අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :09.10.2018

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 625.00 600.00 600.00 570.00 1,200.00 1,011.00
Matale 620.00 611.00 600.00 600.00 1,150.00 1,099.00
Nuwara_eliya 580.00 578.00 - - - -
Kegalle 600.00 591.00 - - 1,100.00 1,000.00
Ratnapura 600.00 590.00 - - - -
Badulla 625.00 599.00 530.00 530.00 1,050.00 1,000.00
Kurunegala 650.00 633.00 625.00 620.00 - -
Colombo 650.00 631.00 - - - -
Gampaha 650.00 632.00 - - - -
Kalutara 600.00 600.00 - - - -
Galle 600.00 600.00 - - - -
Matara 620.00 620.00 - - - -
Hambantota 600.00 600.00 - - - -
Monaragala 600.00 600.00 - - 1,060.00 1,042.00
National 650.00 605.00 625.00 580.00 1,200.00 1,030.40

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,100.00 1,025.00 80.00 73.00
Matale 1,150.00 1,099.00 80.00 74.00
Nuwara_eliya 1,075.00 1,067.00 70.00 68.00
Kegalle 1,100.00 1,066.00 80.00 75.00
Ratnapura 1,100.00 1,075.00 - -
Badulla 1,100.00 1,000.00 - -
Kurunegala 1,200.00 1,167.00 100.00 88.00
Colombo 1,100.00 1,050.00 - -
Gampaha 1,200.00 1,120.00 100.00 68.00
Kalutara 1,000.00 935.00 - -
Galle 1,000.00 1,000.00 - -
Matara 1,150.00 1,113.00 80.00 64.00
Hambantota 1,100.00 1,100.00 - -
Monaragala 1,000.00 1,000.00 - -
National 1,200.00 1,058.36 100.00 72.86

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 550.00 509.00 510.00 490.00 600.00 558.00
Matale 550.00 529.00 525.00 523.00 560.00 555.00
Nuwara_eliya 530.00 525.00 - - - -
Kegalle 550.00 523.00 500.00 491.00 - -
Ratnapura 510.00 504.00 - - - -
Badulla 500.00 483.00 450.00 441.00 - -
Kurunegala 520.00 507.00 500.00 493.00 - -
Colombo 525.00 515.00 - - - -
Gampaha 650.00 550.00 - - - -
Kalutara 500.00 500.00 - - - -
Galle 540.00 520.00 - - - -
Matara 525.00 496.00 - - - -
Hambantota 500.00 483.00 - - - -
Monaragala 500.00 500.00 - - - -
National 650.00 510.29 525.00 487.60 600.00 556.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 379.00 370.00 342.00 340.00 305.00 - -
Matale 450.00 428.00 410.00 388.00 360.00 347.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 375.00 338.00 350.00 338.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 320.00 320.00 - - - - - -
Kurunegala 360.00 340.00 300.00 290.00 250.00 240.00 210.00 203.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - 250.00 230.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 400.00 380.00 370.00 360.00 350.00 325.00 310.00
National 450.00 367.50 410.00 345.60 360.00 294.40 325.00 256.50

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 4,000.00 4,000.00 3,600.00 3,600.00 3,400.00 3,400.00 3,000.00 3,000.00 2,800.00 2,800.00
Matale 4,000.00 4,000.00 3,500.00 3,500.00 - - - - - -
Nuwara_eliya - - 2,800.00 2,800.00 2,500.00 2,500.00 2,100.00 2,100.00 1,700.00 1,700.00
Kegalle 3,500.00 3,250.00 3,000.00 2,870.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - 2,500.00 2,500.00 - - - - - -
Kurunegala 3,600.00 3,500.00 3,200.00 3,200.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 4,000.00 3,687.50 3,600.00 3,078.33 3,400.00 2,950.00 3,000.00 2,550.00 2,800.00 2,250.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 550.00 520.00 510.00 473.00 420.00 396.00 2,300.00 2,130.00 1,500.00 1,213.00
Matale 550.00 541.00 510.00 489.00 450.00 425.00 2,200.00 2,174.00 1,900.00 1,808.00
Nuwara_eliya 500.00 500.00 400.00 400.00 - - 2,000.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00
Kegalle 550.00 525.00 500.00 475.00 - - 2,000.00 1,850.00 1,500.00 1,500.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 500.00 475.00 440.00 420.00 - - 1,900.00 1,700.00 1,850.00 1,623.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 400.00 400.00 - - - - 1,400.00 1,400.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 550.00 493.50 510.00 451.40 450.00 410.50 2,300.00 1,875.67 1,900.00 1,528.80

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,200.00 3,175.00 2,800.00 2,700.00 2,450.00 2,425.00 2,100.00 2,000.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,650.00 1,587.00 1,300.00 1,300.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,550.00 1,400.00 1,117.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,800.00 1,733.00 1,000.00 833.00
Colombo - - 2,850.00 2,850.00 2,500.00 2,500.00 2,300.00 2,300.00 - - - - 1,900.00 1,900.00 1,850.00 1,850.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,000.00 2,000.00 1,700.00 1,600.00 - - - - - - - - - - - - 1,400.00 1,300.00
Kalutara 3,200.00 3,167.00 2,900.00 2,867.00 2,600.00 2,567.00 2,300.00 2,265.00 2,100.00 2,065.00 2,000.00 1,960.00 1,600.00 1,565.00 1,200.00 1,167.00 - - - - - -
Galle 3,140.00 3,060.00 2,340.00 2,315.00 2,140.00 2,115.00 2,080.00 2,065.00 - - - - 1,920.00 1,900.00 1,860.00 1,850.00 - - - - - -
Matara 3,800.00 3,700.00 3,000.00 2,833.00 2,500.00 2,258.00 2,200.00 2,125.00 2,150.00 2,063.00 2,100.00 2,025.00 2,000.00 1,934.00 1,900.00 1,819.00 1,750.00 1,680.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,150.00 2,125.00 2,050.00 2,025.00 - - - - 1,900.00 1,850.00 1,800.00 1,750.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,200.00 1,120.00
National 3,800.00 3,275.50 3,000.00 2,713.00 2,600.00 2,284.29 2,300.00 2,054.29 2,150.00 1,942.67 2,100.00 1,895.00 2,000.00 1,789.33 1,900.00 1,622.67 1,750.00 1,680.00 2,000.00 1,641.50 1,400.00 1,092.50

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 5,500.00 3,000.00 6,000.00 4,000.00 4,000.00 2,000.00 1,000.00 800.00 400.00 200.00
Colombo - - - - 3,500.00 3,250.00 1,500.00 1,500.00 - -
Gampaha 6,500.00 4,000.00 6,000.00 4,500.00 3,000.00 2,500.00 2,200.00 2,000.00 900.00 500.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 6,000.00 3,500.00 6,000.00 4,250.00 4,000.00 2,583.33 2,200.00 1,433.33 900.00 350.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 370.00 348.00 350.00 333.00
Matale 370.00 359.00 400.00 370.00
Nuwara_eliya 360.00 357.00 - -
Kegalle 380.00 371.00 400.00 400.00
Ratnapura 350.00 347.00 500.00 467.00
Badulla 340.00 294.00 400.00 337.00
Kurunegala 380.00 377.00 400.00 383.00
Colombo 360.00 325.00 500.00 490.00
Gampaha 400.00 390.00 450.00 390.00
Kalutara 370.00 367.00 400.00 400.00
Galle 350.00 325.00 - -
Matara 380.00 336.00 410.00 410.00
Hambantota 330.00 326.00 - -
Monaragala 370.00 354.00 - -
National 400.00 348.29 500.00 398.00

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 180.00 165.00 500.00 412.00 - - - 53.00 5,500.00 5,500.00
Matale 180.00 175.00 450.00 425.00 - - 70.00 59.00 - -
Nuwara_eliya 170.00 168.00 320.00 310.00 - - - - - -
Kegalle 165.00 160.00 450.00 425.00 - - 75.00 67.00 - -
Ratnapura 165.00 157.00 350.00 325.00 - - 40.00 35.00 - -
Badulla 180.00 146.00 500.00 450.00 750.00 641.00 60.00 60.00 - -
Kurunegala 180.00 180.00 250.00 217.00 - - 100.00 87.00 - -
Colombo 160.00 150.00 - - - - - - - -
Gampaha 200.00 170.00 400.00 375.00 - - 100.00 75.00 - -
Kalutara 160.00 153.00 350.00 350.00 - - - - - -
Galle 120.00 120.00 - - - - - - - -
Matara 140.00 129.00 350.00 344.00 - - 40.00 40.00 - -
Hambantota 140.00 140.00 - - - - - - - -
Monaragala 140.00 136.00 350.00 300.00 - - - - - -
National 200.00 153.50 500.00 357.55 750.00 641.00 100.00 59.50 5,500.00 5,500.00

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - 2,900.00 2,850.00
Galle - - - - 2,590.00 2,590.00 - -
Matara - - - - 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Hambantota - - - - - - 3,300.00 3,166.00
National - - - - 2,590.00 2,545.00 3,300.00 2,838.67

Data collected and Web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture