අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :04.12.2018

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 700.00 644.00 630.00 598.00 1,100.00 1,044.00
Matale 700.00 660.00 - - 1,230.00 1,173.00
Nuwara_eliya 650.00 645.00 - - - -
Kegalle 620.00 620.00 - - 1,200.00 1,100.00
Ratnapura 640.00 635.00 620.00 620.00 - -
Badulla 650.00 636.00 600.00 533.00 1,050.00 1,025.00
Kurunegala 650.00 647.00 630.00 623.00 - -
Colombo 650.00 644.00 - - - -
Gampaha 650.00 620.00 - - - -
Kalutara 600.00 600.00 - - - -
Galle 620.00 620.00 - - - -
Matara 630.00 630.00 - - - -
Hambantota 660.00 653.00 - - - -
Monaragala 675.00 650.00 - - 1,100.00 1,080.00
National 700.00 635.43 630.00 593.50 1,230.00 1,084.40

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,200.00 1,113.00 85.00 76.00
Matale 1,200.00 1,160.00 80.00 77.00
Nuwara_eliya 1,100.00 1,100.00 70.00 65.00
Kegalle 1,200.00 1,133.00 80.00 73.00
Ratnapura 1,050.00 1,050.00 - -
Badulla 1,050.00 987.00 - -
Kurunegala 1,150.00 1,083.00 85.00 78.00
Colombo 1,100.00 1,050.00 - -
Gampaha 1,200.00 1,100.00 60.00 53.00
Kalutara 1,100.00 1,035.00 - -
Galle 1,000.00 1,000.00 - -
Matara 1,100.00 1,062.00 80.00 64.00
Hambantota 1,150.00 1,116.00 - -
Monaragala 1,000.00 1,000.00 - -
National 1,200.00 1,070.64 85.00 69.43

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 450.00 440.00 430.00 413.00 500.00 479.00
Matale 460.00 448.00 430.00 420.00 500.00 493.00
Nuwara_eliya 430.00 427.00 - - - -
Kegalle 450.00 436.00 400.00 400.00 - -
Ratnapura 450.00 437.00 - - - -
Badulla 450.00 412.00 350.00 333.00 - -
Kurunegala 450.00 427.00 400.00 400.00 - -
Colombo 450.00 433.00 - - - -
Gampaha 450.00 420.00 - - - -
Kalutara 450.00 435.00 - - - -
Galle 450.00 450.00 - - - -
Matara 500.00 447.00 - - - -
Hambantota 500.00 483.00 - - - -
Monaragala 435.00 425.00 - - - -
National 500.00 437.14 430.00 393.20 500.00 486.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 375.00 360.00 341.00 330.00 308.00 - -
Matale 410.00 401.00 380.00 373.00 370.00 359.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 450.00 400.00 400.00 350.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 400.00 350.00 350.00 300.00 - - - -
Kurunegala 350.00 335.00 300.00 295.00 240.00 232.00 210.00 203.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - 300.00 235.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 400.00 390.00 385.00 380.00 375.00 320.00 310.00
National 450.00 376.83 400.00 340.67 380.00 301.80 320.00 256.50

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 5,000.00 5,000.00 4,600.00 4,600.00 4,100.00 4,100.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 2,000.00
Matale 3,900.00 3,900.00 3,600.00 3,600.00 - - - - - -
Nuwara_eliya - - 2,700.00 2,700.00 2,300.00 2,300.00 2,000.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00
Kegalle - - 3,500.00 3,250.00 3,000.00 2,750.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - 2,500.00 2,500.00 - - - - - -
Kurunegala 4,000.00 3,900.00 3,500.00 3,500.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 5,000.00 4,266.67 4,600.00 3,358.33 4,100.00 3,050.00 3,000.00 2,500.00 2,000.00 1,750.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 550.00 509.00 470.00 453.00 400.00 375.00 3,000.00 2,623.00 2,000.00 1,444.00
Matale 550.00 542.00 500.00 482.00 430.00 407.00 2,500.00 2,470.00 1,950.00 1,950.00
Nuwara_eliya 500.00 500.00 450.00 450.00 - - 2,000.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00
Kegalle 550.00 500.00 500.00 450.00 - - 3,000.00 2,500.00 2,000.00 1,833.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 450.00 425.00 400.00 375.00 - - 2,900.00 2,700.00 2,500.00 2,250.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 300.00 300.00 - - - - 1,600.00 1,600.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 550.00 462.67 500.00 442.00 430.00 391.00 3,000.00 2,315.50 2,500.00 1,795.40

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,200.00 3,133.00 2,650.00 2,616.00 2,350.00 2,316.00 2,050.00 2,016.00 1,800.00 1,766.00 1,800.00 1,766.00 1,700.00 1,666.00 1,500.00 1,416.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,200.00 1,725.00 1,600.00 1,162.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,800.00 1,700.00 1,000.00 867.00
Colombo - - 2,600.00 2,600.00 2,500.00 2,500.00 2,250.00 2,250.00 - - - - 1,900.00 1,900.00 1,850.00 1,850.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,200.00 2,200.00 1,900.00 1,750.00 - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,400.00
Kalutara 3,200.00 3,167.00 2,900.00 2,865.00 2,600.00 2,567.00 2,300.00 2,270.00 2,100.00 2,067.00 2,000.00 1,960.00 1,600.00 1,565.00 1,200.00 1,160.00 - - - - - -
Galle 3,140.00 3,115.00 2,350.00 2,340.00 2,207.00 2,155.00 2,120.00 2,110.00 - - - - 1,980.00 1,965.00 1,930.00 1,890.00 - - - - - -
Matara 3,900.00 3,844.00 3,000.00 2,767.00 2,800.00 2,275.00 2,200.00 2,140.00 2,100.00 2,067.00 2,050.00 2,050.00 2,000.00 2,000.00 1,980.00 1,952.00 1,850.00 1,617.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,250.00 2,225.00 2,150.00 2,125.00 - - - - 2,000.00 1,975.00 1,950.00 1,925.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,325.00
National 3,900.00 3,314.75 3,000.00 2,637.60 2,800.00 2,319.71 2,300.00 2,094.43 2,100.00 1,966.67 2,050.00 1,925.33 2,000.00 1,845.17 1,980.00 1,698.83 1,850.00 1,617.00 2,200.00 1,712.50 1,600.00 1,188.50

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 3,500.00 3,000.00 8,000.00 4,000.00 3,000.00 1,500.00 1,200.00 600.00 600.00 200.00
Colombo - - - - 1,600.00 1,550.00 1,000.00 1,000.00 - -
Gampaha 6,000.00 2,500.00 5,000.00 2,500.00 2,000.00 1,600.00 1,000.00 800.00 - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 4,750.00 2,750.00 6,500.00 3,250.00 3,000.00 1,550.00 1,200.00 800.00 600.00 200.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 325.00 308.00 180.00 155.00
Matale 365.00 355.00 130.00 126.00
Nuwara_eliya 330.00 325.00 - -
Kegalle 320.00 313.00 150.00 150.00
Ratnapura 300.00 287.00 160.00 155.00
Badulla 300.00 285.00 250.00 200.00
Kurunegala 350.00 350.00 125.00 122.00
Colombo 300.00 288.00 100.00 100.00
Gampaha 380.00 345.00 150.00 125.00
Kalutara 320.00 317.00 200.00 200.00
Galle 320.00 320.00 - -
Matara 330.00 316.00 130.00 130.00
Hambantota 310.00 300.00 - -
Monaragala 320.00 300.00 - -
National 380.00 314.93 250.00 146.30

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 200.00 168.00 400.00 296.00 - - - 47.00 - -
Matale 180.00 155.00 - - - - 45.00 43.00 - -
Nuwara_eliya 170.00 167.00 210.00 203.00 - - - - - -
Kegalle 150.00 150.00 350.00 331.00 - - 80.00 75.00 - -
Ratnapura 160.00 155.00 300.00 290.00 - - 40.00 35.00 - -
Badulla 150.00 148.00 400.00 350.00 700.00 633.00 100.00 100.00 - -
Kurunegala 160.00 160.00 300.00 233.00 - - 70.00 63.00 - -
Colombo 160.00 150.00 - - - - - - - -
Gampaha 160.00 150.00 200.00 200.00 - - - - - -
Kalutara 160.00 153.00 300.00 200.00 - - 100.00 73.00 - -
Galle 130.00 125.00 - - - - - - - -
Matara 140.00 126.00 320.00 242.00 - - 40.00 40.00 - -
Hambantota 130.00 126.00 - - - - - - - -
Monaragala 170.00 140.00 350.00 250.00 - - - - - -
National 200.00 148.07 400.00 259.50 700.00 633.00 100.00 59.50 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 2,450.00 2,450.00 - -
Matara - - - - 2,400.00 2,400.00 2,500.00 2,500.00
Hambantota - - - - - - 3,300.00 3,166.00
National - - - - 2,450.00 2,425.00 3,300.00 2,833.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit,
Department of Export Agriculture