අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :10.07.2018

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 600.00 559.00 560.00 527.00 1,200.00 1,050.00
Matale 600.00 532.00 - - 1,200.00 1,160.00
Nuwara_eliya 550.00 546.00 - - - -
Kegalle 650.00 628.00 - - 1,200.00 1,000.00
Ratnapura 500.00 500.00 - - - -
Badulla 600.00 570.00 - - 1,000.00 983.00
Kurunegala 560.00 553.00 530.00 527.00 - -
Colombo 600.00 575.00 - - - -
Gampaha 600.00 560.00 - - - -
Kalutara 600.00 600.00 - - - -
Galle 500.00 500.00 - - - -
Matara 570.00 570.00 - - - -
Hambantota 500.00 483.00 - - - -
Monaragala 550.00 480.00 - - 1,050.00 1,010.00
National 650.00 543.29 560.00 527.00 1,200.00 1,040.60

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,200.00 1,150.00 85.00 74.00
Matale 1,200.00 1,150.00 80.00 68.00
Nuwara_eliya 1,110.00 1,103.00 75.00 72.00
Kegalle 1,200.00 1,166.00 80.00 75.00
Ratnapura 1,100.00 1,075.00 - -
Badulla 1,100.00 1,000.00 - -
Kurunegala 1,100.00 1,067.00 80.00 70.00
Colombo 1,100.00 1,025.00 - -
Gampaha 1,250.00 1,110.00 60.00 55.00
Kalutara 1,000.00 1,000.00 - -
Galle 1,100.00 1,050.00 - -
Matara 1,200.00 1,144.00 80.00 62.00
Hambantota 1,100.00 1,100.00 - -
Monaragala 1,100.00 1,050.00 - -
National 1,250.00 1,085.00 85.00 68.00

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 560.00 541.00 530.00 516.00 600.00 574.00
Matale 550.00 544.00 500.00 500.00 600.00 580.00
Nuwara_eliya 560.00 555.00 - - - -
Kegalle 575.00 550.00 500.00 500.00 - -
Ratnapura 500.00 490.00 - - - -
Badulla 540.00 520.00 480.00 452.00 - -
Kurunegala 580.00 567.00 550.00 542.00 - -
Colombo 500.00 467.00 - - - -
Gampaha 575.00 515.00 - - - -
Kalutara 470.00 463.00 - - - -
Galle 550.00 525.00 - - - -
Matara 520.00 496.00 - - - -
Hambantota 500.00 477.00 - - - -
Monaragala 520.00 500.00 - - - -
National 580.00 515.00 550.00 502.00 600.00 577.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 370.00 350.00 343.00 300.00 300.00 - -
Matale 430.00 406.00 400.00 380.00 370.00 354.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 350.00 300.00 250.00 250.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 300.00 300.00 280.00 280.00 - - - -
Kurunegala 350.00 335.00 300.00 290.00 240.00 228.00 200.00 197.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 250.00 215.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 390.00 390.00 378.00 380.00 360.00 - -
National 430.00 350.17 400.00 305.14 380.00 310.50 200.00 197.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 3,800.00 3,800.00 3,500.00 3,500.00 2,900.00 2,900.00 2,500.00 2,500.00 2,000.00 2,000.00
Matale 3,650.00 3,650.00 3,400.00 3,400.00 - - - - - -
Nuwara_eliya - - 2,800.00 2,800.00 2,400.00 2,400.00 2,100.00 2,100.00 1,600.00 1,600.00
Kegalle 3,000.00 2,500.00 2,500.00 2,250.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 3,000.00 3,000.00 - - - - - - - -
Kurunegala 3,500.00 3,350.00 3,100.00 3,050.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 3,800.00 3,260.00 3,500.00 3,000.00 2,900.00 2,650.00 2,500.00 2,300.00 2,000.00 1,800.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 500.00 488.00 475.00 438.00 400.00 375.00 1,800.00 1,694.00 1,350.00 1,200.00
Matale 500.00 454.00 450.00 423.00 400.00 383.00 1,850.00 1,773.00 1,680.00 1,673.00
Nuwara_eliya 350.00 350.00 300.00 300.00 - - 1,500.00 1,500.00 1,250.00 1,250.00
Kegalle 500.00 450.00 400.00 383.00 - - 1,200.00 1,166.00 1,000.00 1,000.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 400.00 350.00 350.00 300.00 - - 1,500.00 1,250.00 1,200.00 1,000.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 600.00 600.00 - - - - 1,600.00 1,600.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 600.00 448.67 475.00 368.80 400.00 379.00 1,850.00 1,497.17 1,680.00 1,224.60

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,100.00 3,050.00 2,300.00 2,275.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,891.00 1,600.00 1,308.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,467.00 850.00 783.00
Colombo - - 2,800.00 2,800.00 2,750.00 2,750.00 2,400.00 2,400.00 - - - - 1,900.00 1,900.00 1,850.00 1,850.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,400.00 2,200.00 2,100.00 1,960.00 - - - - - - - - - - - - 1,700.00 1,550.00
Kalutara 2,800.00 2,767.00 2,500.00 2,467.00 2,300.00 2,266.00 2,100.00 2,067.00 2,000.00 1,967.00 1,700.00 1,666.00 1,200.00 1,166.00 1,100.00 1,067.00 - - - - - -
Galle 3,000.00 2,970.00 2,350.00 2,310.00 2,100.00 2,100.00 2,050.00 2,020.00 - - - - 1,800.00 1,800.00 1,780.00 1,750.00 - - - - - -
Matara 3,500.00 3,200.00 2,800.00 2,633.00 2,400.00 2,208.00 2,300.00 2,092.00 2,150.00 2,000.00 2,100.00 1,933.00 1,800.00 1,738.00 1,750.00 1,638.00 1,500.00 1,500.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,050.00 2,025.00 2,000.00 2,000.00 - - - - 1,700.00 1,700.00 1,650.00 1,625.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,275.00
National 3,500.00 2,996.75 2,800.00 2,497.00 2,750.00 2,258.17 2,400.00 2,089.83 2,150.00 1,983.50 2,100.00 1,799.50 1,900.00 1,660.80 1,850.00 1,586.00 1,500.00 1,500.00 2,000.00 1,679.00 1,700.00 1,229.00

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 4,000.00 2,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 800.00 400.00 200.00
Colombo - - - - 1,600.00 1,550.00 1,000.00 1,000.00 - -
Gampaha 6,000.00 3,000.00 6,000.00 3,000.00 1,000.00 800.00 700.00 500.00 - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 5,000.00 2,500.00 5,000.00 2,500.00 2,000.00 1,283.33 1,000.00 766.67 400.00 200.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 320.00 299.00 300.00 253.00
Matale 300.00 297.00 250.00 250.00
Nuwara_eliya 300.00 297.00 - -
Kegalle 300.00 300.00 300.00 275.00
Ratnapura 300.00 290.00 300.00 285.00
Badulla 275.00 269.00 275.00 237.00
Kurunegala 325.00 318.00 350.00 330.00
Colombo 300.00 288.00 380.00 365.00
Gampaha 350.00 315.00 450.00 375.00
Kalutara 290.00 287.00 400.00 400.00
Galle 300.00 300.00 - -
Matara 310.00 300.00 320.00 320.00
Hambantota 300.00 277.00 - -
Monaragala 280.00 274.00 - -
National 350.00 293.64 450.00 309.00

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 240.00 205.00 550.00 458.00 - - - 40.00 - -
Matale 210.00 197.00 500.00 500.00 - - 60.00 53.00 - -
Nuwara_eliya 210.00 203.00 410.00 403.00 - - - - - -
Kegalle 250.00 193.00 550.00 475.00 - - 70.00 60.00 - -
Ratnapura 150.00 145.00 500.00 475.00 - - 50.00 45.00 - -
Badulla 300.00 200.00 550.00 525.00 750.00 616.00 - - - -
Kurunegala 200.00 180.00 600.00 583.00 - - 80.00 63.00 - -
Colombo 225.00 208.00 - - - - - - - -
Gampaha 200.00 195.00 600.00 600.00 - - 100.00 75.00 - -
Kalutara 200.00 197.00 400.00 400.00 - - - - - -
Galle 150.00 150.00 350.00 350.00 - - - - - -
Matara 150.00 146.00 450.00 375.00 - - 30.00 30.00 - -
Hambantota 150.00 143.00 - - - - - - - -
Monaragala 200.00 160.00 450.00 416.00 - - - - - -
National 300.00 180.14 600.00 463.33 750.00 616.00 100.00 52.29 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - 3,000.00 2,950.00
Galle - - - - 2,590.00 2,590.00 - -
Matara - - - - 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Hambantota - - - - - - 3,000.00 2,967.00
National - - - - 2,590.00 2,545.00 3,000.00 2,805.67

Data collected and Web published by the Economic Research Unit,
Department of Export Agriculture