අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :21.03.2017

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 1,150.00 1,094.00 1,100.00 975.00 2,000.00 1,887.00
Matale 1,100.00 1,100.00 - - 2,100.00 2,033.00
Nuwara_eliya 1,050.00 1,050.00 - - - -
Kegalle 1,150.00 1,133.00 - - 1,800.00 1,767.00
Ratnapura 1,000.00 990.00 - - - -
Badulla 1,250.00 1,104.00 1,150.00 1,050.00 2,000.00 1,884.00
Kurunegala 1,100.00 1,083.00 1,000.00 1,000.00 - -
Colombo 1,050.00 1,025.00 - - - -
Gampaha 1,100.00 1,060.00 - - - -
Kalutara 1,025.00 1,010.00 - - - -
Galle 1,040.00 1,020.00 - - - -
Matara 1,050.00 1,050.00 - - - -
Hambantota 1,100.00 1,067.00 - - - -
Monaragala 1,250.00 1,220.00 - - 2,100.00 2,050.00
National 1,250.00 1,070.71 1,150.00 1,008.33 2,100.00 1,924.20

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,125.00 1,041.00 90.00 65.00
Matale 1,000.00 1,000.00 70.00 65.00
Nuwara_eliya 1,025.00 975.00 65.00 63.00
Kegalle 1,000.00 983.00 60.00 60.00
Ratnapura 1,000.00 975.00 - -
Badulla 1,000.00 937.00 - -
Kurunegala 1,000.00 987.00 90.00 70.00
Colombo 900.00 875.00 - -
Gampaha 1,000.00 940.00 100.00 85.00
Kalutara 1,000.00 1,000.00 - -
Galle 1,000.00 975.00 - -
Matara 1,000.00 941.00 80.00 72.00
Hambantota 1,000.00 967.00 - -
Monaragala 950.00 916.00 - -
National 1,125.00 965.14 100.00 68.57

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 550.00 503.00 500.00 462.00 560.00 530.00
Matale 490.00 483.00 460.00 457.00 500.00 500.00
Nuwara_eliya 500.00 493.00 - - - -
Kegalle 525.00 508.00 500.00 487.00 - -
Ratnapura 450.00 446.00 - - - -
Badulla 500.00 389.00 460.00 380.00 - -
Kurunegala 480.00 460.00 440.00 432.00 - -
Colombo 380.00 373.00 - - - -
Gampaha 520.00 504.00 - - - -
Kalutara 400.00 395.00 - - - -
Galle 480.00 440.00 - - - -
Matara 450.00 387.00 - - - -
Hambantota 350.00 350.00 - - - -
Monaragala 380.00 375.00 - - - -
National 550.00 436.14 500.00 443.60 560.00 515.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 381.00 360.00 339.00 325.00 305.00 - -
Matale 410.00 403.00 365.00 362.00 330.00 327.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 420.00 407.00 400.00 385.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 400.00 373.00 380.00 343.00 - - - -
Kurunegala 350.00 338.00 300.00 295.00 240.00 225.00 200.00 190.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - 300.00 250.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 400.00 390.00 380.00 380.00 370.00 350.00 350.00
National 420.00 383.67 400.00 350.67 380.00 295.40 350.00 270.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 4,000.00 4,000.00 3,500.00 3,500.00 3,200.00 3,200.00 2,500.00 2,500.00 2,000.00 2,000.00
Matale 4,000.00 4,000.00 3,500.00 3,500.00 - - - - - -
Nuwara_eliya - - 2,500.00 2,500.00 2,200.00 2,200.00 1,600.00 1,600.00 1,200.00 1,200.00
Kegalle 3,500.00 3,233.00 3,200.00 3,000.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 4,000.00 3,250.00 1,500.00 1,267.00 - - - - - -
Kurunegala 3,500.00 3,350.00 3,100.00 3,050.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - 2,800.00 2,500.00 - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 4,000.00 3,566.60 3,500.00 2,802.83 3,200.00 2,633.33 2,500.00 2,050.00 2,000.00 1,600.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 625.00 589.00 560.00 509.00 515.00 476.00 2,000.00 1,642.00 1,550.00 1,329.00
Matale 600.00 600.00 510.00 507.00 430.00 427.00 1,600.00 1,600.00 1,450.00 1,417.00
Nuwara_eliya 400.00 400.00 350.00 350.00 - - 1,300.00 1,300.00 1,000.00 1,000.00
Kegalle 600.00 550.00 550.00 510.00 - - 1,700.00 1,633.00 1,600.00 1,533.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 450.00 450.00 - - - - 2,000.00 2,000.00 - -
Kurunegala 500.00 490.00 420.00 410.00 - - 1,500.00 1,500.00 1,400.00 1,325.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 850.00 800.00 - - - - 1,800.00 1,750.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 850.00 554.14 560.00 457.20 515.00 451.50 2,000.00 1,632.14 1,600.00 1,320.80

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 2,300.00 2,250.00 2,250.00 2,216.00 2,100.00 2,100.00 2,000.00 1,966.00 1,500.00 1,466.00 1,500.00 1,466.00 1,300.00 1,250.00 1,200.00 1,150.00 - - - - - -
Badulla - - - - 2,000.00 2,000.00 - - - - - - - - - - - - 2,600.00 1,916.00 1,300.00 1,016.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,700.00 900.00 800.00
Colombo - - 2,300.00 2,300.00 2,250.00 2,250.00 2,100.00 2,100.00 - - - - 1,650.00 1,650.00 1,600.00 1,600.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,000.00 2,000.00 1,700.00 1,625.00 - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,500.00
Kalutara 2,500.00 2,480.00 2,200.00 2,180.00 2,100.00 2,035.00 1,800.00 1,780.00 1,700.00 1,685.00 1,650.00 1,600.00 1,450.00 1,435.00 1,300.00 1,300.00 - - - - - -
Galle 2,350.00 2,300.00 2,250.00 2,225.00 2,180.00 2,175.00 2,140.00 2,120.00 - - - - 1,760.00 1,750.00 1,740.00 1,730.00 - - - - - -
Matara 2,500.00 2,400.00 2,400.00 2,350.00 2,300.00 2,275.00 2,150.00 2,133.00 2,100.00 2,050.00 2,000.00 1,900.00 1,800.00 1,710.00 1,600.00 1,600.00 1,500.00 1,475.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,150.00 2,150.00 2,100.00 2,100.00 - - - - 1,650.00 1,650.00 #REF! #REF! - - - - 1,600.00 1,600.00
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,300.00
National 2,500.00 2,357.50 2,400.00 2,254.20 2,300.00 2,123.13 2,150.00 1,974.86 2,100.00 1,733.67 2,000.00 1,655.33 1,800.00 1,574.17 1,740.00 1,496.67 1,500.00 1,475.00 2,600.00 1,808.00 1,500.00 1,154.00

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 2,500.00 1,500.00 3,500.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00 500.00 250.00 200.00 100.00
Colombo - - - - 2,000.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00 - -
Gampaha 3,800.00 1,800.00 1,500.00 1,000.00 1,800.00 1,500.00 600.00 500.00 - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 3,150.00 1,650.00 2,500.00 1,250.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00 750.00 200.00 100.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 300.00 267.00 150.00 122.00
Matale 290.00 285.00 120.00 120.00
Nuwara_eliya 260.00 260.00 - -
Kegalle 280.00 275.00 150.00 143.00
Ratnapura 275.00 270.00 160.00 155.00
Badulla 275.00 266.00 160.00 140.00
Kurunegala 280.00 277.00 200.00 183.00
Colombo 280.00 268.00 250.00 235.00
Gampaha 300.00 285.00 300.00 250.00
Kalutara 270.00 265.00 250.00 250.00
Galle 280.00 280.00 - -
Matara 285.00 277.00 175.00 175.00
Hambantota 280.00 280.00 - -
Monaragala 260.00 256.00 - -
National 300.00 272.21 300.00 177.30

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 400.00 359.00 575.00 485.00 - - - 45.00 2,000.00 2,000.00
Matale 350.00 350.00 460.00 453.00 - - 60.00 60.00 - -
Nuwara_eliya 380.00 360.00 400.00 383.00 - - - - - -
Kegalle 400.00 370.00 500.00 500.00 - - 70.00 63.00 - -
Ratnapura 320.00 310.00 300.00 290.00 - - 40.00 35.00 - -
Badulla 400.00 362.00 300.00 262.00 600.00 558.00 50.00 50.00 - -
Kurunegala 400.00 370.00 600.00 557.00 - - 100.00 77.00 - -
Colombo 375.00 356.00 - - - - - - - -
Gampaha 400.00 360.00 550.00 520.00 - - 100.00 100.00 - -
Kalutara 380.00 375.00 400.00 400.00 - - - - - -
Galle 320.00 320.00 450.00 425.00 - - - - - -
Matara 330.00 318.00 450.00 360.00 - - 30.00 30.00 - -
Hambantota 320.00 307.00 - - - - - - - -
Monaragala 350.00 300.00 300.00 233.00 - - - - - -
National 400.00 344.07 600.00 405.67 600.00 558.00 100.00 57.50 2,000.00 2,000.00

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - 4,460.00 4,000.00
Galle - - - - 2,870.00 2,850.00 - -
Matara - - - - 2,850.00 2,850.00 4,500.00 4,500.00
Hambantota - - - - - - 6,000.00 6,000.00
National - - - - 2,870.00 2,850.00 6,000.00 4,833.33

Data collected and Web published by the Economic Research Unit, DEA
Department of Export Agriculture