අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :26.12.2017

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 650.00 602.00 600.00 566.00 1,100.00 1,016.00
Matale 610.00 602.00 - - 1,060.00 1,014.00
Nuwara_eliya 540.00 533.00 - - - -
Kegalle 600.00 600.00 - - 1,100.00 1,050.00
Ratnapura 610.00 602.00 550.00 535.00 - -
Badulla 630.00 580.00 550.00 533.00 1,000.00 929.00
Kurunegala 600.00 593.00 580.00 570.00 - -
Colombo - - - - - -
Gampaha - - - - - -
Kalutara 550.00 520.00 - - - -
Galle 550.00 525.00 - - - -
Matara 600.00 600.00 - - - -
Hambantota 600.00 600.00 - - - -
Monaragala 650.00 632.00 - - 1,000.00 976.00
National 650.00 581.42 600.00 551.00 1,100.00 997.00

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,150.00 1,057.00 80.00 71.00
Matale 1,150.00 1,120.00 75.00 67.00
Nuwara_eliya 1,060.00 1,053.00 70.00 65.00
Kegalle 1,100.00 1,075.00 70.00 65.00
Ratnapura 1,050.00 1,025.00 - -
Badulla 1,100.00 962.00 - -
Kurunegala 1,050.00 1,000.00 80.00 67.00
Colombo - - - -
Gampaha - - - -
Kalutara 900.00 885.00 - -
Galle 1,000.00 975.00 - -
Matara 1,100.00 1,062.00 80.00 66.00
Hambantota 1,070.00 1,056.00 - -
Monaragala 1,050.00 1,000.00 - -
National 1,150.00 1,022.50 80.00 66.83

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 550.00 529.00 520.00 497.00 600.00 585.00
Matale 525.00 510.00 450.00 450.00 545.00 531.00
Nuwara_eliya 555.00 552.00 - - - -
Kegalle 550.00 546.00 500.00 500.00 - -
Ratnapura 500.00 481.00 - - - -
Badulla 550.00 533.00 500.00 479.00 - -
Kurunegala 550.00 537.00 530.00 520.00 - -
Colombo - - - - - -
Gampaha - - - - - -
Kalutara 500.00 485.00 - - - -
Galle 540.00 520.00 - - - -
Matara 500.00 481.00 - - - -
Hambantota 500.00 476.00 - - - -
Monaragala 500.00 492.00 - - - -
National 555.00 511.83 530.00 489.20 600.00 558.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 375.00 350.00 343.00 325.00 305.00 - -
Matale 420.00 405.00 400.00 370.00 380.00 335.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 400.00 350.00 350.00 308.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 400.00 360.00 350.00 325.00 - - - -
Kurunegala 320.00 305.00 260.00 250.00 210.00 205.00 190.00 173.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 390.00 390.00 380.00 380.00 362.00 - -
National 420.00 364.17 400.00 329.33 380.00 301.75 190.00 173.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 4,000.00 4,000.00 3,500.00 3,500.00 3,200.00 3,200.00 2,800.00 2,800.00 2,200.00 2,200.00
Matale 3,500.00 3,500.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - 2,300.00 2,300.00 2,000.00 2,000.00 1,800.00 1,800.00 1,300.00 1,300.00
Kegalle 3,500.00 3,375.00 3,000.00 3,000.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - 2,500.00 2,500.00 - - - - - -
Kurunegala 3,500.00 3,400.00 3,200.00 3,100.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 4,000.00 3,568.75 3,500.00 2,880.00 3,200.00 2,600.00 2,800.00 2,300.00 2,200.00 1,750.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 485.00 456.00 400.00 367.00 325.00 310.00 1,600.00 1,475.00 1,300.00 1,062.00
Matale 450.00 408.00 430.00 388.00 400.00 343.00 1,500.00 1,433.00 1,150.00 1,116.00
Nuwara_eliya 350.00 350.00 300.00 300.00 - - 1,100.00 1,100.00 900.00 900.00
Kegalle 400.00 375.00 350.00 325.00 - - 1,500.00 1,350.00 1,000.00 1,000.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 400.00 395.00 370.00 360.00 - - 1,150.00 1,125.00 1,000.00 900.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 600.00 600.00 - - - - 1,800.00 1,800.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 600.00 430.67 430.00 348.00 400.00 326.50 1,800.00 1,380.50 1,300.00 995.60

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 2,800.00 2,766.00 2,450.00 2,350.00 2,300.00 2,216.00 2,200.00 2,200.00 1,700.00 1,666.00 1,700.00 1,666.00 1,650.00 1,616.00 1,500.00 1,483.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,666.00 1,600.00 1,241.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,433.00 800.00 767.00
Colombo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kalutara 2,800.00 2,770.00 2,600.00 2,585.00 2,400.00 2,380.00 2,300.00 2,285.00 2,200.00 2,167.00 1,800.00 1,765.00 1,400.00 1,370.00 1,100.00 1,070.00 - - - - - -
Galle 2,880.00 2,850.00 2,300.00 2,280.00 2,280.00 2,270.00 2,230.00 2,210.00 - - - - 1,950.00 1,925.00 1,900.00 1,875.00 - - - - - -
Matara 3,350.00 3,288.00 3,000.00 2,660.00 2,500.00 2,350.00 2,250.00 2,250.00 2,200.00 2,133.00 2,150.00 2,083.00 2,000.00 1,968.00 1,950.00 1,864.00 1,800.00 1,660.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,250.00 2,250.00 2,240.00 2,235.00 - - - - 1,950.00 1,945.00 1,900.00 1,875.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,200.00 1,150.00
National 3,350.00 2,918.50 3,000.00 2,468.75 2,500.00 2,293.20 2,300.00 2,236.00 2,200.00 1,988.67 2,150.00 1,838.00 2,000.00 1,764.80 1,950.00 1,633.40 1,800.00 1,660.00 2,000.00 1,549.50 1,600.00 1,052.67

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 2,200.00 1,000.00 2,500.00 1,000.00 1,500.00 800.00 600.00 300.00 150.00 100.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 2,200.00 1,000.00 2,500.00 1,000.00 1,500.00 800.00 600.00 300.00 150.00 100.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 310.00 294.00 200.00 158.00
Matale 300.00 290.00 200.00 175.00
Nuwara_eliya 310.00 308.00 - -
Kegalle 315.00 305.00 150.00 150.00
Ratnapura 300.00 290.00 135.00 132.00
Badulla 300.00 291.00 160.00 152.00
Kurunegala 340.00 337.00 200.00 178.00
Colombo - - - -
Gampaha - - - -
Kalutara 300.00 295.00 175.00 175.00
Galle 280.00 275.00 - -
Matara 310.00 294.00 150.00 150.00
Hambantota 300.00 290.00 - -
Monaragala 300.00 292.00 - -
National 340.00 296.75 200.00 158.75

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 270.00 245.00 350.00 307.00 - - - 40.00 4,500.00 4,500.00
Matale 260.00 236.00 300.00 300.00 - - 50.00 50.00 - -
Nuwara_eliya 260.00 253.00 260.00 253.00 - - - - - -
Kegalle 240.00 233.00 400.00 375.00 - - 60.00 60.00 - -
Ratnapura 250.00 240.00 260.00 255.00 - - 40.00 35.00 - -
Badulla 300.00 287.00 350.00 337.00 600.00 566.00 - - - -
Kurunegala 260.00 247.00 350.00 317.00 - - 80.00 70.00 - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara 230.00 230.00 300.00 300.00 - - - - - -
Galle 210.00 205.00 250.00 250.00 - - - - - -
Matara 220.00 209.00 325.00 275.00 - - 40.00 40.00 - -
Hambantota 230.00 223.00 - - - - - - - -
Monaragala 220.00 220.00 280.00 265.00 - - - - - -
National 300.00 235.67 400.00 294.00 600.00 566.00 80.00 49.17 4,500.00 4,500.00

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 2,520.00 2,520.00 - -
Matara - - - - 2,450.00 2,450.00 4,300.00 4,300.00
Hambantota - - - - - - 1,360.00 1,360.00
National - - - - 2,520.00 2,485.00 4,300.00 2,830.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture