අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :04.07.2016

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 950.00 895.00 860.00 811.00 1,850.00 1,722.00
Matale 800.00 800.00 - - 1,900.00 1,900.00
Nuwara_eliya 810.00 803.00 - - - -
Kegalle 1,000.00 950.00 - - 1,500.00 1,333.00
Ratnapura 720.00 710.00 - - - -
Badulla 900.00 837.00 500.00 425.00 1,800.00 1,725.00
Kurunegala 825.00 808.00 750.00 750.00 - -
Colombo - - - - - -
Gampaha 900.00 860.00 - - - -
Kalutara 900.00 870.00 - - - -
Galle 900.00 850.00 - - - -
Matara 800.00 800.00 - - - -
Hambantota 750.00 733.00 - - - -
Monaragala - - - - - -
National 1,000.00 824.58 860.00 662.00 1,900.00 1,670.00

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,150.00 1,046.00 90.00 69.00
Matale 1,000.00 983.00 65.00 61.00
Nuwara_eliya 1,000.00 993.00 70.00 66.00
Kegalle 1,100.00 1,050.00 60.00 60.00
Ratnapura 950.00 932.00 - -
Badulla 900.00 833.00 - -
Kurunegala 1,000.00 983.00 80.00 70.00
Colombo - - - -
Gampaha 1,100.00 1,010.00 80.00 62.00
Kalutara 1,000.00 935.00 - -
Galle 950.00 925.00 - -
Matara 1,050.00 1,019.00 80.00 72.00
Hambantota 1,000.00 983.00 - -
Monaragala - - - -
National 1,150.00 974.33 90.00 65.71

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 600.00 541.00 550.00 493.00 600.00 571.00
Matale 550.00 546.00 500.00 496.00 560.00 556.00
Nuwara_eliya 550.00 543.00 - - - -
Kegalle 550.00 533.00 500.00 500.00 - -
Ratnapura 500.00 482.00 - - - -
Badulla 500.00 428.00 400.00 400.00 - -
Kurunegala 530.00 510.00 500.00 490.00 - -
Colombo - - - - - -
Gampaha 550.00 510.00 - - - -
Kalutara 500.00 450.00 - - - -
Galle 540.00 520.00 - - - -
Matara 500.00 492.00 - - - -
Hambantota 500.00 453.00 - - - -
Monaragala - - - - - -
National 600.00 500.67 550.00 475.80 600.00 563.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 400.00 360.00 345.00 315.00 301.00 - -
Matale 410.00 403.00 360.00 353.00 300.00 296.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 400.00 356.00 350.00 316.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 350.00 325.00 300.00 300.00 - - - -
Kurunegala 350.00 325.00 300.00 290.00 230.00 218.00 200.00 190.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha 350.00 290.00 - - - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - -
National 410.00 349.83 360.00 320.80 315.00 271.67 200.00 190.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 3,400.00 3,400.00 3,200.00 3,200.00 2,800.00 2,800.00 2,400.00 2,400.00 2,200.00 2,200.00
Matale 3,200.00 3,200.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - 2,400.00 2,400.00 2,100.00 2,100.00 1,900.00 1,900.00 1,500.00 1,500.00
Kegalle 3,500.00 3,066.00 2,500.00 2,500.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - 2,800.00 2,650.00 - - - - - -
Kurunegala 3,500.00 3,250.00 2,800.00 2,700.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 3,500.00 3,229.00 3,200.00 2,690.00 2,800.00 2,450.00 2,400.00 2,150.00 2,200.00 1,850.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 500.00 461.00 425.00 392.00 400.00 400.00 1,500.00 1,370.00 1,240.00 1,113.00
Matale 460.00 453.00 410.00 403.00 360.00 353.00 1,450.00 1,433.00 1,200.00 1,166.00
Nuwara_eliya 500.00 500.00 400.00 400.00 - - 1,300.00 1,300.00 1,150.00 1,150.00
Kegalle 550.00 500.00 500.00 458.00 - - 1,500.00 1,333.00 1,200.00 1,133.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 450.00 450.00 - - - - 2,000.00 2,000.00 - -
Kurunegala 400.00 400.00 370.00 360.00 - - 1,300.00 1,250.00 1,000.00 1,000.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 700.00 650.00 - - - - 1,800.00 1,700.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 700.00 487.71 500.00 402.60 400.00 376.50 2,000.00 1,483.71 1,240.00 1,112.40

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 2,400.00 2,366.00 2,250.00 2,250.00 2,200.00 2,165.00 2,050.00 2,020.00 1,800.00 1,783.00 1,800.00 1,783.00 1,350.00 1,340.00 1,100.00 1,000.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,525.00 1,300.00 983.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,300.00 1,233.00 800.00 700.00
Colombo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - 2,000.00 2,000.00 1,800.00 1,625.00 - - - - - - - - - - - - 1,600.00 1,500.00
Kalutara 2,800.00 2,770.00 2,600.00 2,585.00 2,400.00 2,380.00 2,300.00 2,285.00 2,200.00 2,167.00 1,900.00 1,810.00 1,600.00 1,585.00 1,400.00 1,370.00 - - - - - -
Galle 2,630.00 2,615.00 2,400.00 2,350.00 2,320.00 2,300.00 2,250.00 2,240.00 - - - - 1,820.00 1,810.00 1,750.00 1,740.00 - - - - - -
Matara 2,700.00 2,617.00 2,550.00 2,433.00 2,400.00 2,293.00 2,280.00 2,243.00 2,220.00 2,210.00 2,150.00 2,025.00 2,000.00 1,875.00 1,850.00 1,721.00 1,750.00 1,638.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,300.00 2,275.00 2,250.00 2,250.00 - - - - 1,800.00 1,800.00 #REF! #REF! - - - - 1,800.00 1,750.00
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
National 2,800.00 2,592.00 2,600.00 2,404.50 2,400.00 2,235.50 2,300.00 2,110.50 2,220.00 2,053.33 2,150.00 1,872.67 2,000.00 1,682.00 1,850.00 1,516.20 1,750.00 1,638.00 2,000.00 1,379.00 1,600.00 1,061.00

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 800.00 500.00 800.00 500.00 800.00 400.00 300.00 150.00 100.00 50.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha 2,200.00 1,200.00 1,500.00 1,200.00 1,000.00 800.00 600.00 500.00 - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 1,500.00 850.00 1,150.00 850.00 1,000.00 600.00 600.00 325.00 100.00 50.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 290.00 271.00 400.00 360.00
Matale 300.00 286.00 500.00 483.00
Nuwara_eliya 300.00 290.00 - -
Kegalle 290.00 285.00 400.00 400.00
Ratnapura 270.00 265.00 500.00 482.00
Badulla 280.00 270.00 450.00 362.00
Kurunegala 300.00 293.00 450.00 417.00
Colombo - - - -
Gampaha 300.00 300.00 550.00 465.00
Kalutara 290.00 290.00 300.00 300.00
Galle 290.00 285.00 - -
Matara 290.00 281.00 400.00 400.00
Hambantota 275.00 273.00 - -
Monaragala - - - -
National 300.00 282.42 550.00 407.67

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 400.00 313.00 525.00 504.00 - - - 50.00 - -
Matale 290.00 283.00 500.00 500.00 - - 65.00 61.00 - -
Nuwara_eliya 290.00 283.00 425.00 421.00 - - - - - -
Kegalle 300.00 283.00 550.00 516.00 - - 70.00 63.00 - -
Ratnapura 280.00 267.00 440.00 430.00 - - 40.00 40.00 - -
Badulla 350.00 320.00 600.00 525.00 600.00 566.00 50.00 50.00 - -
Kurunegala 300.00 290.00 700.00 567.00 - - 90.00 78.00 - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha 300.00 272.00 700.00 680.00 - - 100.00 90.00 - -
Kalutara 300.00 295.00 600.00 600.00 - - - - - -
Galle 280.00 275.00 400.00 380.00 - - - - - -
Matara 290.00 280.00 500.00 420.00 - - - - - -
Hambantota 300.00 276.00 - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 400.00 286.42 700.00 503.91 600.00 566.00 100.00 61.71 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - 3,400.00 2,800.00
Galle - - - - 2,550.00 2,540.00 - -
Matara - - - - 2,350.00 2,350.00 3,500.00 3,500.00
Hambantota - - - - - - 5,000.00 3,500.00
National - - - - 2,550.00 2,445.00 5,000.00 3,266.67

Data collected and Web published by the Economic Research Unit,
Department of Export Agriculture