අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :13.03.2018

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 675.00 647.00 650.00 602.00 1,100.00 989.00
Matale 670.00 648.00 650.00 636.00 1,200.00 1,186.00
Nuwara_eliya 630.00 627.00 580.00 575.00 - -
Kegalle 650.00 646.00 - - 1,000.00 950.00
Ratnapura 650.00 642.00 620.00 610.00 - -
Badulla 650.00 641.00 600.00 567.00 1,050.00 983.00
Kurunegala 675.00 671.00 650.00 650.00 - -
Colombo - - - - - -
Gampaha 650.00 630.00 - - - -
Kalutara 600.00 600.00 - - - -
Galle 650.00 640.00 600.00 600.00 - -
Matara 650.00 650.00 - - - -
Hambantota 660.00 660.00 - - - -
Monaragala 680.00 662.00 - - 1,300.00 1,250.00
National 680.00 642.69 650.00 605.71 1,300.00 1,071.60

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,275.00 1,172.00 85.00 78.00
Matale 1,200.00 1,200.00 70.00 65.00
Nuwara_eliya 1,200.00 1,200.00 75.00 72.00
Kegalle 1,200.00 1,150.00 80.00 75.00
Ratnapura 1,100.00 1,037.00 - -
Badulla 1,100.00 966.00 - -
Kurunegala 1,100.00 1,066.00 70.00 61.00
Colombo - - - -
Gampaha 1,200.00 1,070.00 75.00 65.00
Kalutara 1,000.00 1,000.00 - -
Galle 1,100.00 1,025.00 - -
Matara 1,200.00 1,138.00 80.00 63.00
Hambantota 1,150.00 1,150.00 - -
Monaragala 1,100.00 1,033.00 - -
National 1,275.00 1,092.85 85.00 68.43

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 550.00 519.00 500.00 475.00 600.00 600.00
Matale 570.00 543.00 540.00 530.00 600.00 572.00
Nuwara_eliya 550.00 550.00 510.00 503.00 - -
Kegalle 575.00 555.00 500.00 500.00 - -
Ratnapura 500.00 481.00 - - - -
Badulla 525.00 508.00 450.00 450.00 - -
Kurunegala 570.00 550.00 530.00 520.00 - -
Colombo - - - - - -
Gampaha 540.00 515.00 - - - -
Kalutara 500.00 485.00 - - - -
Galle 520.00 485.00 - - - -
Matara 500.00 472.00 - - - -
Hambantota 490.00 480.00 - - - -
Monaragala 500.00 492.00 - - - -
National 575.00 510.38 540.00 496.33 600.00 586.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 400.00 350.00 316.00 300.00 296.00 - -
Matale 400.00 367.00 375.00 342.00 350.00 301.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 350.00 300.00 300.00 250.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 400.00 347.00 360.00 320.00 - - - -
Kurunegala 350.00 325.00 280.00 275.00 250.00 246.00 - -
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 350.00 275.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 390.00 390.00 378.00 380.00 368.00 - -
National 400.00 354.83 390.00 308.00 380.00 302.75 - -

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 4,000.00 4,000.00 3,700.00 3,700.00 3,300.00 3,300.00 2,500.00 2,500.00 2,000.00 2,000.00
Matale 3,500.00 3,500.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - 2,700.00 2,700.00 2,400.00 2,400.00 2,000.00 2,000.00 1,400.00 1,400.00
Kegalle 3,500.00 3,250.00 3,000.00 2,875.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - 2,500.00 2,500.00 - - - - - -
Kurunegala 3,500.00 3,500.00 3,250.00 3,225.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 4,000.00 3,562.50 3,700.00 3,000.00 3,300.00 2,850.00 2,500.00 2,250.00 2,000.00 1,700.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 550.00 481.00 475.00 401.00 375.00 362.00 1,550.00 1,422.00 1,100.00 1,106.00
Matale 475.00 453.00 450.00 391.00 425.00 364.00 1,600.00 1,532.00 1,450.00 1,435.00
Nuwara_eliya 350.00 350.00 300.00 300.00 - - 1,100.00 1,100.00 900.00 900.00
Kegalle 350.00 325.00 300.00 275.00 - - 1,500.00 1,350.00 1,000.00 1,000.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 400.00 375.00 350.00 325.00 - - 1,200.00 1,100.00 1,000.00 900.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 600.00 600.00 - - - - 1,800.00 1,800.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 600.00 430.67 475.00 338.40 425.00 363.00 1,800.00 1,384.00 1,450.00 1,068.20

