අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :16.10.2018

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 625.00 589.00 560.00 540.00 1,100.00 989.00
Matale 620.00 608.00 - - 1,150.00 1,117.00
Nuwara_eliya 590.00 583.00 - - - -
Kegalle 600.00 600.00 - - 1,000.00 1,000.00
Ratnapura 590.00 585.00 - - - -
Badulla 625.00 604.00 550.00 525.00 1,050.00 1,025.00
Kurunegala 620.00 617.00 600.00 600.00 - -
Colombo 625.00 611.00 - - - -
Gampaha 650.00 615.00 - - - -
Kalutara 600.00 600.00 - - - -
Galle 600.00 600.00 550.00 550.00 - -
Matara 620.00 620.00 - - - -
Hambantota 600.00 600.00 - - - -
Monaragala 620.00 604.00 - - 1,100.00 1,020.00
National 650.00 601.36 600.00 553.75 1,150.00 1,030.20

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,150.00 1,100.00 90.00 79.00
Matale 1,150.00 1,108.00 80.00 73.00
Nuwara_eliya 1,060.00 1,055.00 70.00 65.00
Kegalle 1,100.00 1,050.00 80.00 78.00
Ratnapura 1,100.00 1,075.00 - -
Badulla 1,100.00 1,000.00 - -
Kurunegala 1,200.00 1,167.00 100.00 88.00
Colombo 1,000.00 1,000.00 - -
Gampaha 1,200.00 1,100.00 100.00 70.00
Kalutara 1,000.00 935.00 - -
Galle 1,000.00 1,000.00 - -
Matara 1,150.00 1,106.00 80.00 64.00
Hambantota 1,150.00 1,116.00 - -
Monaragala 1,000.00 1,000.00 - -
National 1,200.00 1,058.00 100.00 73.86

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 535.00 521.00 520.00 497.00 600.00 563.00
Matale 530.00 521.00 460.00 453.00 550.00 545.00
Nuwara_eliya 520.00 516.00 - - - -
Kegalle 500.00 493.00 450.00 450.00 - -
Ratnapura 500.00 500.00 - - - -
Badulla 500.00 479.00 400.00 400.00 - -
Kurunegala 500.00 500.00 480.00 480.00 - -
Colombo 500.00 483.00 - - - -
Gampaha 500.00 500.00 - - - -
Kalutara 500.00 500.00 - - - -
Galle 520.00 510.00 - - - -
Matara 520.00 493.00 - - - -
Hambantota 500.00 466.00 - - - -
Monaragala 500.00 484.00 - - - -
National 535.00 497.57 520.00 456.00 600.00 554.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 381.00 360.00 335.00 330.00 305.00 - -
Matale 450.00 428.00 410.00 393.00 370.00 352.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 350.00 316.00 300.00 283.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 350.00 335.00 300.00 300.00 - - - -
Kurunegala 350.00 335.00 300.00 295.00 250.00 243.00 210.00 203.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - 300.00 235.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 395.00 390.00 375.00 380.00 362.00 325.00 300.00
National 450.00 365.00 410.00 330.17 380.00 299.40 325.00 251.50

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 4,200.00 4,200.00 3,800.00 3,800.00 3,600.00 3,600.00 3,200.00 3,200.00 2,800.00 2,800.00
Matale 4,000.00 4,000.00 3,700.00 3,700.00 - - - - - -
Nuwara_eliya - - 2,800.00 2,800.00 2,500.00 2,500.00 2,100.00 2,100.00 1,700.00 1,700.00
Kegalle 3,500.00 3,166.00 3,000.00 2,666.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - 2,500.00 2,500.00 - - - - - -
Kurunegala 3,000.00 3,000.00 2,800.00 2,800.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 4,200.00 3,591.50 3,800.00 3,044.33 3,600.00 3,050.00 3,200.00 2,650.00 2,800.00 2,250.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 550.00 527.00 475.00 438.00 400.00 388.00 2,500.00 2,247.00 1,500.00 1,221.00
Matale 550.00 529.00 515.00 488.00 490.00 458.00 2,400.00 2,250.00 1,900.00 1,867.00
Nuwara_eliya 500.00 500.00 400.00 400.00 - - 2,000.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00
Kegalle 550.00 493.00 500.00 450.00 - - 2,300.00 1,833.00 2,000.00 1,583.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 480.00 465.00 430.00 415.00 - - 1,850.00 1,675.00 1,600.00 1,500.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 400.00 400.00 - - - - 1,500.00 1,500.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 550.00 485.67 515.00 438.20 490.00 423.00 2,500.00 1,917.50 2,000.00 1,534.20

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,200.00 3,150.00 2,650.00 2,550.00 2,350.00 2,316.00 2,000.00 1,916.00 1,750.00 1,723.00 1,750.00 1,723.00 1,700.00 1,650.00 1,500.00 1,466.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,616.00 1,500.00 1,125.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,800.00 1,733.00 1,000.00 917.00
Colombo - - 2,800.00 2,800.00 2,500.00 2,500.00 2,300.00 2,300.00 - - - - 1,900.00 1,900.00 1,850.00 1,850.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,000.00 2,000.00 1,700.00 1,600.00 - - - - - - - - - - - - 1,400.00 1,100.00
Kalutara 3,200.00 3,167.00 2,900.00 2,865.00 2,600.00 2,567.00 2,300.00 2,270.00 2,100.00 2,067.00 2,000.00 1,960.00 1,600.00 1,565.00 1,200.00 1,160.00 - - - - - -
Galle 3,140.00 3,060.00 2,340.00 2,315.00 2,150.00 2,135.00 2,080.00 2,065.00 - - - - 1,900.00 1,885.00 1,850.00 1,850.00 - - - - - -
Matara 3,800.00 3,713.00 3,000.00 2,767.00 2,650.00 2,317.00 2,200.00 2,175.00 2,150.00 2,088.00 2,050.00 2,025.00 2,000.00 1,950.00 1,900.00 1,825.00 1,750.00 1,680.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,200.00 2,175.00 2,150.00 2,125.00 - - - - 1,950.00 1,925.00 1,900.00 1,900.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,325.00
National 3,800.00 3,272.50 3,000.00 2,659.40 2,650.00 2,287.14 2,300.00 2,064.43 2,150.00 1,959.33 2,050.00 1,902.67 2,000.00 1,812.50 1,900.00 1,675.17 1,750.00 1,680.00 2,000.00 1,674.50 1,500.00 1,116.75

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 5,500.00 3,500.00 5,500.00 3,500.00 4,000.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 500.00
Colombo - - - - 3,500.00 3,250.00 1,500.00 1,375.00 - -
Gampaha 6,000.00 4,000.00 6,000.00 4,000.00 4,500.00 3,000.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 5,750.00 3,750.00 5,750.00 3,750.00 4,500.00 2,916.67 2,500.00 1,625.00 1,500.00 750.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 330.00 310.00 350.00 320.00
Matale 330.00 323.00 330.00 313.00
Nuwara_eliya 320.00 317.00 - -
Kegalle 325.00 315.00 250.00 250.00
Ratnapura 275.00 268.00 500.00 445.00
Badulla 300.00 276.00 400.00 400.00
Kurunegala 370.00 360.00 350.00 333.00
Colombo 310.00 290.00 350.00 325.00
Gampaha 330.00 312.00 300.00 260.00
Kalutara 370.00 367.00 400.00 400.00
Galle 300.00 280.00 - -
Matara 300.00 298.00 300.00 300.00
Hambantota 300.00 300.00 - -
Monaragala 230.00 228.00 - -
National 370.00 303.14 500.00 334.60

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 200.00 168.00 400.00 400.00 - - - 50.00 - -
Matale 180.00 176.00 480.00 460.00 - - 70.00 68.00 - -
Nuwara_eliya 170.00 165.00 300.00 300.00 - - - - - -
Kegalle 165.00 161.00 400.00 350.00 - - 75.00 65.00 - -
Ratnapura 160.00 148.00 350.00 325.00 - - 40.00 35.00 - -
Badulla 180.00 146.00 500.00 412.00 750.00 641.00 60.00 55.00 - -
Kurunegala 180.00 180.00 200.00 200.00 - - 70.00 68.00 - -
Colombo 160.00 153.00 - - - - - - - -
Gampaha 180.00 156.00 400.00 380.00 - - 130.00 100.00 - -
Kalutara 160.00 153.00 350.00 350.00 - - - - - -
Galle 120.00 120.00 - - - - - - - -
Matara 140.00 125.00 350.00 288.00 - - 30.00 30.00 - -
Hambantota 140.00 140.00 - - - - - - - -
Monaragala 140.00 134.00 400.00 375.00 - - - - - -
National 200.00 151.79 500.00 349.09 750.00 641.00 130.00 58.88 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - 2,900.00 2,875.00
Galle - - - - 2,590.00 2,590.00 - -
Matara - - - - 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Hambantota - - - - - - 3,300.00 3,166.00
National - - - - 2,590.00 2,545.00 3,300.00 2,847.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit,
Department of Export Agriculture