.00 - -
National 1,200.00 996.21 100.00 67.57

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 550.00 544.00 525.00 499.00 600.00 584.00
Matale 550.00 537.00 530.00 528.00 575.00 560.00
Nuwara_eliya 550.00 545.00 - - - -
Kegalle 550.00 543.00 500.00 500.00 - -
Ratnapura 465.00 400.00 - - - -
Badulla 550.00 500.00 500.00 450.00 - -
Kurunegala 550.00 540.00 525.00 508.00 - -
Colombo 500.00 438.00 - - - -
Gampaha 575.00 540.00 - - - -
Kalutara 500.00 485.00 - - - -
Galle 520.00 510.00 - - - -
Matara 550.00 508.00 - - - -
Hambantota 460.00 453.00 - - - -
Monaragala 550.00 450.00 - - - -
National 575.00 499.50 530.00 497.00 600.00 572.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 376.00 350.00 338.00 300.00 290.00 - -
Matale 400.00 400.00 375.00 365.00 360.00 346.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 400.00 350.00 300.00 266.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 400.00 357.00 350.00 317.00 - - - -
Kurunegala 340.00 330.00 300.00 290.00 250.00 227.00 200.00 193.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - 250.00 230.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 400.00 390.00 390.00 380.00 370.00 - -
National 400.00 368.83 390.00 327.67 380.00 292.60 200.00 193.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 3,700.00 3,700.00 3,300.00 3,300.00 3,000.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00 2,000.00 2,000.00
Matale 3,200.00 3,200.00 2,500.00 2,500.00 - - - - - -
Nuwara_eliya - - 2,400.00 2,400.00 2,100.00 2,100.00 1,900.00 1,900.00 1,500.00 1,500.00
Kegalle 3,000.00 2,833.00 2,500.00 2,333.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - 2,700.00 2,600.00 - - - - - -
Kurunegala 3,100.00 3,050.00 2,800.00 2,650.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - 2,800.00 2,800.00 - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 3,700.00 3,195.75 3,300.00 2,630.50 3,000.00 2,633.33 2,500.00 2,200.00 2,000.00 1,750.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 500.00 468.00 475.00 411.00 400.00 390.00 1,500.00 1,406.00 1,300.00 1,031.00
Matale 450.00 422.00 425.00 380.00 400.00 343.00 1,300.00 1,290.00 1,200.00 1,200.00
Nuwara_eliya 400.00 400.00 350.00 350.00 - - 1,200.00 1,200.00 1,100.00 1,100.00
Kegalle 450.00 410.00 400.00 375.00 - - 1,400.00 1,266.00 1,200.00 1,133.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 450.00 450.00 - - - - 2,000.00 2,000.00 - -
Kurunegala 400.00 400.00 375.00 373.00 - - 1,200.00 1,100.00 1,000.00 900.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 600.00 600.00 - - - - 1,500.00 1,500.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 600.00 450.00 475.00 377.80 400.00 366.50 2,000.00 1,394.57 1,300.00 1,072.80

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 2,500.00 2,466.00 2,300.00 2,283.00 2,100.00 2,066.00 1,900.00 1,850.00 1,650.00 1,633.00 1,650.00 1,633.00 1,550.00 1,530.00 1,300.00 1,266.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,700.00 1,450.00 1,300.00 988.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,800.00 1,533.00 1,000.00 850.00
Colombo - - 2,350.00 2,350.00 2,300.00 2,300.00 2,250.00 2,250.00 - - - - 1,800.00 1,800.00 1,750.00 1,750.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,000.00 2,000.00 1,800.00 1,625.00 - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,450.00
Kalutara 2,800.00 2,770.00 2,600.00 2,585.00 2,400.00 2,380.00 2,300.00 2,285.00 2,200.00 2,167.00 1,900.00 1,870.00 1,600.00 1,585.00 1,400.00 1,370.00 - - - - - -
Galle 2,550.00 2,540.00 2,350.00 2,325.00 2,250.00 2,230.00 2,250.00 2,220.00 - - - - 1,930.00 1,865.00 1,850.00 1,825.00 - - - - - -
Matara 2,600.00 2,550.00 2,500.00 2,500.00 2,300.00 2,300.00 2,200.00 2,200.00 2,150.00 2,150.00 2,000.00 2,000.00 1,950.00 1,867.00 1,850.00 1,745.00 1,500.00 1,500.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,250.00 2,250.00 2,200.00 2,200.00 - - - - 1,800.00 1,800.00 #REF! #REF! - - - - 1,800.00 1,790.00
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,400.00
National 2,800.00 2,581.50 2,600.00 2,408.60 2,400.00 2,218.00 2,300.00 2,090.00 2,200.00 1,983.33 2,000.00 1,834.33 1,950.00 1,741.17 1,850.00 1,624.33 1,500.00 1,500.00 1,800.00 1,491.50 1,500.00 1,172.00

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 650.00 400.00 450.00 250.00 600.00 300.00 250.00 100.00 - -
Colombo - - - - 1,000.00 950.00 625.00 563.00 - -
Gampaha 1,000.00 800.00 1,000.00 800.00 800.00 650.00 500.00 500.00 - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 825.00 600.00 725.00 525.00 1,000.00 633.33 625.00 387.67 - -

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 350.00 330.00 400.00 383.00
Matale 340.00 326.00 650.00 512.00
Nuwara_eliya 320.00 315.00 - -
Kegalle 330.00 326.00 500.00 500.00
Ratnapura 320.00 312.00 600.00 570.00
Badulla 450.00 346.00 500.00 500.00
Kurunegala 350.00 335.00 600.00 500.00
Colombo 340.00 315.00 700.00 650.00
Gampaha 350.00 335.00 600.00 570.00
Kalutara 325.00 320.00 650.00 650.00
Galle 320.00 320.00 - -
Matara 340.00 322.00 - -
Hambantota 320.00 313.00 - -
Monaragala 325.00 309.00 - -
National 450.00 323.14 700.00 537.22

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 320.00 272.00 650.00 606.00 - - - 55.00 3,000.00 3,000.00
Matale 300.00 273.00 550.00 550.00 - - - - - -
Nuwara_eliya 290.00 283.00 520.00 513.00 - - - - - -
Kegalle 320.00 285.00 550.00 500.00 - - 80.00 71.00 - -
Ratnapura 270.00 265.00 500.00 475.00 - - 50.00 45.00 - -
Badulla 400.00 342.00 600.00 600.00 700.00 617.00 50.00 50.00 - -
Kurunegala 280.00 273.00 700.00 667.00 - - 160.00 143.00 - -
Colombo 300.00 275.00 - - - - - - - -
Gampaha 300.00 280.00 800.00 730.00 - - 100.00 100.00 - -
Kalutara 270.00 265.00 500.00 500.00 - - - - - -
Galle 260.00 260.00 350.00 325.00 - - - - - -
Matara 270.00 266.00 550.00 533.00 - - 30.00 30.00 - -
Hambantota 280.00 278.00 - - - - - - - -
Monaragala 280.00 261.00 550.00 525.00 - - - - - -
National 400.00 277.00 800.00 543.67 700.00 617.00 160.00 70.57 3,000.00 3,000.00

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - 3,200.00 2,400.00
Galle - - - - 2,540.00 2,530.00 - -
Matara - - - - 2,350.00 2,350.00 4,000.00 4,000.00
Hambantota - - - - - - 5,000.00 3,917.00
National - - - - 2,540.00 2,440.00 5,000.00 3,439.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit,
Department of Export Agriculture