අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :03.07.2018

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 625.00 585.00 600.00 553.00 1,100.00 1,022.00
Matale 650.00 626.00 - - 1,200.00 1,176.00
Nuwara_eliya 560.00 557.00 - - - -
Kegalle 650.00 628.00 - - 1,100.00 950.00
Ratnapura 570.00 542.00 - - - -
Badulla 600.00 595.00 570.00 570.00 1,100.00 1,033.00
Kurunegala 600.00 582.00 580.00 567.00 - -
Colombo 600.00 588.00 - - - -
Gampaha 575.00 560.00 - - - -
Kalutara 600.00 600.00 - - - -
Galle 550.00 525.00 - - - -
Matara 610.00 610.00 - - - -
Hambantota 600.00 580.00 - - - -
Monaragala 600.00 593.00 - - 1,050.00 1,025.00
National 650.00 580.79 600.00 563.33 1,200.00 1,041.20

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,250.00 1,181.00 82.00 77.00
Matale 1,200.00 1,158.00 90.00 75.00
Nuwara_eliya 1,120.00 1,106.00 75.00 70.00
Kegalle 1,200.00 1,166.00 80.00 73.00
Ratnapura 1,100.00 1,050.00 - -
Badulla 1,000.00 1,000.00 - -
Kurunegala 1,150.00 1,100.00 80.00 63.00
Colombo 1,100.00 1,025.00 - -
Gampaha 1,100.00 1,060.00 65.00 55.00
Kalutara 1,000.00 1,000.00 - -
Galle 1,100.00 1,050.00 - -
Matara 1,200.00 1,136.00 80.00 64.00
Hambantota 1,150.00 1,133.00 - -
Monaragala 1,000.00 1,000.00 - -
National 1,250.00 1,083.21 90.00 68.14

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 570.00 535.00 520.00 477.00 600.00 579.00
Matale 560.00 552.00 500.00 500.00 575.00 564.00
Nuwara_eliya 570.00 565.00 - - - -
Kegalle 575.00 568.00 500.00 500.00 - -
Ratnapura 530.00 507.00 - - - -
Badulla 540.00 510.00 480.00 455.00 - -
Kurunegala 570.00 563.00 550.00 540.00 - -
Colombo 500.00 483.00 - - - -
Gampaha 550.00 505.00 - - - -
Kalutara 470.00 463.00 - - - -
Galle 550.00 525.00 - - - -
Matara 520.00 496.00 - - - -
Hambantota 500.00 467.00 - - - -
Monaragala 500.00 500.00 - - - -
National 575.00 517.07 550.00 494.40 600.00 571.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 375.00 360.00 341.00 310.00 303.00 - -
Matale 450.00 422.00 400.00 383.00 370.00 362.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 350.00 316.00 250.00 250.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 300.00 300.00 280.00 280.00 - - - -
Kurunegala 350.00 335.00 300.00 295.00 240.00 220.00 200.00 187.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 300.00 240.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 383.00 390.00 373.00 370.00 357.00 - -
National 450.00 355.17 400.00 308.86 370.00 310.50 200.00 187.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 3,800.00 3,800.00 3,300.00 3,300.00 3,000.00 3,000.00 2,700.00 2,700.00 2,000.00 2,000.00
Matale 3,850.00 3,850.00 3,650.00 3,650.00 - - - - - -
Nuwara_eliya - - 2,800.00 2,800.00 2,400.00 2,400.00 2,100.00 2,100.00 1,400.00 1,400.00
Kegalle 3,000.00 2,750.00 2,500.00 2,250.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - 2,500.00 2,500.00 - - - - - -
Kurunegala 3,200.00 3,100.00 3,000.00 2,800.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 3,850.00 3,375.00 3,650.00 2,883.33 3,000.00 2,700.00 2,700.00 2,400.00 2,000.00 1,700.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 500.00 470.00 450.00 412.00 400.00 395.00 1,900.00 1,695.00 1,300.00 1,163.00
Matale 500.00 482.00 450.00 437.00 425.00 392.00 1,730.00 1,693.00 1,680.00 1,670.00
Nuwara_eliya 350.00 350.00 300.00 300.00 - - 1,400.00 1,400.00 1,100.00 1,100.00
Kegalle 500.00 450.00 400.00 383.00 - - 1,200.00 1,166.00 1,000.00 1,000.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 400.00 375.00 350.00 335.00 - - 1,600.00 1,350.00 1,500.00 1,150.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 600.00 600.00 - - - - 1,500.00 1,500.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 600.00 454.50 450.00 373.40 425.00 393.50 1,900.00 1,467.33 1,680.00 1,216.60

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,100.00 3,050.00 2,700.00 2,637.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,200.00 1,966.00 1,500.00 1,300.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,450.00 700.00 650.00
Colombo - - 2,850.00 2,850.00 2,750.00 2,750.00 2,450.00 2,450.00 - - - - 1,900.00 1,900.00 1,850.00 1,850.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,400.00 2,150.00 2,100.00 1,925.00 - - - - - - - - - - - - 1,800.00 1,650.00
Kalutara 3,000.00 2,935.00 2,800.00 2,767.00 2,600.00 2,567.00 2,400.00 2,370.00 2,300.00 2,267.00 2,000.00 1,933.00 1,500.00 1,483.00 1,200.00 1,167.00 - - - - - -
Galle 2,950.00 2,900.00 2,350.00 2,345.00 2,250.00 2,225.00 2,220.00 2,200.00 - - - - 1,960.00 1,940.00 1,950.00 1,920.00 - - - - - -
Matara 3,500.00 3,490.00 3,000.00 2,713.00 2,800.00 2,375.00 2,300.00 2,200.00 2,200.00 2,150.00 2,100.00 2,063.00 1,900.00 1,900.00 2,050.00 1,813.00 1,700.00 1,540.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,300.00 2,300.00 2,250.00 2,250.00 - - - - 2,000.00 1,990.00 1,900.00 1,900.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,425.00
National 3,500.00 3,093.75 3,000.00 2,662.40 2,800.00 2,394.50 2,450.00 2,232.50 2,300.00 2,208.50 2,100.00 1,998.00 2,000.00 1,842.60 2,050.00 1,730.00 1,700.00 1,540.00 2,200.00 1,708.00 1,800.00 1,256.25

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 2,000.00 1,500.00 3,000.00 2,500.00 1,200.00 600.00 400.00 200.00 150.00 50.00
Colombo - - - - 1,500.00 1,375.00 700.00 650.00 - -
Gampaha 5,500.00 3,500.00 5,500.00 3,500.00 1,500.00 1,300.00 1,200.00 1,000.00 - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 3,750.00 2,500.00 4,250.00 3,000.00 1,500.00 1,091.67 1,200.00 616.67 150.00 50.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 310.00 281.00 300.00 265.00
Matale 310.00 299.00 250.00 250.00
Nuwara_eliya 310.00 303.00 - -
Kegalle 300.00 300.00 300.00 275.00
Ratnapura 300.00 290.00 300.00 295.00
Badulla 270.00 261.00 300.00 287.00
Kurunegala 310.00 310.00 360.00 353.00
Colombo 300.00 280.00 325.00 313.00
Gampaha 300.00 300.00 450.00 360.00
Kalutara 290.00 287.00 400.00 400.00
Galle 300.00 300.00 - -
Matara 305.00 298.00 250.00 250.00
Hambantota 300.00 280.00 - -
Monaragala 270.00 270.00 - -
National 310.00 289.93 450.00 304.80

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 250.00 230.00 500.00 477.00 - - - 40.00 - -
Matale 260.00 259.00 500.00 456.00 - - 50.00 50.00 - -
Nuwara_eliya 210.00 206.00 410.00 403.00 - - - - - -
Kegalle 250.00 193.00 550.00 483.00 - - 70.00 60.00 - -
Ratnapura 150.00 150.00 450.00 425.00 - - 50.00 45.00 - -
Badulla 225.00 181.00 500.00 500.00 600.00 541.00 - - - -
Kurunegala 220.00 206.00 600.00 600.00 - - 60.00 55.00 - -
Colombo 225.00 208.00 - - - - - - - -
Gampaha 200.00 200.00 600.00 575.00 - - 100.00 100.00 - -
Kalutara 200.00 197.00 400.00 400.00 - - - - - -
Galle 160.00 155.00 350.00 350.00 - - - - - -
Matara 190.00 148.00 400.00 388.00 - - 40.00 40.00 - -
Hambantota 160.00 153.00 - - - - - - - -
Monaragala 220.00 215.00 350.00 275.00 - - - - - -
National 260.00 192.93 600.00 444.33 600.00 541.00 100.00 55.71 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - 2,900.00 2,900.00
Galle - - - - 2,590.00 2,590.00 - -
Matara - - - - 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Hambantota - - - - - - 3,300.00 2,967.00
National - - - - 2,590.00 2,545.00 3,300.00 2,789.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture