අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :26.09.2017

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 730.00 706.00 675.00 646.00 1,600.00 1,466.00
Matale 750.00 740.00 700.00 700.00 1,225.00 1,203.00
Nuwara_eliya 660.00 653.00 - - - -
Kegalle 750.00 723.00 - - 1,400.00 1,250.00
Ratnapura 700.00 672.00 - - - -
Badulla 750.00 714.00 650.00 600.00 1,200.00 1,133.00
Kurunegala 720.00 713.00 700.00 693.00 - -
Colombo 650.00 650.00 - - - -
Gampaha 700.00 700.00 - - - -
Kalutara 700.00 700.00 - - - -
Galle 700.00 700.00 - - - -
Matara 750.00 750.00 - - - -
Hambantota 700.00 700.00 - - - -
Monaragala 740.00 729.00 - - 1,100.00 1,060.00
National 750.00 701.07 700.00 659.75 1,600.00 1,222.40

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,050.00 1,016.00 70.00 62.00
Matale 1,100.00 1,055.00 65.00 63.00
Nuwara_eliya 1,000.00 1,000.00 70.00 65.00
Kegalle 1,050.00 1,033.00 80.00 70.00
Ratnapura 1,050.00 1,000.00 - -
Badulla 1,000.00 979.00 - -
Kurunegala 1,050.00 983.00 70.00 60.00
Colombo 850.00 825.00 - -
Gampaha 1,000.00 980.00 80.00 65.00
Kalutara 850.00 820.00 - -
Galle 1,000.00 1,000.00 - -
Matara 1,080.00 1,061.00 80.00 70.00
Hambantota 1,050.00 1,016.00 - -
Monaragala 1,000.00 950.00 - -
National 1,100.00 979.86 80.00 65.00

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 600.00 559.00 550.00 486.00 600.00 579.00
Matale 550.00 533.00 460.00 453.00 600.00 571.00
Nuwara_eliya 550.00 550.00 - - - -
Kegalle 550.00 523.00 500.00 491.00 - -
Ratnapura 500.00 487.00 - - - -
Badulla 550.00 495.00 500.00 450.00 - -
Kurunegala 550.00 540.00 500.00 500.00 - -
Colombo 500.00 493.00 - - - -
Gampaha 575.00 545.00 - - - -
Kalutara 500.00 470.00 - - - -
Galle 580.00 540.00 - - - -
Matara 550.00 501.00 - - - -
Hambantota 500.00 500.00 - - - -
Monaragala 550.00 510.00 - - - -
National 600.00 517.57 550.00 476.00 600.00 575.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 357.00 360.00 316.00 300.00 275.00 - -
Matale 450.00 418.00 400.00 362.00 375.00 338.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 400.00 350.00 350.00 316.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 400.00 360.00 - - - - - -
Kurunegala 350.00 325.00 290.00 280.00 260.00 245.00 220.00 207.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - 250.00 230.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 400.00 390.00 390.00 380.00 362.00 - -
National 450.00 368.33 400.00 332.80 380.00 290.00 220.00 207.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 4,500.00 4,500.00 4,000.00 4,000.00 3,700.00 3,700.00 3,300.00 3,300.00 2,500.00 2,500.00
Matale 4,500.00 4,500.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - 2,300.00 2,300.00 2,000.00 2,000.00 1,800.00 1,800.00 1,500.00 1,500.00
Kegalle 4,000.00 3,900.00 3,500.00 3,500.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 4,000.00 4,000.00 2,500.00 2,500.00 - - - - - -
Kurunegala 3,500.00 3,350.00 3,100.00 2,950.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 4,500.00 4,050.00 4,000.00 3,050.00 3,700.00 2,850.00 3,300.00 2,550.00 2,500.00 2,000.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 475.00 439.00 400.00 384.00 370.00 347.00 1,500.00 1,429.00 1,200.00 1,000.00
Matale 450.00 437.00 425.00 403.00 400.00 355.00 1,450.00 1,383.00 1,200.00 1,183.00
Nuwara_eliya 400.00 400.00 350.00 350.00 - - 1,050.00 1,050.00 950.00 950.00
Kegalle 450.00 425.00 400.00 387.00 - - 1,500.00 1,400.00 1,200.00 1,100.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 440.00 420.00 400.00 387.00 - - 1,400.00 1,300.00 1,200.00 1,100.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 500.00 500.00 - - - - 1,500.00 1,500.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 500.00 436.83 425.00 382.20 400.00 351.00 1,500.00 1,343.67 1,200.00 1,066.60

