අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :12.12.2017

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 600.00 596.00 575.00 519.00 1,000.00 975.00
Matale 650.00 628.00 - - 1,050.00 1,025.00
Nuwara_eliya 570.00 550.00 - - - -
Kegalle 600.00 600.00 - - 1,000.00 1,000.00
Ratnapura 600.00 587.00 - - - -
Badulla 620.00 603.00 600.00 517.00 1,000.00 941.00
Kurunegala 650.00 625.00 600.00 593.00 - -
Colombo 650.00 625.00 - - - -
Gampaha 620.00 605.00 - - - -
Kalutara 625.00 620.00 - - - -
Galle - - 550.00 525.00 - -
Matara 600.00 600.00 - - - -
Hambantota 600.00 586.00 - - - -
Monaragala 600.00 596.00 - - 1,025.00 1,010.00
National 650.00 598.31 600.00 538.50 1,050.00 990.20

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,150.00 1,037.00 75.00 67.00
Matale 1,100.00 1,058.00 80.00 65.00
Nuwara_eliya 1,025.00 1,000.00 70.00 60.00
Kegalle 1,100.00 1,058.00 70.00 65.00
Ratnapura 1,050.00 1,007.00 - -
Badulla 1,100.00 979.00 - -
Kurunegala 1,100.00 1,033.00 70.00 67.00
Colombo 900.00 850.00 - -
Gampaha 1,200.00 1,080.00 100.00 75.00
Kalutara 850.00 820.00 - -
Galle 1,000.00 975.00 - -
Matara 1,100.00 1,059.00 100.00 72.00
Hambantota 1,050.00 1,016.00 - -
Monaragala 1,000.00 966.00 - -
National 1,200.00 995.57 100.00 67.29

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 550.00 532.00 500.00 481.00 600.00 600.00
Matale 600.00 554.00 460.00 460.00 610.00 575.00
Nuwara_eliya 560.00 550.00 - - - -
Kegalle 550.00 530.00 500.00 491.00 - -
Ratnapura 500.00 488.00 - - - -
Badulla 550.00 479.00 500.00 433.00 - -
Kurunegala 560.00 547.00 525.00 518.00 - -
Colombo 500.00 438.00 - - - -
Gampaha 550.00 510.00 - - - -
Kalutara 500.00 485.00 - - - -
Galle 550.00 525.00 - - - -
Matara 550.00 494.00 - - - -
Hambantota 500.00 493.00 - - - -
Monaragala 500.00 485.00 - - - -
National 600.00 507.86 525.00 476.60 610.00 587.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 380.00 380.00 360.00 350.00 340.00 305.00 - -
Matale 400.00 365.00 370.00 340.00 340.00 306.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 400.00 350.00 350.00 308.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 400.00 350.00 350.00 323.00 - - - -
Kurunegala 350.00 325.00 300.00 280.00 220.00 207.00 190.00 183.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - 300.00 250.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 410.00 392.00 400.00 382.00 390.00 370.00 - -
National 410.00 360.33 400.00 330.50 390.00 287.60 190.00 183.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 3,500.00 3,500.00 3,300.00 3,300.00 3,000.00 3,000.00 2,700.00 2,700.00 2,300.00 2,300.00
Matale 4,000.00 4,000.00 3,400.00 3,400.00 - - - - - -
Nuwara_eliya - - 2,300.00 2,300.00 2,000.00 2,000.00 1,800.00 1,800.00 1,200.00 1,200.00
Kegalle 3,500.00 3,250.00 3,000.00 2,875.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 3,000.00 2,750.00 - - - - - - - -
Kurunegala 3,500.00 3,350.00 3,000.00 2,950.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 4,000.00 3,370.00 3,400.00 2,965.00 3,000.00 2,500.00 2,700.00 2,250.00 2,300.00 1,750.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 500.00 433.00 450.00 404.00 375.00 352.00 1,550.00 1,470.00 1,200.00 1,086.00
Matale 475.00 443.00 455.00 413.00 410.00 376.00 1,500.00 1,433.00 1,100.00 1,066.00
Nuwara_eliya 350.00 350.00 300.00 300.00 - - 1,100.00 1,100.00 900.00 900.00
Kegalle 400.00 362.00 375.00 337.00 - - 1,500.00 1,350.00 1,000.00 1,000.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 400.00 400.00 380.00 378.00 - - 1,400.00 1,300.00 1,300.00 1,150.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 600.00 600.00 - - - - 1,500.00 1,500.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 600.00 431.33 455.00 366.40 410.00 364.00 1,550.00 1,358.83 1,300.00 1,040.40

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 2,800.00 2,750.00 2,450.00 2,416.00 2,350.00 2,326.00 2,250.00 2,216.00 1,650.00 1,616.00 1,650.00 1,616.00 1,650.00 1,600.00 1,450.00 1,416.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,633.00 1,600.00 1,225.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,800.00 1,567.00 800.00 767.00
Colombo - - 2,600.00 2,600.00 2,500.00 2,500.00 2,300.00 2,300.00 - - - - 1,900.00 1,900.00 1,800.00 1,800.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,100.00 2,050.00 1,800.00 1,650.00 - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,475.00
Kalutara 2,800.00 2,770.00 2,600.00 2,585.00 2,400.00 2,380.00 2,300.00 2,285.00 2,200.00 2,167.00 1,800.00 1,765.00 1,400.00 1,370.00 1,100.00 1,070.00 - - - - - -
Galle 2,880.00 2,840.00 2,600.00 2,550.00 2,280.00 2,265.00 2,230.00 2,215.00 - - - - 1,930.00 1,915.00 1,900.00 1,875.00 - - - - - -
Matara 3,350.00 3,250.00 3,000.00 2,900.00 2,600.00 2,344.00 2,250.00 2,240.00 2,200.00 2,200.00 2,100.00 2,038.00 2,000.00 1,927.00 1,900.00 1,840.00 1,800.00 1,630.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,250.00 2,240.00 2,200.00 2,200.00 - - - - 1,900.00 1,890.00 #REF! #REF! - - - - 1,850.00 1,850.00
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,280.00
National 3,350.00 2,902.50 3,000.00 2,610.20 2,600.00 2,300.71 2,300.00 2,158.00 2,200.00 1,994.33 2,100.00 1,806.33 2,000.00 1,767.00 1,900.00 1,641.83 1,800.00 1,630.00 2,000.00 1,600.00 1,600.00 1,186.75

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 1,500.00 1,000.00 2,200.00 1,000.00 1,000.00 800.00 500.00 300.00 150.00 100.00
Colombo - - - - 1,000.00 950.00 500.00 450.00 - -
Gampaha 2,000.00 1,200.00 2,500.00 1,500.00 1,000.00 700.00 500.00 300.00 - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 1,750.00 1,100.00 2,350.00 1,250.00 1,000.00 816.67 500.00 350.00 150.00 100.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 320.00 297.00 200.00 166.00
Matale 320.00 303.00 175.00 160.00
Nuwara_eliya 320.00 310.00 - -
Kegalle 320.00 311.00 150.00 150.00
Ratnapura 290.00 281.00 160.00 156.00
Badulla 300.00 293.00 200.00 162.00
Kurunegala 340.00 335.00 250.00 210.00
Colombo 300.00 288.00 200.00 188.00
Gampaha 330.00 318.00 200.00 140.00
Kalutara 300.00 287.00 200.00 200.00
Galle 310.00 305.00 - -
Matara 315.00 306.00 130.00 130.00
Hambantota 300.00 293.00 - -
Monaragala 290.00 282.00 - -
National 340.00 300.64 250.00 166.20

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 270.00 250.00 400.00 325.00 - - - 50.00 - -
Matale 280.00 249.00 450.00 400.00 - - 65.00 62.00 - -
Nuwara_eliya 250.00 240.00 280.00 270.00 - - - - - -
Kegalle 240.00 233.00 400.00 375.00 - - 65.00 62.00 - -
Ratnapura 250.00 250.00 340.00 330.00 - - 80.00 75.00 - -
Badulla 300.00 300.00 400.00 350.00 700.00 616.00 - - - -
Kurunegala 280.00 267.00 320.00 307.00 - - 80.00 77.00 - -
Colombo 230.00 224.00 - - - - - - - -
Gampaha 250.00 238.00 350.00 310.00 - - 90.00 80.00 - -
Kalutara 250.00 247.00 300.00 300.00 - - - - - -
Galle 210.00 200.00 300.00 300.00 - - - - - -
Matara 250.00 218.00 450.00 342.00 - - 40.00 40.00 - -
Hambantota 250.00 233.00 - - - - - - - -
Monaragala 240.00 236.00 450.00 338.00 - - - - - -
National 300.00 241.79 450.00 328.92 700.00 616.00 90.00 63.71 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - 3,000.00 2,800.00
Galle - - - - 2,520.00 2,520.00 - -
Matara - - - - 2,450.00 2,450.00 3,100.00 3,100.00
Hambantota - - - - - - 3,000.00 2,000.00
National - - - - 2,520.00 2,485.00 3,100.00 2,633.33

Data collected and Web published by the Economic Research Unit,
Department of Export Agriculture