අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :03.01.2018

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 650.00 616.00 600.00 566.00 1,100.00 1,000.00
Matale 650.00 633.00 - - 1,100.00 1,041.00
Nuwara_eliya 600.00 595.00 - - - -
Kegalle 600.00 583.00 - - 1,000.00 866.00
Ratnapura 630.00 627.00 600.00 590.00 - -
Badulla 650.00 600.00 600.00 600.00 1,000.00 971.00
Kurunegala 640.00 613.00 620.00 583.00 - -
Colombo - - - - - -
Gampaha 620.00 605.00 - - - -
Kalutara 550.00 535.00 - - - -
Galle - - 600.00 575.00 - -
Matara 625.00 625.00 - - - -
Hambantota 630.00 625.00 - - - -
Monaragala 650.00 650.00 - - 1,075.00 995.00
National 650.00 606.50 620.00 582.80 1,100.00 974.60

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,150.00 1,072.00 80.00 70.00
Matale 1,100.00 1,075.00 75.00 69.00
Nuwara_eliya 1,050.00 1,047.00 70.00 65.00
Kegalle 1,100.00 1,066.00 60.00 60.00
Ratnapura 1,050.00 1,000.00 - -
Badulla 1,100.00 979.00 - -
Kurunegala 1,100.00 1,033.00 80.00 70.00
Colombo - - - -
Gampaha 1,100.00 1,020.00 75.00 60.00
Kalutara 900.00 885.00 - -
Galle 1,000.00 975.00 - -
Matara 1,100.00 1,063.00 80.00 62.00
Hambantota 1,080.00 1,060.00 - -
Monaragala 1,000.00 1,000.00 - -
National 1,150.00 1,021.15 80.00 65.14

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 540.00 526.00 500.00 491.00 600.00 583.00
Matale 550.00 528.00 490.00 488.00 560.00 550.00
Nuwara_eliya 540.00 538.00 - - - -
Kegalle 540.00 531.00 500.00 500.00 - -
Ratnapura 500.00 492.00 - - - -
Badulla 550.00 511.00 500.00 500.00 - -
Kurunegala 540.00 528.00 520.00 507.00 - -
Colombo - - - - - -
Gampaha 550.00 510.00 - - - -
Kalutara 500.00 485.00 - - - -
Galle 550.00 525.00 - - - -
Matara 520.00 495.00 - - - -
Hambantota 480.00 470.00 - - - -
Monaragala 500.00 496.00 - - - -
National 550.00 510.38 520.00 497.20 600.00 566.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 366.00 350.00 337.00 300.00 295.00 - -
Matale 400.00 400.00 370.00 357.00 350.00 320.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 300.00 300.00 250.00 250.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 360.00 343.00 300.00 300.00 - - - -
Kurunegala 350.00 325.00 280.00 275.00 220.00 207.00 190.00 173.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha 300.00 230.00 - - - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 400.00 390.00 390.00 380.00 373.00 - -
National 400.00 337.71 390.00 318.17 380.00 298.75 190.00 173.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 3,600.00 3,600.00 3,200.00 3,200.00 3,000.00 3,000.00 2,800.00 2,800.00 2,400.00 2,400.00
Matale 3,400.00 3,400.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - 2,300.00 2,300.00 2,000.00 2,000.00 1,800.00 1,800.00 1,650.00 1,650.00
Kegalle 3,000.00 2,733.00 2,500.00 2,333.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - 2,500.00 2,500.00 - - - - - -
Kurunegala 3,500.00 3,350.00 3,100.00 3,050.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 3,600.00 3,270.75 3,200.00 2,676.60 3,000.00 2,500.00 2,800.00 2,300.00 2,400.00 2,025.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 475.00 442.00 400.00 380.00 375.00 362.00 1,550.00 1,466.00 1,200.00 999.00
Matale 500.00 458.00 450.00 426.00 400.00 372.00 1,650.00 1,533.00 1,150.00 1,116.00
Nuwara_eliya 350.00 350.00 300.00 300.00 - - 1,100.00 1,100.00 900.00 900.00
Kegalle 350.00 350.00 300.00 300.00 - - 1,500.00 1,200.00 1,000.00 966.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 350.00 350.00 330.00 325.00 - - 1,400.00 1,250.00 1,000.00 925.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 800.00 800.00 - - - - 1,500.00 1,500.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 800.00 458.33 450.00 346.20 400.00 367.00 1,650.00 1,341.50 1,200.00 981.20

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,000.00 2,916.00 2,600.00 2,550.00 2,400.00 2,366.00 2,300.00 2,200.00 1,900.00 1,850.00 1,900.00 1,850.00 1,700.00 1,650.00 1,500.00 1,433.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,200.00 1,683.00 1,600.00 1,141.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,600.00 1,500.00 800.00 775.00
Colombo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - 2,000.00 2,000.00 1,800.00 1,675.00 - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,400.00
Kalutara 2,950.00 2,935.00 2,750.00 2,735.00 2,500.00 2,485.00 2,350.00 2,335.00 2,250.00 2,235.00 1,800.00 1,765.00 1,400.00 1,370.00 1,100.00 1,070.00 - - - - - -
Galle 2,850.00 2,800.00 2,480.00 2,450.00 2,300.00 2,280.00 2,240.00 2,220.00 - - - - 1,960.00 1,953.00 1,930.00 1,927.00 - - - - - -
Matara 3,350.00 3,288.00 3,000.00 2,867.00 2,700.00 2,407.00 2,250.00 2,248.00 2,200.00 2,125.00 2,150.00 2,063.00 2,000.00 1,948.00 1,950.00 1,863.00 1,850.00 1,670.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,250.00 2,250.00 2,240.00 2,235.00 - - - - 1,950.00 1,925.00 1,900.00 1,875.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,200.00 1,050.00
National 3,350.00 2,984.75 3,000.00 2,650.50 2,700.00 2,298.00 2,350.00 2,152.17 2,250.00 2,070.00 2,150.00 1,892.67 2,000.00 1,769.20 1,950.00 1,633.60 1,850.00 1,670.00 2,200.00 1,591.50 1,600.00 1,091.50

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 4,000.00 1,500.00 3,000.00 1,500.00 2,000.00 1,000.00 700.00 400.00 250.00 100.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha 4,500.00 2,500.00 4,500.00 2,500.00 2,500.00 1,800.00 1,200.00 1,000.00 - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 4,250.00 2,000.00 3,750.00 2,000.00 2,500.00 1,400.00 1,200.00 700.00 250.00 100.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 310.00 292.00 250.00 181.00
Matale 320.00 312.00 200.00 177.00
Nuwara_eliya 320.00 310.00 - -
Kegalle 310.00 303.00 200.00 165.00
Ratnapura 280.00 277.00 130.00 127.00
Badulla 300.00 298.00 160.00 140.00
Kurunegala 340.00 332.00 180.00 160.00
Colombo - - - -
Gampaha 350.00 325.00 200.00 180.00
Kalutara 280.00 275.00 200.00 200.00
Galle 300.00 285.00 - -
Matara 300.00 281.00 150.00 150.00
Hambantota 300.00 288.00 - -
Monaragala 300.00 284.00 - -
National 350.00 297.08 250.00 164.44

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 260.00 244.00 400.00 327.00 - - - 40.00 4,500.00 4,500.00
Matale 280.00 252.00 450.00 395.00 - - 60.00 56.00 - -
Nuwara_eliya 260.00 253.00 260.00 253.00 - - - - - -
Kegalle 240.00 233.00 400.00 366.00 - - 50.00 36.00 - -
Ratnapura 280.00 270.00 260.00 255.00 - - 40.00 35.00 - -
Badulla 350.00 325.00 350.00 325.00 650.00 617.00 - - - -
Kurunegala 260.00 253.00 300.00 300.00 - - 60.00 57.00 - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha 250.00 250.00 350.00 310.00 - - 100.00 92.00 - -
Kalutara 250.00 250.00 300.00 300.00 - - - - - -
Galle 220.00 210.00 280.00 240.00 - - - - - -
Matara 230.00 210.00 350.00 294.00 - - 40.00 40.00 - -
Hambantota 230.00 223.00 - - - - - - - -
Monaragala 250.00 242.00 500.00 333.00 - - - - - -
National 350.00 247.31 500.00 308.17 650.00 617.00 100.00 50.86 4,500.00 4,500.00

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 2,520.00 2,520.00 - -
Matara - - - - 2,450.00 2,450.00 4,300.00 4,300.00
Hambantota - - - - - - 2,940.00 2,940.00
National - - - - 2,520.00 2,485.00 4,300.00 3,620.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture