අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :31.10.2017

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 725.00 675.00 650.00 625.00 1,200.00 1,039.00
Matale 675.00 653.00 625.00 622.00 1,050.00 1,008.00
Nuwara_eliya 610.00 603.00 - - - -
Kegalle 700.00 685.00 - - 1,100.00 1,033.00
Ratnapura 650.00 650.00 - - - -
Badulla 700.00 690.00 620.00 610.00 1,100.00 1,012.00
Kurunegala 700.00 683.00 680.00 667.00 - -
Colombo 700.00 663.00 - - - -
Gampaha 650.00 650.00 - - - -
Kalutara 700.00 695.00 - - - -
Galle - - 650.00 625.00 - -
Matara 670.00 670.00 - - - -
Hambantota 670.00 656.00 - - - -
Monaragala 710.00 704.00 - - 1,000.00 990.00
National 725.00 666.31 680.00 629.80 1,200.00 1,016.40

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,200.00 1,032.00 70.00 65.00
Matale 1,000.00 1,000.00 65.00 63.00
Nuwara_eliya 1,000.00 1,000.00 70.00 65.00
Kegalle 1,050.00 1,033.00 80.00 63.00
Ratnapura 1,200.00 1,045.00 - -
Badulla 950.00 900.00 - -
Kurunegala 1,000.00 933.00 70.00 60.00
Colombo 900.00 838.00 - -
Gampaha 1,050.00 1,010.00 60.00 55.00
Kalutara 900.00 870.00 - -
Galle 1,000.00 985.00 - -
Matara 1,080.00 1,038.00 80.00 69.00
Hambantota 1,050.00 1,016.00 - -
Monaragala 1,000.00 950.00 - -
National 1,200.00 975.00 80.00 62.86

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 550.00 526.00 500.00 475.00 600.00 568.00
Matale 525.00 509.00 460.00 453.00 550.00 538.00
Nuwara_eliya 570.00 560.00 - - - -
Kegalle 520.00 510.00 500.00 491.00 - -
Ratnapura 480.00 468.00 - - - -
Badulla 550.00 500.00 500.00 462.00 - -
Kurunegala 520.00 513.00 500.00 493.00 - -
Colombo 525.00 494.00 - - - -
Gampaha 550.00 510.00 - - - -
Kalutara 500.00 495.00 - - - -
Galle 550.00 545.00 - - - -
Matara 550.00 494.00 - - - -
Hambantota 500.00 476.00 - - - -
Monaragala 500.00 480.00 - - - -
National 570.00 505.71 500.00 474.80 600.00 553.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 400.00 375.00 350.00 310.00 297.00 - -
Matale 400.00 388.00 375.00 353.00 350.00 316.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 400.00 333.00 350.00 300.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 350.00 325.00 300.00 300.00 - - - -
Kurunegala 350.00 325.00 300.00 275.00 220.00 207.00 200.00 185.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - 300.00 230.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 400.00 390.00 390.00 380.00 362.00 - -
National 400.00 361.83 390.00 328.00 380.00 282.40 200.00 185.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 4,000.00 4,000.00 3,700.00 3,700.00 3,300.00 3,300.00 2,700.00 2,700.00 2,000.00 2,000.00
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - 2,500.00 2,500.00 2,300.00 2,300.00 2,000.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00
Kegalle 3,500.00 3,500.00 3,000.00 3,000.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - 2,500.00 2,500.00 - - - - - -
Kurunegala 3,500.00 3,350.00 3,100.00 2,950.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 4,000.00 3,616.67 3,700.00 2,930.00 3,300.00 2,800.00 2,700.00 2,350.00 2,000.00 1,750.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 500.00 447.00 450.00 376.00 400.00 350.00 1,500.00 1,410.00 1,100.00 1,025.00
Matale 400.00 370.00 375.00 347.00 350.00 312.00 1,350.00 1,295.00 1,000.00 1,000.00
Nuwara_eliya 350.00 350.00 300.00 300.00 - - 1,000.00 1,000.00 900.00 900.00
Kegalle 400.00 366.00 350.00 316.00 - - 1,300.00 1,100.00 1,000.00 966.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 400.00 390.00 375.00 368.00 - - 1,200.00 1,125.00 1,000.00 900.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 600.00 600.00 - - - - 1,600.00 1,600.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 600.00 420.50 450.00 341.40 400.00 331.00 1,600.00 1,255.00 1,100.00 958.20

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 2,700.00 2,650.00 2,400.00 2,350.00 2,350.00 2,316.00 2,200.00 2,150.00 1,100.00 1,050.00 1,100.00 1,050.00 1,350.00 1,316.00 1,200.00 1,100.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,675.00 1,500.00 1,250.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,300.00 800.00 733.00
Colombo - - 2,400.00 2,400.00 2,350.00 2,350.00 2,300.00 2,300.00 - - - - 1,750.00 1,750.00 1,700.00 1,700.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,000.00 2,000.00 1,800.00 1,650.00 - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,475.00
Kalutara 2,800.00 2,770.00 2,600.00 2,585.00 2,400.00 2,380.00 2,300.00 2,285.00 2,200.00 2,167.00 1,800.00 1,765.00 1,400.00 1,370.00 1,100.00 1,070.00 - - - - - -
Galle 2,800.00 2,770.00 2,480.00 2,455.00 2,360.00 2,350.00 2,250.00 2,235.00 - - - - 1,860.00 1,850.00 1,850.00 1,840.00 - - - - - -
Matara 3,200.00 3,140.00 2,900.00 2,833.00 2,600.00 2,342.00 2,250.00 2,208.00 2,200.00 2,050.00 2,100.00 2,000.00 2,000.00 1,880.00 1,850.00 1,783.00 1,750.00 1,600.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,250.00 2,240.00 2,230.00 2,215.00 - - - - 1,850.00 1,825.00 #REF! #REF! - - - - 1,800.00 1,775.00
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,200.00 1,150.00
National 3,200.00 2,832.50 2,900.00 2,524.60 2,600.00 2,282.57 2,300.00 2,149.00 2,200.00 1,755.67 2,100.00 1,605.00 2,000.00 1,665.17 1,850.00 1,544.67 1,750.00 1,600.00 2,000.00 1,487.50 1,500.00 1,152.00

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala - - - - - - - - - -
Colombo - - - - 1,500.00 1,375.00 750.00 688.00 - -
Gampaha 1,000.00 500.00 1,000.00 500.00 500.00 200.00 50.00 50.00 - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 1,000.00 500.00 1,000.00 500.00 1,500.00 787.50 750.00 369.00 - -

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 350.00 301.00 300.00 257.00
Matale 320.00 309.00 500.00 450.00
Nuwara_eliya 310.00 298.00 - -
Kegalle 320.00 320.00 250.00 216.00
Ratnapura 305.00 300.00 200.00 177.00
Badulla 300.00 300.00 350.00 275.00
Kurunegala 325.00 322.00 250.00 250.00
Colombo 300.00 300.00 150.00 150.00
Gampaha 340.00 325.00 300.00 270.00
Kalutara 300.00 300.00 200.00 200.00
Galle 310.00 300.00 - -
Matara 320.00 315.00 180.00 180.00
Hambantota 315.00 308.00 - -
Monaragala 300.00 300.00 - -
National 350.00 307.00 500.00 242.50

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 260.00 243.00 550.00 477.00 - - - 55.00 4,500.00 4,500.00
Matale 280.00 249.00 700.00 562.00 - - 60.00 53.00 - -
Nuwara_eliya 250.00 245.00 400.00 390.00 - - - - - -
Kegalle 250.00 245.00 600.00 533.00 - - 80.00 75.00 - -
Ratnapura 250.00 246.00 300.00 250.00 - - 70.00 65.00 - -
Badulla 350.00 312.00 600.00 475.00 700.00 600.00 - - - -
Kurunegala 270.00 266.00 300.00 300.00 - - 100.00 87.00 - -
Colombo 250.00 236.00 - - - - - - - -
Gampaha 250.00 245.00 600.00 540.00 - - 100.00 90.00 - -
Kalutara 275.00 260.00 500.00 500.00 - - - - - -
Galle 225.00 220.00 300.00 300.00 - - - - - -
Matara 250.00 226.00 550.00 483.00 - - 40.00 40.00 - -
Hambantota 225.00 221.00 - - - - - - - -
Monaragala 320.00 304.00 600.00 500.00 - - - - - -
National 350.00 251.29 700.00 442.50 700.00 600.00 100.00 66.43 4,500.00 4,500.00

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - 4,100.00 4,000.00
Galle - - - - 2,410.00 2,410.00 - -
Matara - - - - 2,350.00 2,350.00 4,300.00 4,300.00
Hambantota - - - - - - 5,000.00 4,066.00
National - - - - 2,410.00 2,380.00 5,000.00 4,122.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit,
Department of Export Agriculture