අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :24.04.2017

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 690.00 642.00 660.00 610.00 1,200.00 1,039.00
Matale 660.00 650.00 610.00 603.00 1,250.00 1,232.00
Nuwara_eliya 625.00 620.00 570.00 567.00 - -
Kegalle 640.00 626.00 - - 1,100.00 1,075.00
Ratnapura 620.00 615.00 - - - -
Badulla 650.00 614.00 600.00 550.00 1,100.00 1,066.00
Kurunegala 650.00 633.00 600.00 600.00 - -
Colombo 600.00 588.00 - - - -
Gampaha 700.00 638.00 - - - -
Kalutara 650.00 650.00 - - - -
Galle 600.00 600.00 - - - -
Matara 650.00 650.00 - - - -
Hambantota 625.00 611.00 - - - -
Monaragala 650.00 646.00 - - 1,200.00 1,180.00
National 700.00 625.07 660.00 586.00 1,250.00 1,118.40

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,300.00 1,175.00 80.00 80.00
Matale 1,250.00 1,195.00 80.00 73.00
Nuwara_eliya 1,100.00 1,100.00 75.00 71.00
Kegalle 1,150.00 1,100.00 60.00 60.00
Ratnapura 1,150.00 1,100.00 - -
Badulla 1,100.00 1,012.00 - -
Kurunegala 1,150.00 1,083.00 80.00 70.00
Colombo 1,200.00 1,100.00 - -
Gampaha 1,100.00 1,060.00 65.00 56.00
Kalutara 1,000.00 1,000.00 - -
Galle 1,100.00 1,025.00 - -
Matara 1,200.00 1,131.00 100.00 63.00
Hambantota 1,100.00 1,066.00 - -
Monaragala 1,050.00 1,016.00 - -
National 1,300.00 1,083.07 100.00 67.57

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 560.00 539.00 510.00 496.00 600.00 591.00
Matale 550.00 547.00 530.00 528.00 575.00 564.00
Nuwara_eliya 550.00 547.00 510.00 507.00 - -
Kegalle 550.00 546.00 500.00 500.00 - -
Ratnapura 530.00 510.00 - - - -
Badulla 500.00 483.00 450.00 441.00 - -
Kurunegala 560.00 547.00 530.00 522.00 - -
Colombo 500.00 483.00 - - - -
Gampaha 550.00 548.00 - - - -
Kalutara 500.00 495.00 - - - -
Galle 550.00 500.00 - - - -
Matara 520.00 481.00 - - - -
Hambantota 500.00 473.00 - - - -
Monaragala 550.00 506.00 - - - -
National 560.00 514.64 530.00 499.00 600.00 577.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 383.00 380.00 324.00 325.00 302.00 - -
Matale 425.00 407.00 400.00 370.00 350.00 347.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 350.00 325.00 300.00 283.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 400.00 400.00 360.00 345.00 - - - -
Kurunegala 360.00 340.00 315.00 308.00 255.00 252.00 200.00 197.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 250.00 210.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 390.00 390.00 378.00 380.00 358.00 - -
National 425.00 374.17 400.00 316.86 380.00 314.75 200.00 197.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 3,800.00 3,800.00 3,400.00 3,400.00 2,900.00 2,900.00 2,500.00 2,500.00 2,000.00 2,000.00
Matale 3,000.00 3,000.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - 2,700.00 2,700.00 2,400.00 2,400.00 2,000.00 2,000.00 1,450.00 1,450.00
Kegalle 3,500.00 3,500.00 3,000.00 3,000.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - 2,000.00 2,000.00 - - - - - -
Kurunegala 3,500.00 3,500.00 3,300.00 3,250.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 3,800.00 3,450.00 3,400.00 2,870.00 2,900.00 2,650.00 2,500.00 2,250.00 2,000.00 1,725.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 500.00 471.00 460.00 411.00 400.00 362.00 1,600.00 1,390.00 1,250.00 1,006.00
Matale 500.00 426.00 430.00 405.00 400.00 371.00 1,600.00 1,560.00 1,250.00 1,250.00
Nuwara_eliya 350.00 350.00 300.00 300.00 - - 1,100.00 1,100.00 900.00 900.00
Kegalle 450.00 425.00 400.00 375.00 - - 1,200.00 1,125.00 1,000.00 1,000.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 380.00 365.00 350.00 325.00 - - 1,500.00 1,350.00 1,300.00 1,150.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 600.00 600.00 - - - - 1,500.00 1,500.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 600.00 439.50 460.00 363.20 400.00 366.50 1,600.00 1,337.50 1,300.00 1,061.20

