අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :07.08.2018

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 550.00 537.00 525.00 483.00 1,100.00 1,000.00
Matale 550.00 548.00 - - 1,100.00 1,025.00
Nuwara_eliya 515.00 513.00 - - - -
Kegalle 560.00 545.00 - - 1,000.00 833.00
Ratnapura 540.00 537.00 - - - -
Badulla 550.00 511.00 480.00 390.00 1,000.00 983.00
Kurunegala 540.00 527.00 500.00 500.00 - -
Colombo 550.00 525.00 - - - -
Gampaha 550.00 550.00 - - - -
Kalutara 500.00 485.00 - - - -
Galle 530.00 515.00 - - - -
Matara 580.00 580.00 - - - -
Hambantota 550.00 533.00 - - - -
Monaragala 525.00 525.00 - - 1,050.00 1,033.00
National 580.00 528.43 525.00 457.67 1,100.00 974.80

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,250.00 1,122.00 90.00 74.00
Matale 1,150.00 1,133.00 80.00 78.00
Nuwara_eliya 1,070.00 1,065.00 75.00 70.00
Kegalle 1,150.00 1,150.00 80.00 73.00
Ratnapura 1,000.00 975.00 - -
Badulla 1,000.00 975.00 - -
Kurunegala 1,200.00 1,117.00 80.00 73.00
Colombo 1,100.00 1,050.00 - -
Gampaha 1,200.00 1,110.00 75.00 62.00
Kalutara 1,000.00 935.00 - -
Galle 1,100.00 1,050.00 - -
Matara 1,150.00 1,125.00 80.00 58.00
Hambantota 1,150.00 1,116.00 - -
Monaragala 1,000.00 1,000.00 - -
National 1,250.00 1,065.93 90.00 69.71

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 550.00 532.00 520.00 500.00 600.00 563.00
Matale 550.00 544.00 500.00 496.00 575.00 565.00
Nuwara_eliya 550.00 547.00 - - - -
Kegalle 560.00 553.00 500.00 500.00 - -
Ratnapura 510.00 495.00 - - - -
Badulla 550.00 516.00 450.00 450.00 - -
Kurunegala 560.00 543.00 540.00 520.00 - -
Colombo 525.00 508.00 - - - -
Gampaha 575.00 545.00 - - - -
Kalutara 500.00 487.00 - - - -
Galle 550.00 525.00 - - - -
Matara 550.00 500.00 - - - -
Hambantota 500.00 483.00 - - - -
Monaragala 480.00 480.00 - - - -
National 575.00 518.43 540.00 493.20 600.00 564.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 368.00 360.00 341.00 300.00 300.00 - -
Matale 400.00 400.00 380.00 374.00 350.00 345.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 350.00 323.00 300.00 283.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - -
Kurunegala 360.00 340.00 300.00 295.00 250.00 235.00 210.00 203.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - 250.00 210.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 400.00 380.00 375.00 370.00 360.00 300.00 300.00
National 400.00 366.20 380.00 333.60 370.00 290.00 300.00 251.50

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 3,800.00 3,800.00 3,400.00 3,400.00 3,200.00 3,200.00 3,000.00 3,000.00 2,600.00 2,600.00
Matale 3,800.00 3,800.00 3,600.00 3,600.00 - - - - - -
Nuwara_eliya - - 2,800.00 2,800.00 2,400.00 2,400.00 2,100.00 2,100.00 1,600.00 1,600.00
Kegalle 3,500.00 3,166.00 3,000.00 2,833.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - 2,000.00 2,000.00 - - - - - -
Kurunegala - - 3,000.00 3,000.00 2,850.00 2,825.00 - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 3,800.00 3,588.67 3,600.00 2,938.83 3,200.00 2,808.33 3,000.00 2,550.00 2,600.00 2,100.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 550.00 510.00 490.00 450.00 400.00 390.00 2,000.00 1,790.00 1,300.00 1,188.00
Matale 500.00 472.00 450.00 425.00 425.00 388.00 2,000.00 1,808.00 1,650.00 1,633.00
Nuwara_eliya 350.00 350.00 300.00 300.00 - - 1,400.00 1,400.00 1,200.00 1,200.00
Kegalle 550.00 500.00 500.00 450.00 - - 1,700.00 1,433.00 1,000.00 1,000.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 450.00 425.00 380.00 365.00 - - 1,750.00 1,625.00 1,500.00 1,300.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 600.00 600.00 - - - - 1,600.00 1,600.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 600.00 476.17 500.00 398.00 425.00 389.00 2,000.00 1,609.33 1,650.00 1,264.20

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,100.00 3,025.00 2,700.00 2,662.00 2,450.00 2,425.00 2,250.00 2,200.00 1,800.00 1,762.00 1,800.00 1,762.00 1,650.00 1,625.00 1,450.00 1,400.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,675.00 1,500.00 1,216.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,800.00 1,633.00 1,000.00 867.00
Colombo - - 2,900.00 2,900.00 2,700.00 2,700.00 2,400.00 2,400.00 - - - - 2,000.00 2,000.00 1,900.00 1,900.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,000.00 2,000.00 1,800.00 1,700.00 - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,475.00
Kalutara 2,800.00 2,767.00 2,500.00 2,467.00 2,300.00 2,266.00 2,100.00 2,067.00 2,000.00 1,967.00 1,700.00 1,666.00 1,200.00 1,166.00 1,100.00 1,067.00 - - - - - -
Galle 3,300.00 3,000.00 2,650.00 2,550.00 2,160.00 2,125.00 2,120.00 2,080.00 - - - - 1,900.00 1,880.00 1,860.00 1,840.00 - - - - - -
Matara 3,500.00 3,467.00 3,000.00 3,000.00 2,500.00 2,333.00 2,200.00 2,180.00 2,150.00 2,100.00 2,100.00 2,050.00 2,000.00 1,900.00 1,900.00 1,850.00 1,800.00 1,633.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,200.00 2,200.00 2,150.00 2,125.00 - - - - 1,900.00 1,900.00 1,850.00 1,850.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,366.00
National 3,500.00 3,064.75 3,000.00 2,715.80 2,700.00 2,292.71 2,400.00 2,107.43 2,150.00 1,943.00 2,100.00 1,826.00 2,000.00 1,745.17 1,900.00 1,651.17 1,800.00 1,633.00 2,000.00 1,654.00 1,500.00 1,231.00

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 5,000.00 2,000.00 4,000.00 2,000.00 2,500.00 1,500.00 1,000.00 500.00 200.00 100.00
Colombo - - - - 2,500.00 2,375.00 1,500.00 1,450.00 - -
Gampaha 5,000.00 3,000.00 5,000.00 3,000.00 2,300.00 2,000.00 1,800.00 1,500.00 600.00 600.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 5,000.00 2,500.00 4,500.00 2,500.00 2,500.00 1,958.33 1,800.00 1,150.00 600.00 350.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 315.00 294.00 320.00 255.00
Matale 300.00 290.00 320.00 312.00
Nuwara_eliya 300.00 297.00 - -
Kegalle 310.00 306.00 300.00 275.00
Ratnapura 300.00 295.00 350.00 340.00
Badulla 280.00 271.00 350.00 325.00
Kurunegala 315.00 312.00 367.00 350.00
Colombo 290.00 275.00 450.00 425.00
Gampaha 325.00 315.00 500.00 450.00
Kalutara 300.00 293.00 400.00 400.00
Galle 300.00 300.00 - -
Matara 310.00 300.00 360.00 360.00
Hambantota 300.00 300.00 - -
Monaragala 290.00 283.00 - -
National 325.00 295.07 500.00 349.20

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 175.00 151.00 550.00 496.00 - - - 40.00 - -
Matale 150.00 146.00 500.00 500.00 - - 75.00 60.00 - -
Nuwara_eliya 140.00 136.00 410.00 403.00 - - - - - -
Kegalle 150.00 150.00 500.00 466.00 - - 75.00 62.00 - -
Ratnapura 140.00 130.00 480.00 465.00 - - 40.00 35.00 - -
Badulla 250.00 237.00 550.00 537.00 750.00 641.00 75.00 62.00 - -
Kurunegala 160.00 150.00 600.00 583.00 - - 80.00 77.00 - -
Colombo 150.00 131.00 - - - - - - - -
Gampaha 160.00 147.00 600.00 585.00 - - 100.00 78.00 - -
Kalutara 175.00 172.00 500.00 500.00 - - - - - -
Galle 120.00 110.00 300.00 300.00 - - - - - -
Matara 130.00 123.00 425.00 363.00 - - 30.00 30.00 - -
Hambantota 140.00 133.00 - - - - - - - -
Monaragala 125.00 121.00 500.00 475.00 - - - - - -
National 250.00 145.50 600.00 472.75 750.00 641.00 100.00 55.50 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - 3,000.00 2,950.00
Galle - - - - 2,590.00 2,590.00 - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - 3,300.00 2,933.00
National - - - - 2,590.00 2,590.00 3,300.00 2,941.50

Data collected and Web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture