අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collect.04.04.2017

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 1,200.00 1,080.00 1,080.00 1,016.00 2,000.00 1,891.00
Matale 1,100.00 1,097.00 - - 2,050.00 2,004.00
Nuwara_eliya - - - - - -
Kegalle 1,200.00 1,133.00 - - 1,800.00 1,600.00
Ratnapura 1,010.00 1,002.00 - - - -
Badulla 1,200.00 1,087.00 1,100.00 1,000.00 2,100.00 1,866.00
Kurunegala 1,100.00 1,083.00 1,000.00 1,000.00 - -
Colombo 1,050.00 1,013.00 - - - -
Gampaha 1,050.00 1,050.00 - - - -
Kalutara 1,025.00 1,010.00 - - - -
Galle 1,050.00 1,025.00 - - - -
Matara 1,050.00 1,050.00 - - - -
Hambantota 1,000.00 983.00 - - - -
Monaragala 1,200.00 1,100.00 - - 2,100.00 2,100.00
National 1,200.00 1,054.85 1,100.00 1,005.33 2,100.00 1,892.20

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,100.00 1,003.00 90.00 68.00
Matale 1,000.00 993.00 70.00 68.00
Nuwara_eliya - - - -
Kegalle 1,050.00 986.00 70.00 60.00
Ratnapura 900.00 900.00 - -
Badulla 1,050.00 937.00 - -
Kurunegala 1,000.00 983.00 80.00 70.00
Colombo 900.00 875.00 - -
Gampaha 1,050.00 970.00 100.00 68.00
Kalutara 1,000.00 1,000.00 - -
Galle 1,000.00 950.00 - -
Matara 980.00 958.00 80.00 68.00
Hambantota 1,000.00 985.00 - -
Monaragala 950.00 916.00 - -
National 1,100.00 958.15 100.00 67.00

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 520.00 490.00 480.00 446.00 550.00 519.00
Matale 520.00 494.00 500.00 453.00 530.00 523.00
Nuwara_eliya - - - - - -
Kegalle 550.00 516.00 500.00 485.00 - -
Ratnapura 480.00 410.00 - - - -
Badulla 500.00 476.00 450.00 401.00 - -
Kurunegala 500.00 477.00 450.00 437.00 - -
Colombo 450.00 413.00 - - - -
Gampaha 575.00 525.00 - - - -
Kalutara 400.00 395.00 - - - -
Galle 520.00 510.00 - - - -
Matara 475.00 408.00 - - - -
Hambantota 450.00 425.00 - - - -
Monaragala 400.00 375.00 - - - -
National 575.00 454.92 500.00 444.40 550.00 521.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 391.00 375.00 354.00 325.00 306.00 - -
Matale 460.00 438.00 410.00 392.00 370.00 355.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 450.00 440.00 425.00 408.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 400.00 367.00 350.00 326.00 - - - -
Kurunegala 400.00 375.00 325.00 313.00 250.00 232.00 200.00 193.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - 300.00 260.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 400.00 390.00 390.00 380.00 370.00 350.00 350.00
National 460.00 401.83 425.00 363.83 380.00 304.60 350.00 271.50

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 5,000.00 5,000.00 4,400.00 4,400.00 3,800.00 3,800.00 3,000.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00
Matale 5,000.00 5,000.00 4,500.00 4,500.00 - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle 4,000.00 3,666.00 3,500.00 3,333.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 3,500.00 2,500.00 - - - - - - - -
Kurunegala - - 3,500.00 3,500.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - 2,700.00 2,650.00 - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 5,000.00 4,041.50 4,500.00 3,933.25 3,800.00 3,225.00 3,000.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 620.00 587.00 580.00 535.00 500.00 471.00 1,800.00 1,630.00 1,590.00 1,450.00
Matale 600.00 587.00 550.00 525.00 480.00 448.00 1,700.00 1,629.00 1,550.00 1,370.00
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle 600.00 583.00 550.00 533.00 - - 2,000.00 1,833.00 1,500.00 1,400.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - 450.00 450.00 - - 2,000.00 2,000.00 - -
Kurunegala 580.00 550.00 500.00 475.00 - - 1,500.00 1,350.00 1,400.00 1,200.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 700.00 650.00 - - - - 1,800.00 1,750.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 700.00 591.40 580.00 503.60 500.00 459.50 2,000.00 1,698.67 1,590.00 1,355.00

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 2,600.00 2,533.00 2,500.00 2,366.00 2,300.00 2,216.00 2,150.00 2,116.00 1,500.00 1,450.00 1,500.00 1,450.00 1,300.00 1,266.00 1,150.00 1,116.00 - - - - - -
Badulla - - - - 2,000.00 2,000.00 - - - - - - - - - - - - 1,600.00 1,400.00 1,400.00 1,058.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,566.00 800.00 727.00
Colombo - - 2,300.00 2,300.00 2,250.00 2,250.00 2,200.00 2,200.00 - - - - 1,800.00 1,800.00 1,700.00 1,700.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,000.00 2,000.00 1,800.00 1,675.00 - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,500.00
Kalutara 2,500.00 2,480.00 2,300.00 2,285.00 2,150.00 2,100.00 2,100.00 2,070.00 1,900.00 1,870.00 1,700.00 1,650.00 1,500.00 1,470.00 1,300.00 1,300.00 - - - - - -
Galle 2,750.00 2,550.00 2,350.00 2,325.00 2,180.00 2,150.00 2,150.00 2,140.00 - - - - 1,760.00 1,750.00 1,670.00 1,650.00 1,540.00 1,500.00 - - - -
Matara 2,550.00 2,433.00 2,400.00 2,267.00 2,250.00 2,163.00 2,180.00 2,140.00 2,150.00 1,933.00 2,100.00 1,950.00 1,800.00 1,705.00 1,680.00 1,604.00 1,550.00 1,550.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,150.00 2,145.00 2,100.00 2,095.00 - - - - 1,650.00 1,650.00 #REF! #REF! - - - - 1,620.00 1,610.00
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,200.00 1,000.00
National 2,750.00 2,499.00 2,500.00 2,308.60 2,300.00 2,128.00 2,200.00 2,062.29 2,150.00 1,751.00 2,100.00 1,683.33 1,800.00 1,606.83 1,700.00 1,496.67 1,550.00 1,525.00 2,000.00 1,483.00 1,500.00 1,071.25

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 3,500.00 1,500.00 4,000.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 500.00 250.00 200.00 100.00
Colombo - - - - 2,250.00 2,125.00 1,750.00 1,625.00 - -
Gampaha 4,000.00 1,800.00 2,500.00 1,000.00 1,000.00 800.00 600.00 500.00 - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 3,750.00 1,650.00 3,250.00 1,500.00 2,250.00 1,308.33 1,750.00 791.67 200.00 100.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 300.00 274.00 180.00 130.00
Matale 300.00 285.00 150.00 115.00
Nuwara_eliya - - - -
Kegalle 320.00 311.00 225.00 208.00
Ratnapura 310.00 302.00 210.00 202.00
Badulla 260.00 260.00 160.00 155.00
Kurunegala 300.00 297.00 200.00 200.00
Colombo 280.00 275.00 250.00 250.00
Gampaha 320.00 305.00 280.00 246.00
Kalutara 280.00 275.00 250.00 250.00
Galle 300.00 300.00 - -
Matara 310.00 301.00 175.00 175.00
Hambantota 310.00 300.00 - -
Monaragala 300.00 268.00 - -
National 320.00 288.69 280.00 193.10

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 400.00 358.00 460.00 409.00 - - - 37.00 - -
Matale 350.00 335.00 360.00 351.00 - - 60.00 55.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle 350.00 335.00 375.00 341.00 - - 70.00 60.00 - -
Ratnapura 350.00 325.00 360.00 355.00 - - 40.00 40.00 - -
Badulla 450.00 384.00 400.00 312.00 600.00 566.00 50.00 50.00 - -
Kurunegala 380.00 360.00 600.00 583.00 - - 100.00 80.00 - -
Colombo 400.00 369.00 - - - - - - - -
Gampaha 400.00 385.00 550.00 520.00 - - 100.00 91.00 - -
Kalutara 380.00 375.00 450.00 450.00 - - - - - -
Galle 320.00 320.00 400.00 350.00 - - - - - -
Matara 325.00 318.00 450.00 427.00 - - - - - -
Hambantota 320.00 310.00 - - - - - - - -
Monaragala 280.00 267.00 400.00 233.00 - - - - - -
National 450.00 341.62 600.00 393.73 600.00 566.00 100.00 59.00 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - 4,460.00 4,000.00
Galle - - - - 2,550.00 2,520.00 - -
Matara - - - - 2,500.00 2,500.00 3,000.00 3,000.00
Hambantota - - - - - - 3,000.00 3,000.00
National - - - - 2,550.00 2,510.00 4,460.00 3,333.33

Data collected and Web published by the Economics Research Unit,
Department of Export Agriculture