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 2,850.00 2,816.00 2,500.00 2,466.00 2,350.00 2,316.00 2,150.00 2,133.00 1,800.00 1,733.00 1,800.00 1,733.00 1,750.00 1,750.00 1,650.00 1,616.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,583.00 1,700.00 1,233.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,700.00 1,567.00 850.00 800.00
Colombo - - 2,750.00 2,750.00 2,700.00 2,700.00 2,400.00 2,400.00 - - - - 1,950.00 1,950.00 1,900.00 1,900.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,200.00 2,200.00 2,000.00 2,000.00 - - - - - - - - - - - - 1,850.00 1,650.00
Kalutara 3,000.00 2,985.00 2,800.00 2,767.00 2,600.00 2,567.00 2,400.00 2,370.00 2,300.00 2,267.00 2,000.00 1,933.00 1,500.00 1,483.00 1,200.00 1,167.00 - - - - - -
Galle 3,300.00 3,150.00 2,500.00 2,400.00 2,300.00 2,275.00 2,250.00 2,240.00 - - - - 2,050.00 2,040.00 2,000.00 1,990.00 - - - - - -
Matara 3,700.00 3,625.00 3,000.00 2,933.00 2,800.00 2,433.00 2,300.00 2,258.00 2,250.00 2,183.00 2,200.00 2,150.00 2,100.00 2,000.00 2,000.00 1,913.00 1,900.00 1,725.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,270.00 2,260.00 2,270.00 2,235.00 - - - - 2,000.00 1,975.00 1,900.00 1,900.00 - - - - 1,900.00 1,900.00
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,200.00
National 3,700.00 3,144.00 3,000.00 2,663.20 2,800.00 2,393.00 2,400.00 2,233.71 2,300.00 2,061.00 2,200.00 1,938.67 2,100.00 1,866.33 2,000.00 1,747.67 1,900.00 1,725.00 2,000.00 1,575.00 1,850.00 1,220.75

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 6,000.00 2,000.00 6,000.00 2,000.00 2,500.00 1,200.00 1,000.00 500.00 300.00 150.00
Colombo - - - - 3,000.00 2,750.00 1,500.00 1,375.00 - -
Gampaha 6,000.00 3,000.00 6,000.00 3,000.00 2,800.00 2,000.00 1,200.00 1,000.00 250.00 200.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 6,000.00 2,500.00 6,000.00 2,500.00 3,000.00 1,983.33 1,500.00 958.33 300.00 175.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 300.00 265.00 280.00 231.00
Matale 280.00 274.00 250.00 226.00
Nuwara_eliya 260.00 252.00 - -
Kegalle 280.00 273.00 300.00 283.00
Ratnapura 265.00 262.00 320.00 300.00
Badulla 260.00 256.00 350.00 270.00
Kurunegala 280.00 278.00 350.00 333.00
Colombo 260.00 248.00 420.00 410.00
Gampaha 300.00 300.00 400.00 340.00
Kalutara 250.00 247.00 250.00 250.00
Galle 260.00 255.00 - -
Matara 270.00 263.00 300.00 300.00
Hambantota 270.00 248.00 - -
Monaragala 250.00 244.00 - -
National 300.00 261.79 420.00 294.30

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 280.00 245.00 425.00 343.00 - - - 40.00 - -
Matale 260.00 242.00 450.00 375.00 - - 60.00 52.00 - -
Nuwara_eliya 260.00 253.00 310.00 303.00 - - - - - -
Kegalle 250.00 243.00 250.00 250.00 - - 60.00 55.00 - -
Ratnapura 230.00 230.00 350.00 325.00 - - 40.00 35.00 - -
Badulla 300.00 287.00 300.00 265.00 700.00 616.00 - - - -
Kurunegala 280.00 263.00 400.00 342.00 - - 60.00 53.00 - -
Colombo 250.00 240.00 - - - - - - - -
Gampaha 300.00 245.00 400.00 385.00 - - 65.00 51.00 - -
Kalutara 260.00 257.00 250.00 250.00 - - - - - -
Galle 300.00 300.00 220.00 210.00 - - - - - -
Matara 220.00 200.00 300.00 275.00 - - 30.00 30.00 - -
Hambantota 225.00 201.00 - - - - - - - -
Monaragala 280.00 265.00 250.00 203.00 - - - - - -
National 300.00 247.93 450.00 293.83 700.00 616.00 65.00 45.14 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 2,590.00 2,590.00 - -
Matara - - - - 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Hambantota - - - - - - 2,500.00 2,500.00
National - - - - 2,590.00 2,545.00 2,500.00 2,500.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture