අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :28.02.2017

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 1,150.00 1,106.00 1,090.00 1,069.00 2,000.00 1,925.00
Matale 1,100.00 1,093.00 - - 2,200.00 2,133.00
Nuwara_eliya 1,070.00 1,070.00 - - - -
Kegalle 1,150.00 1,133.00 - - 1,850.00 1,800.00
Ratnapura 1,130.00 1,120.00 - - - -
Badulla 1,200.00 1,188.00 - - 2,000.00 1,875.00
Kurunegala 1,180.00 1,160.00 1,100.00 1,100.00 - -
Colombo - - - - - -
Gampaha 1,150.00 1,110.00 - - - -
Kalutara 1,085.00 1,080.00 - - - -
Galle 1,130.00 1,100.00 - - - -
Matara 1,200.00 1,200.00 - - - -
Hambantota 1,130.00 1,123.00 - - - -
Monaragala 1,250.00 1,230.00 - - 2,100.00 2,070.00
National 1,250.00 1,127.15 1,100.00 1,084.50 2,200.00 1,960.60

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,100.00 1,057.00 90.00 69.00
Matale 1,030.00 1,030.00 65.00 63.00
Nuwara_eliya 1,010.00 1,000.00 65.00 60.00
Kegalle 1,050.00 1,033.00 70.00 63.00
Ratnapura 1,050.00 1,000.00 - -
Badulla 1,100.00 938.00 - -
Kurunegala 1,000.00 983.00 80.00 70.00
Colombo - - - -
Gampaha 1,000.00 980.00 100.00 78.00
Kalutara 1,000.00 935.00 - -
Galle 1,000.00 975.00 - -
Matara 1,050.00 1,033.00 100.00 78.00
Hambantota 1,100.00 1,050.00 - -
Monaragala 1,000.00 933.00 - -
National 1,100.00 995.92 100.00 68.71

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 410.00 346.00 370.00 353.00 420.00 420.00
Matale 390.00 386.00 365.00 363.00 405.00 401.00
Nuwara_eliya 410.00 400.00 - - - -
Kegalle 400.00 400.00 380.00 378.00 - -
Ratnapura 365.00 360.00 - - - -
Badulla 400.00 372.00 350.00 333.00 - -
Kurunegala 400.00 396.00 380.00 378.00 - -
Colombo - - - - - -
Gampaha 420.00 406.00 - - - -
Kalutara 400.00 390.00 - - - -
Galle 420.00 400.00 - - - -
Matara 400.00 369.00 - - - -
Hambantota 350.00 350.00 - - - -
Monaragala 400.00 350.00 - - - -
National 420.00 378.85 380.00 361.00 420.00 410.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 375.00 350.00 342.00 300.00 287.00 265.00 265.00
Matale 410.00 403.00 380.00 373.00 350.00 350.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 410.00 403.00 390.00 382.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 380.00 368.00 350.00 333.00 - - - -
Kurunegala 400.00 390.00 320.00 310.00 270.00 257.00 210.00 197.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - 300.00 230.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 396.00 390.00 385.00 380.00 375.00 360.00 355.00
National 410.00 389.17 390.00 354.17 380.00 299.80 360.00 272.33

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 4,000.00 4,000.00 3,500.00 3,500.00 3,300.00 3,300.00 2,500.00 2,500.00 2,000.00 2,000.00
Matale 3,500.00 3,500.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - 2,000.00 2,000.00 1,700.00 1,700.00 1,400.00 1,400.00 1,250.00 1,250.00
Kegalle 2,500.00 2,450.00 2,450.00 2,375.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - 2,000.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00 - - - -
Kurunegala - - 2,800.00 2,650.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - 2,100.00 2,000.00 - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 4,000.00 3,316.67 3,500.00 2,505.00 3,300.00 2,125.00 2,500.00 1,950.00 2,000.00 1,625.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 650.00 584.00 560.00 532.00 500.00 467.00 1,600.00 1,550.00 1,400.00 1,308.00
Matale 600.00 600.00 550.00 550.00 450.00 450.00 1,700.00 1,666.00 1,500.00 1,467.00
Nuwara_eliya 400.00 400.00 350.00 350.00 - - 1,200.00 1,200.00 1,000.00 1,000.00
Kegalle 600.00 567.00 550.00 517.00 - - 1,700.00 1,650.00 1,600.00 1,567.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 650.00 650.00 550.00 525.00 - - 1,700.00 1,700.00 1,250.00 1,225.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 640.00 600.00 - - - - 1,800.00 1,780.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 650.00 566.83 560.00 494.80 500.00 458.50 1,800.00 1,591.00 1,600.00 1,313.40

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 2,600.00 2,533.00 2,400.00 2,375.00 2,200.00 2,183.00 2,000.00 1,983.00 1,650.00 1,616.00 1,650.00 1,616.00 1,300.00 1,283.00 1,150.00 1,130.00 - - - - - -
Badulla - - - - 1,900.00 1,900.00 - - - - - - - - - - - - 1,600.00 1,225.00 1,500.00 875.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,700.00 900.00 833.00
Colombo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - 2,000.00 2,000.00 1,800.00 1,675.00 - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,475.00
Kalutara 2,150.00 2,120.00 2,100.00 2,035.00 1,950.00 1,920.00 1,800.00 1,750.00 1,700.00 1,630.00 1,600.00 1,500.00 1,450.00 1,420.00 1,250.00 1,220.00 - - - - - -
Galle 2,325.00 2,300.00 2,225.00 2,220.00 2,140.00 2,120.00 2,100.00 2,090.00 - - - - 1,740.00 1,735.00 1,725.00 1,695.00 - - - - - -
Matara 2,500.00 2,467.00 2,400.00 2,333.00 2,250.00 2,183.00 2,150.00 2,067.00 2,100.00 2,000.00 2,000.00 1,900.00 1,850.00 1,740.00 1,620.00 1,598.00 1,500.00 1,433.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,150.00 2,125.00 2,100.00 2,050.00 - - - - 1,650.00 1,650.00 #REF! #REF! - - - - 1,630.00 1,625.00
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,100.00
National 2,600.00 2,355.00 2,400.00 2,240.75 2,250.00 2,061.57 2,150.00 1,935.83 2,100.00 1,748.67 2,000.00 1,672.00 1,850.00 1,565.60 1,725.00 1,453.60 1,500.00 1,433.00 2,000.00 1,462.50 1,500.00 1,070.75

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 5,000.00 2,000.00 4,000.00 1,500.00 2,000.00 1,000.00 800.00 400.00 200.00 100.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha 3,500.00 2,500.00 3,500.00 2,500.00 2,500.00 2,200.00 1,500.00 1,200.00 600.00 600.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 4,250.00 2,250.00 3,750.00 2,000.00 2,500.00 1,600.00 1,500.00 800.00 600.00 350.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 300.00 274.00 150.00 136.00
Matale 290.00 285.00 110.00 103.00
Nuwara_eliya 255.00 250.00 - -
Kegalle 280.00 275.00 160.00 157.00
Ratnapura 275.00 272.00 145.00 140.00
Badulla 320.00 282.00 150.00 150.00
Kurunegala 300.00 293.00 150.00 143.00
Colombo - - - -
Gampaha 310.00 302.00 220.00 200.00
Kalutara 270.00 265.00 150.00 150.00
Galle 280.00 280.00 125.00 125.00
Matara 285.00 277.00 150.00 150.00
Hambantota 290.00 283.00 - -
Monaragala 270.00 260.00 - -
National 320.00 276.77 220.00 145.40

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 380.00 353.00 320.00 310.00 - - - 42.00 - -
Matale 360.00 353.00 290.00 278.00 - - 70.00 66.00 - -
Nuwara_eliya 390.00 380.00 285.00 280.00 - - - - - -
Kegalle 400.00 375.00 350.00 325.00 - - 50.00 50.00 - -
Ratnapura 365.00 360.00 220.00 210.00 - - 40.00 35.00 - -
Badulla 400.00 362.00 250.00 232.00 650.00 538.00 50.00 45.00 - -
Kurunegala 400.00 375.00 380.00 357.00 - - 70.00 63.00 - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha 400.00 392.00 450.00 400.00 - - 100.00 100.00 - -
Kalutara 380.00 375.00 250.00 250.00 - - - - - -
Galle 330.00 325.00 300.00 290.00 - - - - - -
Matara 340.00 325.00 250.00 245.00 - - 50.00 50.00 - -
Hambantota 330.00 326.00 - - - - - - - -
Monaragala 350.00 350.00 300.00 230.00 - - - - - -
National 400.00 357.77 450.00 283.92 650.00 538.00 100.00 56.38 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - 4,460.00 4,000.00
Galle - - - - 2,820.00 2,810.00 - -
Matara - - - - 2,900.00 2,900.00 4,500.00 4,500.00
Hambantota - - - - - - 6,000.00 5,166.00
National - - - - 2,900.00 2,855.00 6,000.00 4,555.33

Data collected and Web published by the Economic Research Unit,
Department of Export Agriculture