අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :16.01.2018

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 650.00 611.00 625.00 560.00 1,200.00 1,022.00
Matale 660.00 646.00 600.00 600.00 1,100.00 1,056.00
Nuwara_eliya 600.00 600.00 575.00 572.00 - -
Kegalle 650.00 625.00 - - 1,000.00 866.00
Ratnapura 640.00 635.00 600.00 600.00 - -
Badulla 650.00 645.00 600.00 558.00 1,050.00 987.00
Kurunegala 650.00 623.00 600.00 583.00 - -
Colombo 550.00 550.00 - - - -
Gampaha 625.00 605.00 - - - -
Kalutara 550.00 535.00 - - - -
Galle 620.00 610.00 550.00 550.00 - -
Matara 660.00 660.00 550.00 550.00 - -
Hambantota 650.00 650.00 - - - -
Monaragala 675.00 657.00 - - 1,100.00 964.00
National 675.00 615.71 625.00 571.63 1,200.00 979.00

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,250.00 1,170.00 80.00 70.00
Matale 1,150.00 1,125.00 70.00 65.00
Nuwara_eliya 1,107.00 1,120.00 80.00 73.00
Kegalle 1,200.00 1,133.00 60.00 60.00
Ratnapura 1,100.00 1,076.00 - -
Badulla 1,100.00 962.00 - -
Kurunegala 1,100.00 1,000.00 65.00 58.00
Colombo 950.00 933.00 - -
Gampaha 1,000.00 1,000.00 90.00 65.00
Kalutara 900.00 885.00 - -
Galle 1,050.00 1,025.00 - -
Matara 1,150.00 1,078.00 80.00 60.00
Hambantota 1,100.00 1,050.00 - -
Monaragala 1,000.00 950.00 - -
National 1,250.00 1,036.21 90.00 64.43

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 550.00 519.00 500.00 493.00 600.00 578.00
Matale 550.00 525.00 490.00 481.00 560.00 560.00
Nuwara_eliya 525.00 522.00 480.00 477.00 - -
Kegalle 550.00 535.00 500.00 500.00 - -
Ratnapura 500.00 492.00 - - - -
Badulla 550.00 506.00 500.00 458.00 - -
Kurunegala 520.00 507.00 500.00 485.00 - -
Colombo 500.00 466.00 - - - -
Gampaha 500.00 500.00 - - - -
Kalutara 500.00 485.00 - - - -
Galle 500.00 450.00 - - - -
Matara 500.00 466.00 - - - -
Hambantota 480.00 466.00 - - - -
Monaragala 500.00 490.00 - - - -
National 550.00 494.93 500.00 482.33 600.00 569.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 365.00 350.00 320.00 290.00 270.00 - -
Matale 425.00 406.00 400.00 366.00 375.00 335.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 300.00 283.00 250.00 233.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 350.00 333.00 300.00 300.00 - - - -
Kurunegala 350.00 325.00 280.00 275.00 220.00 207.00 180.00 170.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 250.00 200.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 400.00 390.00 390.00 380.00 362.00 - -
National 425.00 352.00 400.00 297.71 380.00 293.50 180.00 170.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 4,000.00 4,000.00 3,700.00 3,700.00 3,400.00 3,400.00 3,000.00 3,000.00 2,600.00 2,600.00
Matale 3,800.00 3,800.00 3,100.00 3,100.00 - - - - - -
Nuwara_eliya - - 2,300.00 2,300.00 2,000.00 2,000.00 1,700.00 1,700.00 1,300.00 1,300.00
Kegalle 3,000.00 2,450.00 2,500.00 2,250.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - 2,500.00 2,500.00 - - - - - -
Kurunegala 3,500.00 3,400.00 3,000.00 3,000.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 4,000.00 3,412.50 3,700.00 2,808.33 3,400.00 2,700.00 3,000.00 2,350.00 2,600.00 1,950.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 550.00 472.00 420.00 406.00 370.00 350.00 1,600.00 1,437.00 1,300.00 1,083.00
Matale 500.00 463.00 450.00 445.00 380.00 375.00 1,550.00 1,492.00 1,250.00 1,250.00
Nuwara_eliya 350.00 350.00 300.00 300.00 - - 1,100.00 1,100.00 900.00 900.00
Kegalle 400.00 383.00 350.00 333.00 - - 1,500.00 1,233.00 1,000.00 1,000.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 400.00 390.00 350.00 350.00 - - 1,100.00 1,050.00 1,000.00 900.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 600.00 600.00 - - - - 1,500.00 1,500.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 600.00 443.00 450.00 366.80 380.00 362.50 1,600.00 1,302.00 1,300.00 1,026.60

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,000.00 2,950.00 2,450.00 2,416.00 2,350.00 2,316.00 2,150.00 2,116.00 1,600.00 1,583.00 1,600.00 1,583.00 1,350.00 1,300.00 1,150.00 1,116.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,200.00 1,733.00 1,600.00 1,191.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,367.00 800.00 767.00
Colombo - - 2,600.00 2,600.00 2,550.00 2,550.00 2,350.00 2,350.00 - - - - 1,800.00 1,800.00 1,750.00 1,750.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,000.00 2,000.00 1,800.00 1,600.00 - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,225.00
Kalutara 2,950.00 2,935.00 2,750.00 2,735.00 2,500.00 2,485.00 2,350.00 2,333.00 2,250.00 2,235.00 1,800.00 1,765.00 1,400.00 1,370.00 1,100.00 1,070.00 - - - - - -
Galle 3,000.00 2,900.00 2,450.00 2,425.00 2,350.00 2,325.00 2,250.00 2,210.00 - - - - 1,970.00 1,960.00 1,950.00 1,940.00 - - - - - -
Matara 3,450.00 3,338.00 3,000.00 2,867.00 2,500.00 2,342.00 2,300.00 2,250.00 2,230.00 2,127.00 2,200.00 2,090.00 2,100.00 1,982.00 1,980.00 1,885.00 1,850.00 1,640.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,300.00 2,300.00 2,250.00 2,250.00 - - - - 2,000.00 2,000.00 1,950.00 1,950.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,300.00 1,210.00
National 3,450.00 3,030.75 3,000.00 2,608.60 2,550.00 2,331.14 2,350.00 2,158.43 2,250.00 1,981.67 2,200.00 1,812.67 2,100.00 1,735.33 1,980.00 1,618.50 1,850.00 1,640.00 2,200.00 1,550.00 1,600.00 1,098.25

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 5,000.00 1,500.00 4,000.00 1,500.00 2,000.00 1,000.00 800.00 400.00 250.00 150.00
Colombo - - - - 1,125.00 1,063.00 500.00 500.00 - -
Gampaha 3,500.00 2,000.00 3,000.00 2,000.00 1,500.00 1,200.00 600.00 500.00 - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 4,250.00 1,750.00 3,500.00 1,750.00 2,000.00 1,087.67 800.00 466.67 250.00 150.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 310.00 296.00 200.00 140.00
Matale 320.00 311.00 200.00 162.00
Nuwara_eliya 310.00 303.00 - -
Kegalle 310.00 303.00 175.00 148.00
Ratnapura 300.00 291.00 130.00 122.00
Badulla 300.00 282.00 170.00 155.00
Kurunegala 330.00 323.00 180.00 150.00
Colombo 280.00 278.00 200.00 188.00
Gampaha 330.00 320.00 200.00 150.00
Kalutara 280.00 277.00 250.00 250.00
Galle 310.00 305.00 - -
Matara 300.00 296.00 140.00 140.00
Hambantota 300.00 288.00 - -
Monaragala 300.00 288.00 - -
National 330.00 297.21 250.00 160.50

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 300.00 242.00 300.00 273.00 - - - 35.00 4,500.00 4,500.00
Matale 280.00 250.00 400.00 338.00 - - 60.00 46.00 - -
Nuwara_eliya 250.00 246.00 260.00 253.00 - - - - - -
Kegalle 240.00 233.00 300.00 283.00 - - 50.00 40.00 - -
Ratnapura 245.00 242.00 400.00 375.00 - - 45.00 40.00 - -
Badulla 300.00 255.00 350.00 325.00 600.00 575.00 - - - -
Kurunegala 250.00 243.00 350.00 317.00 - - 60.00 53.00 - -
Colombo 275.00 255.00 - - - - - - - -
Gampaha 300.00 260.00 350.00 310.00 - - 100.00 70.00 - -
Kalutara 250.00 247.00 300.00 300.00 - - - - - -
Galle 220.00 210.00 250.00 250.00 - - - - - -
Matara 220.00 209.00 250.00 233.00 - - 40.00 40.00 - -
Hambantota 250.00 231.00 - - - - - - - -
Monaragala 350.00 270.00 500.00 340.00 - - - - - -
National 350.00 242.36 500.00 299.75 600.00 575.00 100.00 46.29 4,500.00 4,500.00

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 2,450.00 2,450.00 - -
Matara - - - - 2,450.00 2,450.00 3,450.00 3,450.00
Hambantota - - - - - - 2,940.00 2,940.00
National - - - - 2,450.00 2,450.00 3,450.00 3,195.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit, DEA
Department of Export Agriculture