අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :06.03.2018

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy - - - - - -
Matale - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - -
Kegalle 650.00 636.00 - - 1,000.00 950.00
Ratnapura 650.00 650.00 630.00 622.00 - -
Badulla 650.00 639.00 600.00 583.00 1,050.00 1,008.00
Kurunegala 700.00 670.00 650.00 640.00 - -
Colombo 550.00 533.00 - - - -
Gampaha 640.00 612.00 - - - -
Kalutara 600.00 600.00 - - - -
Galle 650.00 630.00 - - - -
Matara 650.00 650.00 - - - -
Hambantota 660.00 653.00 - - - -
Monaragala 670.00 664.00 - - 1,300.00 1,220.00
National 700.00 629.64 650.00 615.00 1,300.00 1,059.33

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy - - - -
Matale - - - -
Nuwara_eliya - - - -
Kegalle 1,200.00 1,150.00 70.00 63.00
Ratnapura 1,150.00 1,100.00 - -
Badulla 1,100.00 983.00 - -
Kurunegala 1,150.00 1,083.00 80.00 72.00
Colombo 1,100.00 988.00 - -
Gampaha 1,100.00 1,060.00 65.00 55.00
Kalutara 1,000.00 1,000.00 - -
Galle 1,150.00 1,050.00 - -
Matara 1,200.00 1,164.00 100.00 70.00
Hambantota 1,150.00 1,150.00 - -
Monaragala 1,050.00 1,016.00 - -
National 1,200.00 1,067.64 100.00 65.00

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy - - - - - -
Matale - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - -
Kegalle 570.00 525.00 500.00 483.00 - -
Ratnapura 500.00 485.00 - - - -
Badulla 520.00 470.00 450.00 433.00 - -
Kurunegala 560.00 550.00 540.00 530.00 - -
Colombo 500.00 475.00 - - - -
Gampaha 550.00 515.00 - - - -
Kalutara 500.00 485.00 - - - -
Galle 540.00 495.00 - - - -
Matara 500.00 468.00 - - - -
Hambantota 480.00 460.00 - - - -
Monaragala 500.00 492.00 - - - -
National 570.00 492.73 540.00 482.00 - -

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy - - - - - - - -
Matale - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 375.00 325.00 300.00 266.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 400.00 370.00 350.00 325.00 - - - -
Kurunegala 350.00 335.00 280.00 275.00 250.00 250.00 200.00 197.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - 250.00 230.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 390.00 390.00 378.00 380.00 360.00 - -
National 400.00 355.00 390.00 311.00 380.00 280.00 200.00 197.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle 4,000.00 3,750.00 3,500.00 3,250.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - 2,500.00 2,500.00 - - - - - -
Kurunegala 3,500.00 3,500.00 3,250.00 3,225.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 4,000.00 3,625.00 3,500.00 2,991.67 - - - - - -

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle 350.00 333.00 300.00 283.00 - - 1,500.00 1,233.00 1,000.00 966.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 400.00 383.00 350.00 327.00 - - 1,500.00 1,300.00 1,000.00 933.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 600.00 600.00 - - - - 1,800.00 1,800.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 600.00 438.67 350.00 305.00 - - 1,800.00 1,444.33 1,000.00 949.50

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 2,950.00 2,883.00 2,500.00 2,450.00 2,350.00 2,316.00 2,200.00 2,150.00 1,900.00 1,850.00 1,900.00 1,850.00 1,800.00 1,733.00 1,350.00 1,300.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,300.00 1,691.00 1,700.00 1,250.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,400.00 900.00 867.00
Colombo - - 2,600.00 2,600.00 2,500.00 2,500.00 2,300.00 2,300.00 - - - - 1,800.00 1,800.00 1,750.00 1,750.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,100.00 2,100.00 1,800.00 1,650.00 - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,475.00
Kalutara 3,000.00 2,985.00 2,800.00 2,767.00 2,600.00 2,567.00 2,400.00 2,370.00 2,300.00 2,267.00 2,000.00 1,933.00 1,500.00 1,483.00 1,200.00 1,167.00 - - - - - -
Galle 2,880.00 2,865.00 2,450.00 2,430.00 2,350.00 2,343.00 2,300.00 2,285.00 - - - - 2,060.00 2,053.00 2,040.00 2,033.00 - - - - - -
Matara 3,600.00 3,550.00 3,000.00 2,933.00 2,800.00 2,600.00 2,300.00 2,272.00 2,250.00 2,188.00 2,200.00 2,150.00 2,100.00 2,074.00 2,050.00 2,022.00 1,900.00 1,775.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,300.00 2,290.00 2,250.00 2,250.00 - - - - 2,050.00 2,050.00 2,000.00 2,000.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,600.00 1,316.00
National 3,600.00 3,070.75 3,000.00 2,636.00 2,800.00 2,388.00 2,400.00 2,182.43 2,300.00 2,101.67 2,200.00 1,977.67 2,100.00 1,865.50 2,050.00 1,712.00 1,900.00 1,775.00 2,300.00 1,545.50 1,700.00 1,227.00

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 3,500.00 2,000.00 4,000.00 2,000.00 2,500.00 1,500.00 1,000.00 500.00 300.00 150.00
Colombo - - - - 2,000.00 2,000.00 1,250.00 1,125.00 - -
Gampaha 5,000.00 3,000.00 5,000.00 3,000.00 2,800.00 2,000.00 1,400.00 1,200.00 300.00 300.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 4,250.00 2,500.00 4,500.00 2,500.00 2,800.00 1,833.33 1,400.00 941.67 300.00 225.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy - - - -
Matale - - - -
Nuwara_eliya - - - -
Kegalle 315.00 305.00 200.00 183.00
Ratnapura 290.00 286.00 180.00 175.00
Badulla 280.00 261.00 200.00 167.00
Kurunegala 330.00 326.00 200.00 192.00
Colombo 300.00 288.00 250.00 240.00
Gampaha 320.00 305.00 300.00 250.00
Kalutara 290.00 287.00 250.00 250.00
Galle 275.00 270.00 - -
Matara 290.00 278.00 160.00 160.00
Hambantota 290.00 283.00 - -
Monaragala 300.00 274.00 - -
National 330.00 287.55 300.00 202.13

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle 240.00 233.00 250.00 200.00 - - 50.00 48.00 - -
Ratnapura 250.00 246.00 240.00 230.00 - - 40.00 35.00 - -
Badulla 300.00 260.00 300.00 262.00 750.00 641.00 - - - -
Kurunegala 280.00 263.00 250.00 250.00 - - 50.00 47.00 - -
Colombo 250.00 236.00 - - - - - - - -
Gampaha 300.00 265.00 320.00 270.00 - - 70.00 60.00 - -
Kalutara 250.00 245.00 200.00 200.00 - - - - - -
Galle 220.00 210.00 250.00 225.00 - - - - - -
Matara 220.00 208.00 250.00 213.00 - - 40.00 40.00 - -
Hambantota 230.00 227.00 - - - - - - - -
Monaragala 280.00 258.00 250.00 233.00 - - - - - -
National 300.00 241.00 320.00 231.44 750.00 641.00 70.00 46.00 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - 2,500.00 2,300.00
Galle - - - - 2,590.00 2,590.00 - -
Matara - - - - 2,550.00 2,550.00 3,000.00 3,000.00
Hambantota - - - - - - 2,650.00 2,650.00
National - - - - 2,590.00 2,570.00 3,000.00 2,650.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit, DEA
Department of Export Agriculture