අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection : 03.01.2017

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 1,200.00 1,150.00 1,100.00 1,087.00 1,850.00 1,800.00
Matale 1,310.00 1,279.00 - - 2,150.00 2,077.00
Nuwara_eliya 1,060.00 1,053.00 - - - -
Kegalle 1,200.00 1,158.00 - - 1,800.00 1,783.00
Ratnapura 1,100.00 1,087.00 - - - -
Badulla 1,250.00 1,244.00 - - 1,900.00 1,800.00
Kurunegala 1,150.00 1,117.00 1,070.00 1,056.00 - -
Colombo 1,100.00 1,038.00 - - - -
Gampaha 1,150.00 1,090.00 - - - -
Kalutara 1,000.00 985.00 - - - -
Galle 1,050.00 1,050.00 - - - -
Matara 1,100.00 1,100.00 - - - -
Hambantota 1,050.00 1,000.00 - - - -
Monaragala 1,375.00 1,309.00 - - 2,100.00 2,040.00
National 1,375.00 1,115.50 1,100.00 1,071.50 2,150.00 1,900.00

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,000.00 941.00 80.00 68.00
Matale 950.00 915.00 90.00 85.00
Nuwara_eliya 910.00 903.00 60.00 55.00
Kegalle 1,000.00 975.00 80.00 73.00
Ratnapura 900.00 875.00 - -
Badulla 1,000.00 919.00 - -
Kurunegala 1,000.00 950.00 80.00 73.00
Colombo 900.00 900.00 - -
Gampaha 1,050.00 950.00 100.00 85.00
Kalutara 1,000.00 800.00 - -
Galle 1,000.00 975.00 - -
Matara 950.00 900.00 100.00 82.00
Hambantota 950.00 900.00 - -
Monaragala 900.00 900.00 - -
National 1,050.00 914.50 100.00 74.43

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 410.00 396.00 390.00 352.00 410.00 400.00
Matale 410.00 362.00 310.00 307.00 430.00 370.00
Nuwara_eliya 410.00 403.00 - - - -
Kegalle 410.00 403.00 380.00 378.00 - -
Ratnapura 360.00 350.00 - - - -
Badulla 400.00 372.00 350.00 333.00 - -
Kurunegala 410.00 403.00 380.00 380.00 - -
Colombo 375.00 365.00 - - - -
Gampaha 410.00 402.00 - - - -
Kalutara 400.00 395.00 - - - -
Galle 400.00 400.00 - - - -
Matara 400.00 376.00 - - - -
Hambantota 450.00 425.00 - - - -
Monaragala 400.00 374.00 - - - -
National 450.00 387.57 390.00 350.00 430.00 385.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 375.00 360.00 331.00 300.00 290.00 - -
Matale 450.00 431.00 410.00 398.00 390.00 373.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 425.00 408.00 400.00 382.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 350.00 335.00 300.00 300.00 - - - -
Kurunegala 400.00 400.00 360.00 360.00 225.00 218.00 180.00 167.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - 300.00 220.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 400.00 390.00 385.00 380.00 352.00 350.00 350.00
National 450.00 391.50 410.00 359.33 390.00 290.60 350.00 258.50

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 2,800.00 2,800.00 2,300.00 2,300.00 1,900.00 1,900.00 1,400.00 1,400.00 1,000.00 1,000.00
Matale 2,500.00 2,500.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - 1,600.00 1,600.00 1,300.00 1,300.00 1,100.00 1,100.00 1,000.00 1,000.00
Kegalle 2,500.00 2,475.00 2,400.00 2,388.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - 1,700.00 1,700.00 1,500.00 1,500.00 - - - -
Kurunegala - - 2,200.00 2,025.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - 1,800.00 1,750.00 - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 2,800.00 2,591.67 2,400.00 1,960.50 1,900.00 1,566.67 1,400.00 1,250.00 1,000.00 1,000.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 600.00 582.00 550.00 498.00 500.00 462.00 1,700.00 1,600.00 1,590.00 1,410.00
Matale 650.00 608.00 600.00 564.00 475.00 447.00 1,700.00 1,605.00 1,560.00 1,536.00
Nuwara_eliya 450.00 450.00 400.00 400.00 - - 1,300.00 1,300.00 1,100.00 1,100.00
Kegalle 580.00 560.00 550.00 533.00 - - 1,600.00 1,567.00 1,550.00 1,517.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 650.00 650.00 600.00 600.00 - - 1,750.00 1,750.00 1,700.00 1,700.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - 450.00 425.00 - - 2,000.00 1,900.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 650.00 570.00 600.00 503.33 500.00 454.50 2,000.00 1,620.33 1,700.00 1,452.60

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 2,500.00 2,433.00 2,100.00 2,066.00 2,000.00 1,983.00 1,900.00 1,883.00 1,600.00 1,550.00 1,600.00 1,550.00 1,350.00 1,316.00 1,300.00 1,266.00 - - - - - -
Badulla - - - - 1,900.00 1,900.00 - - - - - - - - - - - - 1,600.00 1,250.00 1,400.00 850.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,700.00 1,567.00 800.00 800.00
Colombo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - 2,000.00 2,000.00 1,700.00 1,550.00 - - - - - - - - - - - - 1,400.00 1,275.00
Kalutara 2,100.00 2,100.00 1,950.00 1,935.00 1,850.00 1,820.00 1,750.00 1,700.00 1,600.00 1,570.00 1,550.00 1,500.00 1,350.00 1,350.00 1,200.00 1,135.00 - - - - - -
Galle 2,320.00 2,300.00 2,160.00 2,150.00 2,100.00 2,090.00 2,030.00 2,020.00 - - - - 1,770.00 1,750.00 1,750.00 1,730.00 - - - - - -
Matara 2,500.00 2,413.00 2,300.00 2,217.00 2,200.00 2,088.00 2,050.00 1,983.00 2,000.00 1,917.00 1,900.00 1,833.00 1,700.00 1,668.00 1,700.00 1,617.00 1,600.00 1,500.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,100.00 2,000.00 2,000.00 1,950.00 - - - - 1,650.00 1,650.00 #REF! #REF! - - - - 1,620.00 1,600.00
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,400.00 1,066.00
National 2,500.00 2,311.50 2,300.00 2,092.00 2,200.00 1,983.00 2,050.00 1,847.67 2,000.00 1,679.00 1,900.00 1,627.67 1,770.00 1,546.80 1,750.00 1,469.60 1,600.00 1,500.00 1,700.00 1,408.50 1,400.00 997.75

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 2,000.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00 400.00 300.00 200.00 100.00 50.00
Colombo - - - - 2,000.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00 500.00 500.00
Gampaha 2,000.00 1,000.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00 700.00 500.00 200.00 - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 2,000.00 1,000.00 1,750.00 1,000.00 2,000.00 1,033.33 1,500.00 633.33 500.00 275.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 260.00 250.00 140.00 135.00
Matale 275.00 252.00 150.00 142.00
Nuwara_eliya 265.00 263.00 - -
Kegalle 265.00 258.00 170.00 152.00
Ratnapura 280.00 272.00 150.00 135.00
Badulla 250.00 250.00 125.00 125.00
Kurunegala 290.00 277.00 150.00 147.00
Colombo 270.00 266.00 125.00 125.00
Gampaha 290.00 262.00 200.00 162.00
Kalutara 240.00 240.00 150.00 150.00
Galle 260.00 255.00 - -
Matara 260.00 250.00 130.00 130.00
Hambantota 250.00 240.00 - -
Monaragala 270.00 258.00 - -
National 290.00 256.64 200.00 140.30

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 375.00 345.00 230.00 203.00 - - - 40.00 - -
Matale 360.00 349.00 200.00 177.00 - - 50.00 47.00 - -
Nuwara_eliya 360.00 354.00 205.00 198.00 - - - - - -
Kegalle 380.00 363.00 250.00 233.00 - - 60.00 53.00 - -
Ratnapura 350.00 345.00 150.00 145.00 - - 30.00 30.00 - -
Badulla 375.00 349.00 200.00 192.00 600.00 525.00 50.00 45.00 - -
Kurunegala 400.00 373.00 300.00 292.00 - - 80.00 73.00 - -
Colombo 360.00 353.00 - - - - - - - -
Gampaha 400.00 383.00 330.00 305.00 - - 80.00 75.00 - -
Kalutara 350.00 345.00 200.00 200.00 - - - - - -
Galle 350.00 335.00 200.00 200.00 - - - - - -
Matara 350.00 339.00 180.00 177.00 - - - - - -
Hambantota 350.00 340.00 - - - - - - - -
Monaragala 350.00 286.00 200.00 150.00 - - - - - -
National 400.00 347.07 330.00 206.00 600.00 525.00 80.00 51.86 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - 8,300.00 8,000.00
Galle - - - - 2,660.00 2,650.00 - -
Matara - - - - 2,500.00 2,500.00 9,000.00 9,000.00
Hambantota - - - - - - 9,000.00 8,500.00
National - - - - 2,660.00 2,575.00 9,000.00 8,500.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture