අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :07.02.2017

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 1,200.00 1,131.00 1,100.00 1,079.00 2,000.00 1,875.00
Matale 1,250.00 1,211.00 - - 2,300.00 2,171.00
Nuwara_eliya 1,070.00 1,060.00 - - - -
Kegalle 1,150.00 1,133.00 - - 1,800.00 1,750.00
Ratnapura 1,130.00 1,125.00 - - - -
Badulla 1,200.00 1,150.00 - - 1,900.00 1,838.00
Kurunegala 1,160.00 1,120.00 1,070.00 1,040.00 - -
Colombo 1,000.00 1,000.00 - - - -
Gampaha 1,100.00 1,090.00 - - - -
Kalutara 1,050.00 1,020.00 - - - -
Galle 1,100.00 1,100.00 - - - -
Matara 1,150.00 1,150.00 - - - -
Hambantota 1,130.00 1,120.00 - - - -
Monaragala 1,250.00 1,218.00 - - 2,200.00 2,120.00
National 1,250.00 1,113.86 1,100.00 1,059.50 2,300.00 1,950.80

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,100.00 1,033.00 75.00 65.00
Matale 1,200.00 1,075.00 70.00 66.00
Nuwara_eliya 1,010.00 1,000.00 60.00 58.00
Kegalle 1,150.00 1,133.00 70.00 60.00
Ratnapura 1,000.00 982.00 - -
Badulla 1,000.00 912.00 - -
Kurunegala 1,000.00 933.00 65.00 58.00
Colombo 900.00 850.00 - -
Gampaha 1,100.00 980.00 90.00 75.00
Kalutara 800.00 785.00 - -
Galle 1,050.00 975.00 - -
Matara 1,050.00 1,003.00 100.00 80.00
Hambantota 1,100.00 1,033.00 - -
Monaragala 1,000.00 966.00 - -
National 1,200.00 975.71 100.00 66.00

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 400.00 380.00 360.00 340.00 400.00 400.00
Matale 400.00 397.00 360.00 360.00 430.00 423.00
Nuwara_eliya 410.00 403.00 - - - -
Kegalle 400.00 400.00 380.00 378.00 - -
Ratnapura 370.00 365.00 - - - -
Badulla 380.00 361.00 340.00 313.00 - -
Kurunegala 400.00 400.00 380.00 377.00 - -
Colombo 375.00 356.00 - - - -
Gampaha 420.00 404.00 - - - -
Kalutara 350.00 350.00 - - - -
Galle 400.00 400.00 - - - -
Matara 400.00 375.00 - - - -
Hambantota 350.00 345.00 - - - -
Monaragala 400.00 383.00 - - - -
National 420.00 379.93 380.00 353.60 430.00 411.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 390.00 390.00 360.00 343.00 310.00 285.00 - -
Matale 420.00 405.00 400.00 383.00 370.00 355.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 415.00 408.00 400.00 392.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 350.00 323.00 300.00 300.00 - - - -
Kurunegala 380.00 380.00 320.00 320.00 250.00 230.00 190.00 177.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - 300.00 250.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 400.00 390.00 388.00 380.00 370.00 350.00 350.00
National 420.00 384.33 400.00 354.33 380.00 298.00 350.00 263.50

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 3,500.00 3,500.00 3,000.00 3,000.00 2,700.00 2,700.00 2,200.00 2,200.00 1,700.00 1,700.00
Matale 3,000.00 3,000.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - 1,650.00 1,650.00 1,400.00 1,400.00 1,300.00 1,300.00 1,200.00 1,200.00
Kegalle 2,500.00 2,500.00 2,400.00 2,350.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - 1,900.00 1,825.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00 - -
Kurunegala - - 2,500.00 2,500.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - 1,500.00 1,450.00 - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 3,500.00 3,000.00 3,000.00 2,265.00 2,700.00 1,762.50 2,200.00 1,500.00 1,700.00 1,450.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 600.00 558.00 550.00 502.00 500.00 459.00 1,650.00 1,550.00 1,490.00 1,343.00
Matale 600.00 591.00 550.00 547.00 500.00 480.00 1,650.00 1,597.00 1,560.00 1,547.00
Nuwara_eliya 400.00 400.00 350.00 350.00 - - 1,200.00 1,200.00 1,000.00 1,000.00
Kegalle 550.00 550.00 500.00 500.00 - - 1,600.00 1,567.00 1,550.00 1,525.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 650.00 650.00 600.00 600.00 - - 1,750.00 1,750.00 1,700.00 1,700.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 650.00 625.00 - - - - 1,900.00 1,850.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 650.00 562.33 600.00 499.80 500.00 469.50 1,900.00 1,585.67 1,700.00 1,423.00

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,500.00 3,166.00 2,500.00 2,450.00 2,300.00 2,200.00 2,000.00 1,966.00 1,600.00 1,500.00 1,600.00 1,500.00 1,400.00 1,333.00 1,100.00 1,066.00 - - - - - -
Badulla - - - - 1,900.00 1,900.00 - - - - - - - - - - - - 1,600.00 1,175.00 1,400.00 750.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,800.00 1,600.00 800.00 750.00
Colombo - - 2,500.00 2,500.00 2,250.00 2,250.00 2,100.00 2,100.00 - - - - 1,750.00 1,750.00 1,600.00 1,600.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,000.00 2,000.00 1,700.00 1,625.00 - - - - - - - - - - - - 1,600.00 1,425.00
Kalutara 2,100.00 2,100.00 2,000.00 1,985.00 1,900.00 1,850.00 1,800.00 1,720.00 1,650.00 1,620.00 1,600.00 1,550.00 1,450.00 1,430.00 1,250.00 1,220.00 - - - - - -
Galle 2,150.00 2,100.00 2,080.00 2,050.00 2,030.00 2,000.00 1,850.00 1,840.00 - - - - 1,700.00 1,650.00 1,650.00 1,600.00 - - - - - -
Matara 2,500.00 2,483.00 2,400.00 2,250.00 2,300.00 2,217.00 2,100.00 2,100.00 2,033.00 2,033.00 2,000.00 1,967.00 1,800.00 1,710.00 1,600.00 1,557.00 1,500.00 1,275.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,100.00 2,075.00 2,050.00 2,035.00 - - - - 1,620.00 1,610.00 #REF! #REF! - - - - 1,250.00 1,235.00
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,300.00
National 3,500.00 2,462.25 2,500.00 2,247.00 2,300.00 2,061.50 2,100.00 1,912.29 2,033.00 1,717.67 2,000.00 1,672.33 1,800.00 1,580.50 1,650.00 1,379.67 1,500.00 1,275.00 1,800.00 1,387.50 1,600.00 1,056.25

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 2,000.00 1,000.00 2,500.00 1,500.00 1,500.00 800.00 800.00 450.00 200.00 100.00
Colombo - - - - 2,000.00 2,000.00 1,300.00 1,300.00 500.00 500.00
Gampaha 4,000.00 1,800.00 3,000.00 1,800.00 1,800.00 1,600.00 1,500.00 1,000.00 600.00 600.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 3,000.00 1,400.00 2,750.00 1,650.00 2,000.00 1,466.67 1,500.00 916.67 600.00 400.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 360.00 288.00 130.00 120.00
Matale 270.00 267.00 125.00 110.00
Nuwara_eliya 260.00 258.00 - -
Kegalle 300.00 283.00 140.00 130.00
Ratnapura 275.00 264.00 120.00 115.00
Badulla 275.00 248.00 150.00 150.00
Kurunegala 300.00 288.00 150.00 150.00
Colombo 260.00 255.00 150.00 150.00
Gampaha 300.00 295.00 200.00 190.00
Kalutara 260.00 255.00 150.00 150.00
Galle 280.00 275.00 - -
Matara 280.00 274.00 130.00 130.00
Hambantota 275.00 273.00 - -
Monaragala 275.00 260.00 - -
National 360.00 270.21 200.00 139.50

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 350.00 347.00 310.00 303.00 - - - 40.00 - -
Matale 370.00 353.00 330.00 275.00 - - 70.00 65.00 - -
Nuwara_eliya 370.00 360.00 270.00 260.00 - - - - - -
Kegalle 400.00 378.00 350.00 306.00 - - 60.00 50.00 - -
Ratnapura 360.00 347.00 250.00 225.00 - - 40.00 35.00 - -
Badulla 450.00 361.00 300.00 212.00 600.00 500.00 50.00 45.00 - -
Kurunegala 390.00 367.00 400.00 350.00 - - 80.00 75.00 - -
Colombo 375.00 359.00 - - - - - - - -
Gampaha 400.00 378.00 400.00 395.00 - - 100.00 95.00 - -
Kalutara 350.00 345.00 250.00 250.00 - - - - - -
Galle 320.00 320.00 300.00 250.00 - - - - - -
Matara 350.00 333.00 250.00 230.00 - - 40.00 40.00 - -
Hambantota 320.00 313.00 - - - - - - - -
Monaragala 350.00 300.00 400.00 252.00 - - - - - -
National 450.00 347.21 400.00 275.67 600.00 500.00 100.00 55.63 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - 4,460.00 4,000.00
Galle - - - - 2,920.00 2,800.00 - -
Matara - - - - 2,800.00 2,800.00 5,000.00 5,000.00
Hambantota - - - - - - 6,000.00 6,000.00
National - - - - 2,920.00 2,800.00 6,000.00 5,000.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit,
Department of Export Agriculture