අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :18.04.2017

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 1,100.00 1,067.00 1,040.00 1,006.00 1,950.00 1,800.00
Matale 1,100.00 1,075.00 - - 2,100.00 2,020.00
Nuwara_eliya 1,050.00 1,040.00 - - - -
Kegalle 1,200.00 1,100.00 - - 1,800.00 1,566.00
Ratnapura - - - - - -
Badulla 1,100.00 983.00 900.00 850.00 2,000.00 1,816.00
Kurunegala 1,100.00 1,083.00 1,000.00 993.00 - -
Colombo 1,000.00 1,000.00 - - - -
Gampaha 1,000.00 1,000.00 - - - -
Kalutara 1,025.00 1,010.00 - - - -
Galle 1,010.00 1,000.00 - - - -
Matara 1,050.00 1,050.00 - - - -
Hambantota 1,000.00 983.00 - - - -
Monaragala 1,100.00 1,070.00 - - 2,100.00 2,060.00
National 1,200.00 1,034.62 1,040.00 949.67 2,100.00 1,852.40

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,025.00 981.00 80.00 68.00
Matale 1,000.00 987.00 70.00 66.00
Nuwara_eliya 950.00 940.00 70.00 65.00
Kegalle 950.00 920.00 70.00 63.00
Ratnapura - - - -
Badulla 1,000.00 904.00 - -
Kurunegala 1,000.00 983.00 80.00 70.00
Colombo 900.00 883.00 - -
Gampaha 1,000.00 930.00 80.00 60.00
Kalutara 1,000.00 1,000.00 - -
Galle 950.00 925.00 - -
Matara 970.00 943.00 100.00 75.00
Hambantota 1,000.00 985.00 - -
Monaragala 900.00 900.00 - -
National 1,025.00 944.69 100.00 66.71

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 530.00 499.00 480.00 454.00 520.00 510.00
Matale 500.00 497.00 475.00 465.00 520.00 510.00
Nuwara_eliya 500.00 493.00 - - - -
Kegalle 550.00 516.00 500.00 483.00 - -
Ratnapura - - - - - -
Badulla 500.00 467.00 450.00 381.00 - -
Kurunegala 510.00 503.00 470.00 460.00 - -
Colombo 450.00 433.00 - - - -
Gampaha 550.00 518.00 - - - -
Kalutara 400.00 395.00 - - - -
Galle 520.00 510.00 - - - -
Matara 490.00 423.00 - - - -
Hambantota 450.00 425.00 - - - -
Monaragala 400.00 400.00 - - - -
National 550.00 467.62 500.00 448.60 520.00 510.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 410.00 382.00 380.00 345.00 350.00 315.00 - -
Matale 440.00 408.00 420.00 388.00 400.00 362.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 350.00 325.00 300.00 283.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 400.00 357.00 300.00 275.00 - - - -
Kurunegala 360.00 355.00 310.00 305.00 250.00 223.00 190.00 175.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - 250.00 225.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 410.00 400.00 400.00 390.00 390.00 383.00 350.00 350.00
National 440.00 371.17 420.00 331.00 400.00 301.60 350.00 262.50

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 4,500.00 4,500.00 4,000.00 4,000.00 3,700.00 3,700.00 3,000.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00
Matale 4,500.00 4,500.00 4,100.00 4,100.00 - - - - - -
Nuwara_eliya - - 1,600.00 1,600.00 1,300.00 1,300.00 1,200.00 1,200.00 1,100.00 1,100.00
Kegalle 4,000.00 3,666.00 3,500.00 3,333.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 4,000.00 4,000.00 - - - - - - - -
Kurunegala - - 3,800.00 3,650.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - 3,500.00 3,200.00 - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 4,500.00 4,166.50 4,100.00 3,313.83 3,700.00 2,500.00 3,000.00 2,100.00 2,500.00 1,800.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 620.00 582.00 550.00 523.00 510.00 478.00 1,725.00 1,620.00 1,500.00 1,322.00
Matale 600.00 580.00 550.00 520.00 465.00 448.00 1,680.00 1,635.00 1,560.00 1,556.00
Nuwara_eliya 500.00 500.00 400.00 400.00 - - 1,450.00 1,450.00 1,250.00 1,250.00
Kegalle 550.00 533.00 500.00 491.00 - - 2,000.00 1,833.00 1,500.00 1,400.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - 450.00 450.00 - - 2,000.00 2,000.00 - -
Kurunegala 570.00 555.00 520.00 510.00 - - 1,600.00 1,550.00 1,450.00 1,425.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 700.00 650.00 - - - - 1,800.00 1,750.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 700.00 566.67 550.00 482.33 510.00 463.00 2,000.00 1,691.14 1,560.00 1,390.60

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Badulla 3,000.00 2,750.00 - - - - - - - - - - - - - - - - 1,600.00 1,400.00 1,400.00 1,133.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,800.00 1,650.00 800.00 725.00
Colombo - - 2,400.00 2,400.00 2,350.00 2,350.00 2,300.00 2,300.00 - - - - 1,900.00 1,900.00 1,800.00 1,800.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,100.00 2,025.00 1,800.00 1,700.00 - - - - - - - - - - - - 1,600.00 1,550.00
Kalutara 2,500.00 2,480.00 2,300.00 2,285.00 2,150.00 2,120.00 2,100.00 2,035.00 1,900.00 1,870.00 1,700.00 1,650.00 1,500.00 1,470.00 1,300.00 1,300.00 - - - - - -
Galle 2,750.00 2,500.00 2,350.00 2,300.00 2,180.00 2,150.00 2,150.00 2,140.00 - - - - 1,760.00 1,750.00 1,670.00 1,650.00 1,520.00 1,500.00 - - - -
Matara 2,550.00 2,550.00 2,400.00 2,400.00 2,250.00 2,250.00 2,180.00 2,180.00 2,150.00 2,150.00 2,100.00 2,100.00 1,800.00 1,775.00 1,680.00 1,595.00 1,550.00 1,550.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,150.00 2,145.00 2,100.00 2,095.00 - - - - 1,650.00 1,650.00 #REF! #REF! - - - - 1,620.00 1,610.00
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,200.00 1,000.00
National 3,000.00 2,570.00 2,400.00 2,346.25 2,350.00 2,173.33 2,300.00 2,075.00 2,150.00 2,010.00 2,100.00 1,875.00 1,900.00 1,709.00 1,800.00 1,591.00 1,550.00 1,525.00 1,800.00 1,525.00 1,600.00 1,102.00

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 3,000.00 1,500.00 4,000.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 600.00 250.00 200.00 100.00
Colombo - - - - 2,000.00 1,875.00 1,250.00 1,125.00 - -
Gampaha 3,000.00 2,000.00 3,000.00 2,000.00 1,500.00 1,300.00 1,000.00 700.00 200.00 200.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 3,000.00 1,750.00 3,500.00 2,000.00 2,000.00 1,391.67 1,250.00 691.67 200.00 150.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 350.00 311.00 260.00 175.00
Matale 350.00 340.00 160.00 115.00
Nuwara_eliya 320.00 310.00 - -
Kegalle 350.00 340.00 225.00 208.00
Ratnapura - - - -
Badulla 320.00 280.00 240.00 175.00
Kurunegala 330.00 327.00 210.00 203.00
Colombo 310.00 293.00 260.00 255.00
Gampaha 370.00 352.00 300.00 250.00
Kalutara 280.00 275.00 250.00 250.00
Galle 350.00 340.00 - -
Matara 335.00 324.00 120.00 120.00
Hambantota 310.00 300.00 - -
Monaragala 300.00 268.00 - -
National 370.00 312.31 300.00 194.56

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 375.00 347.00 550.00 446.00 - - - 45.00 - -
Matale 350.00 341.00 - - - - 60.00 53.00 - -
Nuwara_eliya 335.00 328.00 500.00 490.00 - - - - - -
Kegalle 350.00 335.00 500.00 458.00 - - 70.00 60.00 - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 450.00 375.00 500.00 362.00 600.00 558.00 50.00 50.00 - -
Kurunegala 350.00 340.00 600.00 600.00 - - 80.00 71.00 - -
Colombo 375.00 358.00 - - - - - - - -
Gampaha 350.00 350.00 550.00 520.00 - - 100.00 92.00 - -
Kalutara 380.00 375.00 450.00 450.00 - - - - - -
Galle 320.00 320.00 600.00 550.00 - - - - - -
Matara 320.00 313.00 425.00 408.00 - - 30.00 30.00 - -
Hambantota 320.00 310.00 - - - - - - - -
Monaragala 320.00 308.00 400.00 326.00 - - - - - -
National 450.00 338.46 600.00 461.00 600.00 558.00 100.00 57.29 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 2,550.00 2,300.00 - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - 1,500.00 1,500.00
National - - - - 2,550.00 2,300.00 1,500.00 1,500.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture