අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :28.03.2017

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 1,200.00 1,111.00 1,190.00 1,027.00 2,000.00 1,855.00
Matale 1,100.00 1,100.00 - - 2,150.00 2,116.00
Nuwara_eliya - - - - - -
Kegalle 1,125.00 1,108.00 - - 1,800.00 1,750.00
Ratnapura 1,075.00 1,043.00 - - - -
Badulla 1,200.00 1,112.00 1,050.00 1,000.00 2,000.00 1,833.00
Kurunegala 1,100.00 1,100.00 1,020.00 1,007.00 - -
Colombo 1,100.00 1,025.00 - - - -
Gampaha 1,050.00 1,050.00 - - - -
Kalutara 1,025.00 1,010.00 - - - -
Galle 1,050.00 1,020.00 - - - -
Matara 1,050.00 1,050.00 - - - -
Hambantota 1,060.00 1,033.00 - - - -
Monaragala 1,250.00 1,186.00 - - 2,100.00 2,050.00
National 1,250.00 1,072.00 1,190.00 1,011.33 2,150.00 1,920.80

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,100.00 1,020.00 80.00 65.00
Matale 1,050.00 1,043.00 70.00 66.00
Nuwara_eliya - - - -
Kegalle 1,000.00 983.00 70.00 63.00
Ratnapura 970.00 905.00 - -
Badulla 1,000.00 933.00 - -
Kurunegala 1,020.00 1,000.00 75.00 67.00
Colombo 950.00 913.00 - -
Gampaha 1,050.00 1,030.00 100.00 60.00
Kalutara 1,000.00 1,000.00 - -
Galle 1,025.00 940.00 - -
Matara 1,000.00 963.00 80.00 68.00
Hambantota 950.00 950.00 - -
Monaragala 900.00 900.00 - -
National 1,100.00 967.69 100.00 64.83

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 510.00 483.00 470.00 443.00 550.00 523.00
Matale 500.00 493.00 450.00 446.00 520.00 516.00
Nuwara_eliya - - - - - -
Kegalle 490.00 475.00 450.00 442.00 500.00 500.00
Ratnapura 500.00 455.00 - - - -
Badulla 500.00 412.00 475.00 408.00 - -
Kurunegala 520.00 506.00 480.00 472.00 - -
Colombo 425.00 399.00 - - - -
Gampaha 550.00 515.00 - - - -
Kalutara 400.00 395.00 - - - -
Galle 450.00 435.00 - - - -
Matara 450.00 401.00 - - - -
Hambantota 450.00 417.00 - - - -
Monaragala 420.00 405.00 - - - -
National 550.00 445.46 480.00 442.20 550.00 513.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 391.00 375.00 357.00 325.00 321.00 - -
Matale 430.00 425.00 380.00 352.00 330.00 324.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 425.00 408.00 400.00 385.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 400.00 357.00 350.00 300.00 - - - -
Kurunegala 400.00 390.00 340.00 320.00 250.00 225.00 190.00 177.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - 300.00 250.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 400.00 390.00 390.00 380.00 371.00 350.00 350.00
National 430.00 395.17 400.00 350.67 380.00 298.20 350.00 263.50

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 4,800.00 4,800.00 4,400.00 4,400.00 3,800.00 3,800.00 3,000.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00
Matale 4,600.00 4,600.00 4,200.00 4,200.00 - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle 3,750.00 3,625.00 3,600.00 3,500.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 4,200.00 3,850.00 - - - - - - - -
Kurunegala - - 3,500.00 3,500.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - 2,800.00 2,750.00 - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 4,800.00 4,218.75 4,400.00 3,900.00 3,800.00 3,275.00 3,000.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 625.00 595.00 550.00 535.00 500.00 474.00 1,700.00 1,554.00 1,450.00 1,326.00
Matale 600.00 600.00 560.00 553.00 350.00 350.00 1,650.00 1,633.00 1,550.00 1,533.00
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle 525.00 508.00 500.00 467.00 - - 1,600.00 1,575.00 1,500.00 1,500.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 450.00 450.00 - - - - 2,000.00 2,000.00 - -
Kurunegala 600.00 550.00 550.00 488.00 - - 1,700.00 1,700.00 1,620.00 1,560.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 800.00 750.00 - - - - 1,600.00 1,500.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 800.00 575.50 560.00 510.75 500.00 412.00 2,000.00 1,660.33 1,620.00 1,479.75

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,000.00 2,700.00 2,400.00 2,316.00 2,200.00 2,183.00 2,100.00 2,083.00 1,400.00 1,300.00 1,400.00 1,300.00 1,600.00 1,533.00 1,300.00 1,166.00 - - - - - -
Badulla 3,500.00 3,500.00 - - - - - - - - - - - - - - - - 1,900.00 1,566.00 1,300.00 1,091.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,600.00 900.00 800.00
Colombo - - 2,300.00 2,300.00 2,200.00 2,200.00 2,100.00 2,100.00 - - - - 1,700.00 1,700.00 1,600.00 1,600.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,000.00 2,000.00 1,700.00 1,630.00 - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,500.00
Kalutara 2,500.00 2,480.00 2,200.00 2,180.00 2,100.00 2,035.00 1,800.00 1,780.00 1,700.00 1,685.00 1,650.00 1,600.00 1,450.00 1,435.00 1,300.00 1,300.00 - - - - - -
Galle 2,350.00 2,300.00 2,250.00 2,240.00 2,180.00 2,170.00 2,150.00 2,140.00 - - - - 1,760.00 1,750.00 1,740.00 1,735.00 - - - - - -
Matara 2,520.00 2,368.00 2,400.00 2,217.00 2,200.00 2,200.00 2,150.00 2,150.00 2,100.00 1,885.00 2,000.00 1,825.00 1,800.00 1,694.00 1,600.00 1,590.00 1,500.00 1,500.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,180.00 2,165.00 2,150.00 2,125.00 - - - - 1,700.00 1,675.00 #REF! #REF! - - - - 1,650.00 1,625.00
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,400.00 1,250.00
National 3,500.00 2,669.60 2,400.00 2,250.60 2,200.00 2,136.14 2,150.00 2,001.14 2,100.00 1,623.33 2,000.00 1,575.00 1,800.00 1,631.17 1,740.00 1,502.67 1,500.00 1,500.00 2,000.00 1,583.00 1,500.00 1,160.25

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 3,500.00 1,500.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00 1,500.00 600.00 300.00 200.00 100.00
Colombo - - - - 2,250.00 2,125.00 1,750.00 1,625.00 - -
Gampaha 4,000.00 2,000.00 2,200.00 1,200.00 2,200.00 1,900.00 1,000.00 800.00 280.00 200.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 3,750.00 1,750.00 3,100.00 1,600.00 2,250.00 1,841.67 1,750.00 908.33 280.00 150.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 280.00 268.00 180.00 129.00
Matale 290.00 285.00 150.00 146.00
Nuwara_eliya - - - -
Kegalle 300.00 287.00 200.00 172.00
Ratnapura 285.00 200.00 220.00 207.00
Badulla 280.00 268.00 160.00 155.00
Kurunegala 290.00 283.00 200.00 193.00
Colombo 270.00 265.00 250.00 240.00
Gampaha 290.00 281.00 250.00 230.00
Kalutara 270.00 265.00 250.00 250.00
Galle 290.00 285.00 - -
Matara 300.00 286.00 175.00 175.00
Hambantota 290.00 287.00 - -
Monaragala 265.00 258.00 - -
National 300.00 270.62 250.00 189.70

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 400.00 363.00 500.00 428.00 - - - 40.00 2,000.00 2,000.00
Matale 360.00 353.00 400.00 400.00 - - 70.00 65.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle 350.00 335.00 375.00 342.00 - - 60.00 57.00 - -
Ratnapura 350.00 335.00 350.00 325.00 - - 40.00 35.00 - -
Badulla 400.00 321.00 400.00 262.00 600.00 550.00 50.00 50.00 - -
Kurunegala 400.00 373.00 600.00 583.00 - - 80.00 68.00 - -
Colombo 375.00 350.00 - - - - - - - -
Gampaha 380.00 368.00 550.00 515.00 - - 100.00 100.00 - -
Kalutara 380.00 375.00 400.00 400.00 - - - - - -
Galle 320.00 320.00 400.00 400.00 - - - - - -
Matara 330.00 321.00 450.00 375.00 - - 30.00 30.00 - -
Hambantota 350.00 332.00 - - - - - - - -
Monaragala 280.00 265.00 400.00 258.00 - - - - - -
National 400.00 339.31 600.00 389.82 600.00 550.00 100.00 55.63 2,000.00 2,000.00

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - 4,460.00 4,000.00
Galle - - - - 2,800.00 2,780.00 - -
Matara - - - - 2,850.00 2,850.00 4,000.00 4,000.00
Hambantota - - - - - - 4,500.00 4,500.00
National - - - - 2,850.00 2,815.00 4,500.00 4,166.67

Data collected and Web published by the Economic Research Unit,
Department of Export Agriculture