අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :13.11.2018

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 620.00 604.00 580.00 560.00 1,100.00 1,033.00
Matale 620.00 612.00 - - 1,150.00 1,100.00
Nuwara_eliya 585.00 580.00 - - - -
Kegalle 600.00 600.00 - - 1,100.00 1,000.00
Ratnapura 590.00 585.00 - - - -
Badulla 625.00 608.00 500.00 450.00 1,000.00 1,000.00
Kurunegala 650.00 630.00 620.00 607.00 - -
Colombo 650.00 638.00 - - - -
Gampaha 620.00 605.00 - - - -
Kalutara 600.00 600.00 - - - -
Galle 600.00 600.00 - - - -
Matara 600.00 600.00 - - - -
Hambantota 600.00 600.00 - - - -
Monaragala 625.00 610.00 - - 1,100.00 1,050.00
National 650.00 604.93 620.00 539.00 1,150.00 1,036.60

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,300.00 1,094.00 85.00 79.00
Matale 1,100.00 1,088.00 80.00 77.00
Nuwara_eliya 1,000.00 995.00 70.00 65.00
Kegalle 1,100.00 1,000.00 80.00 80.00
Ratnapura 1,050.00 1,025.00 - -
Badulla 1,000.00 1,000.00 - -
Kurunegala 1,100.00 1,050.00 80.00 73.00
Colombo 1,100.00 1,050.00 - -
Gampaha 1,200.00 1,100.00 75.00 58.00
Kalutara 1,000.00 935.00 - -
Galle 1,100.00 1,050.00 - -
Matara 1,150.00 1,093.00 80.00 63.00
Hambantota 1,150.00 1,116.00 - -
Monaragala 1,100.00 1,066.00 - -
National 1,300.00 1,047.29 85.00 70.71

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 475.00 450.00 430.00 420.00 550.00 513.00
Matale 500.00 469.00 440.00 436.00 480.00 480.00
Nuwara_eliya 480.00 480.00 - - - -
Kegalle 475.00 443.00 400.00 400.00 - -
Ratnapura 480.00 467.00 - - - -
Badulla 430.00 410.00 400.00 366.00 - -
Kurunegala 450.00 450.00 430.00 427.00 - -
Colombo 500.00 475.00 - - - -
Gampaha 450.00 410.00 - - - -
Kalutara 550.00 520.00 - - - -
Galle 500.00 480.00 - - - -
Matara 500.00 464.00 - - - -
Hambantota 550.00 500.00 - - - -
Monaragala 450.00 425.00 - - - -
National 550.00 460.21 440.00 409.80 550.00 496.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 382.00 360.00 353.00 330.00 323.00 - -
Matale 460.00 413.00 400.00 367.00 370.00 340.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 350.00 300.00 300.00 258.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 350.00 340.00 320.00 306.00 - - - -
Kurunegala 380.00 365.00 320.00 310.00 260.00 250.00 215.00 205.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - 250.00 220.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 400.00 390.00 385.00 380.00 360.00 325.00 300.00
National 460.00 366.67 400.00 329.83 380.00 298.60 325.00 252.50

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 4,400.00 4,400.00 4,200.00 4,200.00 3,800.00 3,800.00 3,300.00 3,300.00 3,200.00 3,200.00
Matale 3,850.00 3,850.00 3,450.00 3,450.00 - - - - - -
Nuwara_eliya - - 2,800.00 2,800.00 2,500.00 2,500.00 2,100.00 2,100.00 1,600.00 1,600.00
Kegalle 3,000.00 2,750.00 2,500.00 2,250.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 3,300.00 3,250.00 3,000.00 3,000.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 4,400.00 3,562.50 4,200.00 3,140.00 3,800.00 3,150.00 3,300.00 2,700.00 3,200.00 2,400.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 550.00 509.00 480.00 444.00 400.00 368.00 2,600.00 2,378.00 1,500.00 1,331.00
Matale 550.00 536.00 475.00 450.00 450.00 416.00 2,500.00 2,283.00 2,000.00 1,816.00
Nuwara_eliya 500.00 500.00 425.00 425.00 - - 2,000.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00
Kegalle 500.00 450.00 450.00 400.00 - - 2,500.00 2,100.00 2,000.00 1,766.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 450.00 435.00 400.00 390.00 - - 2,100.00 2,050.00 1,800.00 1,650.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 400.00 400.00 - - - - 2,800.00 2,800.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 550.00 471.67 480.00 421.80 450.00 392.00 2,800.00 2,268.50 2,000.00 1,612.60

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,150.00 3,088.00 2,650.00 2,562.00 2,350.00 2,312.00 2,100.00 2,038.00 1,800.00 1,737.00 1,800.00 1,737.00 1,750.00 1,662.00 1,500.00 1,438.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,600.00 1,333.00 1,200.00 900.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,600.00 1,567.00 800.00 783.00
Colombo - - 2,850.00 2,850.00 2,700.00 2,700.00 2,500.00 2,500.00 - - - - 1,900.00 1,900.00 1,850.00 1,850.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,000.00 2,000.00 1,700.00 1,600.00 - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,400.00
Kalutara 3,200.00 3,168.00 2,900.00 2,865.00 2,600.00 2,567.00 2,300.00 2,270.00 2,100.00 2,067.00 2,000.00 1,960.00 1,600.00 1,565.00 1,200.00 1,160.00 - - - - - -
Galle 3,050.00 3,015.00 2,350.00 2,318.00 2,130.00 2,125.00 2,100.00 2,080.00 - - - - 1,940.00 1,910.00 1,900.00 1,880.00 - - - - - -
Matara 3,830.00 3,733.00 3,200.00 3,000.00 2,700.00 2,363.00 2,150.00 2,150.00 2,100.00 2,033.00 2,050.00 2,000.00 2,000.00 1,956.00 1,950.00 1,864.00 1,800.00 1,700.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,200.00 2,175.00 2,150.00 2,125.00 - - - - 1,950.00 1,903.00 1,900.00 1,850.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,325.00
National 3,830.00 3,251.00 3,200.00 2,719.00 2,700.00 2,320.29 2,500.00 2,109.00 2,100.00 1,945.67 2,050.00 1,899.00 2,000.00 1,816.00 1,950.00 1,673.67 1,800.00 1,700.00 1,600.00 1,450.00 1,500.00 1,102.00

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 6,500.00 5,000.00 5,500.00 5,000.00 2,500.00 2,000.00 800.00 400.00 300.00 200.00
Colombo - - - - 2,000.00 2,000.00 1,250.00 1,225.00 - -
Gampaha 4,000.00 3,500.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00 2,000.00 1,000.00 800.00 - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 5,250.00 4,250.00 4,250.00 3,750.00 2,500.00 2,000.00 1,250.00 808.33 300.00 200.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 325.00 302.00 250.00 213.00
Matale 310.00 305.00 310.00 255.00
Nuwara_eliya 305.00 300.00 - -
Kegalle 310.00 303.00 150.00 150.00
Ratnapura 290.00 280.00 180.00 175.00
Badulla 270.00 240.00 250.00 225.00
Kurunegala 320.00 320.00 150.00 150.00
Colombo 280.00 274.00 200.00 200.00
Gampaha 350.00 310.00 150.00 130.00
Kalutara 280.00 273.00 300.00 300.00
Galle 300.00 300.00 - -
Matara 300.00 296.00 150.00 150.00
Hambantota 290.00 283.00 - -
Monaragala 300.00 300.00 - -
National 350.00 291.86 310.00 194.80

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 200.00 165.00 450.00 358.00 - - - 40.00 6,000.00 6,000.00
Matale 165.00 156.00 400.00 400.00 - - 50.00 50.00 - -
Nuwara_eliya 170.00 160.00 390.00 385.00 - - - - - -
Kegalle 160.00 150.00 450.00 400.00 - - 50.00 50.00 - -
Ratnapura 160.00 155.00 250.00 250.00 - - 40.00 37.00 - -
Badulla 180.00 143.00 450.00 375.00 500.00 500.00 100.00 80.00 - -
Kurunegala 170.00 163.00 350.00 317.00 - - 60.00 53.00 - -
Colombo 170.00 163.00 - - - - - - - -
Gampaha 200.00 167.00 300.00 292.00 - - 100.00 78.00 - -
Kalutara 160.00 153.00 300.00 300.00 - - - - - -
Galle 125.00 120.00 - - - - - - - -
Matara 140.00 123.00 350.00 283.00 - - - - - -
Hambantota 130.00 123.00 - - - - - - - -
Monaragala 150.00 140.00 300.00 250.00 - - - - - -
National 200.00 148.64 450.00 328.18 500.00 500.00 100.00 55.43 6,000.00 6,000.00

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 2,380.00 2,380.00 - -
Matara - - - - 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Hambantota - - - - - - 3,300.00 3,166.00
National - - - - 2,500.00 2,440.00 3,300.00 2,833.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit,
Department of Export Agriculture