අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :08.05.2018

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 670.00 642.00 650.00 620.00 1,200.00 1,033.00
Matale 660.00 650.00 - - 1,250.00 1,232.00
Nuwara_eliya 620.00 618.00 - - - -
Kegalle 650.00 630.00 - - 1,000.00 950.00
Ratnapura 640.00 630.00 - - - -
Badulla 650.00 642.00 600.00 566.00 1,100.00 1,083.00
Kurunegala 650.00 640.00 635.00 620.00 - -
Colombo 650.00 613.00 - - - -
Gampaha 650.00 630.00 - - - -
Kalutara 600.00 600.00 - - - -
Galle 630.00 615.00 - - - -
Matara 675.00 675.00 - - - -
Hambantota 650.00 617.00 - - - -
Monaragala 650.00 648.00 - - 1,200.00 1,170.00
National 675.00 629.71 650.00 602.00 1,250.00 1,093.60

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,250.00 1,170.00 90.00 76.00
Matale 1,150.00 1,117.00 80.00 70.00
Nuwara_eliya 1,110.00 1,103.00 75.00 73.00
Kegalle 1,200.00 1,108.00 70.00 65.00
Ratnapura 1,150.00 1,125.00 - -
Badulla 1,100.00 979.00 - -
Kurunegala 1,150.00 1,083.00 70.00 65.00
Colombo 1,000.00 1,000.00 - -
Gampaha 1,250.00 1,110.00 75.00 65.00
Kalutara 1,000.00 1,000.00 - -
Galle 1,000.00 1,000.00 - -
Matara 1,150.00 1,133.00 100.00 62.00
Hambantota 1,100.00 1,067.00 - -
Monaragala 1,150.00 1,083.00 - -
National 1,250.00 1,077.00 100.00 68.00

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 580.00 555.00 560.00 519.00 630.00 614.00
Matale 550.00 536.00 530.00 530.00 570.00 562.00
Nuwara_eliya 555.00 548.00 - - - -
Kegalle 575.00 565.00 500.00 500.00 - -
Ratnapura 500.00 490.00 - - - -
Badulla 540.00 513.00 450.00 450.00 - -
Kurunegala 570.00 557.00 550.00 538.00 - -
Colombo 500.00 483.00 - - - -
Gampaha 600.00 560.00 - - - -
Kalutara 500.00 480.00 - - - -
Galle 550.00 525.00 - - - -
Matara 500.00 478.00 - - - -
Hambantota 500.00 467.00 - - - -
Monaragala 500.00 493.00 - - - -
National 600.00 517.86 560.00 507.40 630.00 588.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 375.00 350.00 315.00 300.00 297.00 - -
Matale 450.00 427.00 405.00 388.00 370.00 347.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 350.00 316.00 325.00 275.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 400.00 346.00 350.00 293.00 - - - -
Kurunegala 370.00 355.00 320.00 310.00 260.00 253.00 200.00 197.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha 350.00 350.00 250.00 225.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 400.00 390.00 380.00 380.00 360.00 - -
National 450.00 367.00 405.00 312.29 380.00 314.25 200.00 197.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 4,000.00 4,000.00 3,500.00 3,500.00 3,100.00 3,100.00 2,500.00 2,500.00 2,000.00 2,000.00
Matale 3,600.00 3,600.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - 2,700.00 2,700.00 2,400.00 2,400.00 2,300.00 2,300.00 1,400.00 1,400.00
Kegalle 3,500.00 3,250.00 2,500.00 2,250.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - 2,500.00 2,500.00 - - - - - -
Kurunegala 3,500.00 3,350.00 3,100.00 3,050.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 4,000.00 3,550.00 3,500.00 2,800.00 3,100.00 2,750.00 2,500.00 2,400.00 2,000.00 1,700.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 550.00 473.00 475.00 417.00 400.00 375.00 1,700.00 1,572.00 1,250.00 1,137.00
Matale 450.00 427.00 430.00 403.00 400.00 372.00 1,700.00 1,621.00 1,350.00 1,293.00
Nuwara_eliya 350.00 350.00 300.00 300.00 - - 1,100.00 1,100.00 900.00 900.00
Kegalle 500.00 475.00 400.00 387.00 - - 1,500.00 1,350.00 1,000.00 1,000.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 400.00 375.00 320.00 310.00 - - 1,200.00 1,100.00 1,000.00 900.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 600.00 600.00 - - - - 1,500.00 1,500.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 600.00 450.00 475.00 363.40 400.00 373.50 1,700.00 1,373.83 1,350.00 1,046.00

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 2,950.00 2,916.00 2,450.00 2,416.00 2,350.00 2,333.00 2,150.00 2,116.00 1,750.00 1,716.00 1,750.00 1,716.00 1,800.00 1,750.00 1,650.00 1,616.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,650.00 1,500.00 1,183.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,233.00 800.00 700.00
Colombo - - 2,800.00 2,800.00 2,700.00 2,700.00 2,450.00 2,450.00 - - - - 2,000.00 2,000.00 1,900.00 1,900.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,200.00 2,200.00 2,000.00 1,860.00 - - - - - - - - - - - - 1,800.00 1,600.00
Kalutara 3,100.00 3,067.00 2,900.00 2,883.00 2,800.00 2,783.00 2,500.00 2,467.00 2,350.00 2,333.00 2,200.00 2,133.00 1,800.00 1,733.00 1,300.00 1,267.00 - - - - - -
Galle 3,500.00 3,360.00 2,380.00 2,360.00 2,340.00 2,315.00 2,275.00 2,260.00 - - - - 2,100.00 2,055.00 2,000.00 1,970.00 - - - - - -
Matara 3,900.00 3,750.00 3,000.00 2,800.00 2,500.00 2,383.00 2,300.00 2,275.00 2,250.00 2,175.00 2,150.00 2,125.00 2,100.00 2,067.00 2,050.00 1,992.00 1,900.00 1,813.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,300.00 2,275.00 2,270.00 2,235.00 - - - - 2,000.00 2,000.00 1,950.00 1,925.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,200.00
National 3,900.00 3,273.25 3,000.00 2,651.80 2,800.00 2,427.00 2,500.00 2,237.57 2,350.00 2,074.67 2,200.00 1,991.33 2,100.00 1,934.17 2,050.00 1,778.33 1,900.00 1,813.00 2,000.00 1,441.50 1,800.00 1,170.75

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 5,000.00 2,000.00 5,000.00 2,000.00 2,000.00 1,200.00 800.00 400.00 300.00 150.00
Colombo - - - - 1,500.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00 300.00 300.00
Gampaha 5,000.00 3,500.00 4,000.00 3,000.00 2,500.00 2,000.00 800.00 600.00 200.00 200.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 5,000.00 2,750.00 4,500.00 2,500.00 2,500.00 1,566.67 1,000.00 666.67 300.00 216.67

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 300.00 270.00 270.00 247.00
Matale 330.00 289.00 300.00 227.00
Nuwara_eliya 290.00 283.00 - -
Kegalle 300.00 286.00 350.00 325.00
Ratnapura 280.00 276.00 300.00 291.00
Badulla 300.00 275.00 300.00 288.00
Kurunegala 300.00 297.00 320.00 306.00
Colombo 280.00 266.00 350.00 350.00
Gampaha 320.00 310.00 450.00 370.00
Kalutara 265.00 262.00 400.00 400.00
Galle 280.00 280.00 - -
Matara 290.00 284.00 300.00 300.00
Hambantota 280.00 260.00 - -
Monaragala 260.00 250.00 - -
National 330.00 277.71 450.00 310.40

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 260.00 236.00 450.00 386.00 - - - 40.00 - -
Matale 250.00 240.00 450.00 420.00 - - 65.00 56.00 - -
Nuwara_eliya 260.00 253.00 410.00 403.00 - - - - - -
Kegalle 250.00 242.00 500.00 500.00 - - 50.00 45.00 - -
Ratnapura 240.00 236.00 350.00 325.00 - - 40.00 35.00 - -
Badulla 300.00 295.00 400.00 350.00 600.00 550.00 60.00 55.00 - -
Kurunegala 250.00 237.00 450.00 442.00 - - 70.00 60.00 - -
Colombo 250.00 225.00 - - - - - - - -
Gampaha 280.00 235.00 500.00 430.00 - - 60.00 50.00 - -
Kalutara 240.00 233.00 300.00 300.00 - - - - - -
Galle 200.00 200.00 350.00 350.00 - - - - - -
Matara 250.00 205.00 400.00 343.00 - - 40.00 40.00 - -
Hambantota 200.00 193.00 - - - - - - - -
Monaragala 300.00 260.00 250.00 250.00 - - - - - -
National 300.00 235.00 500.00 374.92 600.00 550.00 70.00 47.63 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 2,590.00 2,590.00 - -
Matara - - - - 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Hambantota - - - - - - 2,500.00 2,500.00
National - - - - 2,590.00 2,545.00 2,500.00 2,500.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture