අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :02.10.2018

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 625.00 592.00 600.00 566.00 1,100.00 1,012.00
Matale 630.00 617.00 - - 1,100.00 1,100.00
Nuwara_eliya 580.00 525.00 - - - -
Kegalle 600.00 600.00 - - 1,100.00 1,000.00
Ratnapura 600.00 595.00 - - - -
Badulla 625.00 601.00 540.00 540.00 1,050.00 1,025.00
Kurunegala 620.00 620.00 600.00 600.00 - -
Colombo 650.00 624.00 - - - -
Gampaha 660.00 630.00 - - - -
Kalutara 600.00 600.00 - - - -
Galle 600.00 575.00 - - - -
Matara 620.00 620.00 - - - -
Hambantota 600.00 600.00 - - - -
Monaragala 620.00 604.00 - - 1,075.00 1,015.00
National 660.00 599.14 600.00 568.67 1,100.00 1,030.40

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,200.00 1,065.00 80.00 74.00
Matale 1,150.00 1,083.00 80.00 74.00
Nuwara_eliya 1,160.00 1,153.00 70.00 65.00
Kegalle 1,100.00 1,083.00 80.00 75.00
Ratnapura 1,200.00 1,050.00 - -
Badulla 1,000.00 1,000.00 - -
Kurunegala 1,200.00 1,183.00 100.00 83.00
Colombo 1,100.00 1,050.00 - -
Gampaha 1,200.00 1,120.00 65.00 55.00
Kalutara 1,000.00 935.00 - -
Galle 1,000.00 1,000.00 - -
Matara 1,150.00 1,100.00 80.00 64.00
Hambantota 1,100.00 1,083.00 - -
Monaragala 1,000.00 1,000.00 - -
National 1,200.00 1,064.64 100.00 70.00

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 550.00 530.00 510.00 500.00 610.00 570.00
Matale 550.00 531.00 535.00 530.00 560.00 551.00
Nuwara_eliya 545.00 543.00 - - - -
Kegalle 550.00 523.00 500.00 491.00 - -
Ratnapura 530.00 517.00 - - - -
Badulla 525.00 491.00 500.00 466.00 - -
Kurunegala 550.00 543.00 525.00 517.00 - -
Colombo 525.00 515.00 - - - -
Gampaha 550.00 530.00 - - - -
Kalutara 500.00 500.00 - - - -
Galle 550.00 525.00 - - - -
Matara 500.00 494.00 - - - -
Hambantota 500.00 483.00 - - - -
Monaragala 520.00 483.00 - - - -
National 550.00 514.86 535.00 500.80 610.00 560.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 425.00 381.00 360.00 338.00 320.00 305.00 - -
Matale 440.00 414.00 400.00 368.00 350.00 337.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 375.00 341.00 350.00 316.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 380.00 350.00 330.00 315.00 - - - -
Kurunegala 380.00 335.00 300.00 295.00 240.00 237.00 200.00 200.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - 250.00 215.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 400.00 380.00 380.00 370.00 360.00 325.00 310.00
National 440.00 370.17 400.00 335.33 370.00 290.80 325.00 255.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 4,000.00 4,000.00 3,600.00 3,600.00 3,400.00 3,400.00 3,000.00 3,000.00 2,600.00 2,600.00
Matale 3,600.00 3,600.00 3,300.00 3,300.00 - - - - - -
Nuwara_eliya - - 2,800.00 2,800.00 2,500.00 2,500.00 2,200.00 2,200.00 1,650.00 1,650.00
Kegalle 3,500.00 3,100.00 3,000.00 2,750.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - 2,500.00 2,500.00 - - - - - -
Kurunegala 3,600.00 3,550.00 3,400.00 3,350.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 4,000.00 3,562.50 3,600.00 3,050.00 3,400.00 2,950.00 3,000.00 2,600.00 2,600.00 2,125.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 600.00 512.00 480.00 449.00 430.00 428.00 2,400.00 2,125.00 1,500.00 1,194.00
Matale 600.00 550.00 530.00 496.00 450.00 439.00 2,200.00 2,138.00 2,000.00 1,933.00
Nuwara_eliya 500.00 500.00 400.00 400.00 - - 2,000.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00
Kegalle 550.00 500.00 500.00 450.00 - - 2,000.00 1,766.00 1,500.00 1,500.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 550.00 525.00 500.00 488.00 - - 1,800.00 1,700.00 1,500.00 1,450.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 550.00 550.00 - - - - 1,600.00 1,600.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 600.00 522.83 530.00 456.60 450.00 433.50 2,400.00 1,888.17 2,000.00 1,515.40

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,100.00 3,050.00 2,600.00 2,387.00 2,300.00 2,262.00 2,000.00 1,937.00 1,750.00 1,720.00 1,750.00 1,720.00 1,750.00 1,700.00 1,300.00 1,237.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,666.00 1,500.00 1,100.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,800.00 1,733.00 1,000.00 933.00
Colombo - - 2,750.00 2,750.00 2,400.00 2,400.00 2,200.00 2,200.00 - - - - 1,850.00 1,850.00 1,800.00 1,800.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 1,900.00 1,900.00 1,700.00 1,525.00 - - - - - - - - - - - - 1,200.00 1,150.00
Kalutara 3,200.00 3,167.00 2,900.00 2,867.00 2,600.00 2,567.00 2,300.00 2,265.00 2,100.00 2,067.00 2,000.00 1,967.00 1,600.00 1,565.00 1,200.00 1,167.00 - - - - - -
Galle 3,140.00 3,060.00 2,340.00 2,315.00 2,140.00 2,115.00 2,080.00 2,065.00 - - - - 1,920.00 1,900.00 1,860.00 1,850.00 - - - - - -
Matara 3,800.00 3,700.00 3,000.00 2,767.00 2,800.00 2,317.00 2,200.00 2,108.00 2,150.00 2,075.00 2,100.00 2,025.00 2,000.00 1,914.00 1,880.00 1,816.00 1,700.00 1,613.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,150.00 2,125.00 2,100.00 2,050.00 - - - - 1,850.00 1,825.00 1,800.00 1,750.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,200.00 1,040.00
National 3,800.00 3,244.25 3,000.00 2,617.20 2,800.00 2,240.86 2,300.00 2,021.43 2,150.00 1,954.00 2,100.00 1,904.00 2,000.00 1,792.33 1,880.00 1,603.33 1,700.00 1,613.00 2,000.00 1,699.50 1,500.00 1,055.75

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 3,500.00 3,000.00 4,000.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 2,000.00 1,500.00 500.00 400.00
Colombo - - - - 3,000.00 2,875.00 1,500.00 1,500.00 - -
Gampaha 5,000.00 4,500.00 5,000.00 4,500.00 3,000.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00 750.00 600.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 4,250.00 3,750.00 4,500.00 3,750.00 3,000.00 2,458.33 2,000.00 1,500.00 750.00 500.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 380.00 358.00 400.00 390.00
Matale 380.00 353.00 420.00 385.00
Nuwara_eliya 350.00 347.00 - -
Kegalle 380.00 378.00 400.00 400.00
Ratnapura 370.00 370.00 500.00 470.00
Badulla 340.00 337.00 400.00 400.00
Kurunegala 380.00 367.00 500.00 500.00
Colombo 360.00 328.00 550.00 525.00
Gampaha 400.00 365.00 600.00 460.00
Kalutara 370.00 367.00 400.00 400.00
Galle 370.00 365.00 - -
Matara 380.00 370.00 400.00 400.00
Hambantota 380.00 376.00 - -
Monaragala 370.00 364.00 - -
National 400.00 360.36 600.00 433.00

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 200.00 173.00 500.00 452.00 - - - 55.00 5,000.00 5,000.00
Matale 180.00 175.00 450.00 450.00 - - 70.00 59.00 - -
Nuwara_eliya 175.00 173.00 410.00 405.00 - - - - - -
Kegalle 170.00 166.00 450.00 400.00 - - 75.00 68.00 - -
Ratnapura 160.00 155.00 350.00 325.00 - - 40.00 35.00 - -
Badulla 200.00 169.00 500.00 491.00 750.00 615.00 75.00 67.00 - -
Kurunegala 180.00 167.00 300.00 300.00 - - 100.00 83.00 - -
Colombo 160.00 146.00 - - - - - - - -
Gampaha 200.00 165.00 500.00 400.00 - - 100.00 60.00 - -
Kalutara 160.00 153.00 350.00 350.00 - - - - - -
Galle 140.00 140.00 - - - - - - - -
Matara 150.00 139.00 350.00 350.00 - - 40.00 40.00 - -
Hambantota 150.00 143.00 - - - - - - - -
Monaragala 160.00 148.00 350.00 350.00 - - - - - -
National 200.00 158.00 500.00 388.45 750.00 615.00 100.00 58.38 5,000.00 5,000.00

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - 2,900.00 2,850.00
Galle - - - - 2,590.00 2,590.00 - -
Matara - - - - 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Hambantota - - - - - - 3,300.00 3,166.00
National - - - - 2,590.00 2,545.00 3,300.00 2,838.67

Data collected and Web published by the Economic Research Unit,
Department of Export Agriculture