අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :24.07.2018

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 550.00 529.00 500.00 493.00 1,100.00 1,028.00
Matale 550.00 546.00 - - 1,200.00 1,096.00
Nuwara_eliya 510.00 503.00 - - - -
Kegalle 575.00 541.00 - - 1,200.00 1,100.00
Ratnapura 480.00 480.00 - - - -
Badulla 550.00 486.00 450.00 450.00 1,000.00 983.00
Kurunegala 550.00 523.00 500.00 500.00 - -
Colombo 550.00 550.00 - - - -
Gampaha 550.00 550.00 - - - -
Kalutara 500.00 485.00 - - - -
Galle 500.00 475.00 - - - -
Matara 550.00 550.00 - - - -
Hambantota 500.00 467.00 - - - -
Monaragala 525.00 487.00 - - 1,000.00 1,000.00
National 575.00 508.07 500.00 481.00 1,200.00 1,041.40

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,200.00 1,153.00 80.00 72.00
Matale 1,150.00 1,141.00 80.00 69.00
Nuwara_eliya 1,100.00 1,097.00 70.00 65.00
Kegalle 1,150.00 1,100.00 75.00 75.00
Ratnapura 1,100.00 1,075.00 - -
Badulla 1,100.00 1,000.00 - -
Kurunegala 1,250.00 1,150.00 80.00 75.00
Colombo 1,100.00 1,075.00 - -
Gampaha 1,300.00 1,120.00 80.00 65.00
Kalutara 1,000.00 935.00 - -
Galle 1,150.00 1,050.00 - -
Matara 1,200.00 1,119.00 90.00 66.00
Hambantota 1,150.00 1,117.00 - -
Monaragala 1,050.00 1,050.00 - -
National 1,300.00 1,084.43 90.00 69.57

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 550.00 524.00 500.00 493.00 650.00 600.00
Matale 550.00 534.00 490.00 486.00 560.00 545.00
Nuwara_eliya 550.00 547.00 - - - -
Kegalle 550.00 550.00 500.00 500.00 - -
Ratnapura 500.00 492.00 - - - -
Badulla 500.00 500.00 450.00 450.00 - -
Kurunegala 570.00 557.00 540.00 532.00 - -
Colombo 525.00 516.00 - - - -
Gampaha 525.00 510.00 - - - -
Kalutara 587.00 500.00 - - - -
Galle 550.00 525.00 - - - -
Matara 530.00 497.00 - - - -
Hambantota 450.00 450.00 - - - -
Monaragala 520.00 500.00 - - - -
National 587.00 514.43 540.00 492.20 650.00 572.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 378.00 350.00 341.00 300.00 300.00 - -
Matale 425.00 404.00 400.00 379.00 375.00 354.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 375.00 318.00 300.00 266.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 350.00 323.00 280.00 280.00 - - - -
Kurunegala 370.00 345.00 315.00 298.00 240.00 228.00 200.00 200.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - 250.00 220.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 400.00 380.00 380.00 370.00 356.00 350.00 350.00
National 425.00 361.33 400.00 324.00 375.00 291.60 350.00 275.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 4,000.00 4,000.00 3,700.00 3,700.00 3,200.00 3,200.00 2,800.00 2,800.00 2,200.00 2,200.00
Matale 3,500.00 3,500.00 3,350.00 3,350.00 - - - - - -
Nuwara_eliya - - 2,800.00 2,800.00 2,400.00 2,400.00 2,200.00 2,200.00 1,500.00 1,500.00
Kegalle 3,500.00 3,350.00 3,000.00 3,000.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 3,000.00 3,000.00 - - - - - - - -
Kurunegala 3,000.00 3,000.00 2,800.00 2,800.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 4,000.00 3,370.00 3,700.00 3,130.00 3,200.00 2,800.00 2,800.00 2,500.00 2,200.00 1,850.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 550.00 477.00 450.00 416.00 400.00 400.00 2,000.00 1,747.00 1,350.00 1,181.00
Matale 500.00 441.00 450.00 400.00 400.00 361.00 1,800.00 1,800.00 1,650.00 1,416.00
Nuwara_eliya 350.00 350.00 300.00 300.00 - - 1,400.00 1,400.00 1,200.00 1,200.00
Kegalle 500.00 475.00 400.00 400.00 - - 1,700.00 1,550.00 1,200.00 1,100.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 400.00 375.00 350.00 325.00 - - 1,600.00 1,400.00 1,200.00 1,000.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 600.00 600.00 - - - - 1,600.00 1,600.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 600.00 453.00 450.00 368.20 400.00 380.50 2,000.00 1,582.83 1,650.00 1,179.40

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,100.00 3,000.00 2,650.00 2,625.00 2,300.00 2,237.00 2,250.00 2,225.00 1,450.00 1,425.00 1,450.00 1,425.00 1,500.00 1,475.00 1,100.00 1,062.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,800.00 1,500.00 1,200.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,800.00 1,633.00 1,000.00 883.00
Colombo - - 2,850.00 2,850.00 2,700.00 2,700.00 2,500.00 2,500.00 - - - - 1,900.00 1,900.00 1,850.00 1,850.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,200.00 2,200.00 2,000.00 1,825.00 - - - - - - - - - - - - 1,800.00 1,600.00
Kalutara 2,800.00 2,767.00 2,500.00 2,467.00 2,300.00 2,266.00 2,100.00 2,067.00 2,000.00 1,967.00 1,700.00 1,666.00 1,200.00 1,166.00 1,100.00 1,067.00 - - - - - -
Galle 3,300.00 3,050.00 2,600.00 2,445.00 2,150.00 2,143.00 2,100.00 2,100.00 - - - - 1,900.00 1,858.00 1,850.00 1,818.00 - - - - - -
Matara 3,300.00 3,275.00 2,800.00 2,800.00 2,500.00 2,300.00 2,150.00 2,125.00 2,080.00 2,043.00 2,050.00 2,000.00 1,900.00 1,874.00 1,850.00 1,763.00 1,750.00 1,590.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,200.00 2,200.00 2,150.00 2,125.00 - - - - 1,900.00 1,900.00 1,850.00 1,825.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,300.00 1,200.00
National 3,300.00 3,023.00 2,850.00 2,637.40 2,700.00 2,292.29 2,500.00 2,138.14 2,080.00 1,811.67 2,050.00 1,697.00 1,900.00 1,695.50 1,850.00 1,564.17 1,750.00 1,590.00 2,000.00 1,716.50 1,800.00 1,220.75

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 3,500.00 2,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00 1,000.00 800.00 500.00 150.00 100.00
Colombo - - - - 2,500.00 2,375.00 1,200.00 1,150.00 - -
Gampaha 4,000.00 2,000.00 4,000.00 2,000.00 1,800.00 1,500.00 1,200.00 700.00 200.00 200.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 3,750.00 2,000.00 4,000.00 2,000.00 2,500.00 1,625.00 1,200.00 783.33 200.00 150.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 300.00 286.00 300.00 263.00
Matale 310.00 293.00 300.00 245.00
Nuwara_eliya 315.00 308.00 - -
Kegalle 300.00 296.00 350.00 350.00
Ratnapura 290.00 285.00 300.00 300.00
Badulla 280.00 263.00 300.00 287.00
Kurunegala 320.00 317.00 400.00 383.00
Colombo 290.00 280.00 450.00 425.00
Gampaha 310.00 305.00 400.00 330.00
Kalutara 300.00 297.00 250.00 250.00
Galle 300.00 300.00 - -
Matara 300.00 295.00 350.00 350.00
Hambantota 295.00 265.00 - -
Monaragala 300.00 278.00 - -
National 320.00 290.57 450.00 318.30

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 250.00 174.00 500.00 442.00 - - - 40.00 - -
Matale 160.00 149.00 500.00 500.00 - - 80.00 61.00 - -
Nuwara_eliya 170.00 165.00 410.00 406.00 - - - - - -
Kegalle 160.00 143.00 500.00 500.00 - - 60.00 50.00 - -
Ratnapura - - 500.00 475.00 - - 50.00 45.00 - -
Badulla 220.00 210.00 550.00 512.00 700.00 600.00 50.00 50.00 - -
Kurunegala 160.00 160.00 550.00 516.00 - - 75.00 68.00 - -
Colombo 200.00 175.00 - - - - - - - -
Gampaha 150.00 150.00 600.00 540.00 - - 100.00 80.00 - -
Kalutara 175.00 172.00 500.00 500.00 - - - - - -
Galle 120.00 110.00 350.00 350.00 - - - - - -
Matara 150.00 113.00 450.00 388.00 - - 40.00 40.00 - -
Hambantota 110.00 103.00 - - - - - - - -
Monaragala 120.00 120.00 400.00 350.00 - - - - - -
National 250.00 149.54 600.00 456.58 700.00 600.00 100.00 54.25 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - 2,950.00 2,300.00
Galle - - - - 2,590.00 2,590.00 - -
Matara - - - - 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Hambantota - - - - - - 3,300.00 2,967.00
National - - - - 2,590.00 2,545.00 3,300.00 2,589.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit,
Department of Export Agriculture