අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :27.06.2017

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 1,050.00 965.00 1,000.00 918.00 1,850.00 1,733.00
Matale 1,000.00 962.00 - - 2,050.00 1,985.00
Nuwara_eliya 960.00 950.00 - - - -
Kegalle 1,100.00 1,000.00 - - 1,600.00 1,500.00
Ratnapura 750.00 745.00 - - - -
Badulla 950.00 900.00 800.00 700.00 1,800.00 1,800.00
Kurunegala 900.00 893.00 850.00 840.00 - -
Colombo - - - - - -
Gampaha 950.00 900.00 - - - -
Kalutara 975.00 960.00 - - - -
Galle 800.00 800.00 - - - -
Matara 850.00 850.00 - - - -
Hambantota 750.00 741.00 - - - -
Monaragala 950.00 850.00 - - 1,900.00 1,800.00
National 1,100.00 882.23 1,000.00 819.33 2,050.00 1,763.60

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,150.00 1,049.00 70.00 67.00
Matale 1,050.00 1,023.00 65.00 61.00
Nuwara_eliya 1,000.00 995.00 70.00 65.00
Kegalle 1,200.00 1,108.00 70.00 60.00
Ratnapura 950.00 927.00 - -
Badulla 950.00 871.00 - -
Kurunegala 1,000.00 933.00 75.00 68.00
Colombo - - - -
Gampaha 1,100.00 950.00 80.00 70.00
Kalutara 1,000.00 1,000.00 - -
Galle 950.00 925.00 - -
Matara 1,075.00 1,013.00 80.00 71.00
Hambantota 1,000.00 983.00 - -
Monaragala 1,000.00 1,000.00 - -
National 1,200.00 982.85 80.00 66.00

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 550.00 515.00 490.00 478.00 600.00 562.00
Matale 530.00 518.00 450.00 436.00 550.00 519.00
Nuwara_eliya 540.00 530.00 - - - -
Kegalle 550.00 520.00 500.00 491.00 - -
Ratnapura 470.00 457.00 - - - -
Badulla 500.00 453.00 450.00 417.00 - -
Kurunegala 530.00 522.00 500.00 495.00 - -
Colombo - - - - - -
Gampaha 550.00 515.00 - - - -
Kalutara 500.00 450.00 - - - -
Galle 540.00 520.00 - - - -
Matara 530.00 480.00 - - - -
Hambantota 500.00 450.00 - - - -
Monaragala 550.00 525.00 - - - -
National 550.00 496.54 500.00 463.40 600.00 540.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 400.00 380.00 350.00 340.00 305.00 - -
Matale 420.00 399.00 400.00 375.00 375.00 344.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 400.00 400.00 375.00 375.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 400.00 360.00 350.00 300.00 - - - -
Kurunegala 370.00 360.00 325.00 313.00 270.00 253.00 200.00 192.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 350.00 300.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 400.00 390.00 390.00 380.00 365.00 - -
National 420.00 386.50 400.00 343.29 380.00 316.75 200.00 192.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 3,500.00 3,500.00 3,300.00 3,300.00 3,000.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00 2,000.00 2,000.00
Matale 3,250.00 3,250.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - 2,400.00 2,400.00 2,100.00 2,100.00 1,900.00 1,900.00 1,500.00 1,500.00
Kegalle 3,500.00 2,283.00 3,000.00 2,967.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - 2,500.00 2,450.00 - - - - - -
Kurunegala 3,200.00 3,100.00 2,900.00 2,850.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - 3,000.00 2,800.00 - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 3,500.00 3,033.25 3,300.00 2,794.50 3,000.00 2,550.00 2,500.00 2,200.00 2,000.00 1,750.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 600.00 541.00 500.00 472.00 475.00 450.00 1,750.00 1,561.00 1,500.00 1,259.00
Matale 500.00 462.00 450.00 436.00 425.00 411.00 1,500.00 1,381.00 1,350.00 1,350.00
Nuwara_eliya 500.00 500.00 400.00 400.00 - - 1,300.00 1,300.00 1,150.00 1,150.00
Kegalle 550.00 516.00 500.00 491.00 - - 1,500.00 1,300.00 1,200.00 1,133.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 450.00 450.00 - - - - 2,000.00 2,000.00 - -
Kurunegala 450.00 425.00 380.00 350.00 - - 1,400.00 1,250.00 1,150.00 1,050.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 700.00 650.00 - - - - 1,500.00 1,450.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 700.00 506.29 500.00 429.80 475.00 430.50 2,000.00 1,463.14 1,500.00 1,188.40

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 2,650.00 2,616.00 2,400.00 2,383.00 2,300.00 2,290.00 2,150.00 2,116.00 1,650.00 1,633.00 1,650.00 1,633.00 1,550.00 1,516.00 1,250.00 1,216.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,200.00 1,600.00 1,400.00 975.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,317.00 800.00 750.00
Colombo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - 2,000.00 2,000.00 1,800.00 1,600.00 - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,350.00
Kalutara 2,800.00 2,770.00 2,600.00 2,585.00 2,400.00 2,380.00 2,300.00 2,285.00 2,200.00 2,167.00 1,900.00 1,870.00 1,600.00 1,585.00 1,400.00 1,370.00 - - - - - -
Galle 2,650.00 2,625.00 2,440.00 2,420.00 2,360.00 2,355.00 2,320.00 2,310.00 - - - - 1,865.00 1,840.00 1,850.00 1,825.00 - - - - - -
Matara 2,700.00 2,617.00 2,500.00 2,467.00 2,400.00 2,312.00 2,350.00 2,262.00 2,250.00 2,173.00 2,200.00 2,067.00 1,900.00 1,830.00 1,800.00 1,733.00 1,650.00 1,590.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,250.00 2,250.00 2,200.00 2,200.00 - - - - 1,800.00 1,775.00 #REF! #REF! - - - - 1,750.00 1,725.00
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,300.00
National 2,800.00 2,657.00 2,600.00 2,463.75 2,400.00 2,264.50 2,350.00 2,128.83 2,250.00 1,991.00 2,200.00 1,856.67 1,900.00 1,709.20 1,850.00 1,573.80 1,650.00 1,590.00 2,200.00 1,458.50 1,500.00 1,093.75

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 1,000.00 500.00 1,000.00 500.00 1,000.00 500.00 400.00 200.00 100.00 50.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha 1,500.00 800.00 1,500.00 800.00 500.00 400.00 300.00 200.00 - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 1,250.00 650.00 1,250.00 650.00 1,000.00 450.00 400.00 200.00 100.00 50.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 280.00 270.00 300.00 250.00
Matale 280.00 274.00 300.00 270.00
Nuwara_eliya 280.00 275.00 - -
Kegalle 300.00 290.00 400.00 366.00
Ratnapura 275.00 270.00 450.00 430.00
Badulla 280.00 270.00 400.00 325.00
Kurunegala 300.00 290.00 410.00 397.00
Colombo - - - -
Gampaha 300.00 290.00 450.00 360.00
Kalutara 290.00 290.00 250.00 250.00
Galle 290.00 285.00 - -
Matara 300.00 287.00 360.00 360.00
Hambantota 280.00 273.00 - -
Monaragala 260.00 260.00 - -
National 300.00 278.77 450.00 334.22

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 400.00 316.00 600.00 498.00 - - - 55.00 - -
Matale 320.00 300.00 500.00 500.00 - - 55.00 53.00 - -
Nuwara_eliya 300.00 290.00 450.00 435.00 - - - - - -
Kegalle 300.00 283.00 550.00 500.00 - - 70.00 65.00 - -
Ratnapura 275.00 267.00 450.00 435.00 - - 45.00 45.00 - -
Badulla 400.00 325.00 700.00 600.00 700.00 633.00 50.00 50.00 - -
Kurunegala 300.00 300.00 700.00 575.00 - - 100.00 82.00 - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha 380.00 367.00 700.00 660.00 - - 110.00 85.00 - -
Kalutara 300.00 300.00 700.00 700.00 - - - - - -
Galle 280.00 275.00 400.00 375.00 - - - - - -
Matara 290.00 278.00 550.00 450.00 - - 30.00 30.00 - -
Hambantota 300.00 285.00 - - - - - - - -
Monaragala 350.00 300.00 500.00 500.00 - - - - - -
National 400.00 298.92 700.00 519.00 700.00 633.00 110.00 58.13 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - 3,400.00 2,900.00
Galle - - - - 2,550.00 2,540.00 - -
Matara - - - - 2,350.00 2,350.00 3,500.00 3,500.00
Hambantota - - - - - - 5,000.00 3,000.00
National - - - - 2,550.00 2,445.00 5,000.00 3,133.33

Data collected and Web published by the Economic Research Unit,
Department of Export Agriculture