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 2,900.00 2,833.00 2,350.00 2,316.00 2,250.00 2,216.00 2,100.00 2,100.00 1,800.00 1,766.00 1,800.00 1,766.00 1,700.00 1,616.00 1,500.00 1,450.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,666.00 1,500.00 1,100.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,350.00 900.00 833.00
Colombo - - 2,400.00 2,400.00 2,350.00 2,350.00 2,300.00 2,300.00 - - - - 1,750.00 1,750.00 1,700.00 1,700.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,000.00 2,000.00 1,800.00 1,675.00 - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,425.00
Kalutara 2,800.00 2,770.00 2,600.00 2,585.00 2,400.00 2,380.00 2,300.00 2,285.00 2,200.00 2,167.00 1,800.00 1,765.00 1,400.00 1,370.00 1,100.00 1,070.00 - - - - - -
Galle 2,700.00 2,650.00 2,350.00 2,335.00 2,240.00 2,230.00 2,220.00 2,210.00 - - - - 1,850.00 1,840.00 1,820.00 1,810.00 - - - - - -
Matara 3,000.00 2,900.00 2,800.00 2,667.00 2,500.00 2,279.00 2,250.00 2,195.00 2,200.00 2,127.00 2,100.00 1,938.00 1,900.00 1,812.00 1,750.00 1,718.00 1,600.00 1,500.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,250.00 2,245.00 2,220.00 2,210.00 - - - - 1,800.00 1,775.00 #REF! #REF! - - - - 1,750.00 1,725.00
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,400.00 1,250.00
National 3,000.00 2,788.25 2,800.00 2,460.60 2,500.00 2,242.86 2,300.00 2,139.29 2,200.00 2,020.00 2,100.00 1,823.00 1,900.00 1,693.83 1,820.00 1,578.83 1,600.00 1,500.00 2,000.00 1,508.00 1,500.00 1,152.00

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 4,500.00 2,000.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 1,000.00 800.00 400.00 250.00 100.00
Colombo - - - - 1,500.00 1,438.00 750.00 688.00 - -
Gampaha 4,000.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 1,500.00 1,300.00 600.00 400.00 - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 4,250.00 2,500.00 4,500.00 2,000.00 2,000.00 1,246.00 800.00 496.00 250.00 100.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 315.00 302.00 400.00 362.00
Matale 320.00 312.00 400.00 351.00
Nuwara_eliya 310.00 303.00 - -
Kegalle 310.00 306.00 350.00 283.00
Ratnapura 310.00 303.00 380.00 367.00
Badulla 300.00 296.00 400.00 350.00
Kurunegala 325.00 315.00 350.00 333.00
Colombo 300.00 295.00 300.00 300.00
Gampaha 330.00 315.00 450.00 430.00
Kalutara 290.00 285.00 250.00 250.00
Galle 310.00 305.00 - -
Matara 320.00 315.00 220.00 220.00
Hambantota 320.00 310.00 - -
Monaragala 300.00 296.00 - -
National 330.00 304.14 450.00 324.60

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 260.00 247.00 600.00 518.00 - - - 57.00 4,000.00 4,000.00
Matale 260.00 239.00 - - - - 80.00 75.00 - -
Nuwara_eliya 265.00 262.00 450.00 440.00 - - - - - -
Kegalle 300.00 260.00 600.00 575.00 - - 150.00 125.00 - -
Ratnapura 265.00 260.00 450.00 425.00 - - 80.00 75.00 - -
Badulla 350.00 292.00 700.00 616.00 700.00 616.00 60.00 60.00 - -
Kurunegala 260.00 253.00 300.00 300.00 - - 100.00 87.00 - -
Colombo 280.00 260.00 - - - - - - - -
Gampaha 250.00 235.00 650.00 610.00 - - 220.00 200.00 - -
Kalutara 230.00 225.00 500.00 500.00 - - - - - -
Galle 230.00 225.00 400.00 350.00 - - - - - -
Matara 250.00 244.00 550.00 500.00 - - 40.00 40.00 - -
Hambantota 250.00 243.00 - - - - - - - -
Monaragala 250.00 244.00 - - - - - - - -
National 350.00 249.21 700.00 483.40 700.00 616.00 220.00 89.88 4,000.00 4,000.00

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - 4,100.00 4,000.00
Galle - - - - 2,380.00 2,380.00 - -
Matara - - - - 2,350.00 2,350.00 3,500.00 3,500.00
Hambantota - - - - - - 5,200.00 4,100.00
National - - - - 2,380.00 2,365.00 5,200.00 3,866.67

Data collected and Web published by the Economic Research Unit,
Department of Export Agriculture