අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :30.05.2017

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 1,100.00 1,043.00 1,050.00 975.00 1,900.00 1,794.00
Matale 1,050.00 1,032.00 - - 2,050.00 1,950.00
Nuwara_eliya 1,010.00 1,000.00 - - - -
Kegalle 1,050.00 1,033.00 - - 1,700.00 1,466.00
Ratnapura - - - - - -
Badulla 1,100.00 1,058.00 950.00 875.00 1,900.00 1,800.00
Kurunegala 1,050.00 1,040.00 1,000.00 983.00 - -
Colombo - - - - - -
Gampaha 1,050.00 1,010.00 - - - -
Kalutara 1,000.00 1,000.00 - - - -
Galle 1,000.00 900.00 - - - -
Matara - - - - - -
Hambantota 850.00 817.00 - - - -
Monaragala 1,050.00 1,015.00 - - 2,050.00 2,020.00
National 1,100.00 995.27 1,050.00 944.33 2,050.00 1,806.00

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,150.00 1,045.00 70.00 66.00
Matale 1,000.00 1,000.00 80.00 69.00
Nuwara_eliya 980.00 960.00 70.00 65.00
Kegalle 1,000.00 1,000.00 80.00 70.00
Ratnapura - - - -
Badulla 1,000.00 925.00 - -
Kurunegala 1,000.00 967.00 80.00 70.00
Colombo - - - -
Gampaha 1,000.00 970.00 80.00 65.00
Kalutara 1,000.00 1,000.00 - -
Galle 950.00 925.00 - -
Matara - - - -
Hambantota 950.00 900.00 - -
Monaragala 1,000.00 957.00 - -
National 1,150.00 968.09 80.00 67.50

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 533.00 600.00 520.00 505.00 600.00 555.00
Matale 550.00 540.00 500.00 493.00 570.00 559.00
Nuwara_eliya 550.00 535.00 - - - -
Kegalle 550.00 550.00 500.00 500.00 - -
Ratnapura - - - - - -
Badulla 525.00 443.00 450.00 425.00 - -
Kurunegala 550.00 542.00 520.00 512.00 - -
Colombo - - - - - -
Gampaha 550.00 525.00 - - - -
Kalutara 400.00 395.00 - - - -
Galle 560.00 530.00 - - - -
Matara - - - - - -
Hambantota 500.00 473.00 - - - -
Monaragala 475.00 445.00 - - - -
National 560.00 507.09 520.00 487.00 600.00 557.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 400.00 360.00 344.00 325.00 317.00 290.00 290.00
Matale 425.00 405.00 400.00 381.00 380.00 361.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 400.00 366.00 350.00 316.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 400.00 360.00 350.00 350.00 - - - -
Kurunegala 350.00 325.00 280.00 265.00 230.00 213.00 195.00 188.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - 350.00 280.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 410.00 405.00 400.00 390.00 390.00 366.00 - -
National 425.00 376.83 400.00 341.00 390.00 307.40 290.00 239.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 3,800.00 3,800.00 3,400.00 3,400.00 3,000.00 3,000.00 2,400.00 2,400.00 2,000.00 2,000.00
Matale - - 3,300.00 3,300.00 - - - - - -
Nuwara_eliya - - 2,600.00 2,300.00 2,000.00 1,500.00 - - - -
Kegalle 3,500.00 3,200.00 3,000.00 2,966.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 3,800.00 3,150.00 - - - - - - - -
Kurunegala - - 3,500.00 3,500.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - 3,200.00 3,000.00 - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 3,800.00 3,383.33 3,500.00 3,077.67 3,000.00 2,250.00 2,400.00 2,400.00 2,000.00 2,000.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 660.00 555.00 550.00 527.00 500.00 458.00 1,700.00 1,579.00 1,600.00 1,343.00
Matale 500.00 449.00 450.00 400.00 425.00 359.00 1,700.00 1,580.00 1,500.00 1,477.00
Nuwara_eliya 500.00 500.00 400.00 400.00 - - 1,300.00 1,300.00 1,150.00 1,150.00
Kegalle 500.00 483.00 450.00 442.00 - - 1,500.00 1,333.00 1,200.00 1,200.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 400.00 400.00 - - - - 2,000.00 2,000.00 - -
Kurunegala 520.00 485.00 440.00 420.00 - - 1,500.00 1,350.00 1,150.00 1,075.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 850.00 825.00 - - - - 1,750.00 1,750.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 850.00 528.14 550.00 437.80 500.00 408.50 2,000.00 1,556.00 1,600.00 1,249.00

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,425.00 1,300.00 900.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,233.00 800.00 667.00
Colombo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - 2,000.00 2,000.00 1,700.00 1,665.00 - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,500.00
Kalutara 2,700.00 2,675.00 2,500.00 2,475.00 2,300.00 2,250.00 2,200.00 2,150.00 2,000.00 1,950.00 1,700.00 1,675.00 1,500.00 1,450.00 1,300.00 1,300.00 - - - - - -
Galle 2,650.00 2,625.00 2,450.00 2,400.00 2,350.00 2,330.00 2,300.00 2,275.00 - - - - 1,800.00 1,790.00 1,780.00 1,775.00 - - - - - -
Matara - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - 2,250.00 2,250.00 2,200.00 2,200.00 - - - - 1,700.00 1,700.00 #REF! #REF! - - - - 1,650.00 1,650.00
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,350.00
National 2,700.00 2,650.00 2,500.00 2,437.50 2,350.00 2,207.50 2,300.00 2,072.50 2,000.00 1,950.00 1,700.00 1,675.00 1,800.00 1,646.67 1,780.00 1,575.00 - - 2,000.00 1,329.00 1,500.00 1,104.25

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 500.00 400.00 500.00 400.00 400.00 300.00 100.00 50.00 - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha 1,800.00 1,000.00 1,500.00 1,000.00 1,700.00 1,400.00 1,200.00 1,000.00 - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 1,150.00 700.00 1,000.00 700.00 1,700.00 850.00 1,200.00 525.00 - -

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 300.00 294.00 250.00 222.00
Matale 310.00 300.00 250.00 216.00
Nuwara_eliya 300.00 290.00 - -
Kegalle 310.00 303.00 300.00 283.00
Ratnapura - - - -
Badulla 340.00 313.00 240.00 192.00
Kurunegala 300.00 300.00 300.00 300.00
Colombo - - - -
Gampaha 300.00 300.00 350.00 310.00
Kalutara 300.00 290.00 250.00 250.00
Galle 310.00 305.00 - -
Matara - - - -
Hambantota 310.00 303.00 - -
Monaragala 290.00 266.00 - -
National 340.00 296.73 350.00 253.29

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 350.00 332.00 500.00 475.00 - - - 55.00 - -
Matale 320.00 306.00 550.00 550.00 - - 70.00 67.00 - -
Nuwara_eliya 300.00 285.00 450.00 440.00 - - - - - -
Kegalle 300.00 300.00 500.00 483.00 - - 70.00 58.00 - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 400.00 344.00 500.00 500.00 700.00 608.00 50.00 50.00 - -
Kurunegala 300.00 300.00 800.00 683.00 - - 90.00 78.00 - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha 350.00 335.00 750.00 670.00 - - 100.00 100.00 - -
Kalutara 350.00 325.00 700.00 700.00 - - - - - -
Galle 290.00 290.00 500.00 475.00 - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota 300.00 300.00 - - - - - - - -
Monaragala 300.00 300.00 600.00 413.00 - - - - - -
National 400.00 310.64 800.00 538.90 700.00 608.00 100.00 68.00 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 2,610.00 2,600.00 - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - 2,000.00 1,750.00
National - - - - 2,610.00 2,600.00 2,000.00 1,750.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture