අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :12.02.2018

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 680.00 642.00 650.00 594.00 1,100.00 1,000.00
Matale 675.00 655.00 650.00 616.00 1,150.00 1,087.00
Nuwara_eliya 615.00 610.00 590.00 583.00 - -
Kegalle 625.00 616.00 - - 950.00 925.00
Ratnapura 650.00 650.00 605.00 600.00 - -
Badulla 650.00 630.00 600.00 550.00 1,000.00 980.00
Kurunegala 660.00 653.00 640.00 627.00 - -
Colombo 650.00 575.00 - - - -
Gampaha 625.00 620.00 - - - -
Kalutara 600.00 585.00 - - - -
Galle 650.00 635.00 600.00 575.00 - -
Matara 650.00 650.00 - - - -
Hambantota 630.00 628.00 - - - -
Monaragala 680.00 665.00 - - 1,150.00 1,110.00
National 680.00 627.57 650.00 592.14 1,150.00 1,020.40

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,275.00 1,179.00 100.00 76.00
Matale 1,200.00 1,150.00 90.00 75.00
Nuwara_eliya 1,220.00 1,207.00 70.00 65.00
Kegalle 1,150.00 1,108.00 70.00 65.00
Ratnapura 1,100.00 1,062.00 - -
Badulla 1,000.00 946.00 - -
Kurunegala 1,150.00 1,083.00 75.00 68.00
Colombo 950.00 913.00 - -
Gampaha 1,250.00 1,070.00 75.00 66.00
Kalutara 950.00 920.00 - -
Galle 1,100.00 1,025.00 - -
Matara 1,200.00 1,150.00 80.00 61.00
Hambantota 1,150.00 1,066.00 - -
Monaragala 1,100.00 1,033.00 - -
National 1,275.00 1,065.14 100.00 68.00

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 550.00 528.00 500.00 488.00 650.00 566.00
Matale 530.00 511.00 485.00 481.00 550.00 535.00
Nuwara_eliya 565.00 558.00 510.00 506.00 - -
Kegalle 530.00 520.00 500.00 491.00 - -
Ratnapura 500.00 495.00 - - - -
Badulla 500.00 491.00 450.00 412.00 - -
Kurunegala 540.00 526.00 510.00 503.00 - -
Colombo 500.00 475.00 - - - -
Gampaha 525.00 505.00 - - - -
Kalutara 500.00 485.00 - - - -
Galle 520.00 510.00 - - - -
Matara 500.00 458.00 - - - -
Hambantota 450.00 441.00 - - - -
Monaragala 500.00 496.00 - - - -
National 565.00 499.93 510.00 480.17 650.00 550.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 348.00 350.00 330.00 300.00 300.00 - -
Matale 420.00 392.00 400.00 371.00 375.00 343.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 300.00 291.00 250.00 250.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 350.00 317.00 300.00 300.00 - - - -
Kurunegala 350.00 335.00 280.00 275.00 230.00 210.00 190.00 180.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 250.00 200.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 390.00 390.00 378.00 380.00 358.00 - -
National 420.00 345.50 400.00 300.57 380.00 302.75 190.00 180.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 4,000.00 4,000.00 3,500.00 3,500.00 3,100.00 3,100.00 2,500.00 2,500.00 2,000.00 2,000.00
Matale 3,750.00 3,750.00 3,500.00 3,500.00 - - - - - -
Nuwara_eliya - - 2,700.00 2,700.00 2,400.00 2,400.00 2,000.00 2,000.00 1,300.00 1,300.00
Kegalle 3,500.00 3,250.00 3,000.00 2,875.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - 2,500.00 2,500.00 - - - - - -
Kurunegala 3,500.00 3,450.00 3,200.00 3,200.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 4,000.00 3,612.50 3,500.00 3,045.83 3,100.00 2,750.00 2,500.00 2,250.00 2,000.00 1,650.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 550.00 506.00 470.00 402.00 350.00 350.00 1,650.00 1,543.00 1,400.00 1,148.00
Matale 500.00 454.00 450.00 400.00 400.00 363.00 1,600.00 1,535.00 1,275.00 1,270.00
Nuwara_eliya 350.00 350.00 300.00 300.00 - - 1,100.00 1,100.00 900.00 900.00
Kegalle 375.00 375.00 300.00 300.00 - - 1,500.00 1,350.00 1,000.00 1,000.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 400.00 390.00 350.00 335.00 - - 1,400.00 1,300.00 1,200.00 1,100.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 600.00 600.00 - - - - 1,500.00 1,500.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 600.00 445.83 470.00 347.40 400.00 356.50 1,650.00 1,388.00 1,400.00 1,083.60

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 2,950.00 2,883.00 2,500.00 2,450.00 2,350.00 2,316.00 2,250.00 2,250.00 1,800.00 1,733.00 1,800.00 1,733.00 1,800.00 1,766.00 1,300.00 1,250.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,700.00 1,500.00 1,200.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,200.00 800.00 783.00
Colombo - - 2,700.00 2,700.00 2,600.00 2,600.00 2,350.00 2,350.00 - - - - 1,850.00 1,850.00 1,800.00 1,800.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,200.00 2,200.00 1,800.00 1,675.00 - - - - - - - - - - - - 1,400.00 1,325.00
Kalutara 3,000.00 2,985.00 2,800.00 2,767.00 2,600.00 2,567.00 2,400.00 2,370.00 2,300.00 2,267.00 2,000.00 1,933.00 1,500.00 1,483.00 1,200.00 1,167.00 - - - - - -
Galle 2,950.00 2,800.00 2,500.00 2,450.00 2,250.00 2,230.00 2,220.00 2,210.00 - - - - 2,000.00 1,990.00 1,970.00 1,965.00 - - - - - -
Matara 3,500.00 3,408.00 3,000.00 2,867.00 2,500.00 2,380.00 2,350.00 2,270.00 2,250.00 2,183.00 2,200.00 2,193.00 2,100.00 2,034.00 2,000.00 1,938.00 1,900.00 1,775.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,300.00 2,300.00 2,250.00 2,250.00 - - - - 2,050.00 2,025.00 2,000.00 1,975.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,250.00
National 3,500.00 3,019.00 3,000.00 2,646.80 2,600.00 2,370.43 2,400.00 2,196.43 2,300.00 2,061.00 2,200.00 1,953.00 2,100.00 1,858.00 2,000.00 1,682.50 1,900.00 1,775.00 2,000.00 1,450.00 1,500.00 1,139.50

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala - - - - - - - - - -
Colombo - - - - 2,250.00 2,225.00 1,000.00 950.00 - -
Gampaha 4,500.00 3,000.00 4,500.00 3,000.00 2,500.00 1,700.00 1,500.00 1,200.00 500.00 250.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 4,500.00 3,000.00 4,500.00 3,000.00 2,500.00 1,962.50 1,500.00 1,075.00 500.00 250.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 330.00 309.00 175.00 154.00
Matale 330.00 302.00 165.00 158.00
Nuwara_eliya 310.00 306.00 - -
Kegalle 320.00 310.00 200.00 200.00
Ratnapura 310.00 305.00 180.00 176.00
Badulla 300.00 285.00 160.00 152.00
Kurunegala 330.00 327.00 180.00 172.00
Colombo 300.00 288.00 200.00 200.00
Gampaha 350.00 335.00 225.00 175.00
Kalutara 300.00 297.00 150.00 150.00
Galle 310.00 305.00 - -
Matara 310.00 306.00 150.00 150.00
Hambantota 300.00 286.00 - -
Monaragala 300.00 300.00 - -
National 350.00 304.36 225.00 168.70

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 275.00 240.00 300.00 265.00 - - - 40.00 - -
Matale 250.00 233.00 375.00 355.00 - - 40.00 34.00 - -
Nuwara_eliya 265.00 258.00 240.00 235.00 - - - - - -
Kegalle 240.00 233.00 250.00 250.00 - - 30.00 30.00 - -
Ratnapura 250.00 245.00 260.00 255.00 - - 40.00 35.00 - -
Badulla 300.00 260.00 350.00 333.00 750.00 650.00 - - - -
Kurunegala 250.00 250.00 300.00 270.00 - - 60.00 53.00 - -
Colombo 275.00 256.00 - - - - - - - -
Gampaha 275.00 255.00 300.00 270.00 - - 80.00 55.00 - -
Kalutara 230.00 227.00 200.00 200.00 - - - - - -
Galle 220.00 210.00 260.00 230.00 - - - - - -
Matara 220.00 210.00 250.00 215.00 - - 40.00 40.00 - -
Hambantota 230.00 223.00 - - - - - - - -
Monaragala 250.00 230.00 300.00 275.00 - - - - - -
National 300.00 237.86 375.00 262.75 750.00 650.00 80.00 41.00 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 2,520.00 2,520.00 - -
Matara - - - - 2,500.00 2,500.00 3,500.00 3,500.00
Hambantota - - - - - - 2,640.00 2,640.00
National - - - - 2,520.00 2,510.00 3,500.00 3,070.00

Data collected and by Web published by the Economic Research Unit, DEA
Department of Export Agriculture