අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :18.09.2018

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 620.00 590.00 600.00 570.00 1,100.00 1,039.00
Matale 640.00 617.00 - - 1,100.00 1,100.00
Nuwara_eliya 580.00 575.00 - - - -
Kegalle 600.00 593.00 550.00 550.00 1,100.00 1,000.00
Ratnapura 610.00 595.00 - - - -
Badulla 625.00 603.00 550.00 475.00 1,000.00 1,000.00
Kurunegala 620.00 620.00 600.00 600.00 - -
Colombo 600.00 593.00 - - - -
Gampaha 625.00 615.00 - - - -
Kalutara 600.00 600.00 - - - -
Galle 600.00 600.00 - - - -
Matara 600.00 600.00 - - - -
Hambantota 600.00 593.00 - - - -
Monaragala 610.00 602.00 - - 1,080.00 1,056.00
National 640.00 599.21 600.00 548.75 1,100.00 1,039.00

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,200.00 1,097.00 90.00 72.00
Matale 1,150.00 1,108.00 80.00 75.00
Nuwara_eliya 1,110.00 1,100.00 75.00 70.00
Kegalle 1,150.00 1,116.00 80.00 75.00
Ratnapura 1,200.00 1,087.00 - -
Badulla 1,000.00 975.00 - -
Kurunegala 1,200.00 1,167.00 100.00 83.00
Colombo 1,100.00 1,025.00 - -
Gampaha 1,200.00 1,060.00 80.00 68.00
Kalutara 1,000.00 935.00 - -
Galle 1,050.00 1,025.00 - -
Matara 1,150.00 1,093.00 80.00 60.00
Hambantota 1,100.00 1,083.00 - -
Monaragala 1,100.00 1,100.00 - -
National 1,200.00 1,069.36 100.00 71.86

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 550.00 527.00 500.00 471.00 600.00 562.00
Matale 550.00 538.00 535.00 532.00 560.00 555.00
Nuwara_eliya 545.00 540.00 - - - -
Kegalle 550.00 550.00 500.00 500.00 - -
Ratnapura 520.00 511.00 - - - -
Badulla 530.00 498.00 500.00 450.00 - -
Kurunegala 570.00 560.00 540.00 532.00 - -
Colombo 525.00 508.00 - - - -
Gampaha 550.00 525.00 - - - -
Kalutara 500.00 467.00 - - - -
Galle 560.00 530.00 - - - -
Matara 550.00 486.00 - - - -
Hambantota 500.00 483.00 - - - -
Monaragala 500.00 484.00 - - - -
National 570.00 514.79 540.00 497.00 600.00 558.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 390.00 371.00 360.00 350.00 320.00 313.00 - -
Matale 425.00 402.00 400.00 365.00 350.00 337.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 400.00 356.00 350.00 316.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 400.00 360.00 350.00 325.00 - - - -
Kurunegala 360.00 340.00 310.00 300.00 250.00 232.00 200.00 195.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - 250.00 230.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 400.00 390.00 380.00 350.00 350.00 325.00 310.00
National 425.00 371.50 400.00 339.33 350.00 292.40 325.00 252.50

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 4,000.00 4,000.00 3,600.00 3,600.00 3,200.00 3,200.00 2,500.00 2,500.00 2,000.00 2,000.00
Matale 3,500.00 3,500.00 3,250.00 3,250.00 - - - - - -
Nuwara_eliya - - 2,800.00 2,800.00 2,500.00 2,500.00 2,100.00 2,100.00 1,600.00 1,600.00
Kegalle 3,500.00 3,166.00 3,000.00 2,833.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - 2,500.00 2,500.00 - - - - - -
Kurunegala 3,500.00 3,500.00 3,300.00 3,275.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 4,000.00 3,541.50 3,600.00 3,043.00 3,200.00 2,850.00 2,500.00 2,300.00 2,000.00 1,800.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 600.00 551.00 525.00 477.00 450.00 430.00 2,200.00 2,055.00 1,500.00 1,250.00
Matale 600.00 575.00 500.00 487.00 450.00 437.00 2,150.00 2,088.00 1,880.00 1,655.00
Nuwara_eliya 500.00 500.00 400.00 400.00 - - 2,000.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00
Kegalle 600.00 550.00 550.00 516.00 - - 2,500.00 1,933.00 2,000.00 1,500.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 650.00 600.00 600.00 550.00 - - 1,600.00 1,550.00 1,450.00 1,325.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - 300.00 300.00 - - 1,600.00 1,600.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 650.00 555.20 600.00 455.00 450.00 433.50 2,500.00 1,871.00 2,000.00 1,446.00

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,200.00 3,100.00 2,700.00 2,650.00 2,400.00 2,312.00 2,100.00 2,050.00 1,800.00 1,750.00 1,800.00 1,750.00 1,700.00 1,680.00 1,500.00 1,450.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,750.00 1,600.00 1,191.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,800.00 1,667.00 800.00 767.00
Colombo - - 2,800.00 2,800.00 2,400.00 2,400.00 2,300.00 2,300.00 - - - - 1,900.00 1,900.00 1,800.00 1,800.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,000.00 2,000.00 1,600.00 1,550.00 - - - - - - - - - - - - 1,400.00 1,350.00
Kalutara 3,400.00 3,368.00 3,000.00 2,967.00 2,800.00 2,767.00 2,600.00 2,566.00 2,300.00 2,266.00 2,000.00 1,967.00 1,800.00 1,766.00 1,200.00 1,167.00 - - - - - -
Galle 3,300.00 3,270.00 2,400.00 2,375.00 2,190.00 2,170.00 2,150.00 2,125.00 - - - - 1,940.00 1,930.00 1,930.00 1,910.00 - - - - - -
Matara 3,750.00 3,550.00 3,000.00 2,750.00 2,600.00 2,250.00 2,150.00 2,088.00 2,100.00 2,033.00 2,000.00 1,950.00 1,900.00 1,863.00 1,850.00 1,775.00 1,600.00 1,567.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,150.00 2,125.00 2,100.00 2,050.00 - - - - 1,800.00 1,800.00 1,750.00 1,750.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,300.00 1,180.00
National 3,750.00 3,322.00 3,000.00 2,708.40 2,800.00 2,289.14 2,600.00 2,104.14 2,300.00 2,016.33 2,000.00 1,889.00 1,940.00 1,823.17 1,930.00 1,642.00 1,600.00 1,567.00 2,000.00 1,708.50 1,600.00 1,122.00

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 6,500.00 3,000.00 7,000.00 4,000.00 4,000.00 2,500.00 1,800.00 1,500.00 500.00 300.00
Colombo - - - - 2,750.00 2,625.00 1,500.00 1,500.00 - -
Gampaha 5,500.00 3,000.00 5,500.00 3,000.00 3,500.00 3,000.00 2,500.00 2,000.00 900.00 600.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 6,000.00 3,000.00 6,250.00 3,500.00 4,000.00 2,708.33 2,500.00 1,666.67 900.00 450.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 350.00 313.00 310.00 278.00
Matale 340.00 326.00 400.00 376.00
Nuwara_eliya 310.00 310.00 - -
Kegalle 350.00 340.00 500.00 450.00
Ratnapura 350.00 347.00 400.00 400.00
Badulla 320.00 295.00 500.00 412.00
Kurunegala 350.00 350.00 450.00 450.00
Colombo 325.00 313.00 500.00 500.00
Gampaha 360.00 330.00 550.00 490.00
Kalutara 320.00 313.00 400.00 400.00
Galle 335.00 330.00 - -
Matara 340.00 330.00 450.00 450.00
Hambantota 330.00 318.00 - -
Monaragala 320.00 306.00 - -
National 360.00 322.93 550.00 420.60

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 180.00 166.00 500.00 461.00 - - - 50.00 - -
Matale 180.00 170.00 560.00 476.00 - - 75.00 61.00 - -
Nuwara_eliya 173.00 170.00 350.00 345.00 - - - - - -
Kegalle 160.00 160.00 550.00 516.00 - - 75.00 61.00 - -
Ratnapura 170.00 165.00 400.00 383.00 - - 50.00 50.00 - -
Badulla 200.00 170.00 600.00 537.00 750.00 625.00 75.00 75.00 - -
Kurunegala 170.00 163.00 300.00 300.00 - - 80.00 73.00 - -
Colombo 130.00 125.00 - - - - - - - -
Gampaha 200.00 162.00 500.00 470.00 - - 100.00 78.00 - -
Kalutara 150.00 147.00 400.00 400.00 - - - - - -
Galle 150.00 145.00 400.00 400.00 - - - - - -
Matara 150.00 146.00 400.00 375.00 - - - - - -
Hambantota 150.00 143.00 - - - - - - - -
Monaragala 140.00 132.00 350.00 350.00 - - - - - -
National 200.00 154.57 600.00 417.75 750.00 625.00 100.00 64.00 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - 2,900.00 2,850.00
Galle - - - - 2,590.00 2,590.00 - -
Matara - - - - 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Hambantota - - - - - - 3,300.00 3,167.00
National - - - - 2,590.00 2,545.00 3,300.00 2,839.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture