අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :19.11.2018

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 650.00 616.00 600.00 587.00 1,200.00 1,042.00
Matale 650.00 625.00 - - 1,200.00 1,108.00
Nuwara_eliya 610.00 603.00 - - - -
Kegalle 600.00 600.00 - - 1,000.00 966.00
Ratnapura 620.00 610.00 - - - -
Badulla 625.00 604.00 500.00 475.00 1,050.00 1,025.00
Kurunegala 650.00 637.00 625.00 617.00 - -
Colombo 650.00 638.00 - - - -
Gampaha 600.00 600.00 - - - -
Kalutara 600.00 600.00 - - - -
Galle 600.00 600.00 - - - -
Matara 620.00 620.00 - - - -
Hambantota 610.00 603.00 - - - -
Monaragala 625.00 612.00 - - 1,100.00 1,080.00
National 650.00 610.79 625.00 559.67 1,200.00 1,044.20

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,150.00 1,080.00 85.00 73.00
Matale 1,200.00 1,116.00 90.00 79.00
Nuwara_eliya 1,010.00 1,003.00 70.00 65.00
Kegalle 1,000.00 983.00 80.00 73.00
Ratnapura 1,100.00 1,050.00 - -
Badulla 1,100.00 1,000.00 - -
Kurunegala 1,150.00 1,083.00 80.00 77.00
Colombo 1,100.00 1,050.00 - -
Gampaha 1,100.00 1,060.00 65.00 60.00
Kalutara 1,100.00 1,035.00 - -
Galle 1,000.00 1,000.00 - -
Matara 1,100.00 1,075.00 80.00 56.00
Hambantota 1,150.00 1,116.00 - -
Monaragala 1,075.00 1,050.00 - -
National 1,200.00 1,050.07 90.00 69.00

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 450.00 441.00 425.00 413.00 525.00 434.00
Matale 450.00 442.00 - - 460.00 448.00
Nuwara_eliya 460.00 457.00 - - - -
Kegalle 450.00 436.00 400.00 400.00 - -
Ratnapura 500.00 490.00 - - - -
Badulla 450.00 425.00 400.00 393.00 - -
Kurunegala 410.00 403.00 400.00 397.00 - -
Colombo 500.00 492.00 - - - -
Gampaha 475.00 435.00 - - - -
Kalutara 500.00 467.00 - - - -
Galle 450.00 450.00 - - - -
Matara 500.00 467.00 - - - -
Hambantota 550.00 500.00 - - - -
Monaragala 450.00 434.00 - - - -
National 550.00 452.79 425.00 400.75 525.00 441.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 375.00 370.00 345.00 325.00 303.00 - -
Matale 450.00 421.00 425.00 398.00 350.00 336.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 400.00 356.00 350.00 316.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 350.00 333.00 320.00 306.00 - - - -
Kurunegala 380.00 365.00 320.00 315.00 260.00 253.00 215.00 205.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - 250.00 230.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 400.00 390.00 390.00 380.00 362.00 325.00 310.00
National 450.00 375.00 425.00 345.00 380.00 296.80 325.00 257.50

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 4,800.00 4,800.00 4,400.00 4,400.00 3,600.00 3,600.00 3,400.00 3,400.00 3,000.00 3,000.00
Matale 4,000.00 4,000.00 3,700.00 3,700.00 - - - - - -
Nuwara_eliya - - 2,700.00 2,700.00 2,300.00 2,300.00 2,000.00 2,000.00 1,400.00 1,400.00
Kegalle 3,000.00 2,750.00 2,500.00 2,250.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - 2,500.00 2,500.00 - - - - - -
Kurunegala 3,500.00 3,500.00 3,350.00 3,325.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 4,800.00 3,762.50 4,400.00 3,145.83 3,600.00 2,950.00 3,400.00 2,700.00 3,000.00 2,200.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 550.00 501.00 500.00 457.00 400.00 370.00 2,600.00 2,410.00 1,800.00 1,381.00
Matale 550.00 539.00 500.00 441.00 400.00 380.00 2,400.00 2,266.00 2,000.00 1,941.00
Nuwara_eliya 500.00 500.00 450.00 450.00 - - 2,000.00 2,000.00 1,700.00 1,700.00
Kegalle 500.00 456.00 450.00 416.00 - - 2,500.00 1,900.00 2,000.00 1,500.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 450.00 435.00 400.00 390.00 - - 2,100.00 2,050.00 1,800.00 1,650.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 450.00 450.00 - - - - 2,400.00 2,400.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 550.00 480.17 500.00 430.80 400.00 375.00 2,600.00 2,171.00 2,000.00 1,634.40

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,150.00 3,100.00 2,650.00 2,550.00 2,350.00 2,325.00 2,100.00 2,050.00 1,800.00 1,737.00 1,800.00 1,737.00 1,750.00 1,700.00 1,550.00 1,500.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,650.00 1,600.00 1,208.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,600.00 1,600.00 800.00 783.00
Colombo - - 2,600.00 2,600.00 2,500.00 2,500.00 2,200.00 2,200.00 - - - - 1,950.00 1,950.00 1,800.00 1,800.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,200.00 2,200.00 1,800.00 1,635.00 - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,335.00
Kalutara 3,200.00 3,167.00 2,900.00 2,865.00 2,600.00 2,567.00 2,300.00 2,270.00 2,100.00 2,067.00 2,000.00 1,960.00 1,600.00 1,565.00 1,200.00 1,160.00 - - - - - -
Galle 3,100.00 3,050.00 2,320.00 2,310.00 2,150.00 2,140.00 2,100.00 2,090.00 - - - - 1,920.00 1,900.00 1,900.00 1,890.00 - - - - - -
Matara 3,850.00 3,800.00 3,000.00 2,850.00 2,500.00 2,283.00 2,200.00 2,142.00 2,100.00 2,067.00 2,050.00 2,017.00 2,000.00 1,988.00 1,980.00 1,922.00 1,850.00 1,638.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,200.00 2,175.00 2,150.00 2,125.00 - - - - 1,950.00 1,925.00 1,900.00 1,833.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,325.00
National 3,850.00 3,279.25 3,000.00 2,635.00 2,600.00 2,312.86 2,300.00 2,073.14 2,100.00 1,957.00 2,050.00 1,904.67 2,000.00 1,838.00 1,980.00 1,684.17 1,850.00 1,638.00 2,000.00 1,625.00 1,600.00 1,162.75

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala - - - - - - - - - -
Colombo - - - - 2,000.00 1,875.00 1,100.00 1,050.00 - -
Gampaha 5,000.00 2,000.00 4,000.00 3,000.00 2,000.00 1,500.00 1,200.00 1,000.00 - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 5,000.00 2,000.00 4,000.00 3,000.00 2,000.00 1,687.50 1,200.00 1,025.00 - -

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 310.00 297.00 200.00 159.00
Matale 330.00 320.00 200.00 168.00
Nuwara_eliya 300.00 296.00 - -
Kegalle 310.00 303.00 150.00 125.00
Ratnapura 285.00 280.00 180.00 175.00
Badulla 280.00 263.00 250.00 237.00
Kurunegala 340.00 337.00 150.00 150.00
Colombo 290.00 280.00 150.00 125.00
Gampaha 350.00 310.00 150.00 125.00
Kalutara 285.00 282.00 200.00 200.00
Galle 300.00 300.00 - -
Matara 310.00 302.00 - -
Hambantota 290.00 283.00 - -
Monaragala 270.00 270.00 - -
National 350.00 294.50 250.00 162.67

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 210.00 171.00 400.00 336.00 - - - 45.00 5,000.00 5,000.00
Matale 180.00 165.00 500.00 500.00 - - 45.00 41.00 - -
Nuwara_eliya 170.00 165.00 360.00 353.00 - - - - - -
Kegalle 150.00 150.00 400.00 360.00 - - 50.00 50.00 - -
Ratnapura 160.00 155.00 250.00 250.00 - - 40.00 37.00 - -
Badulla 200.00 156.00 450.00 387.00 700.00 600.00 80.00 70.00 - -
Kurunegala 170.00 163.00 300.00 267.00 - - 80.00 70.00 - -
Colombo 160.00 157.00 - - - - - - - -
Gampaha 200.00 162.00 450.00 350.00 - - 100.00 75.00 - -
Kalutara 160.00 153.00 300.00 300.00 - - - - - -
Galle 125.00 120.00 - - - - - - - -
Matara 140.00 127.00 250.00 225.00 - - - - - -
Hambantota 130.00 125.00 - - - - - - - -
Monaragala 150.00 144.00 300.00 250.00 - - - - - -
National 210.00 150.93 500.00 325.27 700.00 600.00 100.00 55.43 5,000.00 5,000.00

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 2,380.00 2,380.00 - -
Matara - - - - 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Hambantota - - - - - - 3,300.00 3,166.00
National - - - - 2,500.00 2,440.00 3,300.00 2,833.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture