අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :15.05.2018

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 650.00 636.00 630.00 605.00 1,100.00 1,022.00
Matale 650.00 628.00 - - 1,300.00 1,238.00
Nuwara_eliya 620.00 615.00 - - - -
Kegalle 650.00 646.00 - - 1,100.00 966.00
Ratnapura 650.00 645.00 630.00 615.00 - -
Badulla 650.00 634.00 600.00 566.00 1,100.00 1,075.00
Kurunegala 650.00 637.00 630.00 618.00 - -
Colombo - - - - - -
Gampaha 640.00 620.00 - - - -
Kalutara 600.00 600.00 - - - -
Galle 630.00 615.00 - - - -
Matara 675.00 675.00 - - - -
Hambantota 625.00 622.00 - - - -
Monaragala 630.00 612.00 - - 1,250.00 1,140.00
National 675.00 625.77 630.00 601.00 1,300.00 1,088.20

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,250.00 1,184.00 80.00 76.00
Matale 1,150.00 1,119.00 90.00 73.00
Nuwara_eliya 1,160.00 1,153.00 75.00 72.00
Kegalle 1,200.00 1,116.00 80.00 78.00
Ratnapura 1,150.00 1,112.00 - -
Badulla 1,200.00 995.00 - -
Kurunegala 1,150.00 1,117.00 75.00 68.00
Colombo - - - -
Gampaha 1,200.00 1,100.00 80.00 70.00
Kalutara 1,000.00 1,000.00 - -
Galle 1,100.00 1,050.00 - -
Matara 1,200.00 1,138.00 100.00 71.00
Hambantota 1,100.00 1,067.00 - -
Monaragala 1,000.00 983.00 - -
National 1,250.00 1,087.23 100.00 72.57

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 580.00 543.00 550.00 513.00 620.00 600.00
Matale 575.00 555.00 530.00 528.00 625.00 577.00
Nuwara_eliya 560.00 557.00 - - - -
Kegalle 575.00 565.00 500.00 500.00 - -
Ratnapura 500.00 492.00 - - - -
Badulla 600.00 550.00 500.00 458.00 - -
Kurunegala 570.00 560.00 550.00 543.00 - -
Colombo - - - - - -
Gampaha 580.00 556.00 - - - -
Kalutara 500.00 490.00 - - - -
Galle 560.00 530.00 - - - -
Matara 550.00 495.00 - - - -
Hambantota 550.00 507.00 - - - -
Monaragala 500.00 492.00 - - - -
National 600.00 530.15 550.00 508.40 625.00 588.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 383.00 360.00 330.00 350.00 317.00 - -
Matale 450.00 420.00 400.00 378.00 370.00 354.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 400.00 340.00 350.00 308.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 350.00 323.00 300.00 293.00 - - - -
Kurunegala 360.00 340.00 310.00 300.00 260.00 253.00 210.00 203.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 300.00 225.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 395.00 390.00 386.00 380.00 363.00 - -
National 450.00 366.83 400.00 317.14 380.00 321.75 210.00 203.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 3,400.00 3,400.00 3,200.00 3,200.00 2,800.00 2,800.00 2,400.00 2,400.00 2,000.00 2,000.00
Matale 3,500.00 3,500.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - 2,700.00 2,700.00 2,400.00 2,400.00 2,200.00 2,200.00 1,400.00 1,400.00
Kegalle 3,500.00 3,250.00 3,000.00 2,750.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - 2,500.00 2,500.00 - - - - - -
Kurunegala 3,000.00 3,000.00 2,900.00 2,850.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 3,500.00 3,287.50 3,200.00 2,800.00 2,800.00 2,600.00 2,400.00 2,300.00 2,000.00 1,700.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 600.00 480.00 475.00 424.00 320.00 290.00 1,800.00 1,619.00 1,300.00 1,167.00
Matale 500.00 438.00 450.00 394.00 430.00 361.00 1,800.00 1,739.00 1,650.00 1,425.00
Nuwara_eliya 350.00 350.00 300.00 300.00 - - 1,100.00 1,100.00 900.00 900.00
Kegalle 500.00 433.00 400.00 375.00 - - 1,700.00 1,300.00 1,000.00 983.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 400.00 375.00 350.00 325.00 - - 1,400.00 1,250.00 1,200.00 1,000.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 600.00 600.00 - - - - 1,800.00 1,800.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 600.00 446.00 475.00 363.60 430.00 325.50 1,800.00 1,468.00 1,650.00 1,095.00

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,000.00 3,000.00 2,550.00 2,516.00 2,400.00 2,350.00 2,200.00 2,100.00 1,750.00 1,716.00 1,750.00 1,716.00 1,800.00 1,783.00 1,500.00 1,483.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,666.00 1,500.00 1,133.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,800.00 1,600.00 1,000.00 867.00
Colombo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - 2,100.00 2,050.00 1,900.00 1,800.00 - - - - - - - - - - - - 1,600.00 1,530.00
Kalutara 3,000.00 2,985.00 2,800.00 2,767.00 2,600.00 2,567.00 2,400.00 2,370.00 2,300.00 2,267.00 2,000.00 1,933.00 1,500.00 1,483.00 1,200.00 1,167.00 - - - - - -
Galle 3,300.00 3,250.00 2,500.00 2,490.00 2,300.00 2,290.00 2,250.00 2,240.00 - - - - 2,000.00 1,985.00 1,950.00 1,940.00 - - - - - -
Matara 4,000.00 3,875.00 3,500.00 3,033.00 3,000.00 2,550.00 2,300.00 2,262.00 2,260.00 2,187.00 2,200.00 2,175.00 2,100.00 2,038.00 2,020.00 1,950.00 1,900.00 1,763.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,300.00 2,300.00 2,250.00 2,225.00 - - - - 2,050.00 2,050.00 2,000.00 1,975.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,300.00
National 4,000.00 3,277.50 3,500.00 2,701.50 3,000.00 2,351.17 2,400.00 2,166.17 2,300.00 2,056.67 2,200.00 1,941.33 2,100.00 1,867.80 2,020.00 1,703.00 1,900.00 1,763.00 2,000.00 1,633.00 1,600.00 1,207.50

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 5,000.00 2,000.00 6,000.00 2,000.00 2,500.00 1,500.00 800.00 400.00 300.00 150.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha 1,500.00 1,000.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00 700.00 400.00 200.00 - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 3,250.00 1,500.00 3,750.00 1,500.00 2,500.00 1,100.00 800.00 300.00 300.00 150.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 280.00 267.00 300.00 290.00
Matale 300.00 290.00 300.00 259.00
Nuwara_eliya 310.00 303.00 - -
Kegalle 300.00 291.00 300.00 300.00
Ratnapura 275.00 270.00 310.00 287.00
Badulla 280.00 272.00 350.00 305.00
Kurunegala 300.00 290.00 300.00 267.00
Colombo - - - -
Gampaha 330.00 310.00 500.00 370.00
Kalutara 270.00 267.00 300.00 300.00
Galle 280.00 275.00 - -
Matara 290.00 280.00 310.00 310.00
Hambantota 280.00 263.00 - -
Monaragala 270.00 254.00 - -
National 330.00 279.38 500.00 298.67

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 260.00 248.00 500.00 451.00 - - - 40.00 - -
Matale 260.00 245.00 500.00 449.00 - - 60.00 54.00 - -
Nuwara_eliya 250.00 243.00 450.00 447.00 - - - - - -
Kegalle 230.00 223.00 500.00 416.00 - - 60.00 55.00 - -
Ratnapura 260.00 235.00 350.00 325.00 - - 40.00 35.00 - -
Badulla 300.00 295.00 500.00 362.00 600.00 533.00 50.00 50.00 - -
Kurunegala 250.00 237.00 450.00 417.00 - - 60.00 53.00 - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha 250.00 225.00 450.00 405.00 - - 70.00 50.00 - -
Kalutara 240.00 235.00 300.00 300.00 - - - - - -
Galle 210.00 205.00 400.00 400.00 - - - - - -
Matara 220.00 194.00 400.00 350.00 - - 40.00 40.00 - -
Hambantota 225.00 195.00 - - - - - - - -
Monaragala 240.00 222.00 300.00 290.00 - - - - - -
National 300.00 230.92 500.00 384.33 600.00 533.00 70.00 47.13 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 2,590.00 2,590.00 - -
Matara - - - - 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Hambantota - - - - - - 2,500.00 2,500.00
National - - - - 2,590.00 2,545.00 2,500.00 2,500.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture