අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :14.08.2018

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 575.00 547.00 550.00 513.00 1,100.00 1,014.00
Matale 600.00 567.00 - - 1,150.00 1,102.00
Nuwara_eliya 530.00 525.00 - - - -
Kegalle 550.00 533.00 - - 1,000.00 1,000.00
Ratnapura 560.00 557.00 - - - -
Badulla 570.00 533.00 480.00 480.00 1,000.00 933.00
Kurunegala 560.00 553.00 540.00 535.00 - -
Colombo 550.00 538.00 - - - -
Gampaha 600.00 570.00 - - - -
Kalutara 500.00 500.00 - - - -
Galle 550.00 530.00 - - - -
Matara 550.00 550.00 - - - -
Hambantota 540.00 533.00 - - - -
Monaragala 560.00 545.00 - - 1,025.00 1,006.00
National 600.00 541.43 550.00 509.33 1,150.00 1,011.00

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,200.00 1,143.00 90.00 77.00
Matale 1,150.00 1,128.00 80.00 77.00
Nuwara_eliya 1,070.00 1,060.00 75.00 70.00
Kegalle 1,150.00 1,100.00 80.00 77.00
Ratnapura 1,100.00 1,037.00 - -
Badulla 1,100.00 1,000.00 - -
Kurunegala 1,150.00 1,050.00 80.00 70.00
Colombo 1,100.00 1,050.00 - -
Gampaha 1,200.00 1,080.00 90.00 60.00
Kalutara 1,000.00 935.00 - -
Galle 1,100.00 1,050.00 - -
Matara 1,150.00 1,125.00 80.00 64.00
Hambantota 1,150.00 1,116.00 - -
Monaragala 1,050.00 1,025.00 - -
National 1,200.00 1,064.21 90.00 70.71

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 560.00 531.00 510.00 500.00 600.00 570.00
Matale 560.00 542.00 500.00 500.00 575.00 562.00
Nuwara_eliya 560.00 550.00 - - - -
Kegalle 550.00 533.00 500.00 483.00 - -
Ratnapura 500.00 495.00 - - - -
Badulla 550.00 512.00 500.00 475.00 - -
Kurunegala 570.00 560.00 550.00 536.00 - -
Colombo 525.00 508.00 - - - -
Gampaha 550.00 545.00 - - - -
Kalutara 475.00 467.00 - - - -
Galle 550.00 525.00 - - - -
Matara 525.00 497.00 - - - -
Hambantota 500.00 483.00 - - - -
Monaragala 540.00 493.00 - - - -
National 570.00 517.21 550.00 498.80 600.00 566.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 380.00 370.00 350.00 341.00 325.00 300.00 - -
Matale 460.00 433.00 430.00 401.00 400.00 380.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 350.00 306.00 300.00 275.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 320.00 306.00 300.00 285.00 - - - -
Kurunegala 350.00 335.00 300.00 295.00 250.00 247.00 200.00 197.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - 250.00 220.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 400.00 390.00 390.00 380.00 360.00 340.00 320.00
National 460.00 358.33 430.00 331.17 400.00 301.40 340.00 258.50

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 3,800.00 3,800.00 3,600.00 3,600.00 3,200.00 3,200.00 3,000.00 3,000.00 2,800.00 2,800.00
Matale 3,800.00 3,800.00 3,500.00 3,500.00 - - - - - -
Nuwara_eliya - - 2,800.00 2,800.00 2,400.00 2,400.00 2,200.00 2,200.00 1,600.00 1,600.00
Kegalle 3,000.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - 2,500.00 2,500.00 - - - - - -
Kurunegala 3,200.00 3,100.00 2,900.00 2,850.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 3,800.00 3,425.00 3,600.00 2,958.33 3,200.00 2,800.00 3,000.00 2,600.00 2,800.00 2,200.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 550.00 518.00 490.00 450.00 400.00 395.00 2,100.00 1,880.00 1,600.00 1,300.00
Matale 550.00 500.00 500.00 449.00 430.00 417.00 2,000.00 1,891.00 1,850.00 1,800.00
Nuwara_eliya 350.00 350.00 300.00 300.00 - - 1,400.00 1,400.00 1,200.00 1,200.00
Kegalle 500.00 475.00 450.00 425.00 - - 1,500.00 1,450.00 1,000.00 1,000.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 450.00 425.00 400.00 375.00 - - 1,800.00 1,650.00 1,500.00 1,350.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 650.00 650.00 - - - - 1,500.00 1,500.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 650.00 486.33 500.00 399.80 430.00 406.00 2,100.00 1,628.50 1,850.00 1,330.00

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,100.00 3,025.00 2,700.00 2,662.00 2,500.00 2,462.00 2,300.00 2,250.00 1,900.00 1,837.00 1,900.00 1,837.00 1,800.00 1,775.00 1,500.00 1,425.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,100.00 1,691.00 1,500.00 1,200.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,800.00 1,600.00 900.00 783.00
Colombo - - 2,900.00 2,900.00 2,800.00 2,800.00 2,400.00 2,400.00 - - - - 1,900.00 1,900.00 1,850.00 1,850.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,100.00 2,100.00 1,800.00 1,675.00 - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,350.00
Kalutara 2,800.00 2,767.00 2,500.00 2,467.00 2,300.00 2,266.00 2,100.00 2,067.00 2,000.00 1,967.00 1,700.00 1,666.00 1,200.00 1,166.00 1,100.00 1,067.00 - - - - - -
Galle 3,400.00 3,350.00 2,550.00 2,500.00 2,300.00 2,260.00 2,200.00 2,160.00 - - - - 1,950.00 1,950.00 1,940.00 1,925.00 - - - - - -
Matara 3,500.00 3,425.00 3,200.00 2,933.00 2,800.00 2,413.00 2,500.00 2,225.00 2,150.00 2,117.00 2,100.00 2,050.00 2,000.00 1,944.00 1,900.00 1,865.00 1,800.00 1,660.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,200.00 2,200.00 2,150.00 2,150.00 - - - - 1,900.00 1,900.00 1,850.00 1,850.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,200.00 1,133.00
National 3,500.00 3,141.75 3,200.00 2,692.40 2,800.00 2,357.29 2,500.00 2,132.43 2,150.00 1,973.67 2,100.00 1,851.00 2,000.00 1,772.50 1,940.00 1,663.67 1,800.00 1,660.00 2,100.00 1,645.50 1,500.00 1,116.50

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 3,500.00 2,000.00 4,000.00 2,000.00 2,500.00 1,500.00 1,000.00 500.00 200.00 100.00
Colombo - - - - 2,500.00 2,375.00 1,500.00 1,350.00 - -
Gampaha 5,000.00 3,000.00 5,000.00 3,000.00 2,500.00 2,000.00 1,800.00 1,600.00 600.00 300.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 4,250.00 2,500.00 4,500.00 2,500.00 2,500.00 1,958.33 1,800.00 1,150.00 600.00 200.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 325.00 298.00 300.00 262.00
Matale 320.00 305.00 310.00 288.00
Nuwara_eliya 300.00 290.00 - -
Kegalle 320.00 313.00 300.00 300.00
Ratnapura 300.00 300.00 400.00 375.00
Badulla 280.00 268.00 350.00 300.00
Kurunegala 310.00 310.00 400.00 367.00
Colombo 300.00 285.00 450.00 450.00
Gampaha 320.00 320.00 500.00 430.00
Kalutara 300.00 300.00 400.00 400.00
Galle 320.00 310.00 - -
Matara 310.00 306.00 400.00 400.00
Hambantota 300.00 300.00 - -
Monaragala 300.00 294.00 - -
National 325.00 299.93 500.00 357.20

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 180.00 159.00 550.00 512.00 - - - 40.00 - -
Matale 170.00 155.00 560.00 553.00 - - 80.00 76.00 - -
Nuwara_eliya 160.00 150.00 400.00 395.00 - - - - - -
Kegalle 150.00 143.00 500.00 475.00 - - 75.00 75.00 - -
Ratnapura 140.00 130.00 470.00 460.00 - - 40.00 35.00 - -
Badulla 250.00 206.00 550.00 525.00 750.00 625.00 50.00 50.00 - -
Kurunegala 160.00 150.00 600.00 600.00 - - 100.00 87.00 - -
Colombo 150.00 133.00 - - - - - - - -
Gampaha 150.00 148.00 600.00 580.00 - - 100.00 82.00 - -
Kalutara 150.00 147.00 450.00 450.00 - - - - - -
Galle 150.00 135.00 - - - - - - - -
Matara 150.00 135.00 450.00 400.00 - - 30.00 30.00 - -
Hambantota 150.00 146.00 - - - - - - - -
Monaragala 140.00 120.00 400.00 400.00 - - - - - -
National 250.00 146.93 600.00 486.36 750.00 625.00 100.00 59.38 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - 3,000.00 2,900.00
Galle - - - - 2,590.00 2,590.00 - -
Matara - - - - 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Hambantota - - - - - - 3,300.00 2,933.00
National - - - - 2,590.00 2,545.00 3,300.00 2,777.67

Data collected and Web published by the Economic Research Unit,
Department of Export Agriculture