අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :04.09.2018

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 650.00 590.00 600.00 552.00 1,100.00 1,033.00
Matale 640.00 580.00 - - 1,150.00 1,102.00
Nuwara_eliya 610.00 600.00 - - - -
Kegalle 650.00 610.00 600.00 575.00 1,100.00 1,000.00
Ratnapura 630.00 625.00 - - - -
Badulla 625.00 598.00 550.00 475.00 1,050.00 1,025.00
Kurunegala 620.00 607.00 600.00 583.00 - -
Colombo 600.00 575.00 - - - -
Gampaha 620.00 605.00 - - - -
Kalutara 550.00 550.00 - - - -
Galle 600.00 600.00 - - - -
Matara 630.00 630.00 - - - -
Hambantota 650.00 637.00 - - - -
Monaragala 630.00 608.00 - - 1,100.00 1,082.00
National 650.00 598.64 600.00 546.25 1,150.00 1,048.40

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,200.00 1,112.00 90.00 76.00
Matale 1,150.00 1,130.00 81.00 78.00
Nuwara_eliya 1,100.00 1,095.00 70.00 65.00
Kegalle 1,100.00 1,100.00 80.00 71.00
Ratnapura 1,100.00 1,075.00 - -
Badulla 1,050.00 1,012.00 - -
Kurunegala 1,200.00 1,167.00 90.00 78.00
Colombo 1,100.00 1,025.00 - -
Gampaha 1,000.00 1,000.00 65.00 50.00
Kalutara 1,000.00 935.00 - -
Galle 1,050.00 1,025.00 - -
Matara 1,200.00 1,131.00 100.00 67.00
Hambantota 1,150.00 1,117.00 - -
Monaragala 1,100.00 1,063.00 - -
National 1,200.00 1,070.50 100.00 69.29

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 560.00 530.00 500.00 497.00 600.00 575.00
Matale 555.00 540.00 490.00 480.00 570.00 560.00
Nuwara_eliya 540.00 535.00 - - - -
Kegalle 550.00 550.00 500.00 500.00 - -
Ratnapura 510.00 500.00 - - - -
Badulla 525.00 497.00 500.00 450.00 - -
Kurunegala 580.00 552.00 550.00 523.00 - -
Colombo 520.00 506.00 - - - -
Gampaha 550.00 540.00 - - - -
Kalutara 500.00 493.00 - - - -
Galle 580.00 540.00 - - - -
Matara 550.00 488.00 - - - -
Hambantota 500.00 483.00 - - - -
Monaragala 530.00 500.00 - - - -
National 580.00 518.14 550.00 490.00 600.00 567.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 373.00 380.00 343.00 340.00 310.00 320.00 320.00
Matale 455.00 430.00 425.00 400.00 380.00 360.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 350.00 323.00 300.00 291.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 350.00 335.00 300.00 300.00 - - - -
Kurunegala 360.00 340.00 300.00 290.00 250.00 240.00 200.00 200.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - 300.00 235.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 400.00 390.00 390.00 370.00 360.00 325.00 300.00
National 455.00 366.83 425.00 335.67 380.00 301.00 325.00 273.33

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 3,800.00 3,800.00 3,400.00 3,400.00 3,000.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00 2,000.00 2,000.00
Matale 3,650.00 3,650.00 3,400.00 3,400.00 - - - - - -
Nuwara_eliya - - 2,800.00 2,800.00 2,500.00 2,500.00 2,200.00 2,200.00 1,700.00 1,700.00
Kegalle 3,500.00 3,000.00 3,000.00 2,500.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - 2,500.00 2,500.00 - - - - - -
Kurunegala 3,600.00 3,550.00 3,400.00 3,300.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 3,800.00 3,500.00 3,400.00 2,983.33 3,000.00 2,750.00 2,500.00 2,350.00 2,000.00 1,850.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 610.00 577.00 480.00 456.00 400.00 400.00 2,250.00 1,980.00 1,500.00 1,275.00
Matale 555.00 510.00 490.00 450.00 430.00 415.00 2,100.00 1,900.00 1,875.00 1,820.00
Nuwara_eliya 350.00 350.00 300.00 300.00 - - 1,400.00 1,400.00 1,200.00 1,200.00
Kegalle 550.00 516.00 500.00 466.00 - - 2,000.00 1,766.00 1,500.00 1,400.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 450.00 425.00 400.00 390.00 - - 1,400.00 1,250.00 1,200.00 1,050.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 600.00 600.00 - - - - 1,800.00 1,800.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 610.00 496.33 500.00 412.40 430.00 407.50 2,250.00 1,682.67 1,875.00 1,349.00

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,100.00 3,025.00 2,500.00 2,437.00 2,400.00 2,337.00 2,100.00 2,050.00 1,850.00 1,800.00 1,850.00 1,800.00 1,800.00 1,750.00 1,350.00 1,325.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,683.00 1,600.00 1,158.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,600.00 1,567.00 900.00 817.00
Colombo - - 2,800.00 2,800.00 2,300.00 2,300.00 2,250.00 2,250.00 - - - - 1,900.00 1,900.00 1,850.00 1,850.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,000.00 2,000.00 1,700.00 1,600.00 - - - - - - - - - - - - 1,400.00 1,100.00
Kalutara 3,400.00 3,367.00 3,000.00 2,967.00 2,800.00 2,767.00 2,600.00 2,566.00 2,300.00 2,266.00 2,000.00 1,967.00 1,800.00 1,766.00 1,200.00 1,167.00 - - - - - -
Galle 3,350.00 3,320.00 2,480.00 2,445.00 2,280.00 2,265.00 2,200.00 2,185.00 - - - - 2,000.00 1,980.00 1,980.00 1,960.00 - - - - - -
Matara 3,750.00 3,575.00 3,000.00 2,767.00 2,800.00 2,350.00 2,200.00 2,175.00 2,150.00 2,088.00 2,050.00 2,017.00 1,950.00 1,907.00 1,850.00 1,825.00 1,700.00 1,650.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,200.00 2,200.00 2,150.00 2,150.00 - - - - 1,900.00 1,900.00 1,850.00 1,850.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,300.00
National 3,750.00 3,321.75 3,000.00 2,683.20 2,800.00 2,317.00 2,600.00 2,139.43 2,300.00 2,051.33 2,050.00 1,928.00 2,000.00 1,867.17 1,980.00 1,662.83 1,700.00 1,650.00 2,000.00 1,625.00 1,600.00 1,093.75

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 5,000.00 2,000.00 6,500.00 2,500.00 3,500.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 300.00 200.00
Colombo - - - - 3,000.00 2,875.00 2,000.00 1,875.00 - -
Gampaha 5,000.00 4,500.00 6,000.00 5,000.00 3,000.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00 800.00 600.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 5,000.00 3,250.00 6,250.00 3,750.00 3,500.00 2,458.33 2,000.00 1,458.33 800.00 400.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 320.00 301.00 320.00 253.00
Matale 325.00 310.00 315.00 290.00
Nuwara_eliya 310.00 300.00 - -
Kegalle 320.00 315.00 350.00 325.00
Ratnapura 315.00 312.00 450.00 425.00
Badulla 300.00 275.00 450.00 387.00
Kurunegala 350.00 340.00 450.00 450.00
Colombo 305.00 289.00 500.00 475.00
Gampaha 320.00 315.00 500.00 500.00
Kalutara 300.00 300.00 400.00 400.00
Galle 320.00 315.00 - -
Matara 320.00 318.00 450.00 450.00
Hambantota 315.00 308.00 - -
Monaragala 300.00 300.00 - -
National 350.00 307.00 500.00 395.50

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 180.00 159.00 525.00 495.00 - - - 40.00 - -
Matale 175.00 160.00 550.00 545.00 - - 79.00 77.00 - -
Nuwara_eliya 175.00 170.00 400.00 395.00 - - - - - -
Kegalle 160.00 160.00 500.00 466.00 - - 60.00 53.00 - -
Ratnapura 170.00 155.00 460.00 455.00 - - 40.00 35.00 - -
Badulla 200.00 148.00 550.00 512.00 700.00 616.00 100.00 80.00 - -
Kurunegala 250.00 210.00 600.00 550.00 - - 120.00 107.00 - -
Colombo 130.00 122.00 - - - - - - - -
Gampaha 160.00 152.00 500.00 480.00 - - 100.00 75.00 - -
Kalutara 150.00 147.00 450.00 450.00 - - - - - -
Galle 160.00 150.00 - - - - - - - -
Matara 160.00 151.00 380.00 343.00 - - 30.00 30.00 - -
Hambantota 180.00 157.00 - - - - - - - -
Monaragala 200.00 188.00 500.00 475.00 - - - - - -
National 250.00 159.21 600.00 469.64 700.00 616.00 120.00 62.13 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - 3,000.00 2,900.00
Galle - - - - 2,660.00 2,660.00 - -
Matara - - - - 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Hambantota - - - - - - 3,300.00 3,167.00
National - - - - 2,660.00 2,580.00 3,300.00 2,855.67

Data collected and Web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture