අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :25.07.2017

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 850.00 758.00 800.00 700.00 1,700.00 1,600.00
Matale 750.00 740.00 - - 1,900.00 1,900.00
Nuwara_eliya 730.00 725.00 - - - -
Kegalle 750.00 733.00 - - 1,500.00 1,400.00
Ratnapura 700.00 690.00 - - - -
Badulla 900.00 788.00 650.00 625.00 1,800.00 1,600.00
Kurunegala 750.00 725.00 700.00 683.00 - -
Colombo 800.00 738.00 - - - -
Gampaha 750.00 715.00 - - - -
Kalutara 700.00 670.00 - - - -
Galle 700.00 700.00 - - - -
Matara 750.00 750.00 - - - -
Hambantota 700.00 700.00 - - - -
Monaragala 750.00 743.00 - - 1,800.00 1,600.00
National 900.00 724.57 800.00 669.33 1,900.00 1,620.00

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,250.00 1,232.00 75.00 69.00
Matale 1,050.00 1,038.00 65.00 63.00
Nuwara_eliya 1,100.00 1,090.00 70.00 65.00
Kegalle 1,100.00 1,083.00 70.00 60.00
Ratnapura 1,000.00 950.00 - -
Badulla 1,000.00 859.00 150.00 100.00
Kurunegala 1,100.00 1,033.00 80.00 65.00
Colombo 800.00 800.00 - -
Gampaha 1,000.00 950.00 80.00 75.00
Kalutara 950.00 920.00 - -
Galle 900.00 900.00 - -
Matara 1,100.00 1,050.00 90.00 73.00
Hambantota 1,050.00 1,016.00 - -
Monaragala 1,000.00 933.00 - -
National 1,250.00 989.57 150.00 71.25

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 600.00 502.00 500.00 489.00 600.00 575.00
Matale 550.00 527.00 500.00 500.00 575.00 540.00
Nuwara_eliya 550.00 540.00 - - - -
Kegalle 550.00 531.00 500.00 500.00 - -
Ratnapura 470.00 457.00 - - - -
Badulla 500.00 444.00 450.00 425.00 - -
Kurunegala 550.00 527.00 520.00 503.00 - -
Colombo 480.00 458.00 - - - -
Gampaha 550.00 535.00 - - - -
Kalutara 500.00 485.00 - - - -
Galle 520.00 460.00 - - - -
Matara 520.00 489.00 - - - -
Hambantota 460.00 436.00 - - - -
Monaragala 520.00 505.00 - - - -
National 600.00 492.57 520.00 483.40 600.00 557.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 376.00 350.00 326.00 250.00 250.00 - -
Matale 410.00 403.00 380.00 377.00 365.00 356.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 400.00 358.00 350.00 326.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 400.00 357.00 300.00 300.00 - - - -
Kurunegala 340.00 325.00 300.00 288.00 260.00 250.00 200.00 182.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - 300.00 300.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 400.00 390.00 390.00 380.00 375.00 - -
National 410.00 369.83 390.00 334.50 380.00 306.20 200.00 182.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 3,800.00 3,800.00 3,400.00 3,400.00 3,000.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00 2,000.00 2,000.00
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - 2,400.00 2,400.00 2,100.00 2,100.00 1,900.00 1,900.00 1,500.00 1,500.00
Kegalle 3,000.00 2,833.00 2,500.00 2,333.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - 2,800.00 2,650.00 - - - - - -
Kurunegala 2,900.00 2,850.00 2,500.00 2,500.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 3,800.00 3,161.00 3,400.00 2,656.60 3,000.00 2,550.00 2,500.00 2,200.00 2,000.00 1,750.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 500.00 475.00 470.00 368.00 360.00 360.00 1,600.00 1,390.00 1,200.00 1,000.00
Matale 500.00 451.00 450.00 421.00 410.00 391.00 1,300.00 1,266.00 1,200.00 1,183.00
Nuwara_eliya 400.00 400.00 350.00 350.00 - - 1,100.00 1,100.00 1,000.00 1,000.00
Kegalle 450.00 450.00 400.00 400.00 - - 1,300.00 1,250.00 1,000.00 1,000.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 450.00 450.00 - - - - 2,000.00 2,000.00 - -
Kurunegala 400.00 400.00 360.00 355.00 - - 1,100.00 1,050.00 950.00 875.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 600.00 550.00 - - - - 1,500.00 1,450.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 600.00 453.71 470.00 378.80 410.00 375.50 2,000.00 1,358.00 1,200.00 1,011.60

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 2,600.00 2,533.00 2,350.00 2,316.00 2,250.00 2,233.00 2,150.00 2,116.00 1,600.00 1,550.00 1,600.00 1,550.00 1,500.00 1,483.00 1,300.00 1,266.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,575.00 1,500.00 1,175.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,383.00 800.00 753.00
Colombo - - 2,300.00 2,300.00 2,250.00 2,250.00 2,200.00 2,200.00 - - - - 1,750.00 1,750.00 1,700.00 1,700.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,000.00 2,000.00 1,750.00 1,670.00 - - - - - - - - - - - - 1,600.00 1,525.00
Kalutara 2,800.00 2,770.00 2,600.00 2,585.00 2,400.00 2,380.00 2,300.00 2,285.00 2,200.00 2,167.00 1,900.00 1,870.00 1,600.00 1,585.00 1,400.00 1,370.00 - - - - - -
Galle 2,700.00 2,650.00 2,500.00 2,490.00 2,400.00 2,380.00 2,260.00 2,250.00 - - - - 1,990.00 1,980.00 1,950.00 1,930.00 - - - - - -
Matara 2,750.00 2,650.00 2,500.00 2,467.00 2,400.00 2,300.00 2,220.00 2,185.00 2,200.00 2,117.00 2,100.00 2,033.00 2,000.00 1,888.00 1,800.00 1,750.00 1,700.00 1,617.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,250.00 2,225.00 2,200.00 2,200.00 - - - - 1,800.00 1,800.00 #REF! #REF! - - - - 1,800.00 1,790.00
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,300.00 1,250.00
National 2,800.00 2,650.75 2,600.00 2,431.60 2,400.00 2,252.57 2,300.00 2,129.43 2,200.00 1,944.67 2,100.00 1,817.67 2,000.00 1,747.67 1,950.00 1,634.33 1,700.00 1,617.00 2,000.00 1,479.00 1,600.00 1,175.75

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 700.00 400.00 500.00 300.00 500.00 300.00 250.00 100.00 - -
Colombo - - - - 1,000.00 937.00 625.00 563.00 - -
Gampaha 1,200.00 600.00 1,200.00 600.00 500.00 300.00 150.00 100.00 - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 950.00 500.00 850.00 450.00 1,000.00 512.33 625.00 254.33 - -

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 340.00 324.00 400.00 333.00
Matale 330.00 327.00 400.00 321.00
Nuwara_eliya 280.00 275.00 -
Kegalle 340.00 336.00 500.00 500.00
Ratnapura 300.00 287.00 550.00 522.00
Badulla 300.00 290.00 550.00 512.00
Kurunegala 350.00 340.00 600.00 517.00
Colombo 350.00 334.00 500.00 500.00
Gampaha 350.00 332.00 600.00 500.00
Kalutara 310.00 305.00 350.00 350.00
Galle 320.00 320.00 - -
Matara 340.00 322.00 480.00 480.00
Hambantota 320.00 313.00 - -
Monaragala 325.00 306.00 - -
National 350.00 315.07 600.00 453.50

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 300.00 254.00 600.00 562.00 - - - 60.00 2,000.00 2,000.00
Matale 300.00 262.00 650.00 650.00 - - 60.00 53.00 - -
Nuwara_eliya 290.00 280.00 520.00 510.00 - - - - - -
Kegalle 260.00 256.00 550.00 525.00 - - 75.00 67.00 - -
Ratnapura 280.00 267.00 500.00 490.00 - - 50.00 45.00 - -
Badulla 370.00 330.00 500.00 500.00 700.00 608.00 50.00 50.00 - -
Kurunegala 290.00 277.00 700.00 633.00 - - 100.00 93.00 - -
Colombo 300.00 286.00 - - - - - - - -
Gampaha 300.00 275.00 800.00 720.00 - - 100.00 100.00 - -
Kalutara 260.00 255.00 500.00 500.00 - - - - - -
Galle 280.00 270.00 350.00 350.00 - - - - - -
Matara 300.00 279.00 550.00 513.00 - - 30.00 30.00 - -
Hambantota 280.00 278.00 - - - - - - - -
Monaragala 250.00 248.00 500.00 400.00 - - - - - -
National 370.00 272.64 800.00 529.42 700.00 608.00 100.00 62.25 2,000.00 2,000.00

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - 3,200.00 2,400.00
Galle - - - - 2,520.00 2,480.00 - -
Matara - - - - 2,350.00 2,350.00 3,500.00 3,500.00
Hambantota - - - - - - 5,000.00 3,916.00
National - - - - 2,520.00 2,415.00 5,000.00 3,272.00

Data collected and Web published by the Economic Reaserch Unit
Department of Export Agriculture