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 2,900.00 2,862.00 2,450.00 2,425.00 2,350.00 2,328.00 2,100.00 2,037.00 1,800.00 1,725.00 1,800.00 1,725.00 1,800.00 1,750.00 1,300.00 1,250.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,200.00 1,675.00 1,600.00 1,225.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,466.00 900.00 833.00
Colombo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - 2,400.00 2,250.00 2,000.00 1,730.00 - - - - - - - - - - - - 1,650.00 1,400.00
Kalutara 3,000.00 2,985.00 2,800.00 2,767.00 2,600.00 2,567.00 2,400.00 2,370.00 2,300.00 2,267.00 2,000.00 1,933.00 1,500.00 1,483.00 1,200.00 1,167.00 - - - - - -
Galle 3,500.00 3,125.00 2,500.00 2,450.00 2,300.00 2,275.00 2,250.00 2,230.00 - - - - 2,100.00 2,065.00 2,060.00 2,000.00 - - - - - -
Matara 3,600.00 3,525.00 3,000.00 2,767.00 2,800.00 2,465.00 2,270.00 2,240.00 2,250.00 2,167.00 2,150.00 2,125.00 2,100.00 2,044.00 2,050.00 2,028.00 1,900.00 1,738.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,300.00 2,300.00 2,250.00 2,250.00 - - - - 2,050.00 2,050.00 2,000.00 2,000.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,600.00 1,350.00
National 3,600.00 3,124.25 3,000.00 2,602.25 2,800.00 2,364.17 2,400.00 2,142.83 2,300.00 2,053.00 2,150.00 1,927.67 2,100.00 1,878.40 2,060.00 1,689.00 1,900.00 1,738.00 2,200.00 1,570.50 1,650.00 1,202.00

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 4,500.00 2,000.00 4,500.00 2,000.00 2,500.00 1,500.00 1,000.00 500.00 300.00 150.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha 3,500.00 2,500.00 2,000.00 1,000.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 700.00 300.00 300.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 4,000.00 2,250.00 3,250.00 1,500.00 2,500.00 1,500.00 1,000.00 600.00 300.00 225.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 310.00 298.00 185.00 158.00
Matale 320.00 305.00 150.00 148.00
Nuwara_eliya 310.00 303.00 - -
Kegalle 300.00 290.00 200.00 187.00
Ratnapura 280.00 274.00 250.00 233.00
Badulla 280.00 274.00 200.00 175.00
Kurunegala 320.00 306.00 200.00 200.00
Colombo - - - -
Gampaha 320.00 297.00 270.00 220.00
Kalutara 290.00 287.00 250.00 250.00
Galle 270.00 270.00 - -
Matara 275.00 272.00 200.00 200.00
Hambantota 290.00 283.00 - -
Monaragala 300.00 288.00 - -
National 320.00 288.23 270.00 196.78

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 275.00 242.00 325.00 276.00 - - - 35.00 - -
Matale 240.00 235.00 300.00 290.00 - - 60.00 51.00 - -
Nuwara_eliya 260.00 255.00 250.00 245.00 - - - - - -
Kegalle 250.00 246.00 300.00 275.00 - - 40.00 37.00 - -
Ratnapura 250.00 242.00 250.00 245.00 - - 40.00 35.00 - -
Badulla 280.00 261.00 300.00 262.00 750.00 641.00 - - - -
Kurunegala 260.00 253.00 280.00 260.00 - - 60.00 53.00 - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha 280.00 242.00 300.00 280.00 - - 60.00 50.00 - -
Kalutara 250.00 245.00 250.00 250.00 - - - - - -
Galle 220.00 210.00 200.00 200.00 - - - - - -
Matara 240.00 214.00 250.00 220.00 - - 40.00 40.00 - -
Hambantota 230.00 227.00 - - - - - - - -
Monaragala 250.00 240.00 250.00 200.00 - - - - - -
National 280.00 239.38 325.00 250.25 750.00 641.00 60.00 43.00 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - 2,500.00 2,300.00
Galle - - - - 2,590.00 2,590.00 - -
Matara - - - - 2,550.00 2,550.00 3,200.00 3,200.00
Hambantota - - - - - - 2,650.00 2,650.00
National - - - - 2,590.00 2,570.00 3,200.00 2,716.67

Data collected and Web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture